జన్య రాగాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాగము పేరు ఆరోహణము అవరోహణము
1 కనకాంగి S R1 G1 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G1 R1 S
కనకాంబరి S R1 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 G1 R1 S
కనకతోడి S R1 G1 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 R1 S
కర్ణాటక శుద్ధ సావేవి S R1 M1 P D1 S S D1 P M1 R1 S
లతాంతప్రియ S R1 G1 M1 P D1 S S D1 P M1 R1 S
లవంగి S R1 M1 D1 S S D1 M1 R1 S
మేఘ S R1 M1 P D1 N1 D1 P S S N1 D1 P M1 R1 S
రిషభవిలాస' S R1 M1 P D1 S S D1 P M1 R1 M1 R1 S
సర్వశ్రీ S M1 P S S P M1 S
శుద్ధ ముఖారి S R1 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 G1 R1 S
తటిల్లతిక S R1 M1 P D1 S S D1 P M1 R1 S
వాగీశ్వరి S R1 G1 M1 P D1 S S D1 M1 P G1 R1 S
2 రత్నాంగి S R1 G1 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G1 R1 S
ఫేనద్యుతి S R1 M1 P D1 P N2 S S N2 D1 P M1 G1 R1 S
గానముఖారి S R1 M1 D1 S S N2 D1 M1 R1 S
రత్నవరాళి S R1 M1 P N2 D1 S S N2 P M1 R1 G1 R1 S
రేవతి S R1 M1 P N2 S S N2 P M1 R1 S
శ్రీమణి S R1 G1 P D1 S S N2 D1 P G1 R1 S
శ్రీమతి S R1 G1 P D1 S S N2 D1 P G1 R1 S
3 గానమూర్తి S R1 G1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G1 R1 S
గానసమరావళి S R1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G1 R1 S
భిన్నపంచమం S R1 G1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G1 R1 S
నాదరంజని S R1 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G1 R1 S
పూర్వవరాళి S R1 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G1 R1 S
సామవరాళి S R1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G1 R1 G1 S
4 వనస్పతి S R1 G1 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G1 R1 S
భానుమతి N2 S M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
రసాలి S R1 M1 P D2 N2 S S D2 P M1 R1 S
వనావళి S R1 M1 P D2 N2 S S D2 P M1 R1 S
విఠలప్రియ S R1 M1 P D2 S S D2 P M1 R1 S
5 మానవతి S R1 G1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G1 R1 S
మనోరంజని S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G1 R1 S
ఘనశ్యామల S G1 M1 P D2 S S D2 N3 P M1 G1 R1 S
కుంజరి S R1 M1 P D2 P S S N3 D2 P M1 G1 R1 S
6 తానరూపి S R1 G1 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G1 R1 S
తనుకీర్తి S R1 M1 P N3 S S N3 D3 N3 P M1 G1 M1 R1 S
7 సేనావతి S R1 G2 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G2 R1 S
సేనాగ్రణి S R1 G2 R1 M1 G2 M1 P N1 D1 S S N1 D1 P M1 G2 M1 G2 R1 S
భోగి S G2 M1 P D1 N1 D1 S S N1 D1 P M1 G2 S
చిత్తాకర్షణి S R1 G2 M1 D1 S S D1 M1 G2 R1 S
నవరసమాల S R1 G2 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 R1 S
సింధుగౌరి S R1 G2 M1 P D1 N1 S S N1 D1 M1 G2 M1 R1 S
8 హనుమతోడి S R1 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
జనతోడి S R1 G2 M P D1 N2 S S N2 D1 P M G2 R1 S
అమృత ధన్యాసి S R1 G2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 R1 S
అసావేరి S R1 M1 P D1 S S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S
భానుచంద్రిక S M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G1 S
భద్రతోడి S R1 G2 M1 D1 S S N2 D1 P G2 S
భూపాలం S R1 G2 P D1 S S D1 P G2 R1 S
చంద్రికాతోడి S G2 M1 P D1 S S D1 P M1 G2 S
దేశికాతోడి S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
ధన్యాసి S G2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
దివ్యమాలతి S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 S
ఘంట S G2 R2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
కళాసావేరి S R1 G2 P N2 S S N2 P G2 R1 S
కనకసావేరి S R1 M1 P D1 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
నాగవరాళి S R1 G2 M1 P M1 D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
ప్రభుప్రియ S G2 M1 P D1 S S D1 P M1 G2 S
పున్నాగతోడి N1 S R1 G2 M1 P P M1 G2 R1 S N2 D1
పున్నాగవరాళి N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 N2 D1 P M1 G2 R1 S N2
శ్రావణ మల్లిక S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
సౌజన్య S R1 M1 D1 S S D1 M1 R1 S
శుద్ధ శీమంతిని S R1 G2 M1 P D1 S S D1 P M1 G2 R1 S
శుద్ధ తోడి S R1 G2 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G2 R1 S
స్వర్ణమల్లి S G2 M1 P D1 N1 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
9 ధేనుక S R1 G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G2 R1 S
ధునిభిన్నషడ్జం S R1 G2 R1 P M1 P N3 S S D1 P M1 G2 R1 S
భిన్నషడ్జం S R1 G2 R1 P M1 P N3 S S D1 P M1 G2 R1 S
మోహన నాట S G2 M1 P D1 P M1 P N3 S S N3 P D1 P M1 G2 S
ఉదయ రవిచంద్రిక S G2 M1 P N3 S S N3 P M1 G2 S
వసంత తోడి S R1 G2 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 R1 S
10 నాటకప్రియ S R1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R1 S
నటాభరణం S R1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R1 S
అలంకారప్రియ S R1 G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R1 S
భాగ్యశబరి S R1 G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R1 S
దీపారము S R1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R1 S
గుణవతి S R1 M1 P D2 S S D2 P M1 R1 S
హిందోళదేశికం S M1 R1 G2 M1 P D2 N2 S S P N2 D2 M1 G2 R1 S
కనకాద్రి S R1 G2 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R1 S
మాతంగకామిని S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 S
నాట్యధారణ S R1 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 R1 S
నిరంజన S R1 G2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R1 S
శాంతభాషిణి S R1 G2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 S
శివశక్తి S G2 M1 D2 S S N2 D2 M1 G2 S
సింధు భైరవి S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S
11 కోకిలప్రియ S R1 G2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
కోకిలరవం S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
చిత్రమణి S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
జ్ఞానచింతామణి S R1 M1 D2 N3 S S N3 D2 P M1 R1 S
కౌమారి S R1 G2 M1 P D2 S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
శుద్ధ లలిత S P M1 D2 N3 S S N3 S D2 P M1 G2 R1 S
వర్ధణి S G2 M1 P M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
వసంతమల్లి S G2 M1 P N3 S S D2 P M1 G2 S
వసంతనారాయణి S R1 G2 M1 P S S N3 D2 P M1 G2 R1 S
12 రూపవతి S R1 G2 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G2 R1 S
రౌప్యానక S M1 P D3 N3 S S N3 P M1 G2 R1 S
శ్యామల కళ్యాణి S M1 G2 M1 P D3 N3 S S N3 P D3 N3 P M1 G2 R1 S
13 గాయకప్రియ S R1 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R1 S
గేయ హెజ్జజ్జి S R1 M1 G3 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
హెజ్జజ్జి S R1 G3 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 G3 R1 S
కళాకాంతి S R1 G3 M1 D1 N1 S S N1 D1 P G3 R1 S
కల్కద S R1 G3 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R1 S
కల్పనధారిణి S G3 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 G3 R1 S
14 వకుళాభరణం S R1 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
వాటీ వసంతభైరవి S R1 G3 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G3 R1 S
ఆహిరి S R1 S G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
అముధసురభి S M1 G3 M1 P D1 S S N2 D1 P M1 R1 S
దేవీప్రియ S G3 P N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
కాళిందజ S R1 G3 M1 P N2 S S N2 P M1 G3 R1 S
కువలయాభరణం S R1 G3 M1 D1 N1 S S N1 D1 M1 G3 R1 S
సల్లాప S G3 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G3 S
సోమ S R1 P M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 P M1 G3 R1 S
శుద్ధ కాంభోజి S G3 R1 M1 P N2 S S N2 P M1 G3 R1 S
వసంత భైరవి S R1 G3 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G3 R1 S
వసంత ముఖారి S M1 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
విజయోల్లాసిని S R1 G3 M1 P M1 D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R1 S
15 మాయామాళవగౌళ S R1 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
ఆర్ధ్రదేశి S R1 G3 M1 P D1 N3 S S D1 P M1 G3 R1 S
భావిని S G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 S
బిభాస్ S R1 G3 P D1 S S D1 P M1 R1 S
బౌళి S R1 G3 P D1 S S N3 D1 P G3 R1 S
బౌళి రామక్రియ S R1 G3 P D1 S S N3 P D1 P M1 G3 R1 S
చారువర్ధని S R1 M1 P D1 N3 S S D1 P M1 G3 R1 S
