పంచత్రింశతి సంగీత తాళములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ధ్రువ
 2. మధ్య
 3. రూపక
 4. ఝంప
 5. త్రిపుట
 6. ఆట
 7. ఏక
 8. మణి
 9. సార
 10. చక్ర
 11. కదంబ
 12. శంఖ
 13. గుప్త
 14. సుధ
 15. ప్రమాణ
 16. ఉదయ
 17. రాజ
 18. చణ
 19. దుష్కర
 20. విదశ
 21. రత
 22. పూర్ణ
 23. ఉదీర్ణ
 24. కుల
 25. సుర
 26. లీల
 27. లోయ
 28. రాగ
 29. బువన
 30. రావ
 31. బిందు
 32. కర
 33. భోగ
 34. ధీర
 35. వసు