ముహమ్మద్ వంశవృక్షం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వంశ వృక్షం

[మార్చు]

Death year in parentheses.

 
 
 
వహాబ్ ఇబ్న్ అబ్ద్ మునాఫ్
 
 
 
హాషిం ఇబ్న్ అబ్ద్ మునాఫ్
బనీ హాషిం తెగకు పితామహుడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఫాతిమా బిన్త్ అమ్ర్
 
 
 
అబ్దుల్ ముత్తలిబ్, తాత
 
 
 
 
 
 
 
హాలా బిన్త్ వహాబ్
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఆమినా బిన్త్ వహాబ్, తల్లి
 
అబ్దుల్లా, father
 
అబూ తాలిబ్, పినతండ్రి
 
 
అల్-జుబైర్, పినతండ్రి
 
హారిస్, పినతండ్రి
 
హంజా, పినతండ్రి
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
తువేబా, మొదటి దాది
 
 
హలీమా, రెండవ దాది
 
 
 
 
అబ్బాస్, పినతండ్రి
 
అబూ లహబ్, పినతండ్రి
 
అర్వా బిన్త్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్, పినతల్లి
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ముహమ్మద్, ప్రవక్త
 
ఖదీజా, మొదటి భార్య
 
 
ఇబ్న్ అబ్బాస్, తండ్రి తరపున సోదరుడు (paternal cousin)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ఫాతిమా, సంతానం గలిగి జీవించిన ఒకే ఒక కుమార్తె
 
అలీ ఇబ్న్ అబీ తాలిబ్, తండ్రి తరపున సోదరుడు (paternal cousin)
 
 
 
 
 
ఖాసిం (605), ఖదీజాతో కలిగిన కుమారుడు
 
అబ్దుల్లాహ్ (615), ఖదీజాతో కలిగిన రెండవ కుమారుడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
జైనబ్ (629), ఖదీజా కుమార్తెల పరంపర
 
రుకయ్యాహ్ (624), ఖదీజా కుమార్తెల పరంపర
 
ఉస్మాన్ (656), nephew
 
ఉమ్మ్ కుల్సుమ్ (630), ఖదీజా కుమార్తెల పరంపర
 
జైద్ (627), దత్తకుమారుడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అలీ (630), మనవడు
 
ఉమ్మాహ్ (685), granddaughter who married Ali
 
అబ్దుల్లా ఇబ్న్ ఉస్మాన్ (?)
 
 
 
 
 
 
ఒసామా ఇబ్న్ జైద్ (?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ముహ్సిన్ (?),p-2=హసన్ ఇబ్న్ అలీ
 
{{{ p-2 }}}
 
హుసేన్ ఇబ్న్ అలీ
 
ఉమ్మ్ కుల్సుమ్ బిన్త్ అలీ
 
జైనబ్ బిన్త్ అలీ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
 
అబూబక్ర్ (అబూబక్ర్ వంశవృక్షం, 634)
 
 
ఉమర్ ఇబ్న్ ఖత్తాబ్
 
 
?
 
 
?
 
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
సౌదా (?)
 
 
ఆయిషా (ఆయిషా బిన్త్ అబూబక్ర్ వంశవృక్షం, ?)
 
 
హఫ్సా (?)
 
 
జైనబ్ బిన్త్ ఖుజైమా (?)
 
 
ఉమ్మ్ సలమ (?)
 
 
జైనబ్ బిన్త్ జహ్‌ష్ (?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
 
?
 
 
?
 
 
?
 
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
జువేరియా (?)
 
 
ఉమ్మ్ హబీబా (?)
 
 
సఫియా (?)
 
 
మైమునా (?)
 
 
మరియా ఖిబ్తి
 
 
 
 
 
 
 
 

He also married Qutaylah daughter of Qays, and sister of al-Ash'ath ibn Qays, but he died before uniting with her. It is also reported that he divorced her before their coming together, and before he died. She was then after married to a man called `Ikrimah.

అమ్మమ్మలు / నానమ్మలు

[మార్చు]

Ummu Habib Burrah Kulabah Hind

తొమ్మిది పినతండ్రులు

[మార్చు]

Al Harith, Al Zubair, Abu Talib, Hamza, Abu Lahab,Al Abbas,Al Zaraar,Abdul Qaab,Mugeera .[1]

Among other relatives of the Muhammad are his aunts Safiya and Aatika, and his aunt Fatima bint al-Asad, the mother of Ali.[2].

ఇవీ చూడండి

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. "muslim woman for marriage divorce at islamic-paths.org". Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2008-06-27.
  2. Becons of light on al-shia.org [1] Archived 2007-09-26 at the Wayback Machine

బయటి లింకులు

[మార్చు]