దూరమానము

From వికీపీడియా
Jump to navigation Jump to search

దూరమానం అనగా దూరాన్ని కొలువడానికి మరియు వ్యక్తపరచడానికి ఉపయోగించే పదం లేదా పదబంధం.

వివిధ దూరమానాలు[edit]

మెట్రిక్ వ్యవస్థ[edit]

సాంప్రదాయ దూరమానాలు[edit]