సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

Jump to navigation Jump to search
సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి Arjunaraoc హక్కులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సభ్యులు: అధికారులు, నిర్వాహకులు

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

 • 04:33, 16 ఏప్రిల్ 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:33, 23 ఏప్రిల్ 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (TW లో దోషాల సవరణ ప్రయత్నానికి)
 • 12:22, 18 ఫిబ్రవరి 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 12:22, 25 ఫిబ్రవరి 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (Mediawiki:Fileuploadwizard.js సమస్య పరిష్కారానికి)
 • 11:51, 11 ఫిబ్రవరి 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 11:51, 18 ఫిబ్రవరి 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (To update మీడియావికీ:FileUploadWizard.js for license guidance updates)
 • 00:50, 18 నవంబరు 2020 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 00:50, 25 నవంబరు 2020 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to import twinkle ui, config changes)
 • 14:23, 14 అక్టోబరు 2020 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 14:23, 21 అక్టోబరు 2020 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to try to fix twinkle js error)
 • 05:13, 19 జూన్ 2020 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 05:13, 26 జూన్ 2020 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to fix errors of TW menu)
 • 03:50, 22 జనవరి 2020 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 03:50, 29 జనవరి 2020 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to fix errors of TW menu)
 • 08:38, 17 జూన్ 2019 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 08:38, 17 జూలై 2019 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to add MediaWiki:Gadget-ImageAnnotator.js)
 • 06:53, 5 మార్చి 2019 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 06:53, 5 ఏప్రిల్ 2019 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (twinkle.js సవరణలకొరకు)
 • 05:45, 29 నవంబరు 2018 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 05:44, 30 నవంబరు 2018 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 05:45, 6 డిసెంబరు 2018 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (UI మార్పులు చేయవలసివున్నందున)
 • 05:44, 29 నవంబరు 2018 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 05:44, 30 నవంబరు 2018 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (UI సవరణలు చేయవలసివున్నందున)
 • 02:36, 14 మే 2010 వైజాసత్య చర్చ రచనలు, Arjunaraoc యొక్క గుంపు సభ్యత్వాన్ని (ఏమీలేవు) నుండి నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (సభ్యున్ని సముదాయం యొక్క అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా నిర్వాహకున్ని చేస్తున్నాను)