ఛాయాగౌళ S R1 M1 G3 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
చంద్రచూడ S M1 G3 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 S
దేశ్యగౌళ S R1 P D1 N3 S S N3 D1 P R1 S
దేవరంజి S M1 P D1 P N3 S S N3 D1 P M1 S
Ekakshari S R1 G3 M1 P D1 N3 S S N1 P M1 R1 G3 M1 R1 S
Ghanasindhu S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Gowla S R1 M1 P N3 S S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S
Gowlipantu S R1 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 D1 M1 G3 R1 S
Gowri S R1 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Gummakāmbhoji S R1 G3 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Gundakriya S R1 M1 P N3 S S N3 P D1 P M1 G3 R1 S
Gurjari S R1 G3 M1 P D1 N3 S S D1 N3 P M1 G3 R1 S
Jaganmohini S G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 R1 S
Kalyānakesari S R1 G3 P D1 S S D1 P G3 R1 S
Kannadabangāla S R1 M1 G3 M1 D1 P D1 S S D1 P M1 G3 R1 S
Karnātaka Sāranga S R1 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 R1 S
Lalitā S R1 G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G3 R1 S
Lalitapanchamam S R1 G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 P M1 G3 R1 S
Mālavakurinji S G3 P D1 N3 S S N3 D1 M1 R1 S
Mālavapanchamam S R1 G3 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Mārgadesi S R1 G3 R1 G3 D1 M1 P D1 S S D1 P M1 G3 R1 S
Malahari S R1 M1 P D1 S S D1 P M1 G3 R1 S
Mallikavasantam S G3 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Mangalakaishiki S R1 M1 G3 D1 P S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Manolayam S R1 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 R1 S
Maruva S G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 P G3 M1 G3 R1 S R1 G3 R1 S
Mechabowli S R1 G3 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Megharanjani S R1 G3 M1 N3 S S N3 M1 G3 R1 S
Nādhanāmakriya S R1 G3 M1 P D1 N3 N3 D1 P M1 G3 R1 S N3
Pādi S R1 M1 P N3 S S N3 P D1 P M1 R1 S
Pharaju (Paras) S G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Poornalalita S R1 G3 M1 P D1 S S D1 P M1 G3 R1 S
Poorvi S R1 G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Poorvikavasanta S M1 G3 M1 D N3 S S N3 D1 M1 P M1 G3 R1 S
Pratāpadhanyāsi S G3 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Pratāparanjani S R1 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Puranirmai S R1 G3 P D1 S S N3 D1 P G3 R1 S
Rāmakali S R1 G3 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Rāmakriya S G3 M1 P D1 N3 S S N3 P D1 P M1 G3 R1 S
Revagupti S R1 G3 P D1 S S D1 P G3 R1 S
Rukhmāmbari S R1 G3 P N3 S S N3 P G3 R1 S
Sāmantadeepara S R1 G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 R1 S
Sāranga Nāta S R1 M1 P D1 S S N3 S D1 P M1 G3 R1 S
Sāveri S R1 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Salanganāta S R1 M1 P D1 S S D1 P G3 R1 S
Satyāvati S G3 R1 G3 P D1 S S N3 D1 N3 P D1 P G3 R1 S
Sindhu Rāmakriya S G3 M1 P D1 N3 S S N3 P M1 G3 R1 G3 S
Surasindhu S M1 G3 M1 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M1 R1 G3 R1 S
Tārakagowla S G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G3 S
Takka S R1 S G3 M1 G3 P M1 D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
Ushāvali S R1 M1 P D1 S S N3 D1 M1 P M1 R1 S
Vishārada S R1 M1 P N3 S S N3 P M1 R1 S
16 చక్రవాకం S R1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
Toyavegavāhini S R1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
Āhir Bhairavi S R1 G3 M1 P N2 D2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 P G3 R1 S
Bhakthapriya S G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 R1 M1 G3 S
Bhujāngini S R1 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 R1 S
Bindhumālini S G3 R1 G3 M1 P N2 S S N2 S D2 P G3 R1 S
Chakranārāyani S R1 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 R1 S
Ghoshini S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
Guhapriya S R1 G3 M1 P P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S R1 S
Kalāvati S R1 M1 P D2 S S D2 P M1 G3 R1 S
Kokilā S R1 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 R1 S
Malayamārutam S R1 G3 P D2 N2 S S N2 D2 P G3 R1 S
Mukthāngi S R1 G3 M1 P D2 N2 S S D2 N2 P M1 G3 R1 S
Mukundamālini S R1 G2 P D2 S S D2 P G2 R1 S
Poornapanchamam P M1 S R1 S M1 P D2 D2 P M1 G3 R1 S N2
Pravritti S G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
Rāgamanjari S R1 M1 P D2 S S N2 D2 M1 R1 S
Rasikaranjani S R1 G3 P S S D2 P G3 R1 S
Shree Nabhomārgini S G3 M1 P D2 N2 S S D2 P M1 G3 R1 S
Shyāmali S G3 P D2 N2 S S N2 D2 P G3 R1 S
Subhāshini S D2 N2 D R1 G3 M1 P M1 G3 R1 S N2 D2 N2 S
Valaji S G3 P D2 N2 S S N2 D2 P G3 S
Veenadhāri S R1 G3 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
Vegavāhini S R1 G3 M1 D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 G3 R1 S
17 సూర్యకాంతం S R1 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R1 S
Chāyāvathi S R1 G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R1 S
Bhairavam S R1 G3 M1 P D2 N3 S S D2 P M1 G3 R1 S
Haridarpa S R1 G3 M1 P D2 N3 S S D2 P M1 R1 S
Jayasamvardhani S G3 M1 P D2 N3 S S N3 P M1 G3 R1 S
Jeevantikā S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 R1 S
Kusumamāruta S M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R1 G3 M1 S
Nāgachooḍāmani S R1 G3 M1 P D2 S S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S
Rohini S R1 G2 M1 M2 D2 N2 S S N2 D2 M2 M1 G2 R1 S
Sāmakannada S R2 M1 G2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 R1 S
Sowrāshtram S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S
Suddha Gowla S R1 M1 P N3 S S N3 P M1 R1 S
Supradeepam S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 M1 R1 S
Vasanthā S M1 G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 M1 G3 R1 S
18 హటకాంబరి S R1 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R1 S
Jayashuddhamālavi S R1 G3 M1 P N3 S S N3 D3 P M1 G3 R1 S
Hamsanantini S G3 M1 P S S P M1 G3 R1 S
Kallola S P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R1 S
Simhala S R1 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 N3 P M1 G3 R1 S
19 ఝంకారధ్వని S R2 G2 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S
Jhankārabhramari S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 P D1 S
S R2 G2 M1 P D1 S
S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S
S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S
S G R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S
S R2 G2 M1 P D1 N1 D1 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S

S D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 G R2 S
D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S

Bhārati S R2 G2 M1 P S S P M1 G2 R2 S
Jalmika S R2 G1 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G1 S R2 S
Lalitabhairavi S G2 M1 P D1 S S N1 D1 P M1 G2 R2 S
Poornalalita S G2 R2 M1 P S
S G2 R2 G2 R2 M1 P S
S R2 G2 R2 M1 P S
S R2 G2 M1 P S
S G2 R2 G2 M1 P S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
S N1 D1 P M1 G2 R2 S
20 నటభైరవి S R2 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Nārērētigowla S R1 G2 M1 P D1 N2 S S R2 D1 P M1 G2 R2 S
Anandabhairavi S G2 R2 G2 M1 P D2 P S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Amrithavāhini S R2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 M1 G2 R2 S
Bhairavi S G2 R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Bhuvanagāndhāri S R2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 S
Chapagantarva S G2 M1 P N2 D1 M1 G2 R2 S N2
Darbāri Kānada N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S
Devakriya S R2 M1 P N2 S S N2 D1 N P M1 G2 R2 S
Dhanashree N2 S G2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
Dharmaprakāshini S R2 M1 P N2 S S N2 D1 M1 G2 R2 S
