వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -27

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
10401 THE WONDERFUL ADVENTURES OF TOM THUMB "
10402 SUFFER LITTLE CHILDREN LONN JOHN O
10403 ARCH OF TRIUMPH MACAULAY MARGARET C EDWARD ARNOLD LONN
10404 A WONDER BOOK FOR GIRLS AND BOYS GANDY WALLACE REVIEW OF REVIEWS OFFICE LONN
10405 STEPS TP LITERATURE TROLLOPE ANTHONY R F FENNO & COMPANY NEW YORK 1910
10406 TALES AND TALKS ON COMMON THINGS DIWANCHAND SHARMA
10407 TALES FROM SHAKESPEARE MACMILLAN AND CO LTD LONN
10408 GODS AND HEROES OF THE NORTH HAIG BROWN H E 1911
10409 SPECTRUM WYSS HERR J R BLACKIE AND SON LTD LONN 1913
10410 EARLY LESSONS WODE HOUSE P G R THIRUMALAI & CO MADRAS
10411 CAMBRIDGE HISTORICAL READERS BILLOWS F L LONGMANS GREEN AND CO BOMBAY
10412 STORIE OF CHI VARY ORIENT LONG-MAN LTD HYDERABAD 1914
10413 TALES OF THE FAIRIES EDGAR MADALEN 6. 95
10414 TEN FAMOUS STORIES THE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE
10415 THE BLACK G OF THE HOUSE BLACKIE & SONS LTD MADRAS 1984
10416 MODERN STORIES FROM EAST AND WEST MACAULAY MARGARET C
10417 FAIRY STORIES FOR CHILDREN MODERN WRITERS LAKSHMI PUBLICATIONS TIRUPATHY 1929 2. 4
10418 GRAINS OF SAND SISTER NIVEDITA STEAD'S PUBLISHING HOUSE LONN
10419 TALES OF THE ROUND TABLE MACMILLAN AND CO LTD LONN 1853
10420 LONN STORIES WARD LOCK &CO LTD LONN 1907
10421 STORIES OF CHAUCER ALL INDIA PUBLISHING CO BANGALORE
10422 THE PANDAV PRINCES BYRNES JAMES F LONGMANS GREEN AND COLONN 1911
10423 THE SPOTTED G MORLEY CHRISTOPHER GEORGE NEWNESS LTD LONN 1915
10424 HINDU HEROES AND HEROINESS SARKAR JADUNATH THE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE
10425 THE ADVENTURES OF ULYSSES SUMMER MAINE HENRY MACMILLAN AND CO LTD LONN
10426 HOMER'S TALE OF ODYSSEUS ANDREWS C F PAN BOOKS LTD LONN 1951
10427 THE SWISS FAMILY ROBINSON SWAMI BABA PREMANAND BHARATHI MACMILLAN AND CO LTD LONN
10428 THE MAN WITH TWO LEFT FEET DAWSON CHRISTOPHER 1906
10429 DR JEKYLL AND MR HYDE MACKAY CHARLES THOMAS NELSON AND SONS LONN
10430 THE DARWESH'S STORY E J ARNOLD & SONS LTD LEEDS 1953
10431 STORIES FROM THE EARTHLY PARADISE DESAI MAHADEVI
10432 TALES FROM SHAKESPEARE VASWANI T L OXFORD UNIVERSITY PRESS 1918
10433 BRITAIN AND HER NEIGHBORS MERRILL BARTLETT ROBERT
10434 STORIES FROM CHAUCER GEORGE G HARRAP & CO LTD LONN
10435 STORIES OF DETECTION RAMACHANDRA RAO P 1914
10436 CRADLE TALES OF HINDUISM JENSON R W BLACKIE & SONS LTD BOMBAY 1912
10437 TALES FROM THE FAERIE QUEEN JOGA RAO S V THE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE
