ఏకత్రింశతి అప్సరసలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. రంభ
 2. ఊర్వసి
 3. తిలోత్తమ
 4. మేనక
 5. ఘృతాచి
 6. సహజన్య
 7. నిమ్లోచ
 8. వానమ
 9. మండోదరి
 10. సుభగ
 11. విశ్వాచి
 12. విపులానన
 13. భద్రాంగి
 14. చిత్రసేన
 15. ప్రమ్లోద
 16. మనోహర
 17. మనోమోహిని
 18. రామ
 19. చిత్రమధ్య
 20. శుభానన
 21. సుకేసి
 22. నీలకుంతల
 23. మన్మధోద్దపిని
 24. ఆలబుష
 25. మిశ్రకేసి
 26. ముంజికస్థల
 27. క్రతుస్థల
 28. వలాంగి
 29. పరావతి
 30. మహారూప
 31. శశిరేఖ