అతిశయోక్త్యలంకారము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సందర్భాల్లో కవులు ఒక వస్తువును వర్ణిస్తూ నిజానికి సాధ్యం కాని ఎన్నో సంగతులు ఆ వస్తువుకి ఆపాదిస్తారు. అది కేవలం కల్పనను హెచ్చించటం కోసమే కానీ నిజంగా అలా ఉందని కవుల భావన కాదు.

ఉదాహరణ : మా పాఠశాల భవనములు ఆకాశము నంటుచున్నవి. ఇక్కడ పాఠశాల భవనం ఆకాశాన్ని అంటడం అనేది అసాధ్యం కానీ ఆ ఊహ మాత్రం చేత వాక్యానికి చాలా అందం వచ్చింది. ఇదే అతిశయోక్తి అలంకారం.