10438 SHORT STORIES FOR SCHOOL AND HOME READING ELIOT T S LONGMANS GREEN AND CO LONN 1910
10439 SELECTED ENGLISH SHORT STORIES MAHADEVAN P
10440 SPEAKING FRANKLY JOGA RAO S V LONGMANS GREEN AND CO LONN
10441 SAFETY PINS XAVIER A G W & R CHAMBERS LTD LONN 1. 8
10442 ANECTES OF AURANGZEB MACAULAY OXFORD UNIVERSITY PRESS
10443 POPULAR GOVERNMENT " HARPER & BROTHERS NEW YORK 1912
10444 THE OPPRESSION OF THE POOR 'C TOR ADI H JONATHAN THIRTY BED FORD SQUARE LONN 1909
10445 LIGHT ON LIFE VENKATESWARLU G M C SARKAR & SONS CALCUTTA
10446 ENQUIRERS INTO RELIGION AND CULTURE WALTON IZAAK JOHN MURRAY LONN
10447 A THOUSAND AND ONE GENES OF ENGLISH PROSE PITHAPURAM YUVARAJA GANESH & CO MADRAS 1933
10448 ISSUES AND THEMES COLERIDGE
10449 UNWORTHY OF WARDHA AMLAN DATTA SHEED & WARD LONN
10450 MESSAGE OF THE BIRDS GIBRAN KAHLIL GEORGE ROUTLEDGE AND SONS LTD LONN
10451 THE SIXTH RACE JONES EDMUND O 1922
10452 BRAMMARSHI THE STORY TELLER DEWAN'S PUBLICATIONS LAHORE 1961
10453 ADVENTURES IN READING CAR LYE GANESH & CO MADRAS 1938
10454 MODERN PROSE BLACKIE & SONS LTD LONN
10455 SMILES OF THE MUSE ALDER TON PINK M GEORGE PRESS KAKINADA 1949
10456 POINTS OF VIEW PARASURAM M MARUTHI BOOK DEPOT GUNTUR 1988
10457 MODERN PORTRAIT ESSAYS LONGMANS GREEN AND CO LONN
10458 SMILES OF THE MUSE XAVIER A G SWADHARMA SWARAJA SANGHA MADRAS 1957
10459 AN ANTHOLOGY OF POPULAR ESSAYS AND POEMS WOODROFFE JOHN FABER AND FABER LTD LONN 1988
10460 ESSAYS ON ADDISON JAWAHARLAL NEHRU MARUTHI BOOK DEPOT GUNTUR 1988
10461 " GUY BOAS SWADHARMA SWARAJA SANGHA MADRAS 1907
10462 A PROBE INTO THE GANDHIAN CONCEPT OF AHIMSA VASWANI T L MACMILLAN INDIA LTD 1907
10463 CRITICAL ESSAYS ON B R M B AT THE CLARENN PRESS OXFORD 1962
10464 THE COMPLETE ANGLER GANDHI M K " 1953
10465 MISCELLANY ARUNA ASAFALI RENAISSANCE PUBLISHERS (P) LTD CALCUTTA 1964
10466 THE RIME OF THE ANCIENT MARINER WREN P C 1937
10467 ECONOMIC TRANSITION IN INDIA MACSWINEY TERENCE EVERYMAN'S WBRARY NEW YORK
10468 THE SECRETS OF THE HEART ALLEN JAMES V M R PRESS PITHAPURAM
10469 ENGLISH CRITICAL ESSAYS
10470 SWARAJ IN ONE YEAR INDIAN RENAISSANCE INSTITUTE DEHRA 1916
10471 ESSAY ON BURNS GANDHI M K JAICO PUBLISHING HOUSE MUMBAI
10472 WASHINGTON IRVING BAGDASARYAN N OXFORD UNIVERSITY PRESS 1904
10473 MODERN PORTRAIT ESSAYS NARASHIMHAM KUCHI
10474 ODE ON IMMORTALITY SRIRAMAMURTI P BLACKIE & SONS LTD LONN 1954
10475 UNILIT WATT HOMER A BLACKIE & SONS LTD LONN
10476 AN ANTHOLOGY OF POPULAR ESSAYS AND POEMS BANERJI S K MACMILLAN AND CO LTD LONN
