శివుని వేయి నామములు- 201-300

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం
శివ సహస్ర నామములు : 01-100  • 101-200  • 201-300  • 301-400  • 401-500  • 501-600  • 601-700  • 701-800  • 801-900  • 901-1000
శివుడు

శివ సహస్రనామ స్తోత్రములోని తరువాతి నూరు నామముల అర్ధాలు:

శ్లోకము 21

[మార్చు]

సహస్రహస్తః = అనేకమైన (వేయి) హస్తములు కలవాడు

విజయః = విజయమును సాధించువాడు

వ్యవసాయః = ఎల్లప్పుడు ప్రయత్నము చేయువాడు

అతంద్రితః = తొట్రుపాటు లేనివాడు

అమర్షణః = దుష్టత్వమును కోపగించుకొనువాడు

మర్షణాత్మా = సహనముతో కూడిన ఆత్మకలవాడు

యజ్ఞహా = దక్షుని యజ్ఞమును నాశనము చేసినవాడు

కామనాశకః = మన్మథుని నశింపచేసినవాడు

శ్లోకము 22

[మార్చు]

దక్షయాగాపహారీ = దక్ష యజ్ఞమును నాశనము చేసినవాడు

సుసహః = మిక్కిలి సహనము కలవాడు

మధ్యమః = మధ్యేమార్గమున ఉండువాడు

తేజః అపహారీ = ఇతరుల తేజస్సును హరించువాడు

బలహా = ఇతరుల బలమును హరించువాడు

ముదితహా = ఎల్లప్పుడు సంతోషంతో ఉండువాడు

అర్ధః = ప్రయోజనము యొక్క రూపము ధరించువాడు

అజితః = జయింపబడనివాడు

వరః = అందరికంటే ఉత్తముడు

శ్లోకము 23

[మార్చు]

గంభీరఘోషః = గంభీరమైన కంఠధ్వని కలవాడు

గంభీరః = లోతైన స్వభావము కలవాడు

గంభీర బలవాహనః = పైకి కనిపించని బలమైన వాహనము కలవాడు

న్యగ్రోధరూపః = వటవృక్షము యొక్క రూపమైనవాడు

న్యగ్రోధః = తానే వటవృక్షమువలె వ్యాపించియుండువాడు

వృక్షకర్ణస్థితిః = చెట్టు యొక్క ఆకులపై నివసించువాడు

విభుః = సమస్తమునకు అధిపతి

శ్లోకము 24

[మార్చు]

సుతీక్షణ దశనః = మిక్కిలి పదునైన దంతములు కలవాడు

మహాకాయః = గొప్ప శరీరము కలవాడు

మహాననః = గొప్పదైన ముఖము కలవాడు

విశ్వక్సేనః = విష్ణుసేనాధిపతియైన విశ్వక్సేనుని రూపము తానే అయినవాడు

హరిః = విష్ణువే తానైనవాడు

యజ్ఞః = తానే యజ్ఞపురుషుడైనవాడు

సంయోగపీడ వాహనః = యుద్ధమందు బాధారహితమైన వాహనము కలవాడు

శ్లోకము 25

[మార్చు]

తీక్షణతాపః = తీక్షణమైన వేడిమి కలుగజేయువాడు

హర్యశ్వః = పచ్చని కాంతిగల గుర్రములు కలిగియున్న సూర్యునివంటివాడు

సహాయః = ఎల్లప్పుడు మనతో ఉండువాడు

కర్మకాలవిత్ = కర్మముల గురించియు, కాలముల గురించియు తెలిసినవాడు

విష్ణుప్రసాదితః = విష్ణువు యొక్క అనుగ్రహము పొందినవాడు

యజ్ఞః = యజ్ఞము యొక్క రూపము తానేఅయినవాడు

సముద్రః = సముద్రము యొక్క రూపము తానేఅయినవాడు

బడబాముఖః = సముద్ర గర్భమున ఉండు బడబాగ్ని రూపము తానే అయినవాడు

శ్లోకము 26

[మార్చు]

హుతాశన సహాయః = అగ్ని సహాయముగా కలవాడు

ప్రశాంతాత్మా = శాంతమైన ఆత్మ కలవాడు

హుతాశనః = తానే అగ్ని రూపమైయున్నవాడు

ఉగ్రతేజాః = తీవ్రమైన తేజస్సు కలవాడు

మహాతేజాః = గొప్పదైన తేజస్సు కలవాడు

జన్యః = సమస్త జంతువుల రూపము తానే అయినవాడు

విజయకాలవిత్ = విజయము పొందు కాలము తెలిసినవాడు

శ్లోకము 27

[మార్చు]

జ్యోతిషాం అయనం = నక్షత్రములకు మూలస్థానమైనవాడు

సిద్ధిః = కార్యసిద్ధి రూపము తానే అయినవాడు

సర్వవిగ్రహః = సమస్తమైన విగ్రహరూపములు తానే అయినవాడు

శిఖీ = శిఖలు కలవాడు

ముండీ = కేశరహితమైన శిరస్సు కలవాడు

జటీ = జడలు కలిగినవాడు

జ్వాలీ = అగ్నిజ్వాలా రూపమైనవాడు

మూర్తిజః = విశిష్టమైన ఆకారంతో పుట్టినవాడు

మూర్దగః = శిరస్సును పొందినవాడు

బలీ = బలము కలవాడు

శ్లోకము 28

[మార్చు]

వైష్ణవః = విష్ణుశక్తి కలిగినవాడు

ప్రజవీ = మిక్కిలి వేగము కలవాడు

తాళీ = సంగీత శాస్త్రము నందలి లయజ్ఞానము కలవాడు

ఖేళీ = మిక్కిలిగా నటించువాడు

కాలకటంకటః = యముని నియంత్రించువాడు

నక్షత్రవిగ్రహమతిః = నక్షత్రములు, గ్రహముల యొక్క జ్ఞానం కలవాడు

గుణబుద్ధిః = మంచి గుణములను గురించి తెలిసినవాడు

లయః = తానే ప్రళయరూపమై ఉన్నవాడు

అగమః = తేలికగా పొందుటకు వీలులేనివాడు

శ్లోకము 29

[మార్చు]

ప్రజాపతిః = సృష్టికర్తయైన బ్రహ్మ తానే అయినవాడు

విశ్వబాహుః = ప్రపంచమునే తన భుజములుగా కలవాడు

విభాగః = ప్రపంచం యొక్క భాగము తానే అయినవాడు

సర్వతోముఖః = అన్ని విషయములు బాగుగా తెలిసినవాడు

విమోచనః = విముక్తి కలుగజేయువాడు

సుసరణః = తేలికగా ప్రసరించువాడు

హిరణ్య కవచోద్భవః = బంగారు కవచముతో పుట్టినవాడు

శ్లోకము 30

[మార్చు]

మేఘజః = మేఘమునుండి పుట్టినవాడు

బలచారీ = బలముతో సంచరించువాడు

మహీచారీ = భూమియందు సంచరించువాడు

స్తుతః = స్తుతి చేయబడినవాడు

సర్వతూర్య వినోదీ = సమస్తమైన తూర్య వాద్యములచేత వినోదించువాడు

సర్వవాద్య పరిగ్రహః = సమస్త వాద్యములను ఉపయోగించువాడు.