ముద్గలుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముద్గలుడు - ఇతడు నిర్జితవిషయేంద్రియుడు అయి ఉంఛవృత్తిని జీవించుచు దేవపితృ పూజనములు ఆచరించుటయందు దుర్వాసాదిమునులను ప్రమోదమగ్న మానసులుగ చేసెను. మఱియు ఇతడు దేవలోకమును ఒల్లక కేవలసత్వమును చేకొని నిర్వికల్పము అయిన జ్ఞానయోగమును అవలంభించి తుల్యనిందాస్తుతియును, సమలోష్ఠకాంచనుఁడును అయి పరమసిద్ధిని పొందెను.

2. అజమీఢుని రెండవ కొడుకు అగు నీలుని వంశస్థుడు. తండ్రి భర్మ్యాశ్వుడు లేక హర్యశ్వుడు. కొడుకు దివోదాసుడు. కూఁతురు గౌతముని భార్య అగు అహల్య. ఇతఁడు క్షత్రియుఁడు అయినను తపోమహిమచే ఇతని వంశజులు బ్రాహ్మణులు అయిరి. వారే మౌద్గల్య గోత్రులు.

............ పురాణనామచంద్రిక (యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య) 1879