10477 BHARATHA SHAKTI PAPALI G F THE MINERVA PUBLISHING HOUSE MADRAS
10478 RECENT ESSAYS AND WRITINGS SRI RAMA MURTY G ANDHRA VISWA SAHITI 1917
10479 MODERN ENGLISH PROSE KRISHNAMURTY KAMBALA MACMILLAN INDIA LTD 1934 0. 12
10480 THE GOSPEL OF FREEM MILTON JOHN GANESH & CO MADRAS 1940
10481 THE ART OF LIVING KUNAR D C KITABISTAN ALLAHABAD 1921
10482 FROM YERAVDA MANDIR THOMAS C T MACMILLAN AND CO LTD LONN 2. 8
10483 TRAVEL TALK VENGU SWAMPY N S GANESH & CO MADRAS 0. 88
10484 LETTERS TO BOYS SWIFT J 1947
10485 PRINCIPLES OF FREEM " JIVANJI DESAI AHMEDABAD 1963
10486 OUT FROM THE HEART JANAKIRAM ACHANTA AUNDH PUBLISHING TRUST AUNDH 1922
10487 THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT RAO A R K K & J COOPER BOMBAY 1912
10488 PEARLS OF THE BEAUTIES JANAKIRAM ACHANTA S GANESH MADRAS 1972
10489 INDIAN HOME RULE WADIA A S L N FLOWER & CO LONN 1906
10490 THE ROLE OF INCENTIVES GOLDSMITH NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MASCOW 1921 0. 3
10491 STUDENT LIFE S MURTHY & CO MADRAS 1975 15
10492 CAMATKARA CANDRIKA OF VISVESVARA KAVICANDRA CHALAPATHIRAO A TAGORE & CO MADRAS 1923
10493 ENGLISH LITERATURE GRAHAM SUTTON E NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MASCOW 1969 5
10494 PROLOGUE TO CANTERBURY TALES HAWTHORNE NATHANIEL THE V R C PRESS VIKHAPATNAM 1957
10495 RUSKIN'S SESAME AND LIKES RAMA RAO P G ANDHRA UNIVERSITY VISAKHAPATNAM 75
10496 MYTH AND REALITY IN THE POETRY OD DLYAN THOMAS MOORE MARGARET BARNES & NOBLE INC NEW YORK 2. 5
10497 GEMS PEARLS AND DIAMONDS PARASURAM A N LAKSHMI NARAIN AGARWAL AGRA 1989 2
10498 COMUS RAMACHANDRA RAO P SANDERSON & CO MYLAPORE 20
10499 LIVING ENGLISH PROSE RAMESH N WRITER ANAKAPALLE 1970 5. 5
10500 PROSE AND POETRY SELECTIONS GORKY M WRITER HYDERABAD 1975
10501 DAVIS COPPER FIELD SHAKESPEARE WILLIAM RAO BROTHERS GUNTUR 1974 1
10502 GULLIVER'S TRAVELS THE MACMILLAN CO OF INDIA LTD DELHI 1932 1
10503 " THE MACMILLAN CO OF INDIA LTD DELHI 1957 3
10504 GLIMPSES INTO TELUGU CLASSICS CALVIN SIDNEY P VARADACHARY & CO MADRAS 2. 75
10505 MODERN ENGLISH PROSE SREE RAMAMURTY G THE DIRECTOR OF PRINTING AND STATIONERY HYDERABAD 3
10506 GLIMPSES INTO TELUGU CLASSICS SHAHANE V A THE DIRECTOR OF PRINTING AND STATIONERY HYDERABAD
10507 LITERARY INTERLUDES AUGUSTINE A E A P BOOK DISTRIBUTORS SECUNDERABAD
10508 THE DESRTED VILLAGE DEVENDRA KOHLI H T MODERN PUBLISHING HOUSE MADRAS 1941 1. 2
10509 STEPS TO ENGLISH LITERATURE A P BOOK DISTRIBUTORS SECUNDERABAD 1895 3
