రంగుల పట్టిక

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

క్రింద ఇవ్వబడిన కోడ్‌లలో చాలా వరకు కంప్యూటర్-డొమైన్-స్పెసిఫిక్ నేమింగ్ (X11 or HTML4 ) అనుగుణంగా ఇవ్వబడినవి. The HSV (Hue, Saturation, Value) values, also known as HSB (Hue, Saturation, Brightness), and Hex Triplets (for en:HTML en:Web_colors) are also given in the following table. క్రింద ఇవ్వబడిన రంగులు అగుపించడము కొన్ని పారామీటర్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మనం వాడే డిస్ప్లే డివైస్, కలర్ మానేజ్‌మెంట్ సెట్టింగ్స్ మరియు మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తాయి.[1] రంగులకు వాడే పేర్లు ప్రాంతాలను బట్టీ వారి ఆచారాలను బట్టీ మారుతూంటాయి.

విషయ సూచిక

A[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Alice Blue #F0F8FF 240 248 255 208° 6% 100%
Alizarin Crimson #E32636 227 38 54 355° 83% 89%
Amaranth #E52B50 229 43 80 345° 78% 64%
Amber #FFBF00 255 191 0 45° 100% 100%
Amethyst #9966CC 153 102 204 270° 50% 80%
Apricot #FBCEB1 251 206 177 30° 25% 87%
Aqua #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212 160° 50% 100%
Asparagus #7BA05B 123 160 91 92° 43% 63%
Azure #007FFF 0 127 255 210° 100% 100%

B[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Baby blue #E0FFFF 111 255 255 180° 12% 100%
en:Beige #F5F5DC 245 245 220 60° 10% 96%
en:Bistre #3D2B1F 61 43 31 24° 49% 24%
నలుపు #000000 0 0 0 0% 0%
నీలం #0000FF 0 0 255 240° 100% 100%
en:Bondi blue #0095B6 0 149 182 191° 100% 71%
en:Brass #B5A642 181 166 66 37° 119% 124%
en:Bright green #66FF00 102 255 0 96° 100% 100%
en:Bright turquoise #08E8DE 8 232 222 177° 97% 91%
en:Bright violet #CD00CD 205 0 205 300° 100% 80%
en:Bronze #CD7F32 205 127 50 21° 155% 128%
గోధుమ #964B00 150 75 0 30° 100% 59%
Buff #F0DC82 240 220 130 49° 46% 94%
Burgundy #900020 128 0 32 345° 50% 50%
నారింజ (రంగు) #CC5500 204 85 0 25° 100% 80%
en:Burnt sienna #E97451 233 116 81 14° 65% 91%
en:Burnt umber #8A3324 138 51 36 74% 54%

C[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Camouflage green #78866B 120 134 107 91° 20% 53%
en:Caput Mortuum #592720 89 39 32 64% 35%
Cardinal #C41E3A 196 30 58 350° 85% 77%
Carmine #960018 150 0 24 350° 100% 59%
Carnation #F95A61 249 90 97 357° 64% 98%
Carrot orange #ED9121 237 145 33 33° 86% 93%
Celadon #ACE1AF 172 225 175 123° 24% 88%
Cerise #DE3163 222 49 99 343° 78% 87%
en:Cerulean #007BA7 0 123 167 196° 100% 65%
en:Cerulean blue #2A52BE 42 82 190 224° 78% 75%
Chartreuse #7FFF00 127 255 0 90° 100% 100%
en:Chartreuse yellow #DFFF00 223 255 0 67.5° 100% 100%
Chestnut #CD5C5C 205 92 92 55% 80%
Chocolate #7B3F00 123 63 0 31° 100% 48%
en:Cinnabar #E34234 227 66 52 77% 89%
en:Cinnamon #D2691E 210 105 30 25° 86% 82%
Cobalt #0047AB 0 71 171 215° 100% 67%
Copper #B87333 184 115 51 29° 72% 72%
Copper rose #996666 153 102 102 330° 65% 57%
Coral #FF7F50 255 127 80 16° 69% 100%
Coral Red #FF4040 255 64 64 82% 100%
Corn #FBEC5D 251 236 93 54° 63% 98%
en:Cornflower blue #6495ED 100 149 237 219° 58% 93%
Cream #FFFDD0 255 253 208 57° 18% 100%
en:Crimson #DC143C 220 20 60 348° 91% 86%
en:Cyan #00FFFF 0 255 255 180° 100% 100%

