కండరాలు, ఎముకలు, కణజాల వ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

M00-M99 - కండరాలు, కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలముకు సంబంధించిన రోగములు[మార్చు]

(M00-M25) ఆర్థ్రోపథీలు(Arthropathies)[మార్చు]

(M00-M03) అంటు రోగపు ఆర్థ్రోపథీలు[మార్చు]

ఆర్తరైటిస్ X-రే చిత్రం

(M05-M14) వాపుతో కూడిన (Inflammatory) పోలిఆర్థ్రోపథీలు[మార్చు]

(M15-M19) ఆర్థ్రోసిస్[మార్చు]

(M20-M25)కీలుకి సంబంధించిన ఇతర అవకతవకలు[మార్చు]

(M30-M36) సంధాన కణజాల వ్యవస్థకి సంబంధించిన అవకతవకలు[మార్చు]

(M40-M54) డోర్సోపథీలు (Dorsopathies)[మార్చు]

(M40-M43) విరూపత్వము కలిగించే (Deforming) డోర్సోపథీలు[మార్చు]

(M45-M49) స్పోండిలోపథీలు (Spondylopathies)[మార్చు]

(M50-M54) ఇతర డోర్సోపథీలు[మార్చు]

నొప్పి, నోసిసెప్షన్/నొప్పి (Pain and nociception|Pain)

(M60-M79) మృదుకణజాల సమస్యలు[మార్చు]

(M60-M63) కండరాల సమస్యలు[మార్చు]

(M65-M68) సైనోవియమ్ (synovium), స్నాయుబంధకము (tendon) యొక్క అవకతవకలు[మార్చు]

(M70-M79) ఇతర మృదుకణజాల అవకతవకలు[మార్చు]

(M80-M90) ఆస్టియోపథీలు (Osteopathies)[మార్చు]

(M91-M94) ఖాండ్రోపథీలు (Chondropathies)[మార్చు]

(M95-M99) కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క ఇతర అవకతవకలు[మార్చు]

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూస:కండరాలు,కంకాళ వ్యవస్థ, సంధాన కణజాలము యొక్క రోగములు