పంచపాండవులెందరంటే మంచం కోళ్ళలాగ ముగ్గురు అని రెండు వేళ్ళు చూపినట్లు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భాషా సింగారం
సామెతలు
జాతీయములు
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు


ఏదైనా విషయాన్ని గూర్చి చెప్పాల్సినపుడు అసలు పొంతనలేకుండా అన్నీ తప్పులు చెప్పడాన్ని ఈ సామెతద్వారా అధిక్షేపించవచ్చును. అనే కాదు, జవాబు చెప్పేవాడికి అసలేమీ తెలియదని కూడా ఈ సామెత ద్వారా చురకంటించవచ్చును.

పంచపాండవులు "ఐదుగురు" (ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంది. పంచ = 5). మంచానికి "నాలుగు" కోళ్ళుంటాయి. మంచకోళ్ళలాగా నాలుగు అని చెపితే పోనీలే తెలియదని సరిపెట్టుకోవచ్చును - కానీ మంచంకోళ్ళలాగా "మూడు" అన్నాడు. అలాగని అన్నవాడు మూడువేళ్ళు చూపినా కొంతలో కొంత మెరుగు. కానీ "రెండు" వేళ్ళు చూపాడు. ("ఒకటి" అంకె వ్రాశాడని కొందరు ఈ సామెతను కాస్త సాగదీస్తారు కూడాను).

ఇక్కడ విశేషమేమంటే అతిసులభమైన ప్రశ్నకు ఒకే చిన్న వాక్యంలో మూడు తప్పు జవాబులను కూడగట్టడం. అలా చెప్పిన వాడు తెలివి తక్కువవాడు కాదు. అతితెలివిగలవాడయ్యుండాలి.

ఇదే అర్ధంలో చెప్పే మరొక సామెత:
అల్లం అంటే నాకు తెలీదా బెల్లంలా పుల్లగా ఉంటదన్నాడట