వికీపీడియా:భారతీయ భాషలలో ఉన్న వికీపీడియాల గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఫిబ్రవరి 18 2008[మార్చు]

2:30AM నుండీ 3.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 1 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 15315 69 2877 1850 4754 8005 4170 4845
<2KB 13972 19419 14992 3933 3209 14922 9001 37053
>2KB and <5KB 2235 3489 1352 973 1797 1031 3013 1595
>5KB and <10KB 502 235 321 217 461 338 725 368
>10KB 280 17 199 95 263 195 203 310
మొత్తం 16989 23160 16846 5128 5730 16486 12942 39326
ఇంగ్లీషు శాతం 28.50 22.26 23.12 17.94 17.20 23.26 19.00 16.98

డిసెంబరు 16 2007[మార్చు]

9:00AM నుండీ 10.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 1 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 14857 61 2398 1633 3999 7342 3633 3982
<2KB 13930 18333 14067 3853 2849 13109 8734 36441
>2KB and <5KB 2027 3548 1165 868 1593 953 2840 1381
>5KB and <10KB 412 220 274 183 405 301 616 314
>10KB 243 18 149 84 235 161 196 274
మొత్తం 16612 22119 15655 4988 5082 14528 12386 38410
ఇంగ్లీషు శాతం 28.13 22.75 21.02 17.37 16.18 22.95 19.08 17.84

సెప్టెంబరు 20 2007[మార్చు]

1:30AM నుండీ 2.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 3 0 3 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 14289 59 2136 1461 3179 5393 2911 2618
<2KB 14300 19075 12734 3836 2358 10986 8477 35520
>2KB and <5KB 1498 1710 986 657 1285 758 2523 1186
>5KB and <10KB 295 50 216 130 337 233 451 252
>10KB 214 18 114 80 198 99 174 226
మొత్తం 16307 20853 14051 4703 4178 12076 11625 37184
ఇంగ్లీషు శాతం 27.27 21.94 21.02 17.28 14.87 19.53 18.57 17.68

జూలై 7 2007[మార్చు]

4:30AM నుండీ 5.30AM IST మధ్యన సేకరించిన సమాచారం.

భారతదేశ
వికీపీడియాలు
భాషలు
బెంగాలీ బిష్ణుప్రియా
మణీపూరీ
హిందీ కన్నడ మళయాళం మరాఠీ తమిళం తెలుగు
గణాంకాలు
కాపాడుతున్న పేజీలు 1 1 0 3 0 4 1 3
దారిమార్పు పేజీలు 13970 48 1951 1381 2167 3318 2335 1826
<2KB 14299 17774 11584 4054 1860 9771 8306 31809
>2KB and <5KB 1317 1139 849 572 873 663 2189 1031
>5KB and <10KB 240 13 173 118 259 151 366 213
>10KB 181 15 95 69 160 88 155 173
మొత్తం 16037 18941 12701 4813 3152 10673 11016 33226
ఇంగ్లీషు శాతం 27.19 22.12 21.16 17.22 13.17 18.76 18.44 18.46