Dilipika Vasantha S G2 M1 P D1 P N2 S S D1 P M1 R2 S
Divyagāndhāri S G2 M1 P D1 N2 S S N2 P M1 G2 S
Gopikāvasantam S R2 G2 M1 P D1 P N2 S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Hindolam S G2 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G2 S
Hindolavasanta S G2 M1 P D1 N2 D1 S S N2 D1 P M1 D2 M1 G2 S
Indughantarava S G2 M1 P D1 P N2 D1 P M1 G2 R2 S N2
Jayanthashrī S G2 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 P M1 G2 S
Jingaḷa S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 P S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Jonpuri S R2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Kātyāyani S R2 G2 P D2 S S D2 P G2 R2 S
Kanakavasantham S G2 M1 P N2 D1 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Kshanika S G2 M1 P D1 S S D1 P M1 G2 S
Mānji S R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D1 P M1 P M1 P G2 R2 S
Mahati S P P D1 N2 S S N2 P G2 R2 S
Malkosh S G2 M1 D1 N2 S S N2 D1 M1 G2 S
Nāgagāndhāri S R2 M1 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Navarathna Vilāsam S R2 G2 M1 P D1 P S S D1 P M1 G2 M1 R2 S
Nīlamati S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 M1 G2 S
Nīlaveni S R2 G2 M1 P D1 N2 D1 S S D1 P M1 G2 R2 S
Poornashađjam S R2 G2 M1 N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Rājarājeshwari S R2 M1 P D1 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Sāramati S R2 G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 M G2 S
Sāranga Kāpi S R1 P M1 R1 P R1 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
Sharadapriya S R2 G2 P N2 S S N2 P G2 R2 S
Shree Navarasachandrika S R2 G2 M1 P D1 S S D1 P M1 G2 R2 S
Sindhu Dhanyāsi S G2 M1 P N2 S S N2 D1 M1 P M1 G2 R2 S
Shuddha Desi S R2 G2 R2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Shuddha Sālavi S G2 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 S
Sukumāri S G2 M1 P N2 D1 N2 S S N2 P M1 G2 M1 R2 S
Sushama S R2 M1 P D1 S S D1 P M1 R2 S
Sutradhāri (Also 27) S R2 M1 P D1 S S D1 P M1 R2 S
Tarkshika S R2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 R2 G2 R2 S
Udayarāga S G2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 S
Vasantavarāli S R2 M1 P D1 S S N2 D1 P G2 R2 S
21 కీరవాణి S R2 G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G2 R2 S
Keeranāvali S R2 G2 M1 P D1 N3 S S P M1 G2 R2 S
Aymmukhan S G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G2 S
Bhānupriya S R2 G2 D1 N3 S S N3 D1 G2 R2 S
Chandrika S R2 G2 P D1 N3 S S N3 D1 P G2 R2 S
Gaganabhoopālam S M1 G2 M1 P D1 N3 S N3 D1 M1 G2 R2 S
Hamsapancama S G2 M1 P N3 D1 N3 P S S N3 D1 M1 G2 R2 S
Hamsavāhini S R2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 R2 S
Jayashree S R2 G2 M1 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M1 G2 R2 S
Kadaram (Chandra, Chandrakowns) S G2 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G2 S
Kalyāna Vasantam S G2 M1 D1 N3 S S N3 D1 P M1 G2 R2 S
Kusumāvali S G2 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G2 M1 R1 S
Mādhavi S M1 G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 S M1 G2 R1 S
Mishramanolayam S R2 M1 P D1 S S D2 D1 P M1 R2 S
Priyadarshani S R2 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 R2 S
Rishipriya S R2 G2 M1 P D1 N3 S S N3 P M1 G2 R2 S
Sāmapriya S R2 M1 P D1 S S D1 P M1 R2 S
Shrothasvini S G2 M1 P N3 S S N3 P M1 G2 S
Vasanthamanohari S R2 G2 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G2 R2 S
22 ఖరహరప్రియ S R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Shree S R2 M1 P N2 S S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S
Abheri S G2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Abhogi S R2 G2 M1 D2 S S D2 M1 G2 R2 S
Ādi Kāpi S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Āryamati S R2 G2 P D2 S S N2 D2 P D2 M1 G2 R2 S
Agnikopa S G2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Asāveri S R2 G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 P D2 M1 G2 R2 S
Bālachandrika S G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
Basant Bahār S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S
Bhāgeshri S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S
Bhagavatapriya S R2 G2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Bhagavathpriya S R2 G2 M1 R2 M P D2 N S S N2 D2 P M1 R2 S
Bhimpalās N2 S G2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Brindāvana Sāranga S R2 M1 P N3 S S N2 P M1 R2 G2 R2 S
Brindāvani S R2 M1 P N3 S S N2 P M1 R2 S
Chakrapradipta S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 S
Chitta Ranjani S R2 G2 M1 P D2 N2 N2 D2 P M1 G2 R2 S
Darbār S R2 M1 P D2 N2 S R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S
Dayavati S R2 G2 P N2 S S N2 P M1 G2 S
Devāmruthavarshani S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Deva Manohari S R2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 R2 S
Dhanakāpi S R2 M1 P N2 S (Varies) S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Dilipika S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Durga S R2 M1 D2 P D2 S S D2 P M1 R2 S
Gowla Kannada S R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 P M1 G2 S
Hamsa ābheri S G2 P M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 S
Haridasapriya S P M1 G3 M1 P N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Harinārāyani S R2 G2 M1 P M1 D2 N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Hindustāni Kāpi S R2 M1 P N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 M1 D2 P G2 R2 S N2 S
Huseni S R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S
S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S
S N2 D1 P M1 G2 R2 S
S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S
Jayamanohari S R2 G2 M1 D2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
Jayanārāyani S R2 G2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Jayanthasena S G2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 S
Kanadā S R2 G2 M1 D N2 S S N2 P M1 G2 M1 R2 S
Kāpi S R2 M1 P N3 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Kāpijingala S N2 S R2 G2 M1 M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S
Kalānidhi S R2 G2 M1 S P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Kalika S R2 G2 P D2 N2 S S N2 D2 P G2 R2 S
Kannadagowla S R2 G2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 S
Karnātaka Hindolam S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 S
Karnātaka Kāpi S R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Karnaranjani S R2 G2 M1 G2 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Kowmodaki S R2 G2 M1 P D2 N2 S S D2 P G2 S
Kowshika S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 M1 R2 S
Lalitamanohari S G2 M1 P D2 N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Mādhavamanohari S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
Mālavashree S G2 M1 P N2 D2 N2 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Mārgahindolam S R2 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 S
Māyapradeeptam S M1 G2 M1 P D2 N2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Madhyamarāvali S R2 G2 P D2 N2 S S N2 D2 P G2 R2 S
మధ్యమావతి S R2 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 S
Mahānandhi S R2 G2 P D2 S S D2 P G2 R2 S
Mandāmari S R2 M1 P D2 S S N2 S D2 P M1 G2 R2 S
Mangalāvathi S R2 M1 P D2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Manirangu S R2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Manjari S G2 R2 G2 M1 P N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Manohari S G2 R2 G2 M1 P D2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Manorama S R2 G2 M1 P D1 P S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Maruvadhanyāsi S G2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 R2 S
