ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్తరములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్తరములు
కృతికర్త: కోట వెంకటాచలం
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: చరిత్ర
ప్రచురణ: కోట వెంకటాచలం, విజయవాడ
విడుదల: 1955


ఆంధ్రుల పుట్టుపూర్వోత్తరములు ప్రముఖ చరిత్ర పరిశోధకులు కోట వెంకటాచలం రచించి 1955 సంవత్సరంలో ప్రచురించిన తెలుగు పుస్తకం.

ఆంధ్రులు అన్న పదం ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో ప్రస్తావించిన అంధ్రులు అనే జాతి నుంచి వచ్చిందనీ ఆనాటి అంధ్రులే నేటి ఆంధ్రులనీ పాశ్చాత్య చరిత్రకారుల నిష్కర్ష. విశ్వామిత్రుని సంతతిలో ఆయన ఆజ్ఞ వ్యతిరేకించి సంఘబాహ్యులుగా మిగిలిపోయినవారని వారిని గురించి ఐతిహ్యం. దీనిని సవాలు చేస్తూ సాగింది ఈ గ్రంథం. అంధ్రులు ఆంధ్రులని చెప్పడం కేవల నామసామ్యం బట్టి చేసిన అత్యంత బలహీన ప్రతిపాదన అని శాస్త్రీయంగా దానిని నిరూపించేందుకు తగినంత బలం లేదని వాదించారు. ఆయన ఇతర పురాణేతిహాసాల నుంచి ఆంధ్రుల చరిత్రను స్వీకరించి ప్రతిపాదించారు.

విషయసూచిక[మార్చు]

1. ఆంధ్రదేశ స్తుతి (అప్పయ్య దీక్షితవాక్యము)

2. ఆంధ్రులు

3. చరిత్ర శాస్త్రము కాదు

4. ఆంధ్రుల పుట్టు పూర్వోత్తరములు

5. సృష్టి క్రమము

6. బ్రహ్మావర్త దేశము

7. బ్రహ్మర్షి దేశము (ప్రథమవలస)

8. మధ్య దేశము (ద్వితీయవలస)

9. ఆర్యావర్తము (తృతీయవలస)

10. నాల్గవ, ఐదవ వలసలు

11. దక్షిణాపథము (ఆరవవలస)

12. యక్షీయ దేశము

13. దస్యులు

14. భారత వర్షము

15. ప్రాచీన భారత వర్షము

16. అనులోమ, విలోమ శాఖలు

17. శక, యవనాది శాఖలు

18. మ్లేచ్ఛార్యుల ప్రపంచ వ్యాప్తి

19. ఆర్యుల భరత ఖండ వ్యాప్తి

20 ఆంధ్ర దేశము

21. రాజ నామముచే పిలువబడిన దేశములు

22. ఆర్యుల కురువర్ష నివాసము

23. ఆంధ్రరాజు కాలము

24. ఆర్యాంధ్రులు

25. మగధ రాజ వంశములు

26. శాతవాహనులు

27. ఆంధ్ర చక్రవర్తులు

28. కదంబవంశపు రాజులు ఆంధ్రులు

29. శైవ మత వ్యాపకులు

30. వీర శైవ మతము

31. రాజపుత్రులు

32. కాణ్వశాఖవా రాంధ్రులు

33. ఆర్య శాఖలు

34. మ్లేచ్ఛులుగా పరిగణింపబడిన శాఖలు

35. విశ్వామిత్రుని - అతని కుమారుల గాథ

36. ప్రవరాంతరము

37. భార్గవ గోత్రజు డైన శుద్రశ్శేషుడు

38. ఆంధ్రోత్పత్తిని గురించిన అపవాద నిరాసము

39. అంధకులే ఆంధ్రు లనెడి వాద నిరాసము

40. అంధక వంశము

41. ఆశ్మక మూలకులు

42. ఆశ్మక, మూలకుల వృత్తాంతము

43. ఆంధ్రము, తెలుగు వేరు కావు

44. సారాంశము

45. జంబూద్వీపము-దాని విభాగములు

46. భూగోళ స్థిత జంబూద్వీపము

47. జంబూద్వీప నవవర్ష విభాగము

48. ప్రాచీన వర్ష విభాగములో చేరిన ప్రదేశములు

49. అమెరికాలో రాక్షసుల అస్థిపంజరములు

50. గ్రంథ సమాప్తి

మూలాలు[మార్చు]

Wikisource
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: