పత్రహరితం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Chlorophyll gives leaves their green colour
Chlorophyll is found in high concentrations in chloroplasts of plant cells.
SeaWIFS-derived average sea surface chlorophyll for the period 1998 to 2006.

పత్రహరితము (Chlorophyll లేదా క్లోరోఫిల్) ఆకుపచ్చని వర్ణ ద్రవ్యం. ఇది మొక్కలు, కొన్ని శైవలాలు, సయనో బాక్టీరియా నందు లబించును. మిగిలిన భాగాల కన్నా మొక్కల ఆకులలో ఎక్కువగా ఉండుట వలన ఆకులు ఆకుపచ్చని రంగులో ఉంటాయి. కిరణజన్య సంయోగక్రియ లో కాంతిని గ్రహించడంలొ దీనిది కీలకపాత్ర.


The different structures of chlorophyll are summarized below:

పత్రహరితము a పత్రహరితము b పత్రహరితము c1 పత్రహరితము c2 పత్రహరితము d
Molecular formula C55H72O5N4Mg C55H70O6N4Mg C35H30O5N4Mg C35H28O5N4Mg C54H70O6N4Mg
C3 group -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CH=CH2 -CHO
C7 group -CH3 -CHO -CH3 -CH3 -CH3
C8 group -CH2CH3 -CH2CH3 -CH2CH3 -CH=CH2 -CH2CH3
C17 group -CH2CH2COO-Phytyl -CH2CH2COO-Phytyl -CH=CHCOOH -CH=CHCOOH -CH2CH2COO-Phytyl
C17-C18 bond Single Single Double Double Single
Occurrence విశ్వవ్యాప్తం చాలా మొక్కలు కొన్ని శైవలాలు కొన్ని శైవలాలు సయనో బాక్టీరియా
Structure of chlorophyll a
Structure of chlorophyll b
Structure of chlorophyll d
Structure of chlorophyll c1
Structure of chlorophyll c2