లలితా సహస్ర నామములు- 601-700

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

లలితా సహస్తనామ స్తోత్రములోని ఏడవ నూరు నామములకు సంక్షిప్త వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.

శ్లోకం 121[మార్చు]

 1. దరాందోళితదీర్ఘాక్షీ - కొంచెముగా చలించు ఆకర్ణాంత విశాలమైన కన్నులు గలది.
 2. దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ - మందహాసము చేత ప్రకాశించు ముఖము కలది.
 3. గురుమూర్తిః - గురువు యొక్క రూపముగా నున్నది.
 4. గుణనిధిః - గుణములకు గని వంటిది.
 5. గోమాతా - గోవులకు తల్లి వంటిది.
 6. గుహజన్మభూః - కుమారస్వామి పుట్టుటకు తల్లి అయినది.

శ్లోకం 122[మార్చు]

 1. దేవేశీ - దేవతలకు పాలకురాలు.
 2. దండనీతిస్థా - దండనీతి శాస్త్రము లోని విషయములుగా ఉండునది.
 3. దహరాకాశరూపిణి - హృదయములో ఉండు చోటు రూపముగ ఉండునది.
 4. ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండల పూజితా - పాడ్యమి నుండి ముఖ్యమైన పౌర్ణమి వరకు ఉండు తిథివర్గముచే పూజింపబడునది.

శ్లోకం 123[మార్చు]

 1. కళాత్మికా - కళల యొక్క రూపమైనది.
 2. కళానాథా - కళలకు అధినాథురాలు.
 3. కావ్యాలాపవినోదినీ - కావ్యముల ఆలాపములో వినోదించునది.
 4. సచామర రమావాణీ సవ్యదక్షిణ సేవితా - వింజామరలను కలిగియున్న ఎడమవైపున, కుడివైపున (వరుసగా) లక్ష్మీదేవి చేత, సరస్వతీదేవి చేత సేవింపబడునది.

శ్లోకం 124[మార్చు]

 1. ఆదిశక్తిః - ప్రథమముగా నున్న శక్తి స్వరూపిణి.
 2. అమేయా - కొలుచుటకు, గణించుటకు గాని, నిర్వహించుటకు గాని అలవికానిది.
 3. ఆత్మా - ఆత్మ స్వరూపిణి.
 4. పరమా - సర్వీత్కృష్టమైనది.
 5. పావనాకృతిః - పవిత్రమైన స్వరూపము గలది.
 6. అనేకకోటి బ్రహ్మాండజననీ - అనంతమైన సమూహములుగా నుండు బ్రహ్మాండములకు తల్లి.
 7. దివ్యవిగ్రహా - వెలుగుచుండు రూపము గలది.

శ్లోకం 125[మార్చు]

 1. క్లీంకారీ - ' క్లీం ' అను బీజాక్షరమునకు కారణభూతురాలు.
 2. కేవలా - ఒకే ఒక తత్వమును సూచించునది.
 3. గుహ్యా - రహస్యాతి రహస్యమైనది.
 4. కైవల్యపదదాయినీ - మోక్షస్థితిని ఇచ్చునది.
 5. త్రిపురా - మూడు పురములను కలిగి ఉంది.
 6. త్రిజగద్వంద్యా - మూడు లోకములచే పూజింపబడునది.
 7. త్రిమూర్తిః - త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్రుల రూపములో ఉండునది.
 8. త్రిదశేశ్వరీ - దేవతలకు ఈశ్వరి.

శ్లోకం 126[మార్చు]

 1. త్ర్యక్షరీ - మూడు అక్షరముల స్వరూపిణి.
 2. దివ్యగంధాడ్యా - దివ్యమైన పరిమళ ద్రవ్య గంధములచే ఒప్పునది.
 3. సిందూర తిలకాంచితా - పాపటయందు సిందూర తిలకముచే ప్రకాశించునది.
 4. ఉమా - ఉమా నామాన్వితురాలు.మూడు లోకములచే పూజింపబడునది.
 5. శైలేంద్రతనయా - హిమవత్పర్వతము యొక్క కుమార్తె.
 6. గౌరీ - గౌర వర్ణములో ఉండునది.
 7. గంధర్వసేవితా - గంధర్వులచేత పూజింపబడునది.

శ్లోకం 127[మార్చు]

 1. విశ్వగర్భా - విశ్వమును గర్భమునందు ధరించునది.
 2. స్వర్ణగర్భా - బంగారు గర్భము గలది.
 3. అవరదా - తనకు మించిన వరదాతలు లేనిది.
 4. వాగధీశ్వరీ - వాక్కునకు అధిదేవత.
 5. ధ్యానగమ్యా - ధ్యానము చేత పొందబడునది.
 6. అపరిచ్ఛేద్యా - విభజింప వీలులేనిది.
 7. జ్ఞానదా - జ్ఞానమును ఇచ్చునది.
 8. జ్ఞానవిగ్రహా - జ్ఞానమును మూర్తిగా దాల్చింది.

శ్లోకం 128[మార్చు]

 1. సర్వవేదాంత సంవేద్యా - అన్ని ఉపనిషత్తులచే చక్కగా తెలియబడునది.
 2. సత్యానంద స్వరూపిణీ - నిత్యసత్యమైన ఆనందమును స్వరూపముగా గలది.
 3. లోపాముద్రార్చితా - లోపాముద్రచే అర్చింపబడింది.
 4. లీలాక్లుప్త బ్రహ్మాండమండలా - క్రీడా వినోదానికై కల్పింపబడి క్లుప్తీకరింపబడే బ్రహ్మాండముల సమూహము గలది.

శ్లోకం 129[మార్చు]

 1. అదృశ్యా - చూడబడనిది.
 2. దృశ్యరహితా - చూడబడుటకు వేరే ఏమీలేని స్థితిలో ఉండునది.
 3. విజ్ఞాత్రీ - విజ్ఞానమును కలిగించునది.
 4. వేద్యవర్జితా - తెలుసుకొనబడవలసినది ఏమీ లేనిది.
 5. యోగినీ - యోగముతో కూడి ఉంది.
 6. యోగదా - యోగమును ఇచ్చునది.
 7. యోగ్యా - యోగ్యమైనది.
 8. యోగానందా - యోగముల వలన పొందు ఆనంద స్వరూపిణి.
 9. యుగంధరా - జంటను ధరించునది.

శ్లోకం 130[మార్చు]

 1. ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ - స్వేచ్ఛాసంకల్పశక్తి, జ్ఞానకారకమైన శక్తి, కార్యాచరణ శక్తుల స్వరూపిణిగా ఉంది.
 2. సర్వాధారా - సమస్తమునకు ఆధారమైనది.
 3. సుప్రతిష్ఠా - చక్కగా స్థాపించుకొనినది.
 4. సదసద్రూపధారిణీ - వ్యక్తమైనదిగాను, వ్యక్తముకాని దానిగాను రూపమును ధరించునది.