10510 A GUIDE TO A PASSAGE TO INDIA SEBASTIAN D K OXFORD UNIVERSITY PRESS 0. 8
10511 THE MERCHANT OF VENICE PRABHAKART T SRINIVASA VARADACHARI & CO MADRAS 1977
10512 STORIES FROM A WONDER BOOK DEVENDRA KOHLI HARISHT THE INTERNATIONAL PUBLISHING CO MADRAS 1931 5
10513 THE POETIC RAPTURE NARASIMHA MURTY A V V JOHNSON PUBLISHING HOUSE HYDERABAD 1910 0. 8
10514 THE ENGLISH READER TAYLOR COLERIDGE SAMUEL THE INDIA PUBLISHING HOUSE LTD MADRAS 1963
10515 THE DESRTED VILLAGE SASTRY S M Y MACMILLAN AND CO LTD LONN 1965 1. 5
10516 UNDER THE GREENWOOD TREE GORKY M P RAMAMURTHY TUNI 1963 2. 5
10517 THE EASTERN CHAUKYAS OF VENGI SHAKESPEARE WILLIAM THE ORIENT PUBLISHING CO TENALI 1968
10518 FOMA GORDEYEV VINABHADYA RAO J THE MINERVA PUBLISHING HOUSE MADRAS 1975
10519 THE COMPLETE WORKS RAYMAN R MARUTHI BOOK DEPOT GUNTUR
10520 THE NINETEENTH CENTURY BAUGUST W F A P SAHITHYA AKADEMI HYDERABAD
10521 THE TWENTIETH CENTURY SHAKESPEARE WILLIAM FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10522 KEATS RABINDRANATH TAGORE THE TIMES OF INDIA 7. 5
10523 MYTH AND REALITY IN THE POETRY OF DYLAN THOMAS PRINCIPAL SHANMUGAM 1915 15
10524 MOSAIC MODERN ENGLISH PROSE BERNARD SHAW 1989 18
10525 SELECTED PROSE MODELS SHAKESPEARE WILLIAM MACMILLAN AND CO LTD LONN 1978 11
10526 HERITAGE OF ENGLISH " AUTHOR ANAKAPALLE 1985 12
10527 VARIETIES OF ENGLISH MACMILLAN INDIA LTD 1980 17. 5
10528 PROSE FOR THE YOUNG READER RABINDRANATH TAGORE 1983 12
10529 FRONTIERS OF PROSE JARVIS W A W 1985 11
10530 HERITAGE OF ENGLISH BERNARD SHAW 1986 1
10531 THE TALISMAN SHAKESPEARE WILLIAM 1980
10532 THE RIME OF THE ANCIENT MARINER BERNARD SHAW 5
10533 MODERN TELUGU LITERATURE AND THEATER DRYDEN JOHN 1960
10534 FIVE PLAYS WEBSTER JOHN SRI VIGNANA MANJUSHA GUNTUR 2
10535 AS YOU LIKE IT WILDE OSCAR MACMILLAN & CO LTD LONN
10536 SARANGA DHAR HAMPDE JOHN EXEELARTIS LTD BOMBAY 1
10537 THE CRITIC KYD THOMAS FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1908
10538 A MID SUMMER NIGHT'S DREAM SRI VIGNANA MANJUSHA GUNTUR
10539 THE TWO GENTLEMEN OF VERONA SCEPE & CO KAKINADA
10540 THE POST OFFICE HUDSON LYNTON BECKET & PORTER LONN
10541 MERCHANT OF VENICE VIRABHADRA RAO T BLACKIE AND SON LTD BOMBAY 1919 2. 75
10542 CAESAR AND CLEOPATRA SHRINIVASA CHAR YA G C V UNIVERSITY TUTORIAL PRESS LTD LONN
10543 OTHELLO THE HOOR OF VENICE SRI AUROBIN MACMILLAN & CO LTD LONN 1960 1. 75
10544 THE MERCHANT OF VENICE THE LITTLE FLOWER CO MADRAS 1950
10545 THE COMPLETE WORKS OF W S SHAKESPEARE WILLIAM ORIENT LONGMANS MADRAS
10546 CHITRA MACMILLAN & CO LTD LONN