D[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
ముదురు నీలం #0000C8 0 0 139 240° 100% 55%
en:Dark brown #654321 101 67 33 30° 67% 40%
en:Dark cerulean #08457E 8 69 126 209° 94% 49%
en:Dark chestnut #986960 152 105 96 10° 37% 60%
en:Dark coral #CD5B45 205 91 69 10° 66% 80%
en:Dark goldenrod #B8860B 184 134 11 43° 94% 72%
en:ముదురు ఆకుపచ్చ #013220 1 50 32 158° 98% 20%
Dark indigo #310062 49 0 98 270° 100% 38%
en:Dark khaki #BDB76B 189 183 107 56° 43% 74%
Dark olive #556832 85 104 50 81° 52% 41%
en:Dark pastel green #03C03C 3 192 60 138° 98% 75%
Dark peach #FFDAB9 255 218 185 28° 27% 100%
en:Dark pink #E75480 231 84 128 342° 64% 91%
en:Dark salmon #E9967A 233 150 122 15° 48% 91%
Dark scarlet #560319 86 3 25 344° 97% 34%
en:Dark slate gray #2F4F4F 47 79 79 180° 41% 31%
en:Dark spring green #177245 23 114 69 150° 80% 45%
en:Dark tan #918151 145 129 81 45° 44% 57%
en:Dark tangerine #FFA812 255 168 18 38° 93% 100%
Dark tea green #BADBAD 186 219 173 103° 21% 86%
Dark terracotta #CC4E5C 204 78 92 354° 55% 55%
en:Dark turquoise #116062 17 96 98 181° 83% 38%
en:Dark violet #423189 66 49 137 252° 64% 54%
Denim #1560BD 21 96 189 213° 89% 74%
en:Dodger blue #1E90FF 30 144 255 210° 88% 100%

E[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Ecru #C2B280 194 178 128 39° 27% 77%
Emerald #50C878 80 200 120 140° 60% 78%
Eggplant #990066 153 0 102 320° 100% 60%

F[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Falu red #801818 128 24 24 81% 50%
en:Fern green #4F7942 79 121 66 106° 45% 47%
Flax #EEDC82 238 220 130 50° 45% 93%
en:Forest green #228B22 34 139 34 120° 76% 55%
French Rose #F64A8A 246 74 138 330° 76% 55%
Fuchsia #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100%

G[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Gamboge #E49B0F 228 155 15 38° 94% 94%
Gold #FFD700 255 215 0 51° 100% 100%
Goldenrod #DAA520 218 165 32 43° 85% 85%
Grey-asparagus #465945 70 89 69 117° 22% 35%
Gray-tea green #CADABA 202 218 186 90° 15% 85%
ఆకుపచ్చ #00FF00 0 255 0 120° 100% 100%
en:Green-yellow #ADFF2F 173 255 47 84° 82% 100%
Grey #808080 128 128 128 0% 50%

H[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Harlequin #3FFF00 63 255 0 105° 100% 100%
Heliotrope #DF73FF 223 115 255 286° 55% 100%
Hollywood Cerise #F400A1 244 0 161 320° 100% 96%
Hot Magenta #FF00CC 255 0 204 310° 57% 74%
Hot Pink #FF69B4 255 105 180 350° 84% 75%

I[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Indigo #4B0082 75 0 130 275° 100% 51%
en:International Klein Blue #002FA7 0 47 167 223° 100% 65%
en:International orange #FF4F00 255 79 0 19° 100% 100%
Ivory #FFFFF0 255 255 240 60° 5% 100%

J[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Jade #00A86B 0 168 107 158° 100% 66%

K[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Khaki #C3B091 195 176 145 37° 26% 76%
Khaki (X11) #F0E68C 240 230 140 54° 41% 94%

L[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Lavender #B57EDC 181 126 220 270° 73% 54%
Lavender blue #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
Lavender blush #FFF0F5 255 240 245 340° 6% 100%
Lavender grey #BDBBD7 189 187 215 240° 8% 98%
Lavender magenta #EE82EE 238 130 238 300° 67% 88%
Lavender pink #FBAED2 251 174 210 310° 57% 90%
Lavender purple #967BB6 150 120 182 270° 60% 65%
Lavender rose #FBA0E3 251 160 227 310° 57% 90%
Lemon #FDE910 253 233 16 55° 94% 99%
Lemon chiffon #FFFACD 255 250 205 54° 20% 100%
Lilac #C8A2C8 200 162 200 300° 19% 78%
Lime #BFFF00 191 255 0 75° 100% 100%
Linen #FAF0E6 250 240 230 30° 8% 98%

M[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Magenta #FF00FF 255 0 255 300° 100% 100%
en:Malachite #0BDA51 11 218 81 140° 95% 85%
Maroon #800000 128 0 0 100% 50%
en:Mauve #E0B0FF 224 176 255 276° 31% 100%
Medium carmine #AF4035 175 64 53 69% 68%
Medium Purple #9370DB 147 112 219 270° 68% 72%
en:Midnight Blue[1] #003366 0 51 102 148° 100% 20%
Mint Green[1] #98FF98 152 255 152 140° 40% 100%
en:Moss green #ADDFAD 173 223 173 120° 22% 87%
en:Mountbatten pink #997A8D 153 122 141 323° 20% 60%
Mustard #FFDB58 255 219 88 47° 65% 100%

