వికీపీడియా:Possibly unfree files

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Administrator instructions

This page is for listing and discussing files that are marked as available under a free license or public domain, but have disputed source or licensing information. Files are listed here for 7 days before they are processed. Files that are tagged with a non-free template should not be listed here.

To list texts with copyright issues, please use WP:Copyright problems.

Instructions[మార్చు]

Before listing, remember that files which are already marked unfree and used under fair use should not be listed here.

To list a file on this page:

I
Edit the file page.

Add {{puf|date=26 సెప్టెంబరు 2021}} to the file page.

II
Create its PUF subsection.

Follow this edit link and list the file using {{subst:puf2|image=File_name.ext|reason=reason}} ~~~~ (remember to exclude the File: prefix).

III
Give due notice.

Inform the uploader by adding a message to their talk page using {{subst:fdw-puf|File_name.ext}} ~~~~
If the file is in use, also add {{pufc|File_name.ext|date=26 సెప్టెంబరు 2021}} to the caption(s).

Remember to replace "File_name.ext" with the name of the file

Unlike Wikipedia:Files for deletion the primary purpose of this page is to ascertain the source and/or copyright status of a file. Therefore it is not specifically a vote to keep or delete but a forum for the exploration of the copyright status/source of a file and contributions should not be added solely in those terms.

Listings should be processed by an administrator after being listed for 7 days. Files that are accepted following this 7-day period should have {{oldpuffull}} added to the file talk page. If no objection to the file's deletion is raised, or no proof that the file is indeed free is provided, the file may be deleted without further notice after the 7-day period.

Note: Files can be unlisted immediately if they are indisputably in the public domain or verifiably licensed under an indisputably free license (GFDL, CC-BY-SA, etc.—see Wikipedia:File copyright tags for more on these).

Speedy deletion[మార్చు]

Blatant copyright violations or files missing source or license information may be "speedied"

If a file is unquestionably copied from another website and no assertion of permission or fair use is made, the file may be speedy deleted under criterion F9 (formerly I9). Such files do not need to be listed here. Please tag the file with {{subst:db-f9|url=source URL}} and warn the user with {{db-copyvio-notice}}.

If a file is missing source, evidence of permission, or license information, place either use:

or

on the description page to put the file in the appropriate category. After being tagged for 7 days, the file will be eligible for speedy deletion per criterion 4 or criterion 11 for images/media.

Please also notify the uploader so they get a chance to fix the problem(s). The templates {{subst:File source|File:file name}} and {{image copyright}} are made for this purpose, but feel free to write a message of your own. It is not necessary to warn the uploader about every individual file if they have uploaded several of such files, but at least one message telling them that files without source/license will be deleted should be given to each user.

If a file is indisputably non-free, and its possible use can comply with our non-free content policy, be bold and retag it as a non-free file using a non-free image tag instead of taking it to this page.

Please note that this page is not for disputing the fair use of already non-free media, but for the disputing if a freely licensed file really is free. Please take queries of this nature to Files for deletion or Non-free content review An archiving system was implemented July 2007. For older discussions, see the history pages. For all discussions from July 3, 2007 forward, see the Archive.

Holding cell[మార్చు]

These files have been listed for at least 7 days. Discussions should be closed following the steps here. Files that have been determined to be acceptable may be removed from this page.

తాజాగా చేర్చబడ్డవి[మార్చు]

File:GudumbaShankar.jpg[మార్చు]

The following discussion is an archived inquiry of the possible unfree file below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Delete

File:GudumbaShankar.jpg (delete | talk | history | logs).
This is a DVD image of Gudumba Shankar Movie. As per my knowledge , Low Resolution DVD images, Wallposters can be used in Wikipedia. Please change the Uploading Description if it is not matching with Wiki Standarads. If this image is not matching with any Wiki licences, then you can Delete it.--సుల్తాన్ ఖాదర్ (చర్చ) 09:19, 6 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
సుల్తాన్ ఖాదర్ గారికి, తెవికీలో వాడబడుతున్నఆంగ్లవికీ విధానము ననుసరించి DVD ముఖ చిత్రం ఉచితలైసెన్స్ క్రిందకి రాదు. అందువలన సినిమా పోస్టర్ కు వాడిన మూసలు వాడితే సరిపోతుందని ఉదాహరణ ఇచ్చాను. మీరింతకు ముందలే అటువంటి మూసలతో చిత్రం ఎక్కించారు కాబట్టి మీకు వాటిని వాడడంలో ఇబ్బంది కలిగిందని అనుకోను. లైసెన్స్ మార్చటంలో ఇంకేదైనా సమస్యలుంటే తెలియచేయండి. --అర్జున (చర్చ) 09:41, 6 డిసెంబర్ 2013 (UTC)
సుల్తాన్ ఖాదర్ గారికి, ఒక వారం రోజులలోగా నకలు హక్కులు సముచితవినియోగానికి మార్చకపోతే తొలగించబడుతుంది.--అర్జున (చర్చ) 05:00, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the images's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this page.