10547 THE WIN SOW BOY SRI VIGNANA MANJUSHA GUNTUR 1966 2
10548 ARMS AND THE MAN RABINDRANATH TAGORE COLLINS CLEAR TYPE PRESS LONN 3
10549 AS YOU LIKE IT HOLME J W MACMILLAN & CO LTD LONN 1954 2
10550 ARMS AND THE MAN CHURCH F J OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRAS 1956
10551 ALL FOR LOVE RAJAGOPALACHARI C ORIENT LONGMANS MADRAS 1953 14
10552 THE DUCHESS OF MALFI " THE MINERVA PUBLISHING HOUSE MADRAS 1938
10553 SALOME AND OTHER PLAYS " ORIENT LONGMANS MADRAS 1974
10554 EIGHTEENTH CENTURY PLAYS " UNIVERSITY TUTORIAL PRESS LTD LONN 1894
10555 THE SPANISH TRAGEDY SWAMI RAMDAS AARTI BOOK CENTER NEW DELHI 1928
10556 THE COMPLETE WORKS OF W S DUTT R C PENGUIN BOOKS 1901
10557 THE LIFE AND DEATH OF KING JOHN VAIDYA C V J M DENT & SONS LTD LONN
10558 THE TWENTIETH CENTURY DRAMA "
10559 MANI & RATNA COLLINS CLEAR TYPE PRESS LONN 1946
10560 HARISCHANDRA THE MARTYR TO TRUTH PRATAP CHANDRA RAY 1911
10561 PERSEUS THE DELIVERER " GEORGE G HARRAP & CO LONN 1897
10562 EASY SELECTIONS " R S MAKERS KAKINADA 1955
10563 THE WINTER'S TALE " SRINIVASA VARADACHARI & CO MADRAS
10564 THE COMPLETE WORKS OF W S " SRI AUROBINO ASHRAM PODICHERRY 1922
10565 SEVEN FAMOUS ONE ACT PLAYS " 1811
10566 SACRIFICE AND OTHER PLAYS RAJAGOPALACHARI C MACMILLAN AND CO LTD LONN 1937
10567 THE WORKS OF SHAKESPEARE SWAMI SRIKRISHNADAS ACHYATHA OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1928
10568 THE TRIAL AND DEATH OF SOCRATES DUTT R C PENGUIN BOOKS 1914 2. 25
10569 RAMAYA NA ARNOLD CHANTING MACMILLAN AND CO LTD LONN 1913 "
10570 " GANDY WALLACE METHUEN AND CO LTD LONN 1958 "
10571 " SWAMI CHINNAYANADA MACMILLAN AND CO LTD LONN "
10572 " VINOBA BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
10573 RAMADAS SPEAKS -IV SWAMI RAMDAS "
10574 RAMAYANA SARMA D S " 1971
10575 THE RIDDWE OF THE RAMAYANA SWAMI SHARVANANDA " 1906
10576 THE RAMAYANA BARNETT LIONELD " 1906
10577 THE MAHABHARATA(STREE PARVA) ANNIE BESANT ELM PRESS CALCUTTA
10578 THE MAHABHARATA(CAL YA PARVA) RANGACHARI M V V K KEGAN PAUL TRENCH TRUBNER AND CO LONN
10579 THE MAHABHARATA(BHISHMA PARVA) DHIRENDRA NATH PAL LONGMANS LONN 1889
10580 THE MAHABHARATA(ACWAMEDHA PARVA) " "
10581 THE MAHABHARATA (ANUSASANA PARVA) " BHARATA PRESS CALCUTTA "
10582 " GOYANDKA JAMBALAYA " "
10583 THE MAHABHARATA (ADI PARVA) BUTLER JOSEPH " "
10584 MAHABHARATA " " 5
10585 UDDHAVA GITA SIVANANDA NARAYANA RAO " 1955
10586 MAHABHARATA SWAMI KRISHNANADA " 1977
10587 THE MAHABHARATA BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY 1906