N[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Navajo white #FFDEAD 255 222 173 32° 27% 100%
en:Navy Blue #000080 0 0 128 240° 100% 50%

O[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Ochre #CC7722 204 119 34 30° 83% 80%
en:Old Gold #CFB53B 207 181 59 49° 71% 81%
en:Old Lace #FDF5E6 253 245 230 40° 6% 100%
Old Lavender #796878 121 104 120 270° 3% 22%
Old Rose #C08081 192 46 76 330° 59% 57%
Olive #808000 128 128 0 60° 100% 50%
en:Olive Drab #6B8E23 107 142 35 80° 75% 56%
en:Olivine #9AB973 154 185 115 58° 80% 141%
Orange (color wheel) #FF7F00 255 127 0 30° 100% 100%
Orange (web) #FFA500 255 165 0 39° 100% 100%
Orange Peel #FFA000 255 160 0 38° 100% 100%
Orchid #DA70D6 218 112 214 302° 49% 85%

P[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Pale blue #AFEEEE 175 238 238 180° 26% 93%
en:Pale brown #987654 152 118 84 30° 45% 60%
en:Pale carmine #AF4035 175 64 53 69% 68%
en:Pale chestnut #DDADAF 221 173 175 358° 22% 87%
en:Pale cornflower blue #ABCDEF 171 205 239 210° 28% 94%
en:Pale magenta #F984E5 249 132 229 310° 47% 98%
en:Pale mauve #996666 153 102 102 33% 60%
en:Pale pink #FADADD 250 218 221 354° 13% 98%
en:Pale red-violet #DB7093 219 112 147 340° 49% 86%
Pale sandy brown #DABDAB 218 189 171 23° 22% 85%
Papaya whip #FFEFD5 255 239 213 37° 16% 100%
en:Pastel green #77DD77 119 221 119 120° 46% 87%
en:Pastel pink #FFD1DC 255 209 220 346° 18% 100%
Peach #FFE5B4 255 229 180 39° 29% 100%
en:Peach-orange #FFCC99 255 204 153 30° 40% 100%
en:Peach-yellow #FADFAD 250 223 173 39° 31% 98%
Pear #D1E231 209 226 49 65° 78% 88%
Periwinkle #CCCCFF 204 204 255 240° 20% 100%
en:Persian blue #1C39BB 28 57 187 248° 75% 50%
en:Persian green #00A693 0 166 147 135° 75% 60%
Persian indigo #32127A 50 18 122 249° 85% 49%
en:Persian red #CC3333 204 51 51 50% 50%
Persian pink #F77FBE 247 127 190 330° 72% 77%
Persian rose #FE28A2 254 40 162 318° 96% 88%
Persimmon #EC5800 236 88 0 10° 85% 94%
en:Pine Green #01796F 1 121 111 175° 99% 47%
en:Pink #FFC0CB 255 192 203 350° 25% 100%
en:Pink-orange #FF9966 255 153 102 20° 60% 100%
Powder blue (web) #B0E0E6 176 224 230 220° 70% 90%
en:Puce #CC8899 204 136 153 345° 33% 80%
en:Prussian blue #003153 0 49 83 205° 100% 33%
Pumpkin #FF7518 255 117 24 24° 90% 100%
en:Purple #660099 102 0 153 280° 100% 60%

R[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Raw umber #734A12 115 74 18 34° 84% 45%
ఎరుపు #FF0000 255 0 0 100% 100%
en:Red-violet #C71585 199 21 133 322° 89% 78%
en:Robin egg blue #00CCCC 0 204 204 180° 100% 80%
గులాబి #FF007F 255 0 127 330° 100% 100%
en:Royal Blue #4169E1 65 105 225 225° 71% 88%
Russet #80461B 128 70 27 25° 78% 50%
Rust #B7410E 183 65 14 18° 92% 72%

S[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Safety Orange (Blaze Orange) #FF6600 255 102 0 24° 100% 100%
కాషాయం (రంగు) #F4C430 244 196 48 45° 80% 96%
Sapphire #082567 8 37 103 222° 92% 40%
Salmon[1] #FF8C69 255 140 105 14° 59% 100%
Sandy brown #F4A460 244 164 96 28° 61% 96%
Sangria #92000A 146 0 10 356° 100% 57%
Scarlet #FF2400 255 36 0 100% 100%
en:School bus yellow #FFD800 255 216 0 36° 100% 50%
en:Sea Green #2E8B57 46 139 87 146° 67% 55%
Seashell #FFF5EE 255 245 238 25° 7% 100%
en:Selective yellow #FFBA00 255 186 0 44° 100% 100%
Sepia #704214 112 66 20 30° 82% 44%
Shocking Pink #FC0FC0 252 15 192 315° 94% 99%
Silver #C0C0C0 192 192 192 0% 75%
Slate grey #708090 112 128 144 210° 22% 56%
Smalt (Dark powder blue) #003399 0 51 153 200° 70% 60%
Spring Green #00FF7F 0 255 127 150° 100% 100%
en:Steel blue #4682B4 70 130 180 207° 61% 71%
Swamp green #ACB78E 172 183 142 76° 22% 71%