Mishramanolayam S R2 M1 P D1 S S D2 D1 P M1 R2 S
Mishrashivaranjani S R2 G2 P D2 S S D2 P G3 G2 R2 S
Miyan Malhār S R2 P M1 P N2 D2 N2 S S N2 P M1 P G2 M1 R2 S
Moorthee S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 S
Mukhāri S R2 M1 P N2 D2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
Nādachintāmani S R2 G2 M1 N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Nādatārangini S P M1 R2 G2 S S P N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S
Nādavarangini S P M1 N2 D2 N2 S S P N2 D2 P M1 G2 R2 G2 S
Nāgari S R2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G2 S
Nāgavalli S R2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 R2 S
Nāyaki S R2 M1 P D2 N2 D2 P S S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S
Nigamagāmini M1 G2 S G2 M1 N2 S S N2 M1 G2 M1 G2 S
Nirmalāngi S R2 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 S
Omkāri S R2 G2 M1 P D2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Panchamam S R2 D2 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Patadeep N2 S G2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S N2 S G2 R2 S
Phalamanjari S G2 M1 D2 S S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S
Phalaranjani S G2 M1 P M1 D2 S S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S
Peeloo N2 S G3 M1 P N2 D2 P S S N2 D2 P D2 P M1 G2 R2 S N2 S
Poornakalānidhi S G2 M1 P D2 N2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Pushpalathika S R2 G2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Ratipatipriya S R2 G2 P N2 S S N2 P G2 R2 S
Reethigowla S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S
Rudrapriyā S R2 G2 M1 N2 S S N2 P M1 G2 R2 S
Sālagabhairavi S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Sārang S R2 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 S
Saindhavi N2 D2 N2 S R2 G2 M1 P D2 N2 D2 P M1 G2 R2 S N2 D2 N2 S
Sangrama S R2 M1 D2 N2 P S S N2 D2 G2 R2 S
Sankrāndanapriyā S R2 G2 P D2 S S D2 P G2 R2 S
Sarvachoodāmani S R2 M1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 P D2 N2 D2 P M1 G2 R2 G2 R2 S
Shivapriyā S R2 G2 P D2 S S D2 P G2 R2 S
Shivaranjani S R2 G2 P D2 S S D2 P G2 R2 S
Shree Manohari S G2 R2 G2 M1 P D2 S S D2 P M1 G2 R2 S
Shree Manoranjani S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
Shree ranjani S R2 G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
Siddhasena S G2 R2 G2 M1 P D2 S S N2 D2 M1 P M1 R2 G2 R2 S
Suddha Bangāla S R2 M1 P D2 S S D2 P M1 R2 G2 R2 S
Suddha Bhairavi S G2 M1 P N2 D2 S S N2 D2 M1 G2 R2 S
శుద్ధ ధన్యాసి S G2 M1 P N2 S S N2 P M1 G2 S
Suddha Hindolam S G2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G2 S
Suddha Manohari S R2 G2 M1 P D2 S S N2 P M1 R2 G2 S
Suddha Velāvali S R2 M1 P N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Sugunabhooshani S G2 M1 P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 D2 M1 R2 S
Swarabhooshani S G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 R2 S
Swarakalānidhi S M1 G2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Swararanjani S R2 G2 M1 D2 N2 S S N2 P M1 G2 M1 R2 S
Tavamukhāri S R2 G2 P D2 S S N2 D2 P M1 G2 R2 S
Vajrakānti S G2 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 R2 S
23 గౌరిమనోహరి S R2 G2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
Gowrivelāvali S R2 G2 S R2 M1 P D2 S
S R2 G1 G2 S R2 M1 M1 P D2 D2 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
S N3 D2 P M1 G1 G2 R2 S
Gowrishankar S R2 G2 M1 P N3 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
Hamsadeepika S R2 G2 M1 D2 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
Hrudkamali S R2 M1 D2 N3 S S N3 D2 M1 R2 S
Lavanthika S R2 M1 P N3 S S N3 P M1 R2 S
Sundaramanohari S R2 M1 P N3 S S N3 D2 P M1 G2 R2 S
Vasantashree (Amba Manohari) S R2 G2 M1 D2 N3 S S N3 D2 M1 G2 R2 S
Velāvali S G2 M1 D2 N3 S
S R2 M1 P D2 S
S R2 G2 M1 P D2 S
S G2 R2 M1 P D2 S
S R2 G2 S R2 M1 P D2 S
S R2 M1 P D2 N3 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
S N3 D2 P M1 G2 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
S N3 D2 P M1 G2 R2 S
24 వరుణప్రియ S R2 G2 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G2 R2 S
Veeravasantham S R2 G2 M1 P S S N3 D3 P M1 G2 R2 S
25 మారరంజని S R2 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R2 S
Sharāvathi S R2 G3 M1 P D1 N1 D1 S S N1 D1 P M1 G3 R2 S
Devasalaga S G3 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R2 S
Jana Sammodhini S R2 G3 P D1 S S D1 P G3 R2 S
Kesari S R2 G3 M1 P M1 D1 P D1 S S D1 N1 D1 P M1 G2 R2 S
Rājathilaka S R2 G3 M1 P S S P M1 G3 R2 S
26 చారుకేశి S R2 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
Tarangini S R2 G3 P D1 N2 D1 S
S R2 G3 P D1 N2 D1 P D1 S
S D1 P M1 G3 R2 S
S D1 P G3 R2 S G3 M1 R2 G3 S
Chirswaroopi S R2 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
Māravi S G3 M1 P N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
Poorvadhanyāsi S M1 G3 M1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
Shiva Manohari S M1 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R2 S
Shukrajyothi S R2 G3 M1 P D1 N2 S S N2 P D1 M1 G3 R2 S
27 సరసాంగి S R2 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R2 S
Sowrasenā S R2 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 R2 S
Haripriya S R1 G3 M1 P S S N3 D1 P M1 G3 S
Kamalā Manohari S G3 M1 P N3 S S N3 D1 P M1 G3 S
Madhulika S R2 G3 M1 N3 S S N3 M1 G3 R2 S
Nalinakānthi S G3 R2 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 R2 S
Neelamani S R2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 R2 S
Salavi S G3 R2 G3 M1 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M1 G3 R2 S
Sarasānana S R2 G3 M1 D1 N3 S S N3 D1 M1 G3 R2 S
Saraseeruha S R2 G3 M1 D1 N1 D1 S S N1 D1 M1 G3 R2
Simhavāhini S G2 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R2 S
Surasena S R2 M1 P D1 S S N3 D1 P M1 G3 S R2 S
Sutradhāri (Also 20) S R2 M1 P D1 S S D1 P M1 R2 S
Vasanthi S R2 G3 P D1 S S D1 P G3 R2 S
28 హరికాంభోజి S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
హరి కేదారగౌళ S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Andolikā S R2 M1 P N2 S S N2 D2 M1 R2 S
Ambhojini S R2 G3 M1 D2 S S D2 M1 G3 R2 S
Andhali S R2 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S
Aparoopam S R2 G3 M1 P N2 D2 N2 S S D2 M1 G3 R2 G3 S
Bālahamsa S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S
Bahudāri S G3 M1 P D2 N2 S S N2 P M1 G3 S
Bhoopāli S R2 G3 P D2 S S D2 P G3 R2 S
Chāyalagakhamās S M1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Chāyatārangini S R2 M1 G3 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Chandrahasitham S R2 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 R2 S
Dasharatipriya S M1 G3 M1 P D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S
Dayaranjani S R2 M1 P D2 S S N2 D2 M1 G3 S
Desh S R2 M1 P N3 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Deshākshi S R2 G3 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Deshkār S R2 G3 P D2 S S D2 P G3 R2 S
Dwaithachintāmani S G3 M1 D2 N2 S
S G3 M1 D2 N2 S
S N2 D2 M1 P G3 R2 S
S N2 D2 M1 G3 R2 S
Dwijāvanthi S R2 M1 G3 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S
Eeshamanohari S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S
Eeshaivaridhi S R2 M1 D2 N2 S S N2 P M1 R2 S
Gāndhāralola S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 M1 G3 R2 S
Gavathi S M1 P N3 S S D2 M1 P G3 M1 R2 N3 S
Guhamanohari S R2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 R2 S
Guharanjani S R2 S M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 G3 S
Hamsaroopini S R2 G3 P D2 S S N2 P M1 R2 S
Haridasapriya S P M1 G3 M1 P N2 S S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S