అక్టోబర్ 18[మార్చు]

The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the media below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Delete అర్జున (చర్చ) 04:57, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:C. Narayana Reddy.png[మార్చు]

File:C. Narayana Reddy.png (delete | talk | history | logs).
దస్త్రపు చర్చాపేజీలో చర్చ అనంతరము, ఈ పేజీ వాడబడుటలేదు.కావున తొలగించవచ్చు.--అర్జున (చర్చ) 04:57, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

{{subst:ffd delete}}

అక్టోబర్ 19[మార్చు]

The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the media below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Keep అర్జున (చర్చ) 04:46, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:Suravaram Pratapa Reddy.png[మార్చు]

File:Suravaram Pratapa Reddy.png (delete | talk | history | logs).
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.
The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the media below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Delete అర్జున (చర్చ) 04:42, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:Konda Laxman Bapujiin Telangana.png[మార్చు]

File:Konda Laxman Bapujiin Telangana.png (delete | talk | history | logs).
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.
అర్జున (చర్చ) 04:42, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

అక్టోబర్ 23[మార్చు]

The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the media below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Keep అర్జున (చర్చ) 04:52, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:10jayadev 158 08.png[మార్చు]

File:10jayadev 158 08.png (delete | talk | history | logs).
  • GFDL లైసెన్స్ కి అనుమతిలో స్పష్టత లేదు. సముచిత వినియోగానికి మార్చడం మంచిది. అర్జున (చర్చ) 05:13, 23 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
  • బొమ్మ ఎక్కించిన వాడుకరి స్పందించారు. కాని రచయితనుండి స్పష్టమైన నకలుహక్కుల విడుదలకు ప్రయత్నించాలి. కావున ప్రస్తుత చర్చవిరమించడమైనది. --అర్జున (చర్చ) 04:52, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.
The following discussion is an archived inquiry of the possible unfree file below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Keep. అర్జున (చర్చ) 04:39, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:Pothanapaper.PDF[మార్చు]

File:Pothanapaper.PDF (delete | talk | history | logs).
  • అనుమతి లైసెన్స్ లో స్పష్టత లేదు. స్పష్టత కోసం ప్రయత్నించాలి. అర్జున (చర్చ) 06:48, 23 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
  • CC-BY-SA క్రింద రచయిత కామన్స్ లో ఎక్కించారు. కాని తెవికీలో లింకు తాజాపరచనందున తొలగించారు. ఈ చరిత్రప్రకారం లైసెన్స్ సవరించాను. --అర్జున (చర్చ) 04:09, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the images's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this page.

అక్టోబర్ 24[మార్చు]

The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the media below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

The result of the discussion was: Delete అర్జున (చర్చ) 04:48, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]

File:Burgula Ramakrishna Rao.png[మార్చు]

File:Burgula Ramakrishna Rao.png (delete | talk | history | logs).
  • ఈ తద్భవానికి ఆధారమైన బూర్గుల రామకృష్ణ రావు బొమ్మ సార్వజనీయం కాదు కావున తొలగించబడినందున ఈ బొమ్మ నకలుహక్కులు అనుమానాస్పదాలు. అర్జున (చర్చ) 06:14, 24 అక్టోబర్ 2013 (UTC)
  • ఇది వాడబడుటలేదు. --అర్జున (చర్చ) 04:49, 14 ఆగస్టు 2019 (UTC)[]
The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the media's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this section.

Footer[మార్చు]

Today is సెప్టెంబరు 26 2021. Put new nominations in Wikipedia:Possibly unfree files/2021 సెప్టెంబరు 26 -- This page doesn't exist yet, please create it.

If the current date's page has been started without the header, apply {{subst:puf log}} to the top of the day's page.

Please ensure "===సెప్టెంబరు 26===" is at the very top of the new page so that internal page links from the main Possibly unfree files page (the one you're on now) work.