10588 THE PANDAV PRINCES VASWANI T L AUTHOR MADHURAI 1922
10589 THE SREEMAD BHAGAWAD GEETA RABINDRANATH TAGORE ELM PRESS CALCUTTA 1916 3
10590 THE STEADFAST WISM HEM CHANDRA SARKAR LONGMANS GREEN & CO LONN 1959 2. 5
10591 GITA SANDESH SWAMI YATI SWARANANDA MACMILLAN AND CO LTD LONN 1966
10592 THE UPANISHADS AN ANTHOLOGY MOZOOHDAR P C THE CHINNAYA PUBLICATION TRUST MADRAS 1966
10593 PRASNOPA NISAD SECRETARY SARVA SEVA SANGH VARANASI 1964
10594 BHAGAVAD GITA VENKATA SESHAGIRIRRAO P BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY 1944
10595 BHAGAVAD GITA DIWAKAR R R " 1
10596 THE WORLD SONG SOROKIN PITIRIN A SRI RAMAKRISHNA MATH MADRAS
10597 SRI KRISHNA HIS LIFE & TEACHING I SWAMI OMKAR J M DENT ALDINE HOUSE LONN
10598 SRI KRISHNA HIS LIFE & TEACHING II SWAMI SIVANANDA
10599 SRI KRISHNA HIS LIFE & TEACHING III YUVARAJAN OF PITHAPURAM
10600 GENS OF TRUTH BHARADWAJA E
10601 THE ANALOGY OF RELIGION NAGALINGOM PILLAI S
10602 THE MASTER SAID SWAMI CHINDANANDA
10603 SIVANANDA GOD IN DISGUISE MOZOOHDAR P C THE GITA PRESS INDIA 1960
10604 SWAMI SIVANANDA AND THE SPIRITUAL RENAISSANCE SMITH JAMES H HENRY G BOHN LONN 1862
10605 THREATS WILL NOT WORK SIHISHIR KUMAR GHOSE YOGODA SATSANGA SOCIETWEST BENGAL 1965
10606 TEMPLE BELLS
10607 SADHANA THAKUR KAHAN CHANDRAVARMA THE DIVINE LIFE SOCIETY INDIA 1964 3
10608 BRAHMO DHARMA OF MAHARSHI D TAGORE 1947
10609 THE DIVINE LIFE SARKAR H C 1928
10610 THE SILENT PASTOR MACMILLAN AND CO LTD LONN 1951
10611 IN WOODS OF GOD REALIZATION PAKENHAM WALSH H MACMILLAN AND CO LTD CALCUTTA 1
10612 NOBLE LIVING LE QUEUX WILLIAM SRI RAMAKRISHNA MATH MADRAS 2. 5
10613 BHAGWAN BUDHA KNECHT F J 1903
10614 RECONSTRUCTION OF HUMANITY PHELPS STOKES J G THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE LUCKNOW 1967
10615 COSHIC FLASHES G A NATESAN & CO MADRAS 1958 1
10616 ELIXIR DIVINE ARDEN A H BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
10617 SERIOUS THOUGHTS OF A LAYMAN " 1965 0. 6
10618 A GLIMPSE OF MOTHER THE HISSION OF PEACE VISAKAPATNAM 1937 0. 8
10619 THE TRIUMPH OF CHASTITY HICKIE W J THE DIVINE LIFE SOCIETY UP 1969 2. 5
10620 LIGHT FOUNTAIN V M R PRESS PITHAPURAM 1956
10621 HEARTY BEATS CARLYLE THOMAS 1967
10622 OUR FAITHFUL GOD 1894 2
10623 LORD GAURAGA SPURGEON C H THE DIVINE LIFE SOCIETY HIMALAYAS 1911
10624 A ROSARY OF PEARLS SIVANATH SASTRI GEO H ELLIS BOSTON 1923
10625 THE GOSPEL OF BRAHMACHARYA SWAMI KRISHNANANDA MARSHALL BROTHERS LTD LONN
10626 THE HOLY BIBLE PIVUSM KANTI GHOSE CALCUTTA