Harikedāram S R2 G3 M1 P D2 N2 S N2 S S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 R2 S
Harini S G3 M1 P D2 N2 D2 S S N2 S N2 D2 P M1 G3 M1 G2 R2 S
Harithapriya S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 R2 S
Hemasāranga S R2 G3 M1 P D2 N2 D2 S S P M1 G3 R2 S
Jaijaivanthi S R2 G3 R2 S D2 N2 P R2 G3 M1 P N2 S N2 S N2 D2 P D2 M1 G3 R2 G3 R2 S
Jaithshree S R2 G3 P D2 S S D2 P G3 R2 S
Jana Sammodhini S R2 G3 P D2 N2 S S N2 D2 P G3 R2 S
Jayarāma S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
Jhinjothi D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S
Jog (Hindustani) S G3 M1 P N3 S S N2 P M1 G3 M1 G3 S G3 S
Jujahuli S M1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
కాంభోజి S R2 G3 M1 P D2 S
S R2 G3 M1 P D2 S
S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S
S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S
Kāpi Nārāyani S R2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Kamās S M1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Karnātaka Behāg S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P D2 M1 G3 R2 S
Karnātaka Devagāndhāri S G3 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Karnātaka Khamās S G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
Kedāra Gowla S R2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Keshavapriyā S R2 S M1 P D2 N2 S S N2 S P M1 G3 R2 S
Kokiladhwani S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Kokilavarāli S R2 M1 P D2 S S N2 D2 M1 P M1 G3 R2 G3 S
Kunthala Varāli S M1 P D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 S
Mālavi S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S
Madhurakokila S R2 G3 D2 N2 S S N2 D2 G3 R2 S
Mahathi S G3 P N2 S S N2 P G3 S
Mahuri S R2 M1 G3 R2 G3 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S R2 G3 R2 S
Manoharam S R2 G3 M1 D2 N2 S S N2 P M1 R2 S
Mattakokila S R2 P D2 N2 D2 S S D2 N2 D2 P R2 S
Meghana S M1 G3 M1 P D2 S S N2 D2 M1 G3 S
మోహనం S R2 G3 P D2 S S D2 P G3 R2 S
Nādavalli S R2 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 R2 S
నాగస్వరావళి S G3 M1 P D2 S S D2 P M1 G3 S
Nārāyana Gowla S R2 M1 P N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 G3 S
Nārāyani S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 R2 S
Nāttai Kurinji S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
S R2 G3 M1 D2 N2 S
S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S
S N2 D2 M1 G3 M1 P G3 R2 S
S N2 D2 M1 G3 S
S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S
Nāttai Nārāyani S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 S
Nandhkowns S G3 M1 P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S G3 S
Narani S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 R2 S
Navarasa Kalānidhi S R2 M1 P S N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Navarasa Kannada S G3 M1 P S S N2 D2 M1 G3 R2 S
Neela S G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 S
Pārsi S R2 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Parameshwarapriyā S R2 G3 M1 P N2 S S N2 P M1 R2 S
Pashupathipriyā S R2 M1 P M1 D2 S S D2 M1 P R2 M1 S
Poornakāmbhoji S R2 G3 M1 P N2 S S D2 P M1 G3 R2 S
Pratāpa Nāttai S R2 G3 M1 D2 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 S
Pratāpavarāli S R2 M1 P D2 P S S D2 P M1 G3 R2 S
Pravalajyoti S R2 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
Rāgapanjaramu S R2 M1 P D2 N2 D2 S S N2 D2 M1 R2 S
Rāgavinodini S R2 G3 M1 D2 S S D2 M1 G3 R2 S
Rāgeshree S G3 M1 D2 N3 S
S G3 M1 D2 N3 S
S G3 M1 D2 N3 S
S N2 D2 M1 G3 R2 S
S N3 D2 M1 G3 R2 S
S N3 D2 N3 D2 M1 G3 R2 S
Ravi Chandrikā S R2 G3 M1 D2 N2 D2 S S N2 D2 M1 G3 R2 S
Sāvithri S G3 M1 P N2 S S N2 P M1 G3 S
Sahāna S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S
Saraswathi Manohari S R2 G3 M1 D2 S S D2 N2 P M1 G3 R2 S
Sathvamanjari S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 N2 D2 M1 R2 S
Shakunthala S R2 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 S
Shankaraharigowla S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Shenchukāmbhoji S P M1 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Chenjurutti D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S
Shiva Kāmbhoji S R2 G3 M1 N2 S S N2 P M1 G3 R2 S
Surutti S R2 M1 P N2 S S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S
Shyāmā S R2 M1 P D2 S
S R2 G3 S R2 P M1 D2 D2 S
S D2 P M1 G3 R2 S
S D2 P M1 G3 R2 S
Simhavikrama S R2 G3 R2 M1 P D2 P N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Sindhu Kannada S M1 G3 M1 R2 G3 M1 P D2 P S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Sindhu Surutti S R2 M1 P N2 S S N2 S S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 R2 S
Suddha Khamās S M1 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Suddha Varāli S R2 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 G3 S
Suddha S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 R2 S
Suddhatarangini S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Sumanapriyā S R2 G3 M1 P D2 P S S D2 S P M1 G3 R2 S
Suposhini S R2 S M1 P N2 D2 S S D2 P M1 R2 M1 S
Suvarnakriyā S R2 G3 P N2 D2 S S N2 P G3 R2 S
Swarāvali S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Swaravedi S M1 G3 M1 P N2 D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 S
Tilakavathi S R2 G3 M1 P D2 P S S D2 P M1 R2 S
Thilang S G3 M1 P N3 S S N2 P M1 G3 S
Umābharanam S R2 G3 M1 P D2 N2 S S N2 P M1 R2 G3 M1 R2 S
Vaishnavi S R2 G3 M1 P D2 S S D2 P M1 G3 R2 S
Veenavadini S R2 G3 P N2 S S N2 P G2 R2 S
Vivardhani S R2 M P S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Yadukula Kāmbhoji S R2 M1 P D2 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
29 ధీరశంకరాభరణం S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Ānandharoopa S R2 G3 P D2 N3 S S N3 D2 P G3 R2 S
ఆరభి S R2 M1 P D2 S
S R2 M1 P D2 S
S N3 D2 P M1 G3 R2 S
S D2 P M1 G3 R2 S
Atāna S R2 M1 P N3 S S N3 D2 P M1 P G3 R2 S
Bangāla S R2 G3 M1 P M1 R2 P S S N3 P M1 R2 G3 R2 S
Begada S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Behāg S G3 M1 P N3 D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Behāg Deshikam S R2 G3 M1 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 M1 G3 R2 S
బిళహరి S R2 G3 P D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Buddhamanohari S R2 G3 M1 S P S S P M1 G3 R2 S
Buddharanjani S R2 G3 M1 P S S N3 P M1 G3 M1 R2 S
Chāyā S P M1 P D2 P N3 R2 S S D2 P M1 P D2 P G3 M1 R2 S
Chāyashankarābharanam S R1 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R1 S
దేవగాంధారి S R2 M1 P D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Dharmalakhi S M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 S
Dhurvanki S R2 M1 P D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Gajagowri S R2 M1 G3 M1 N3 P D2 S S N3 D2 P M1 P M1 G3 R2 S
గరుడధ్వని S R2 G3 M1 P D2 N3 S S D2 P G3 R2 S
Gowdamallār S R2 M1 P D2 S S N3 M1 G3 R2 S
హంసధ్వని S R2 G3 P N3 S S N3 P G3 R2 S
Hamsavinodhini S R2 G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Hemant N3 S D2 N3 S G3 G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Hindustāni Behāg S G3 M1 P N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Janaranjani S R2 G3 M1 P D2 N3 S S D2 P M1 R2 S
Julavu P D2 N3 S R2 G3 M1 P M1 G3 R2 S N3 D2 P M1
Kamaripriyā S G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 M1 M1 G3 M1 R2 S
Kannada S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S
Kathanakuthoohalam S R2 M1 D2 N3 G3 P S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Kedāram S M1 G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 R2 S
Kokilabhāshani S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N3 P M1 G3 M1 R2 S
Kolahalam S P M1 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Kurinji S N3 S R2 G3 M1 P D2 D2 P M1 G3 R2 S N3 S
