పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భాషా సింగారం
సామెతలు
అం అః
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు
"అ" నుండి "క్ష" వరకు


ఏదైనా విషయాన్ని గూర్చి చెప్పాల్సినపుడు అసలు పొంతనలేకుండా అన్నీ తప్పులు చెప్పడాన్ని ఈ సామెతద్వారా అధిక్షేపించవచ్చును. అనే కాదు, జవాబు చెప్పేవాడికి అసలేమీ తెలియదని కూడా ఈ సామెత ద్వారా చురకంటించవచ్చును.

పంచపాండవులు "ఐదుగురు" (ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంది. పంచ = 5). మంచానికి "నాలుగు" కోళ్ళుంటాయి. మంచకోళ్ళలాగా నాలుగు అని చెపితే పోనీలే తెలియదని సరిపెట్టుకోవచ్చును - కానీ మంచంకోళ్ళలాగా "మూడు" అన్నాడు. అలాగని అన్నవాడు మూడువేళ్ళు చూపినా కొంతలో కొంత మెరుగు. కానీ "రెండు" వేళ్ళు చూపాడు. ("ఒకటి" అంకె వ్రాశాడని కొందరు ఈ సామెతను కాస్త సాగదీస్తారు కూడాను).

ఇక్కడ విశేషమేమంటే అతిసులభమైన ప్రశ్నకు ఒకే చిన్న వాక్యంలో మూడు తప్పు జవాబులను కూడగట్టడం. అలా చెప్పిన వాడు తెలివి తక్కువవాడు కాదు. అతితెలివిగలవాడయ్యుండాలి.

ఇదే అర్ధంలో చెప్పే మరొక సామెత:
అల్లం అంటే నాకు తెలీదా బెల్లంలా పుల్లగా ఉంటదన్నాడట