10627 SERMONS RAJARAO H B 1891
10628 THE HOLY BIBLE GOPALAKRISHNA NAIDU G T
10629 EVOLUTION & CHRISTIANITY BERNARD SHAW THE UNIVERSITY PRESS OXFORD
10630 THE THREE EYES FRITH HENRY 1907
10631 THE CHILDS BIBLE HISTORY M A
10632 THE EVER RETURNING CHRIST SRINIVASA SASTRI V S CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY MADRAS
10633 THE GOSPELS AND ACTS MISHRA GIRISH C ARTHUR PEARSON LTD LONN 1958
10634 WHAT THINK YE OF CHRIST? JAWAHARLAL NEHRU B HERDER BOOK CO NEW YORK
10635 THE GREATEST IS LOVE KRISHAN DEWETT KEWAL 1970
10636 THE NEW TESTAMENT FOREIGN BIBLE SOCIETY LONN 1893
10637 " DEVAS CHARLES THE BANGALORE TRACT AND BOOK SOCIETY 1881
10638 " REDDY P C
10639 ON HEROES AND HERO WORSHIP TATE T THE GIDEONS INTERNATIONAL
10640 THE HOLY BIBLE SIVASWAMY K G MACMILLAN AND CO LONN
10641 BE OF GOOD CHEER CURTIS MICHAEL THE UNIVERSITY PRESS OXFORD
10642 HISTORY OF THE BRAHMO SAMAJ STEPHEN OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN
10643 THE STRUGGLE FOR PERFECTION " 1912
10644 BUDDHA AND HIS RELIGION PASSHORE & ALABASTER LONN 1972 10
10645 NAVA VEDA OR NEW LIGHT R CHATTERJEE CALCUTTA 1903
10646 LORD VENKATESWARA AND ALWARS THE DIVINE LIFE SOCIETY HIMALAYAS
10647 THE INTELLIGENT WOMANS GUIDE TO SOCIALISM AND FASCISM 1979
10648 THE CHAIRMANS GUIDE PREMNATH BAZAX
10649 CO OPERATION INLAND TILLAGE T T D TIRUPATI 1895
10650 THE INDIAN CITIZEN HIS RIGHTS AND DUTIES 25
10651 COOPERATION ROSS JAMES S WARD LOCK & BOW DEN LTD LONN 1948
10652 WHERE ARE WE? MARX KARL CASSELL PETER GALPIN & CO LONN
10653 REFRESHER COURSE IN INDIAN ECONOMICS HIND KITABS LTD BOMBAY
10654 REPORT ON INDIAN CONSTITUTIONAL REFORMS COWHAM JOSEPH H ALLIED PUBLISHERS 1963
10655 POLITICAL ECONOMY KITABISTAN ALLAHABAD 1918 2
10656 PRINCIPLES OF PUBLIC FINANCE LAM MITHAN J PREMIER PUBLISHING CO BOMBAY 1910
10657 THE PHILOSOPHY OF EDUCATION ARDKIA SWAMI M GOVERNMENT PRINTING INDIA 1950
10658 REPORT OF THE PRAKASH COMMITTEE ANNA RAO C LONGMANS GREEN & CO BOMBAY
10659 THE GREAT POLITICAL THEORIES REDDY PC PRABHAT PUBLICATION GUDUR 6
10660 LAWS OF ENGLAND LONG MAN BROWN GREEN LONN
10661 WHY HINDU CODE IS DETE STABLE PARKINSON NORTHCOTE C 1903
10662 THE EDUCATIONAL REVIEW AN AVON LIBRARY BOOK
10663 PHYSICAL TARGETS(1985-86) BUTTER WORTH & CO LONN
10664 INDIAN SECONDARY SCHOOLS 1986
10665 SECOND FIVE YEAR PLAN(1956-1961) BALLER E 24
10666 WHITHER INDIA AFTER INDEPENDENCE SMITH F E GOVERNMENT OF INDIA 1957
10667 PAINES POLITICAL WRITINGS TRUSH M 1970
10668 J V STALIN GOVT OF A P