Kusumavichithra S G3 R2 G3 M1 P N3 P D2 N3 S S D2 N3 D2 M1 G3 P M1 G3 R2 S
Kutuhala S R2 M1 N3 D2 P N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Lahari S R2 G3 P D2 S S D2 P M1 G3 R2 S
Mānd S G3 M1 P D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Māyadravila S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N2 P M1 P G3 M1 R2 S
Mohanadhwani S R2 G3 P D2 S S N3 P D2 P G3 R2 S
Nāgabhooshani S R2 M1 P D2 N3 S S D2 P M1 R2 S
Nāgadhwani S R2 S M1 G3 M1 P N3 D2 N3 S S N3 D2 N3 P M1 G3 S
Nārāyanadeshākshi S R2 M1 G3 R2 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Navaroj P D2 N3 S R2 G3 M1 P M1 G1 R3 S N2 D2 P
Neelāmbari S R2 G3 M1 P D2 P N3 S S N3 P M1 G3 R2 G3 S
Niroshta S R2 G3 D2 N3 S S N3 D2 G3 R2 S
Pahādi S R2 G3 P D2 P D2 S N3 D2 P G3 M1 G3 R2 S N3 D2 P D2 S
Poornachandrikā S R2 G3 M1 P D2 P S S N3 P M1 R2 G3 M1 R2 S
Poornagowla S R2 G3 M1 P N3 D2 N3 P D2 N3 S S N3 D2 N3 P M1 G3 R2 S
Poorvagowla S G3 R2 G3 S R2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Rathnabhooshani S R2 G3 M1 P S S P M1 G3 R2 S
Reetuvilāsa S G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 S
Sāranga Mallār S R2 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 R2 S N3 S
Shankara S G3 P S S N3 D2 P G3 P R2 G3 S
Shankaraharigowla S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N2 D2 P M1 G3 R2 S
Shankaramohana S R2 G3 P N3 D2 S N3 S D2 P G3 R2 S
Shankari S G3 P N3 S S N3 P G3 S
Sindhu S M1 P D2 S S N3 D2 M1 P M1 G3 R2 S
Sindhu Mandāri S R2 G3 M1 P S S N3 D2 P G3 M1 P M1 R2 S
Suddha Mālavi S R2 G3 M1 P N3 S S D2 N3 P M1 G3 R2 S
Suddha Sārang S R2 G3 M1 P D2 N3 D2 S S D2 P M1 R2 G3 R2 S
శుద్ధ సావేరి S R2 M1 P D2 S S D2 P M1 R2 S
Suddha Vasantha S R2 G3 M1 P N3 S S N3 D2 N3 P M1 G3 S
Suranandini S R2 G3 P D2 N3 S S N3 D2 P G3 R2 S
Suraranjani S G3 P R2 M1 D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Tāndavam S G3 P D2 N3 S S N3 D2 P G3 S
Vallabhi S R2 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 N3 D2 P M1 P G3 M1 R2 S
Vasanthamalai S R2 M1 P N3 S S D2 P M1 R2 S
Vedhāndhagamana S G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 S
Veerapratāpa S G3 M1 P D2 S S N3 D2 P M1 G3 R2 S
Vilāsini S R2 G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 R2 S
30 నాగనందిని S R2 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R2 S
Nāgabharanam S R2 G2 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G2 R2 S
Gambheeravani S G3 P M1 D3 N3 S S N3 P M1 G3 R2 G3 R2 S
Lalithagāndharva S R2 G3 M1 P D3 N3 S S N3 P G3 R2 S
Sāmanta S R2 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S
Thilang S G3 M1 P N3 S S N2 P M1 G3 S
31 యాగప్రియ S R3 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R3 S
కళావతి S R3 G3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 R3 S
Damarugapriya S R3 G3 P D1 N1 S S N1 D1 P G3 R3 S
Desharanjani S R3 M1 P D1 N1 S S N1 D1 P M1 R3 S
Deshyathodi S G2 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G2 R1 S
Gānavaridhi S M1 R3 G3 M1 P D2 N2/N3 S S D2 N2/N3 P M1 R3 S
Kalāhamsa S R3 G3 M P D1 S S N1 D1 P M1 G3 R3 S
Niranjani S R3 M1 D1 N1 S S N1 D1 M1 R3 S
Prathāpahamsi S G3 M1 P N1 D1 N1 S S N1 D1 P M1 G3 M1 R3 S
32 రాగవర్ధిని S R3 G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R3 S
'రాగచూడామణి S R3 G3 M1 P N2 S S N2 D1 M1 R3 G3 S
Amudagāndhāri S G3 M1 P D1 N2 S S N2 D1 P M1 G3 R3 S
Dhowmya S R3 G3 M1 P D1 N2 P S S N2 D1 P M1 G3 R3 S
Ganavaridhi S M1 R3 G3 M1 P D2 N2/N3 S S D2 N2/N3 P M1 R3 S
Hindoladarbār S G3 M1 P S S N2 D1 P M1 R3 S
Ramyā S R3 G3 M1 P D1 N2 P S S N2 D1 P M1 G3 R3 S
Sāmantajingala S R3 G3 M1 P D1 N2 S S N2 P D1 N2 P M1 G3 M1 R3 G3 S
33 గాంగేయభూషణి S R3 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R3 S
గంగాతరంగిణి S R3 G3 M1 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 M1 G3 M1 R3 S
34 వాగదీశ్వరి S R3 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 G3 R3 S
Bhogachāyā Nāttai S R3 G3 R3 G3 M1 P N2 N2 S S N2 D2 N2 P S N2 P M1 M1 R3 S
Bhānumanjari S R3 G3 M1 P N2 S S N2 P M1 R3 G3 R3 S
Chāyanāttai S R3 G3 M1 P M1 P S S N2 D2 N2 P M1 R3 S
Maghathi S R3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 P M1 R3 S
మోహనాంగి S R3 G3 P D2 S S D2 P G3 P D2 P G3 R3 S
Murali S R3 G3 M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 G3 R3 S
Sharadabharana S M1 G3 M1 P M1 D2 N2 S S N2 D2 M1 P M1 R3 S
Vikhavathi S R3 G3 P D2 S S D2 P G3 R3 S
35 శూలిని S R3 G3 M1 P D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R3 S
Shailadeshākshhi S M1 G3 P D2 S S N3 D2 S N3 P M1 G3 S
Dheerahindolam S G3 M1 D2 N3 S S N3 D2 P M1 G3 R3 S
Shokavarāli S G3 D2 N3 D2 P M1 G3 R3 S
36 చలనాట S R3 G3 M1 P D3 N3 S S N3 D3 P M1 G3 R3 S
Devanāttai S G3 M1 P S S N3 D3 P M1 G3 R3 S
గంభీరనాట S G3 M1 P N3 S S N3 P M1 G3 S
Ganaranjani S R3 G3 M1 P M1 D3 N3 S S N3 D3 P M1 P M1 R3 S
నాట S R3 G3 M1 P D3 N3 S S N3 P M1 R3 S
37 సాలగం S R1 G1 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G1 R1 S
Sowgandhini S R1 M2 P D1 S S N1 D1 P M2 G1 R1 S
Bhogasāveri S R1 M2 D1 N1 D1 P M2 G1 R1 S
38 జలార్ణవం S R1 G1 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G1 R1 S
Jaganmohinam S R1 G1 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G1 R1 S
Jaganmohana S R1 G1 M2 P D2 S S N2 D1 P M2 G1 R1 S
39 ఝాలవరాళి S R1 G1 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G1 R1 S
Dhālivarāli S R1 G1 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G1 R1 S
Bhoopālapanchamam S G1 R1 G1 P M2 D1 S S P D1 M G1 R1 S
Godari S R1 G1 R1 M2 G1 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 R1 S
Jālasugandhi S R1 G1 M2 P D1 S S D1 P M2 G1 R1 S
Janāvali S G2 R1 G2 M2 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
Karunāmritavarshini S R1 G1 M2 P D1 N3 P S S N3 D1 M2 G1 R1 S
Kokilapanchamam S G1 R1 G1 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G1 R1 S
వరాళి S G1 R1 G1 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G1 R1 S
40 నవనీతం S R1 G1 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G1 R1 S
Nabhomani S G1 R1 G1 M2 P S S N2 D2 P M2 G1 R1 S
41 పావని S R1 G1 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G1 R1 S
Kumbhini S G1 R1 G1 M2 P N3 D2 N3 S S N3 D2 P M2 G1 R1 S
Chandrajyothi S R1 G1 M2 P D2 S S D2 P M2 G1 R1 S
Prabhāvali S R1 M2 P D2 N3 S S N3 D2 M2 P M2 R1 G1 R1 S
Poornalalitha S R1 M2 G1 R1 M2 P N3 D2 N3 S S N3 D2 P M2 G1 R1 S
Poornapanchamam (See 15, 16) S R1 G1 M2 P D2 D2 P M2 G1 R1 S
42 రఘుప్రియa S R1 G1 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G1 R1 S
Ravi Kriyā S G1 R1 G1 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G1 R1 S
Gāndharva M2 P D3 N3 S R1 G1 R1 S N3 P M2 P
Gomathi S R1 G1 M2 P D3 N3 P M2 G1 R1 S
Raghuleela S M2 R1 P M2 G1 M2 P M2 R1 M2 P N3 S S N3 D3 N3 P M2 G1 M2 R1 M2 G1 R1 S
43 గవాంభోది S R1 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R1 S
Geervāni S R1 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R1 S
Kanchanabowli S G2 M2 P D1 S S N1 D1 P M1 G2 R1 S
Mahathi S G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 S
Mechagāndhāri S R3 G3 M1 P D2 N2 S S N2 D2 N2 P M1 G3 M1 R3 S
Suvarnadeepakam S R1 G2 M2 P D1 S S D1 P M2 G2 R1 S
Vijayabhooshāvali S R1 G3 M2 P S S N3 D3 P M2 G3 R1 S
44 భవప్రియ S R1 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R1 S
Bhavāni S R1 G2 M2 P D1 P N2 S S N2 D1 P M2 G2 R1 S
Kanchanāvathi S R1 G2 M2 P N2 S S N2 P M2 G2 R1 S
45 శుభపంతువరాళి S R1 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
Shivapanthuvarāli S R1 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
Arunāngi S R1 M2 P N3 D1 S S N3 D1 M2 R1 G2 R1 S
Bandhuvarāli S M2 S N3 D1 P M2 D1 M2 G2 R1 S
Bhānudhanyāsi S R1 G2 M2 N3 D1 N3 D1 P M2 G2 R1 S N3 S
