శివుని వేయి నామములు- 1-100

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం
శివ సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000
శివుడు

శివ సహస్రనామ స్తోత్రములోని మొదటి నూరు నామాలకు అర్ధాలు:

శ్లోకం 1

[మార్చు]

స్థిరః = సర్వకాలములందు నిలకడగా నుండువాడు,

స్థాణుః = చలనం లేనివాడు అనగా తాను చలించుటకు మరియెక స్థానంలేక అంతటా తానై విస్తరించినవాడు.

ప్రభుః = సమస్తమునకు అధిపతి,

భీమః = ప్రళయకాల భయమును కలుగజేయువాడు,

ప్రవరః = సర్వశ్రేష్టుడు,

వరదః = వరములనిచ్చువాడు,

సర్వాత్మా = సమస్తమైన ఆత్మలుతానే అయినవాడు,

సర్వవిఖ్యాతః = సర్వత్రా ప్రసిద్ధుడైనవాడు,

సర్వః = సమస్తము తానేఅయినవాడు,

సర్వకరః = సమస్తజగత్తులను చేయువాడు,

భవః = శివుని రూపంలో పుట్టినవాడు,

జటీ = జడలు ధరించినవాడు,

చర్మీ = వ్యాఘ్ర చర్మనును ధరించినవాడు,

శిఖండీ = శిఖలు ధరించినవాడు, నెమలి పింఛములను ధరించినవాడు,

సర్వాంగః = సమస్తమైన అవయవములతో పూర్ణమైనవాడు,

సర్వభావనః = సమస్త భావనల రూపమును తానే అయినవాడు.

శ్లోకం 2

[మార్చు]

హరః = సమస్త పాపములను హరించువాడు,

హరిణాక్షః = లేడికన్నులు వంటి కన్నులు కలవాడు,

సర్వభూతహరః = సమస్తప్రాణికోటిని హరించువాడు,

ప్రభుః = అధిపతి,

ప్రవృత్తిః = జీవనవిధానము తానే అయినవాడు,

నివృత్తిః = జీవనవిధాన నివారణము తానే అయినవాడు,

నియతః = నియమము యొక్క రూపము తానే అయినవాడు,

శాశ్వతః = నిత్యమైనవాడు

ధ్రువః = నిశ్వయ రూపము తానే అయినవాడు.

శ్లోకం 3

[మార్చు]

శ్మశానవాసీ = శ్మశానమునందు నివసించువాడు,

భగవాన్ = షడ్గుణ ఐశ్వర్యములు కలవాడు,

ఖచరః = ఆకాశమునందు సంచరించువాడు,

అగోచరః = కంటికి కనిపించనివాడు,

అర్దనః = తనలోనికి తీసుకొనువాడు,

అభివాద్యః = నమస్కరింప తగినవాడు,

మహాకర్మా = గొప్పదైన కర్మానుభవం తానేఅయినవాడు,

తపస్వీ = తపస్సుచేయువాడు,

భూతభావనః = ప్రాణికోటి భావన తానే అయినవాడు.

శ్లోకం 4

[మార్చు]

ఉన్మత్తవేష ప్రచ్ఛన్నః = పిచ్చివాని వేషంలో దాగియున్నవాడు,

సర్వలోక ప్రజాపతిః = సమస్తలోకములందలి ప్రజలను పాలించువాడు,

మహారూపః = గొప్పదైన ఆకారము కలవాడు,

మహాకాయః = గొప్పదైన శరీరము కలవాడు,

వృష రూపః = పుణ్య స్వరూపుడు,

మహాయశాః = గొప్ప కీర్తి కలవాడు.

