అష్ట (ఎనిమిది) నామ రూపాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎనిమిది అనేది పురాణాల ప్రకారం ఎంతో విశిష్టమైనది. అష్ట పేరుతో కల అనేక రూపాలు క్రింద పొందుపరచబడినవి.


అష్ట దానములు[మార్చు]

దానములలో ఉత్తమమైన ఎనిమిది దానములు

 1. తిలలు
 2. లోహములు
 3. స్వర్ణము
 4. ప్రత్తికలవణము
 5. నవధాన్యములు
 6. భూమి
 7. గోవు
 8. గ్రంధములు(పుస్తకములు)

అష్టతీర్థాలు[మార్చు]

 1. వేదం
 2. వైకుంఠం
 3. వరాహం
 4. పద్మం
 5. పరాశరం
 6. పలాశం
 7. కల్యాణం

అష్ట భువనములు[మార్చు]

 1. రుద్రభువనము
 2. విష్ణుభువనము
 3. బ్రహ్మభువనము
 4. సత్యభువనము
 5. కూష్మాండభువనము
 6. హోటకేశ్వరభువనము
 7. హూహో భువనము
 8. కాలాగ్నిభువనము

అష్ట అగ్నిమూర్తులు[మార్చు]

అగ్ని కి గల ఎనిమిది రూపాలు - అష్టాగ్నిమూర్తులు

 1. జాతవేదుడు
 2. సప్తజిహ్వుడు
 3. హవ్యవాహనుడు
 4. అశ్వోధరజుడు
 5. వైశ్యాననరుడు
 6. కౌమారతేజుడు
 7. విశ్వముఖుడు
 8. దేవముఖుడు

అష్టమైథునాంగములు[మార్చు]

 1. స్మరణము
 2. కీర్తనము
 3. ప్రేక్షణము
 4. కేళి
 5. గుహ్యభాషణము
 6. సంకల్పము
 7. అధ్యవసాయము
 8. క్రియానిర్వృత్తి


అష్ట చిరంజీవులు[మార్చు]

చిరంజీవి అంటే చిర కాలం జీవించేవాడు అని అర్ధం. అలా జీవించి ఉండే వారు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు. వారు,

 1. అశ్వత్థామ
 2. బలి
 3. వ్యాస మహర్షి
 4. హనుమంతుడు
 5. విభీషణుడు
 6. .మార్కండేయుడు
 7. కృపాచార్యులు
 8. .పరశురాముడు

అష్టావింశతి బ్రహ్మాండ కళలు[మార్చు]

 1. ప్రాణము
 2. శ్రద్ధ
 3. ఆకాశము
 4. వాయువు
 5. అగ్ని
 6. జరము
 7. పృధివి
 8. శోత్త్తేంద్రియము (చెవి)
 9. త్వగింద్రియము (చర్మము)
 10. చక్షురింద్రియము( కన్ను)
 11. జింహ్వేంద్రియము(నాలుక)
 12. ఘ్రాణీంద్రియము (ముక్కు)
 13. వాగింద్రియము (నోరు)
 14. పాణింద్రియము ( చేయి)
 15. పాదేంద్రియము (కాలు)
 16. పాయ్యింద్రియము (గుదము)
 17. ఉపస్థింద్రియము (యోని లేక శిశ్నము)
 18. మనస్సు
 19. బుద్ధి
 20. చిత్తము
 21. అహంకారము
 22. అన్నము
 23. వీర్యము
 24. తపము
 25. మంత్రము
 26. కర్మలు
 27. లోకములు
 28. నామములు

అష్టాదశద్వీపములు[మార్చు]

ద్వీపములు పద్దెనిమిది. వీటిని అష్టాదశ ద్వీపములు అంటారు. అవి

 1. రమ్యక ద్వీపము
 2. రుమళిక ద్వీపము
 3. ద్వారక ద్వీపము
 4. సింహళ ద్వీపము
 5. కైవల్యద్వీపము
 6. మలయద్వీపము
 7. అశ్వభద్రద్వీపము
 8. కేతు ద్వీపము
 9. గోభి ద్వీపము
 10. మాల్యవంత ద్వీపము
 11. పుష్కర ద్వీపము
 12. వృషభ ద్వీపము
 13. రైవత ద్వీపము
 14. నిమ్నోచన ద్వీపము
 15. నియామ్యమ ద్వీపము
 16. పారావార ద్వీపము
 17. చౌరవశ్రిత ద్వీపము
 18. మాల్యద్వీపము

అష్టాదశ తైలములు[మార్చు]

 1. నువ్వుల నూనె
 2. ఆవనూనె
 3. కుసుమనూనె
 4. అవిశెనూనె
 5. ధనియాలనూనె
 6. ఆముదము
 7. కానుగ నూనె
 8. ఇంగుధీనూనె
 9. నిమ్మనూనె
 10. తానికాయ నూనె
 11. వావిలి నూనె
 12. జ్యోతిష్మతి నూనె
 13. కరక నూనె
 14. ఇప్పనూనె
 15. కోశామ్రనూనె
 16. ములుదోస నేనె
 17. కొబ్బరి నూనె
 18. కర్పూర తైలము

అష్టాదశ జాతులు[మార్చు]

 1. బ్రహ్మ
 2. క్షత్రియ
 3. వైశ్య
 4. శూద్రులు
 5. కంసాలి
 6. సాలె
 7. గోపకులు
 8. ఆలంబకులు
 9. అష్ట్రకులు
 10. ఎఱుక
 11. ఏనాది
 12. చెంచు
 13. కిరాత
 14. కంక
 15. కటిక
 16. బోయలు
 17. మాల
 18. మాదిగెలు

అష్టాదశ గజ శరీరాంగ అధిష్టాన దేవతలు[మార్చు]

 1. తల - బ్రహ్మ
 2. నుదురు - కుమార స్వామి
 3. మస్తకము - వీరభద్రుడు
 4. నేత్రములు - సూర్య చంద్రులు
 5. నాసికము - విఘ్నేశ్వరుడు
 6. శ్వాసలు - రుద్రుడు
 7. ముఖము - భాగ్య లక్ష్మి
 8. దంత ద్వయము - వరలక్ష్మి
 9. దతాగ్రము - యముడు
 10. కపాలము - నృసింహ స్వామి
 11. పాదములు - వేదములు
 12. తొండము - శ్రీ మహా విష్ణువు
 13. నఖాగ్రము - అష్టమి
 14. వేగము - మారుతము
 15. నాభి - అగ్ని
 16. కుక్షి - బ్రహ్మ
 17. మేండ్రము- ప్రజాపతి
 18. అవ్యావయనములు - దిక్పాలకులు