Bhānukeeravāni S R1 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 M2 G2 R1 S
Chāyaranjani S G2 M2 P N2 S S N2 D1 P M2 G2 S
Dhowreyani S R1 G2 M2 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
Hindusthāni Todi N3 R1 G2 M2 D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R1 S
Jālakesari S R1 M2 P D1 N3 S S D1 P M2 R1 S
Kumudhachandrikā S G2 M2 D1 S S N3 D1 M2 G2 R1 S
Mahānandhini S M2 G2 M2 P D1 N3 S S D1 N3 D1 P M2 G2 R1 S
Parpathi S G2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 S
Shekharachandrikā S R1 G2 M2 D1 N3 S S N3 D1 M2 G2 R1 S
46 Shadvidhamārgini S R1 G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R1 S
Sthavarājam S R1 M2 P D2 S S N2 D2 M2 G2 S
Ganahemāvati S G2 M2 P N2 S S N2 D2 P M2 G2 S
Indhudhanyāsi S G2 M2 D2 N2 S S N2 D2 P D2 M2 G2 R1 S
Shreekānti S G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 S
Teevravāhini S R1 G2 M2 P D2 P N2 S S N2 D2 P M2 G2 R1 G2 M2 R1 S
47 సువర్ణాంగి S R1 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R1 S
Sowveeram S R1 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R1 S
Abhiru S R1 G2 R1 M2 P N3 S S D2 P M2 G2 R1 G2 S
Rathikā S M2 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R1 S
Vijayashree S R1 G2 M2 P N2 S S N2 P M2 G2 R1 S
48 దివ్యమణి S R1 G2 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G2 R1 S
Jeevanthikā S M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G2 S
Deshamukhāri S R1 G2 M2 P D3 N3 D3 S S D3 N3 D3 P M2 G2 R1 S
Dundubi S R1 G2 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G2 R1 S
Jeevanthini S M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G2 S
Suddha Gāndhāri S R1 G2 M2 N3 S S N3 D3 N3 S N3 P M2 R1 S
49 ధవళాంబరి S R1 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R1 S
Dhavalāngam S R1 G3 M2 P D1 S S N1 D1 P M2 G3 R1 S
Abhirāmam S R1 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R1 S
Bhinnapauarali S M2 P D1 N1 D1 S S N1 D1 P M2 G3 S
Dharmini S R1 G3 M2 D1 N1 S S N1 D1 M2 G3 R1 S
Sudharmini S R1 M2 P D1 N1 S S N1 D1 M1 G3 R2 S
50 నామనారాయణి S R1 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R1 S
Nāmadeshi S R1 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R1 S
Mandāri S R1 G3 M2 P N2 S S N2 P M2 G3 R1 S
Narmada S R1 G3 M2 D1 N2 S S N2 D1 M2 P M2 G3 R1 S
Swaramanjari S G3 M2 P D1 S S N2 D1 P M2 G3 S
51 కామవర్ధిని) S R1 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R1 S
Kāshirāmakriyā S G3 R1 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M1 G3 R1 S
ādhi Panchama S R1 P D1 N3 S S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S
Basant Bahār S M2 P G3 M2 N3 D1 N3 S R2 S N2 D2 P M1 G2 M1 G2 R2 S
Bhogavasantha S R1 G3 M2 D1 N3 S S N3 D1 M2 G3 R1 S
Deepakam S R2 M2 P D1 P S S N3 D1 N3 P M2 G3 R1 S
Gamakapriyā S R1 G3 M2 P N3 D1 S S D1 P M2 G3 R1 S
Gamanapriyā S R1 G3 M2 P N3 D1 S S D1 P M2 G3 R1 S
Hamsanārāyani S R1 G3 M2 P S S N3 P M2 G3 R1 S
Indumathi S G3 M2 D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 S
Kamalāptapriyā S R1 G3 M2 P D1 S S D1 P M2 G3 R1 S
Kumudhakriyā S R1 G3 M2 D1 S S N3 D1 M2 G3 R1 S
Māruthi S R1 M2 P N3 S S N3 D1 P M2 G3 R1 S
Ponni S G3 M2 P N3 S S N3 P M2 G3 R1 S
Prathāpa S G3 M2 D1 N3 S S N3 D P M2 G3 R1 S
Puriya Dhanashree N3 R1 G3 M2 P D1 P N3 S R1 N3 D1 P M2 G3 M2 R1 G3 R1 S
Tāndavapriyā S R1 G3 M2 P S S P M2 G3 R1 S
52 రామప్రియ S R1 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R1 S
Ramāmanohari S R1 G3 M2 P D2 S S N2 D2 P M2 G3 R1 S
Chintaramani S G3 M2 P D2 N2 S S D2 P M2 G3 R1 S
Hamsagamini S G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 D2 P M2 G3 R1 S
Lokaranjani S G3 M2 P M2 D2 N2 S S N2 D2 N2 P M2 G3 R1 S
Meghashyāmala S G3 M2 P D2 N2 D2 P S S N2 D2 P M2 G3 R1 S
Patalāmbari S R1 G3 M2 D2 S S D2 M2 G3 R1 S
Raktimārgini S P M2 D2 N2 S S N2 D2 P M2 P G3 R1 S
Rasavinodini S G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 S
Reethi Chandrikā S R1 G3 M2 P D2 S S N2 D2 P M2 G3 R1 S
Seemantinipriyā S R1 G3 M2 D2 N2 S S N2 D2 M2 G3 R1 S
Sukhakari S R1 S P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 S R1 S
Vedhaswaroopi S R1 G3 M2 P D2 N3 P S S N3 D2 Pn3 P M2 G3 S
53 గమనశ్రమ S R1 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R1 S
Gamakakriyā S R1 G3 M2 P D2 S S N3 D2 P M2 G3 R1 S
Alankāri S G3 M2 D2 N3 D2 S S N3 D2 M2 G3 S
Bhatiyār S D2 P D2 M2 P G3 M2 D2 S R1 N3 D2 P M2 P G3 R1 S
Dvigāndhārabhooshani S R1 G2 G3 G2 P D2 S S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S
Hamsānandi S R1 G3 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G3 R1 S
Mechakāngi S R1 G3 M2 P D2 P N3 S S N3 P D2 P M2 G3 R1 S
Padmakalyāni S G3 P N3 S S N3 D2 P M2 G3 S
Poorvi Kalyāni S R1 G3 M2 P D2 P S S N3 D2 P M2 G3 R1 S
Sharabadhvāja S R1 G3 M2 P D2 S S D2 P G3 R1 S
Sohini S G3 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G3 R1 S
Vaishaka S R1 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 N3 P M2 G3 M2 R1 S
54 విశ్వాంభరి S R1 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R1 S
Vamshavathi S R1 G3 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G3 R1 S
Hemāngi S R1 G3 M2 D3 S S D3 M2 G3 R1 S
Pooshakalyāni S R1 G3 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G3 R1 S
Sharadhyuthi S R1 G3 M2 P D3 N3 D3 S S N3 D3 P M2 G3 R1 S
Suddhakriyā S R1 M2 M2 P D3 S S D3 P M2 G3 R1 S
Sundarāngi S R1 G3 P D3 N3 S S N3 D3 P G3 R1 S
Vijayavasantham S M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G3 S
55 శ్యామలాంగి S R2 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R2 S
Shyāmalam S R2 G2 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G2 R2 S
Deshāvali S R2 G2 M2 D1 N1 D1 S S N1 D1 M2 G2 R2 S
Vijayamālavi S R2 M2 P D1 S S N1 D1 P M2 R2 S
56 షణ్ముఖప్రియa S R2 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R2 S
Chāmaram S R2 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R2 S
Bhāshini S G2 R2 G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 R1 S
Chintāmani S G2 R2 G2 M2 G2 R2 G2 P M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R2 S
Dhanakari S G2 P D1 N2 S S N2 D1 M2 G2 S
Garigadya N2 S G2 M2 P D1 N2 D1 P M2 G2 R2 S
Gopikathilakam S R2 G2 M2 P N2 S S N2 P M2 G2 R2 S
Kokilanandhi S G2 M2 D1 N2 S S N2 D1 P M2 G2 S
Rājeshwari S R2 G2 P N2 S S N2 D1 P M1 G2 S
Samudrapriyā S G2 M2 P N2 S S N2 P M2 G2 S
Shanmukhi (Trimoorti) S R1 G2 M2 D1 N2 S S N2 D1 M2 G2 R1 S
Sumanesharanjani S G2 M2 P N2 S S N2 P M2 G2 S
Vasukari S G2 M2 P D1 N2 S S N2 D1 M2 G2 S
57 సింహేంద్ర మధ్యమం S R2 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
Sumadyuthi S R2 G2 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
Ānandavalli S G2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 S
Ghantana S R2 G2 M2 D1 N3 S S N3 D1 M2 G2 R2 S
Jayachoodāmani S G2 M2 P D1 S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
Pranavapriyā S R2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
Sarvāngi S R2 M2 D1 N3 S S N3 D1 M2 G2 S R3 S
Seshanādam S R2 G2 M2 P D1 S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
Suddha S R2 G2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
Sunādapriyā S R2 G2 M2 P S S N3 D1 P M2 G2 R2 S
Urmikā S R2 G2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
Vijayasaraswathi S G2 M2 P D1 N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
58 హేమవతి S R2 G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R2 S
Deshisimhāravam S R2 G2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G2 R2 S
Chandrarekhā S R2 G2 M2 P D2 S S N2 D2 M2 G2 R2 S
Hamsabhramari S R2 G2 M2 P D2 S S N2 D2 P M2 G2 R2 S
Hemāmbari S R2 G2 M2 P D2 N2 S S P M2 G2 R2 S
Hemapriya S R2 G2 M2 D2 S S D2 M2 G2 R2 S
Kshemakari S R2 M2 D2 N2 S S N2 D2 M2 R2 S
Madhukowns S G2 M2 P N2 P S S N2 P M2 G3 S
