శివుని వేయి నామములు- 101-200

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం
శివ సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000
శివుడు

శివ సహస్రనామ స్తోత్రములోని తరువాతి నూరు నామముల అర్ధాలు:

శ్లోకము 11[మార్చు]

విశ్వరూప = ప్రపంచ స్వరూపము తానే అయినవాడు

స్వయంశ్రేష్ఠః = తనంతట తానుగా ఉత్తముడైనవాడు

బలవీరః = బలము చేత పరాక్రమం కలవాడు

బలః = బలము కలవాడు

గణః = సమూహ స్వరూపమైనవాడు

గణకర్తా = ప్రమధాది గణములను సృష్టించువాడు

గణపతిః = ప్రమధాతి గణములకు అధిపతియైనవాడు

దిగ్వాసాః = దిక్కులు వస్త్రములుగా కలవాడు

కామః = కామము యొక్క స్వరూపము తానే అయినవాడు.

శ్లోకము 12[మార్చు]

మంత్రవిత్ = మంత్రముల యొక్క మూలమును తెలిసినవాడు

పరమః = అందరికంటె ఉన్నతుడు

మంత్రః = మంత్ర స్వరూపము తానే అయినవాడు

సర్వభావకరః = సమస్తమైన మనస్సులను సృష్టించినవాడు

హరః = పాపములను హరించువాడు

కమండలుధరః = కమండలమును ధరించినవాడు

ధన్వీ = ధనుస్సు ధరించినవాడు

బాణహస్తః = చేతియందు బాణము ధరించినవాడు

కపాలవాన్ = కపాలమును చేత ధరించినవాడు

శ్లోకము 13[మార్చు]

ఆశనిః = వజ్రాయుధము

శతఘ్నీ = శతఘ్ని అను ఆయుధమును ధరించినవాడు

ఖడ్గీ = ఖడ్గమును ధరించినవాడు

పట్టసీ = పట్టము అను పేరుగల ఆయుధమును చేతియందు ధరించినవాడు

ఆయుధీ = ఆయుధము కలవాడు

మహాన్ = గొప్పవాడు

స్రువహస్తః = హోమము చేసే పరికరమును చేత ధరించినవాడు

సురూపః = మంచి రూపము కలవాడు

తేజః = తేజము యొక్క స్వరూపము తానే అయినవాడు

తేజస్కరః = తేజస్సును కలుగజేయువాడు

నిధిః = ఐశ్వర్యమునకు మూల స్థానమైనవాడు

శ్లోకము 14[మార్చు]

ఉష్ణీషీ = శిరస్త్రాణము కలవాడు

సువక్త్రః = మంచి ముఖము కలవాడు

ఉదగ్రః = అన్నిటికంటె ముందుండువాడు

వినతః = వినయము కలవాడు

దీర్ఘః = పొడవైనవాడు

హరికేశః = ఆకర్షణీయమైన కేశములు కలవాడు

సుతీర్థః = ఉత్తమమైన నదీ ఉదక స్వరూపమైనవాడు

కృష్ణః = నల్లని ఆకర్షణీయమైన స్వరూపము కలవాడు

శ్లోకము 15[మార్చు]

సృగాలరూపః = నక్కయొక్క ఆకారము కలవాడు

సిద్ధార్థః = అన్ని ప్రయోజనాలను సాధించినవాడు

మృడః = భక్తులను ఆనందింపజేయువాడు

సర్వశుభంకరః = సమస్తమైన శుభములను కలుగజేయువాడు

అజః = పుట్టుక లేనివాడు

బహురూపః = అనేక విధాలైన రూపములు కలవాడు

గంగాధారీ = గంగను ధరించినవాడు

కపర్దీ = జటాజూటములు కలవాడు

శ్లోకము 16[మార్చు]

ఊర్ధ్వరేతాః = ఊర్ధ్వముఖముగా ప్రవహించు రేతస్సు కలవాడు

ఊర్ధ్వలింగః = ఊర్ధ్వమైన లింగాకారము ధరించినవాడు

ఉర్ధ్వశాయీ = ఊర్ధ్వముగా నిద్రించువాడు

నభస్థలః = ఆకాస ప్రదేశమున ఉండువాడు

త్రిజటః = మూడు జడలు ప్రధానముగా కలవాడు

చీరవాసాః = నారచీరలు ధరించువాడు

రుద్రః = శత్రువులను దుఃఖపెట్టువాడు

సేనాపతిః = సైన్యమునకు అధిపతి

విభుః = అధిపతి

శ్లోకము 17[మార్చు]

నక్తంచరః = రాత్రులందు సంచరించువాడు

అహశ్చరః = పగటియందు సంచరించువాడు

తిగ్మమన్యుః = తీక్షణమైన కోపము కలవాడు

సువర్చసః = మంచి కాంతి కలవాడు

గజహా = గజాసురుని చంపినవాడు

దైత్యహా = రాక్షసులను చంపినవాడు

కాలః = కాలము యొక్క స్వరూపమైనవాడు

లోకథాతా = లోకములను సృష్టించినవాడు

గుణాకరః = ఉత్తమ గుణములకు గనివంటివాడు

శ్లోకము 18[మార్చు]

సింహశార్దూలరూపః = సింహము, పెద్దపులి రూపములలో ఉన్నవాడు

వ్యాఘ్రచర్మ అంబర ఆవృతః = పెద్దపులి చర్మమును వస్త్రముగా చుట్టుకొనియున్నవాడు

కాలయోగీ = కాలమును నియంత్రించినవాడు

మహానాథః = గొప్పవాడైన అధిపతి

సర్వకామః = సమస్తమైన కోరికల స్వరూపము తానే అయినవాడు

చతుష్పథః = అనేక మార్గముల కూడలి అయినవాడు

శ్లోకము 19[మార్చు]

నిశాచరః = రాత్రులందు సంచరించువాడు

ప్రేతచారీ = ప్రేతభూతములయందు సంచరించువాడు

భూతచారీ = సర్వప్రాణులందు సంచరించువాడు

మహేశ్వరః = గొప్పవాడైన అధిపతి

బహుభూతః = అనేక రూపములలో ఉన్నవాడు

బహుధరః = అనేకమైన వాటిని ధరించువాడు

స్వర్భానుః = రాహురూపమున ఉన్నవాడు, స్వర్గమునకు వెలుగునిచ్చువాడు

అమితః = పరిమితి లేనివాడు

అగతిః = ఒకే విధమైన నడక లేనివాడు

శ్లోకము 20[మార్చు]

నృత్యప్రియః = నాట్యములందు ప్రీతి కలవాడు

నిత్యనర్తః = ఎల్లప్పుడు నాట్యము చేయువాడు

నర్తకః = స్వయముగా నాట్యము చేయువాడు

సర్వలాలసః = అన్నిటియందు ఆసక్తి కలవాడు

మహాఘోరతపాః = గొప్పదైన కఠినమైన తపస్సు చేయువాడు

శూరః = పౌరుషము కలవాడు

నిత్యః = శాశ్వతమైనవాడు

అనీహః = కోరికలు లేనివాడు

నిరాలయః = స్థిరమైన గృహము లేనివాడు