నోబెల్ బహుమతి పొందిన ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
2008 నోబెల్ ఆర్థికశాస్త్ర బహుతిని ప్రకటిస్తున్న పత్రికా సమావేశం
 • 1969 - రాగ్నర్ ఫ్రిష్ (నార్వే)
 • 1969 - జాన్ టింబర్గన్ (నెదర్లాండ్స్)
 • 1970 - పౌల్ శామూల్శ్ణ్ణ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1971 - సైమన్ కుజ్నెట్స్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1971 - జాన్ హిక్స్ (యునైటెడ్ కింగ్డం)
 • 1972 -కినాత్ యరొచ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1973 - వెస్ల్ లియొనటేఫ్వీయట్చ్(యునైటెడ్ స్టేట్స్)(సొవియత్ యునియన్)
 • 1974 - గున్నర్ మ్య్ర్ద్ ల్ (స్విడన్)
  గున్నర్ మ్య్ద్ల ల్
 • 1974 -ఫ్రెడరిక్ హయాక్ (అస్త్రియా) (యునైటెడ్ కింగ్డం)
 • 1975 - లియొనిదడ్ కెంటోరొవిచ్ (సొవియత్ యునియన్)
 • 1976 - మిల్టన్ ఫ్రిడ్మ్న్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1977 - బెర్టీల్ ఒహలిన్ (స్విడన్)
 • 1977 - జెంస్ మిడే (యునైటెడ్ కింగ్డం )
 • 1978 - హెర్బ్ట్ ఎ సైమన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1979 - తియొడోర్ స్కుల్టూజ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1979 -అర్థర్ లివిస్ (సైంట్ లుసియ) (యునైటెడ్ కింగ్డం )
 • 1980 - లారెంస్ క్లిన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1981 -జేంస్ టోభీణ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1982 - జార్జ్ స్టిగ్లర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1983 - గరార్డ్ డెబ్రు (ఫ్రాంస్)
  డెబ్రు గరార్డ్(1921-2004).
 • 1984 - రిచార్ద్ స్టోన్ (యునైటెడ్ కింగ్డం)
 • 1985 - ఫ్రాంకొ మొదిగ్లియాని (ఇటలి)
 • 1986 - జేంస్ ఎం. బుఛానన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1987 -రొబెర్ట్ సొలౌ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1988 -మౌరిస్ అల్లైస్ (ఫ్రాంస్)
 • 1989 -ట్రిగ్వె హావెల్మొ (నార్వే)
 • 1990 -హార్రి మార్కొవిట్జ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1990 -మెర్టొన్ మిల్లెర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1990 -విల్లియం ఎఫ్. షార్పె(యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1991 -రొనాల్ద్ కోస్ (యునైటెడ్ కింగ్డం)
 • 1992 - గరి బెక్కర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1993 -రొబెట్ ఫొగల్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1994- జొన్ హార్ సాన్ని(యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1994- జొన్ ఫ్రొబెస్ నష్ ( యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1994-రెంహర్ద్ స్టాలిన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1995-రొబొట్ లూకస్ జర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1996-జెమెస్ మెర్ల్ ( యునైటెడ్ కింగ్డం)
 • 1996-వీలియం విక్రి (కెనడా)
 • 1996-వీలీయం వీక్రి (యునైటెడ్
 • 1997-రొబెట్ సీ మెర్తెన్ (యునైటెడ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్
 • 1997-మ్యరన్ స్స్లెస్ (కెనడా. యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 1998-అమర్త్య సేన్ (ఇండియన్)
  అమర్త్య సేన్
 • 1999-రొబెట్ మండిల్ (కెనడా)
 • 1999-జెంస్ హెక్ మెన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2000-జెంస్ హెక్ మెన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2000-డనీల్ యంసీ ఫడ్డన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2001-జొర్జె అకర్లొఫ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2001-మిర్చిల్ స్పెంస్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
  మైఖెల్ స్పెన్స్
 • 2001-జొసఫ్ ఈ సాతిగ్లిష్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్


 • 2012 - ఎల్విన్ ఇ రూథ్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
  అల్ రొథ్ , స్య్ద్నెయ్ ఇడేస్ లెచుతురె 2012డి
 • 2012 - లఓడ్ స్ షప్లె (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2012 - ఎఉగెనె ఫ్ ఫమ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
 • 2013 - లర్స్ పెతెర్ హంసెన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్
  లర్స్ పెతెర్ హంసెన్ ఫొట్ ఇన్ 2007
 • 2013 - రొబెర్త్ జ్ షిల్లెర్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
  రొబెర్త్ షిల్లెర్ - వొర్ల్డ్ ఎచొనొమిస్ ఫొరుం అన్నూల్ మీతింగ్ 2012
 • 2014 - జేన్ తిరొలె (ఫారాంస్)
  జేన్ తిరొలె
 • 2015 - అంగుస్ డేతొన్ (యునైటెడ్ స్టేట్స్)
  అంగుస్ దేతొన్ 0182

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]