శ్లోకం 5

[మార్చు]

మహాత్మా = గొప్పదైన ఆత్మయే తానైయున్నవాడు,

సర్వభూతాత్మా = సమస్త ప్రాణికోటి యొక్క ఆత్మల రూపం ధరించినవాడు,

విశ్వరూపః = సమస్త విశ్వము యొక్క రూపము తానే అయినవాడు,

మహాహనుః = గొప్ప దవడలు గలవాడు,

లోకపాలః = లోకములను పరిపాలించువాడు,

అంతర్హితాత్మా = అదృశ్యమైన ఆత్మలు తానే అయినవాడు,

ప్రసాదః = అనుగ్రహించువాడు,

నీల లోహితః = నీలమైన కంఠము, ఎరుపు వర్ణము జటలు కలవాడు.

శ్లోకం 6

[మార్చు]

పవిత్రం = పరిశుద్ధమైన,

మహాన్ = గొప్పవాడు,

నియమః = నియమం తన స్వరూపమైనవాడు,

నియమాశ్రితః = నియమములను ఆశ్రయించియుండువాడు,

సర్వకర్మా = సమస్తమైన కర్మములు తానే అయినవాడు,

స్వయం భూతః = తనంతట తానుగా పుట్టినవాడు,

ఆదిః = సృష్టికి అంతటికీ మొదటివాడు,

నిధిః = అన్నిటికి మూలస్థానమైనవాడు.

శ్లోకం 7

[మార్చు]

సహస్రాక్షః = అనేకమైన కన్నులు కలవాడు,

విశాలాక్షః = విశాలమైన కన్నులు కలవాడు,

సోమః = చంద్రుని వంటివాడు,

నక్షత్రసాధకః = నక్షత్రాలకు వెలుగును కలుగజేయువాడు,

చంద్రః = చంద్రుని వంటివాడు,

సూర్యః = సుర్యుని వంటివాడు,

శనిః = సూర్యుని కుమారుడైన శని వంటివాడు,

కేతుః = కేతుగ్రహరూపం తానేఅయినవాడు,

గ్రహపతిః = గ్రహములను పాలించువాడు,

వరః = శ్రేష్టుడు.

శ్లోకం 8

[మార్చు]

ఆది = మొదలు,

అంతః = చివర,

లయకర్తః = ప్రళయములను సృష్టించువాడు,

మృగబాణార్పణః = మృగమువంటి ఇంద్రియములపై బాణము ప్రయోగించినవాడు,

అనఘః = పాపరహితుడు,

మహాపాతః = గొప్ప తపస్సు చేసినవాడు,

ఘోరతపాః = భయంకరమైన తపస్సు చేసినవాడు,

అదీనః = ప్రాధేయపడు స్వభావము లేనివాడు,

దీన సాధకః = బాధలలో ఉన్నవారిని రక్షించువాడు.

శ్లోకం 9

[మార్చు]

సంవత్సర కరః = సంవత్సర కాలమును సృష్టించినవాడు,

మంత్రః = మంత్ర స్వరూపము తానే అయినవాడు,

ప్రమాణం = ప్రమాణ స్వరూపుడు,

పరమంతపః = మహా ఉత్కృష్టమైన తపస్సు తానే అయినవాడు,

యోగీ = యోగనిష్ఠ యందున్నవాడు,

యోజ్యః = సంయోజనము చేయుటకు తగినవాడు,

మహాబీజః = గొప్ప ఉత్పత్తి కారకమైనవాడు,

మహారేతః = గొప్ప వీర్యము కలవాడు,

మహాబలః = గొప్పశక్తి కలవాడు.

శ్లోకం 10

[మార్చు]

సువర్ణరేతాః = బంగారపు తేజస్సు కలవాడు,

సర్వజ్ఞః = సమస్తము తెలిసినవాడు,

సుబీజః = ఉత్తమమైన ఉత్పత్తి కారకుడు,

బీజవాహనః = సమస్త సృష్టి ఉత్పత్తి కారకములను తెచ్చి ఇచ్చువాడు,

దశబాహుః = పది భుజాలు కలవాడు,

అనిమిషః = రెప్పపాటు లేనివాడు,

నీలకంఠః = నల్లని కంఠము కలిగియున్నవాదు,

ఉమాపతిః = పార్వతి భర్త