శివుని వేయి నామములు- 701-800

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం
శివ సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000

శివ సహస్రనామ స్తోత్రములోని తరువాతి నూరు నామముల అర్ధాలు:

మురుడేశ్వరంలోని శివుని విగ్రహం

శ్లోకము 71

[మార్చు]

సయజ్ఞారిః = యజ్ఞశత్రువుతో కూడియుండువాడు

సకామారిః = మన్మధుని శత్రువుతో కూడియుండువాడు

మహాదంష్ట్రః = గొప్ప దంతములు కలవాడు

మహాయుధః = గొప్పదైన ఆయుధము కలవాడు

బహుధా నిందితః = అనేక విధముల నిందింపబడినవాడు

సర్వః = సమస్తము తానే అయినవాడు

శంకరః = సుఖమును కలుగజేయువాడు

చంద్రశేఖరః = చంద్రుని శిరస్సునందు కలవాడు

శ్లోకము 72

[మార్చు]

అమరేశః = దేవతలకు అధిపతి అయినవాడు

మహాదేవః = దేవతలలో గొప్పవాడు

విశ్వదేవః = ప్రపంచమునకు దేవుడు

సురారిహా = దేవతల శత్రువులను చంపినవాడు

అహిర్భుధ్న్యః = నాగాభరణం కలవాడు

అనిలాభః = గాలివంటి వాడు

చేకితానః = సర్వజ్ఞుడు; అత్యంత జ్ఞానయుక్తుడు

హరిః = తానే విష్ణురూపమైనవాడు

శ్లోకము 73

[మార్చు]

అజైకపాత్ = విష్ణువు ముఖ్యమైన పాదముగా కలవాడు

కాపాలీ = కపాలమును ధరించినవాడు

త్రిశంకుః = త్రిశంకువను రాజు తానే అయినవాడు

అజితః = జయింపబడనివాడు

శివః = భద్రమైనవాడు

ధన్వంతరిః = దేవ వైద్యుడైన ధన్వంతరి యొక్క రూపం తానే అయినవాడు

ధూమకేతుః = గణపతి తానైనవాడు

స్కందః = కుమారస్వామి తానైనవాడు

వైశ్రవణః = కుబేరుడు తానే అయినవాడు

శ్లోకము 74

[మార్చు]

ధాతా = బ్రహ్మ తానే అయినవాడు

శక్రః = ఇంద్రుడు తానే అయినవాడు

విష్ణుః = విష్ణువు తానే అయినవాడు

మిత్రః = సూర్యుడు తానే అయినవాడు

త్వష్టా = బ్రహ్మ తానే అయినవాడు

ధ్రువః = ధ్రువుడు తానే అయినవాడు

ధరః = ప్రపంచమును ధరించినవాడు

ప్రభావః = గొప్ప పుట్టుక కలవాడు

సర్వగః = అన్నింటియందు ఉండువాడు

వాయుః = వాయు రూపము తానే అయినవాడు

అర్యమా, సవితా = సూర్యుని రూపము తానే అయినవాడు

రవిః = సూర్యుడు తానే అయినవాడు

శ్లోకము 75

[మార్చు]

ఉషంగుః = ఉషస్సును కలుగజేయు సూర్యుని రూపము తానే అయినవాడు

విధాతా = బ్రహ్మ తానే అయినవాడు

మాంధాతా = సృష్టికి ఆదియందు గల మాంధాత అనే రాజు తానే అయినవాడు

భూతభావనః = ప్రాణుల యొక్క క్షేమమును గూర్చి ఆలోచించువాడు

విభుః = అధిపతి అయినవాడు

వర్ణవిభావీ = వర్ణముల యొక్క విశేషములను గూర్చి భావించువాడు

సర్వకామగుణావహః = సమస్తమైన కోరికల గుణములను ఆవహించి యుండువాడు

శ్లోకము 76

[మార్చు]

పద్మనాభః = పద్మము నాభియందు గల విష్ణువు తానే అయినవాడు

మహాగర్భ = గొప్పదైన గర్భము కలవాడు

చంద్రవక్తః = చంద్రునివంటి ముఖము కలవాడు

అనిలః = వాయువు తానే అయినవాడు

అనలః = అగ్ని రూపము తానే అయినవాడు

బలవాన్ = మిక్కిలి బలము కలవాడు

ఉపశాంతః = మిక్కిలిగా శాంతించువాడు

పురాణః = ప్రాచీనుడు

పుణ్యచంచురీ = పుణ్యము చేత ప్రసిద్ధమైన వాడు.

శ్లోకము 77

[మార్చు]

కురుకర్తా = కురుక్షేత్రమును సృష్టించినవాడు,

కురువాసీ = కురు భూముల యందు నివసించువాడు

కురుభూతః = కురు భూములందు పుట్టినవాడు

గుణౌషధః = మంచి గుణములు ఔషధములుగా కలవాడు

సర్వాశయః = సమస్తమైన అభిప్రాయములు తానే అయినవాడు

గర్భచారీ = సమస్త గర్భములందు సంచరించువాడు

సర్వేషాం ప్రాణీనాం పతిః = సమస్తమైన ప్రాణులకు అధిపతి అయినవాడు.

శ్లోకము 78

[మార్చు]

దేవదేవః = దేవతలకు దేవుడైనవాడు

సుఖాసక్తః = సుఖమునందు ఆసక్తి కలవాడు

సదసత్ సర్వరత్నవిత్ = మంచి చెండు అను సమస్తమైన రత్నముల యొక్క జ్ఞానము కలవాడు

కైలాసగిరివాసీ = కైలాస పర్వతమునందు నివసించువాడు

హిమవత్ గిరి సంశ్రయః = హిమవత్ పర్వతమునందు నివసించువాడు.

శ్లోకము 79

[మార్చు]

కూలహారీ = ప్రవాహరూపములో నదుల దరులను కూల్చువాడు

కులకర్తా = పుష్కరము మొదలైన పెద్ద సరస్సులను నిర్మించువాడు.

బహువిద్యః = అనేకమైన విద్యలు కలవాడు

బహుప్రదః = అనేకములు ఇచ్చువాడు

వణిజః వ్యాపారమునకు మూలపురుషుడు

వర్ధకీ = వృద్ధి పొందినవాడు

వృక్షః = వృక్షము తానే అయినవాడు

వకుళః = పొగడ చెట్టు తానే అయినవాడు

చందనచ్ఛదః = చందనము యొక్క మైపూత కలవాడు.

శ్లోకము 80

[మార్చు]

సారగ్రీవః = బలముతో కూడిన కంఠము కలవాడు

మహాశత్రుః = గొప్పవారైన శత్రువులు కలవాడు

అలోలః = ఆసక్తి లేనివాడు

మహౌషధః = గొప్ప ఔషధము వంటివాడు

సిద్ధార్థకారీ = అర్థసిద్ధిని కలుగజేయువాడు

సిద్ధార్థః = ప్రయోజనముల సిద్ధిని పొందినవాడు

ఛందో వ్యాకరణోత్తరః = ఛందస్సు, వ్యాకరణములను బాగుగా పఠించినవాడు.