శివుని వేయి నామములు- 301-400

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం
శివ సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000
శివుడు

శివ సహస్రనామ స్తోత్రములోని తరువాతి నూరు నామముల అర్ధాలు:

శ్లోకము 31[మార్చు]

వ్యాళరూపః = సర్ప రూపమున ఉండువాడు

గుహావాసీ = గుహలో నివసించువాడు

గ్రహమాలీ = గ్రహములన్నింటిని నడిపించువాడు

తరంగవిత్ = జీవన తరంగములను గూర్చిన జ్ఞానము కలవాడు

త్రిదశః = ఎల్లప్పుడు మూడు పదులు సంవత్సరముల వయస్సు కలవాడు

కాలదృక్ = సకాలమును బాగుగా గుర్తించువాడు

కర్మ సర్వబంధ విమోచనః = కర్మముల యొక్క సమస్త బంధముల నుండి విముక్తి కలిగించువాడు

శ్లోకము 32[మార్చు]

అసురేంద్రాణాం బంధనం = రాక్షస శ్రేష్ఠుల యొక్క బంధనరూపం అయివున్నవాడు

యుధి శత్రు వినాశనః = యుద్ధమునందు శత్రువులను నశింపజేయువాడు

సాంఖ్యప్రసాదః = ఆత్మానాత్మ వివేకమును అనుగ్రహించువాడు

దూర్వాసాః = మేలిమి వస్త్రములు కాకపోయిననూ ధరించువాడు

సర్వసాధు నిషేవితః = సమస్తములైన ఉత్తములచే సేవించబడినవాడు

శ్లోకము 33[మార్చు]

ప్రస్కందః = శత్రువులను నశింపజేయువాడు

విభాగజ్ఞః = యజ్ఞ భాగములు తెలిసినవాడు

అతుల్యః = తనతో సమానుడు లేనివాడు

యజ్ఞభాగవిత్ = యజ్ఞమునందలి భాగములు (ఆహ్వానములు) తెలిసినవాడు

సర్వవాసః = సమస్తమును ధరించువాడు

సర్వచారీ = సమస్త ప్రదేశములందు చరించువాడు

దుర్వాసాః = మేలిమి వస్త్రములు కాకపోయినను ధరించువాడు

వాసవః = ఇంద్రుని రూపము తానై ఉన్నవాడు

అమరః = మరణము లేనివాడు

శ్లోకము 34[మార్చు]

హైమః = బంగారు మయమైనవాడు

హేమకరః = బంగారమును చేయువాడు

యజ్ఞః = యజ్ఞపురుష రూపము తానేఅయినవాడు

సర్వధారీ = సమస్తమును ధరించువాడు

ధరోత్తమః = ప్రపంచమును ధరించువారిలో ఉత్తముడు

లోహితాక్షః = ఎర్రని వర్ణముకల కన్నులు కలవాడు

మహాక్షః = గొప్పదైన దృష్టి కలవాడు

విజయాక్షః = విజయముపై దృష్టి కలవాడు

విశారదః = బాగుగా తెలిసినవాడు

శ్లోకము 35[మార్చు]

సంగ్రహః = మిక్కిలి గ్రహించువాడు

నిగ్రహః = ఆత్మనియంత్రణ కలిగినవాడు

కర్తా = సర్వకార్యములు చేయువాడు

సర్పచీర నివాసనః = పాము కుబుసము వస్త్రముగా ధరించువాడు

ముఖ్యః = ప్రధానమైనవాడు

అముఖ్యః = అప్రధానమైనవాడు; తనకంటె ఇతరమైన ప్రధానుడు లేనివాడు

కాహళిః = మ్రోగుచున్న వాద్యము తానే అయినవాడు

సర్వకామదః = సమస్తమైన కోరికలు ఇచ్చువాడు

శ్లోకము 36[మార్చు]

సర్వకాల ప్రసాదః = సమస్త కాలములందు అనుగ్రహించువాడు

సుబలః = మంచి బలము కలవాడు

బలరూపభృత్ = బలమైన రూపము ధరించువాడు

సర్వకామప్రదః = సమస్తమైన కోరికలు విశేషముగ ఇచ్చువాడు

సర్వదః = సమస్తమును ఇచ్చువాడు

సర్వతోముఖః = అన్ని ప్రక్కల ముఖము కలవాడు

శ్లోకము 37[మార్చు]

ఆకాశ నిర్విరూపః = ఆకాశమువలె రూపము లేనివాడు

నిపాతః = శీఘ్రముగా గమ్యస్థానము చేరువాడు

అవశః = ఒకరి అధీనమున లేనివాడు

ఖగః = పక్షివలె శీఘ్ర గమనము కలవాడు

రౌద్రరూపః = తీవ్రకోపముతో కూడిన రూపము కలవాడు

అంశుః = కిరణ రూపమైనవాడు

ఆదిత్యః = సూర్యుడు తానైయున్నవాడు

బహురశ్మిః = ఎక్కువ కాంతి (కిరణములు) కలవాడు

సువర్చసీ = మంచి కాంతి కలవాడు

శ్లోకము 38[మార్చు]

వసువేగః = కిరణముల యొక్క వేగము కలవాడు

మహావేగః = గొప్ప వేగము కలవాడు

మనోవేగః = మనస్సు వంటి వేగము కలవాడు

నిశాచరః = రాత్రియందు సంచరించువాడు

సర్వవాసీ = సమస్త ప్రదేశములందు నివసించువాడు

శ్రియావాసీ = శ్రీ శోభతో నివసించువాడు

ఉపదేశకరః = ఉపదేశము చేయువాడు

అకరః = ఏమియు చేయనివాడు

శ్లోకము 39[మార్చు]

మునిః = మౌనముగా ఉండువాడు

ఆత్మా = తానే అందరి ఆత్మ అయినవాడు

నిరాలోకః = దర్శనం లేనివాడు

సంభగ్నః = పలువిధములుగ విభజింప బడినవాడు

సహస్రదః = అనేకమైన వాటిని ఇచ్చువాడు

ప్లక్షీ = భూమి యందలి ప్లక్ష ద్వీపమున నివసించువాడు

ప్లక్షరూపః = జువ్వి చెట్టు యొక్క రూపము తానే అయినవాడు

అతిదీప్తః = మిక్కిలి ప్రకాశించువాడు

విశాంపతిః = మానవజాతి కంతటికీ అధిపతి

శ్లోకము 40[మార్చు]

ఉన్మాదః = పిచ్చివాని వలె ఉన్నవాడు

మదనః = మన్మధరూపం తానైనవాడు

కామః = కోరికరూపము తానేఅయినవాడు

అశ్వత్థః = తానే రావిచెట్టు రూపమున ఉన్నవాడు

అర్థకరః = ప్రయోజనము సమకూర్చువాడు, సమస్త వస్తువులను సమకూర్చువాడు

యశః = కీర్తి రూపము తానే అయినవాడు

వామదేవః = ఎడమ భాగమునందు స్త్రీరూపము కలవడు

వామః = శ్రేష్టుడు

ప్రాక, దక్షిణ, ఉదజ్ఞ్ముఖః = తూర్పు, దక్షిణ, ఉత్తర ముఖములు కలవాడు