అష్టమూర్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సర్వేశ్వరుడైన సదాశివుడు ఎనిమిది రూపాలలో ఈ జగత్తును ఆవరించి ఉన్నాడు. పంచభూతములు, సూర్యుడు, చంద్రుడు, జీవుడు అనే ఈ ఎనిమిది రూపాలతో ఈ సృష్టి అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ఉన్న పరమశివుడు, ఒక్కో రూపంలో ఒక్కో పేరుతో పిలువబడుతున్నాడు.

  1. భూమి - శర్వుడు
  2. నీరు - భవుడు
  3. అగ్ని - రుద్రుడు
  4. గాలి - ఉగ్రుడు
  5. ఆకాశం - భీముడు
  6. సూర్యుడు - ఈశానుడు
  7. చంద్రుడు - మహాదేవుడు
  8. జీవుడు - పశుపతి