T[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Tan #D2B48C 210 180 140 34° 33% 82%
Tangerine #F28500 242 133 0 33° 100% 95%
en:Tangerine yellow #FFCC00 255 204 0 33° 100% 50%
en:Taupe #483C32 72 60 50 30° 17% 34%
en:Tea Green #D0F0C0 208 240 192 100° 20% 94%
Teal #008080 0 128 128 180° 100% 50%
Tenné (Tawny)[1] #CD5700 205 87 0 25° 100% 80%
en:Terra cotta #E2725B 226 114 91 10° 70% 62%
Thistle #D8BFD8 216 191 216 300° 12% 85%
Turquoise #30D5C8 48 213 200 175° 77% 84%
en:Tyrian purple #66023C 102 2 60 277° 67% 44%

U[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Ultramarine #120A8F 18 10 143 244° 93% 56%

V[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
en:Vermilion #FF4D00 255 77 0 18° 100% 100%
Violet #8B00FF 139 0 255 273° 100% 100%
Violet (web) #EE82EE 238 130 238 300° 67% 88%
en:Violet-eggplant #991199 153 17 153 300° 88% 60%
en:Viridian #40826D 64 130 109 161° 51% 51%

W[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
గోధుమ #F5DEB3 245 222 179 39° 26% 96%
తెలుపు #FFFFFF 255 255 255 0% 100%
Wisteria #C9A0DC 201 160 220 281° 27% 86%

Y[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
పసుపు #FFFF00 255 255 0 60° 100% 100%

Z[మార్చు]

Name Sample Hex triplet RGB HSV
Zinnwaldite #EBC2AF 235 194 175 19° 25% 92%

Colors by shade[మార్చు]

White[మార్చు]

  Shades of white  
White Cream Cosmic latte Ivory Magnolia Old Lace Seashell
             

Pink[మార్చు]

  Shades of pink  
Pink Carnation Fuchsia Magenta Salmon Pink Deep Pink Hollywood Cerise Hot Pink Medium Pink Shocking Pink Cherry Blossom Pink Coral Pink
                       
French Rose Lavender Pink Persian Rose Carmine Pink Cerise Pink Fuchsia Pink Japanese Pink Persian Pink Dark Pink Hot Magenta Lavender Rose Rose
                       
Thulian Pink Amaranth Light Thulian Pink Puce Rose Pink Tea Rose Amaranth Pink Brink Pink Cerise Deep Carmine Pink Ultra Pink
                     

Red[మార్చు]

మూస:Shades of red

Orange[మార్చు]

మూస:Shades of orange

Brown[మార్చు]

మూస:Shades of brown

Yellow[మార్చు]

మూస:Shades of yellow

Grey[మార్చు]

మూస:Shades of grey

Green[మార్చు]

మూస:Shades of green

Cyan[మార్చు]

మూస:Shades of cyan

Blue[మార్చు]

మూస:Shades of blue

Violet[మార్చు]

మూస:Shades of violet

Fictional colors[మార్చు]

  • Grue and Bleen, colors that change after a time T coined by philosopher Nelson Goodman.
  • Hooloovoo, a superintelligent shade of the color blue in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy series.
  • Octarine, the color of magic in the Discworld fantasy novels.
  • The Colour Out of Space, an indescribable hue as the title of an H. P. Lovecraft short story.
  • Squant, a fourth primary color publicized by experimental band Negativland in 1993.
  • Htun, a color that appears black to humans. It can be seen by gnomes, and is described as "deeper than scarlet, more serene than cerulean, gayer than yellow" in the novel Fairest by Gail Carson Levine.
  • in That Was Then This Is Now M&M sees a "nameless color" when he is on a LSD trip.

ఇవీ చూడండి[మార్చు]

పాదపీఠికలుNotes[మార్చు]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 More than one color value is possible.

మూలాలు[మార్చు]

  • Frery, A. C.; Melo, C. A. S. & Fernandes, R. C. Web-Based Interactive Dynamics for Color Models Learning. Color Research and Application, 2000, 25, 435-441. DOI 10.1002/1520-6378(200012)25:6<435::AID-COL8>3.0.CO;2-J