Shakthiroopini S G2 M2 D2 S S N2 D2 M2 G2 S
Simhārava S R2 M2 P N2 S S N2 P M2 R2 G2 R2 S
Vijayasāranga S R2 G2 M2 P D2 S S N2 D2 M2 G2 R2 S
Vijayashrāngi S R2 G2 M2 P D2 S S N2 D2 M2 G2 R2 S
Yāgini S R2 M2 P N2 S S N2 P M2 R2 S
59 ధర్మవతి S R2 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R2 S
Dhāmavathi S R2 G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G2 R2 S
Gowrikriya S G2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 N3 P M2 G2 S
Karmukhāvati S R2 G2 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G2 R2 S
Karpoora Bharani S R2 G2 P M2 P D2 S S D2 P M2 P G2 R2 S
Lalitasimharavam S R2 G2 M2 P S S N3 P M2 G2 R2 S
Madhumālathi N3 S G2 M2 P S S N3 D2 P M2 G2 R2 S
Madhuvanthi S G2 M2 P N3 S S N3 D2 P M2 G2 R2 S
Moharanjani S R2 G2 P D2 S S N3 D2 M2 G2 S
Ranjani S R2 G2 M2 D2 S S N3 D2 M2 G2 S
Varada S R2 M2 P N3 S S N3 P M2 R2 S
Vijayanāgari S R2 G2 M2 P D2 S S D2 P M2 G2 R2 S
Vishveshwarapriyā S R2 M2 P N3 S S N3 D2 P M2 R2 S
60 నీతిమతి S R2 G2 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G2 R2 S
Nisshadham S R2 G2 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
Amarasenapriyā S R2 M2 P N2 S S N3 P M2 G2 R2 S
Deshyagānavaridhi S R2 G2 M2 P D3 N3 P S S N3 S P M2 G2 R2 S
Hamsanādham S R2 M2 P D3 N3 S
S R2 M2 P N3 S
S N3 D3 P M2 R2 S
S N3 P M2 R2 S
Kaikavashi S R2 G2 M2 P D3 N3 S S N3 P M2 G2 R2 S
Nuthanachandrikā S R2 G2 M2 P D3 N3 S S N3 P D3 N3 P M2 G2 S
Rathnasāranga S R2 G2 M2 P N3 S S N3 D3 P M2 G2 R2 S
61 కాంతామణి S R2 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R2 S
Kunthalam S R2 G3 M2 P D1 S S N1 D1 P M2 G3 R2 S
Kanakakusumāvali S R2 G3 M2 P D2 S S D2 P M2 G3 R2 S
Shruthiranjani S R2 G3 M2 P D1 N1 N1 D1 P M2 G3 R2 S
62 రిషభప్రియ S R2 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R2 S
Rathipriyā S R2 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R2 S
Gopriya S R2 G3 M2 D1 N2 S S N3 D1 M2 G3 R2 S
Poornasāveri S R2 M2 P D1 S S N2 D1 P M2 G3 R2 S
Rathnabhānu S R2 M2 P N2 D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R2 S
Suddha Sāranga S G M2 P N2 S S D1 P M2 G3 S
63 లతాంగి S R2 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R2 S
Geethapriyā S R2 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R2 S
Chitrachandrika S G3 R2 G3 M2 P N3 D1 S S N3 D1 M2 G3 R2 S
Hamsalatha S R2 G3 P N3 S S N3 D1 P M2 G3 R2 S
Kananapriyā S R2 G3 M2 P M2 D1 N3 S S D1 N3 P M2 G3 R2 S
Karunākari S M2 P D1 N3 D1 S S N3 D1 P M2 S
Lalithāngi S R2 G3 M2 D1 N3 S S N3 D1 M2 G3 R2 S
Ramani S G3 M2 P N3 S S N3 D1 P M2 G3 S
Rathnakānthi S R2 G3 M2 P N3 S S N3 P M2 G3 R2 S
Raviswaroopini S G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 S
Sajjananandhi S R2 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 M2 G3 R2 S
Skandamanorama S R2 M2 P N3 S S N3 P M2 R2 S
64 వాచస్పతి S R2 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
Bhooshāvathi S R2 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
Bhagavataranjana S R2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
Bhogeeshwari S R2 G3 P D2 N2 D2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
Bhooshāvali S R2 G3 M2 P D2 S S N2 D2 P M2 G3 R2 S
Dwigāndhārabhooshani S R1 G2 G3 G2 P D2 S S D2 P G2 G3 G2 R1 S D2 S
Gaganamohini S G3 P D2 N2 S S N2 P M2 G3 S
Gurupriya S R2 G3 M2 D2 N2 S S N2 D2 M2 G3 R2 S
Hrdhini S G3 M2 P N2 S S N2 P M2 G3 S
Mangalakari S R2 P M2 P D2 N2 S S N2 D2 P G3 R2 S
Mukthidāyini S G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 S
Nādhabrahma S P M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 S
Pranavākāri P N2 D2 N2 S R2 G3 M2 P M2 G3 R2 S N2 D2 N2 P
Saraswathi S R2 M2 P D2 S S N2 D2 P M2 R2 S
Triveni S R2 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 R2 S
Utthari S G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 M2 G3 S
Vivāhapriyā S R2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 R2 S
65 మేచకళ్యాణి S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Shānthakalyāni S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Amritha Behāg S M2 G3 P N3 S D N3 D2 M2 G3 S
Aprameya S R2 M2 P D2 S S N3 D2 M2 G3 M2 R2 S
Bhoopkalyāni S R2 G3 P D2 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Chandrakāntha S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 N3 P M2 G3 R2 S
Hameer (Kalyan, Yaman Thāt Janya) S R2 S G3 M1 D2 N3 D2 S S N3 D2 N2 P G3 M1 D2 M2 P D2 P G3 M1 R2 S
Hameer Kalyāni S P M2 P D2 N3 S
S R2 S P M2 P D2 N3 S
S R2 S P M2 N3 D2 S N3 S
S R2 G3 M2 P D2 N3 P D2 P S
S P M2 P D2 N3 S
S N3 D2 P M2 M1 G3 P M1 R2 S
S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S
S N3 D2 P M2 G M1 R2 S
S N3 D2 P G3 M1 G3 R2 S
S N3 D2 P G3 M1 G3 R2 S
Hamsakalyāni S R2 G3 P N3 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Kalyānadāyini S R2 G3 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G3 R2 S
Kannadamaruva S G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 S
Kowmoda S R2 G3 M2 N3 S S N3 P M2 G3 S
Kunthalashreekānti S G3 M2 P D2 N3 S S N3 P M2 G3 R2 S
మోహన కళ్యాణి S R2 G3 P D2 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Mrgānandhana S R2 G3 D2 N3 S S N3 D2 M2 D2 G3 R2 S
Nādhakalyāni S G3 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G3 M2 R2 S
Pramodhini S G3 M2 P D2 S S D2 P M2 G3 S
Sāranga S R2 G3 M2 P D2 N3 S
S R2 S P M2 P D2 N3 S
S P M2 P D2 N3 S
S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S
S N3 S D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S
S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S
Sāranga Tārangini S R2 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 R2 S
Shilangi S G2 M2 P N3 S S N3 P M2 G2 S
Suddha Koshala S G3 M2 P S S N3 D2 M2 G3 R2 S
సునాద వినోదిని S G3 M2 D2 N3 S S N3 D2 M2 G3 S
Swayambhooshwara Rāga S G3 P S S P G3 S
Vandanadhārini S R2 M2 P D2 S S D2 P M2 R2 S
Yaman S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R2 S
Yaman Kalyāni S R2 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S
Yamunā Kalyāni S R2 G3 P M2 P D2 S S D2 P M2 P G3 R2 S
66 చిత్రాంబరి S R2 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R2 S
Chaturāngini S R2 G3 M2 P N3 S S N3 D3 N3 P G3 M2 G3 R2 S
Amritavarshini S G3 M2 P N3 S S N3 P M2 G3 S
Chitrasindhu S G3 M2 P N3 S S N3 D3 P M2 G3 R2 S
Churnikavinodhini S R2 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 N3 P M2 G3 R2 S
Vijayakoshalam S R2 G3 M2 P S S N3 P M2 G3 S
67 సుచరిత్ర S R3 G3 M2 P D1 N1 S S N1 D1 P M2 G3 R3 S
Santhāna Manjari S R3 G3 M2 P D1 S S N1 D1 P M2 R3 S
68 జ్యోతి స్వరూపిని S R3 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 R3 S
Jyothi S R3 G3 M2 P D1 N2 S S N2 D1 P M2 G3 S
Deepavarāli S R3 M2 P N2 S S N2 P M2 G3 R3 S
Jyothishmathi S R3 G3 M2 P S S N2 D1 M2 P M2 G3 R3 S
Rāmagiri S R3 M2 G3 M2 P D1 N2 S S D1 N2 D1 P M2 G3 R3 S
69 ధాతువర్ధని S R3 G3 M2 P D1 N3 S S N3 D1 P M2 G3 R3 S
Dhowtha Panchamam S R3 G3 M2 P N3 P S S N3 D1 P M2 R3 G3 M2 R3 S
Dhwithiyapanchamam S R3 G3 M2 P N3 P S S N3 D1 P M2 R3 M3 G3 R3 S
Sumukham S R3 M2 N3 S S N3 M2 R3 S
Tavapriyā S R3 M2 P N3 S S N3 D1 P M2 G3 R3 S
70 నాసిక భూషణి S R3 G3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R3 S
Nāsāmani S R3 G3 M2 P D2 N2 S S N3 D2 P M2 G3 R3 S
Marakathagowla S R3 M2 P D2 N2 S S N2 D2 P M2 G3 R3 S
Thilakamandāri S R3 M2 P D2 S S D2 P M2 G3 R3 S
71 కోసలం S R3 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R3 S
Kusumākaram S R3 G3 M2 P D2 N3 S S N3 D2 P M2 G3 R3 S
Ayodhya S G3 M2 P N3 S S D2 P M2 G3 M2 R3 S
72 రసికప్రియ S R3 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R3 S
Rasamanjari S R3 G3 M2 P D3 N3 S S N3 D3 P M2 G3 R3 S
Hamsagiri S R3 G3 M2 P D3 N3 S S N3 P D3 N3 P M2 G3 S
Ishtārangini S R3 M2 P N3 S S N3 D3 P M2 G3 R3 S
Nāgagiri S G3 M2 P D2 P S S D2 P M2 G3 S