వర్గం:కర్ణాటక సంగీతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సరళీ స్వరాలు

రాగం మాయా మాళవ గౌళ రాగం తాళం ఆది తాళం రచన: శ్రీ పురందర దాసు

1 సరిగమ పదనిస సనిదప మగరిస

2 సరిగమ సరిసరి సరిగమ పదనిస సనిదప సనిసని సనిదప మగరిస

3 సరిగమ సరిగమ సరిగమ పదనిస సనిదప సనిదప సనిదప మగరిస

4 సరిగమ పాపా సరిగమ పదనిస సనిదప మామా సనిదప మగరిస

5 సరిగమ పాసరి సరిగమ పదనిస సనిదప మాసని సనిదప మగరిస

6 సరిగమ పమగరి సరిగమ పదనిస సనిదప మపదని సనిదప మగరిస

7 సరిగమ పమదప సరిగమ పదనిస సనిదప మపగమ సనిదప మగరిస

8 సరిగమ పాపమ దదపా మమపా దనిసా సనిదప సనిదప మగరిస

9 సరిగమ పాగమ పా; పా; గమపద నిదపమ గమపగ మగరిస సానిద నీదప దాపమ పాపా గమపద నిదపమ గమపగ మగరిస ససనిద నినిదప దదపమ పాపా గమపద నిదపమ గమపగ మగరిస

10 సరిగమ పదనిస రీసా నిదనిస నీనీ దపదని దాదా పమపద పాపా మగమప మామా గరిగమ సరిగమ పదనిస సనిదప మగరిస

ఉపవర్గాలు

ఈ వర్గం లోని మొత్తం 7 ఉపవర్గాల్లో కింది 7 ఉపవర్గాలు ఉన్నాయి.