10669 GROUND WORK OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY BAHAMANIAN SWAMI PAMPASH PUBLICATIONS NEW DELHI 1953 5
10670 CAPITAL -I COTTON HENRY 1
10671 MONO POLIES (PERCEPT & PRACTICE) MASANI NIN FOREIGN LANGUISHING PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10672 SCHOOL ORGANIZATION MAKARENKA A S GEORGE G HARRAP 7 CO LTD LONN 1966
10673 SOCIALISM DEMOCRACY IDEOLOGY PROGRESS PUBLISHERS MOSCOW 1901
10674 WOMEN IN INDIA SWAMI SIVANANDA BUTZ NATIONAL FORUM DELHI 1973 4. 95
10675 THE MODERN ECONOMIC HISTORY OF INDIA INDIRA GANDHI WEST MINISTER SCHOOL BOOK DEPOT LONN
10676 ADMINISTRATION OF TEMPLES SROJINI NAIDU NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1959 1. 8
10677 GENERAL PRINCIPLES OF ECONOMICS YAJNESWARA CHINTANANI 5
10678 LAWS OF THE UNIVERSITY -I 1960 NEWMAN BOOK HOUSE MADRAS
10679 PARKINSON LAW T T D TIRUPATHI
10680 39TH INDIAN NATIONAL CONGRESS BELGAUM CHARLES BELL DAVID
10681 CASTE SYSTEM AND SUPPLEMENT BERRIEDALE KETHA SRI VENKATESWARA UNIVERSITY 1929
10682 THE PLEADERS TEST MANUAL SWAMI SIVANANDA BALLANTINE BOOKS NEW YORK
10683 SOCIALIST DEMOCRACY AND THE INDIVIDUAL RAMDAS P
10684 INTERNATIONAL LAW SWETT MARDEN ORISON
10685 SOVIET FOREIGN POLICY 1974
10686 EARLY MARRIAGE PARAMAHAMSA YOGANANDA NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10687 PLAIN FOR FULL EMPLOYMENT SITANATH TATTUA BHUSHAN BED FORD S T LONN 1. 55
10688 NEW INDIA OR INDIA IN TRANSITION NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10689 PICTURE OF A PLAN SWAMI YATISWARANANDA 1907
10690 THE ROAD TO LIFE SWAMI ASHOKAKANANDA BHARATIYA JANA SANGH PUBLICATION NEW DELHI 1945
10691 EDUCATION SWAMI KRISHNANDA KEGAN PAUL TRENCH TRUBNER & CO LTD LONN 1951 5
10692 RELIGIOUS EDUCATION VASWANI J P OXFORD UNIVERSITY PRESS
10693 CONSOLIDATING NATIONAL GAINS SWAMI JYOTIRMAYANANDA FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1970
10694 MAHATMA GANDHI SWAMI AN AND
10695 INDIAN POLITICS SINCE THE MUTINY THE DIVINE LIFE SOCIETY INDIA 3
10696 SPEECHES AND WRITINGS OF DADBHANI NADROJI GAGENDRA GADKAR K V
10697 THE WAR SPEECHES SWAMI CHIDANANDA GANESH & CO MADRAS
10698 STANDARD ELOCUTIONIST RANGACHARI M V V K GEORGE ALLEN AND UNWIN LTD LONN
10699 SPEECHES AND CUMENTS OF INDIA POLICY SWAMI KAIVALYANANDA G A NATESAN & CO MADRAS 1805 6
10700 VOICE OF THE HIMALAYAS 1922
10701 SREE KUSUM HARANATH AND HIS MESSAGE YEATS W B HODDER AND STOUGHTON LONN 1962
10702 THE OPTIMISTIC LIFE HUNTLEY FLORENCE OXFORD UNIVERSITY PRESS 1936
10703 THE DISCIPLES OF SRI RAMAKRISHNA THE DIVINE LIFE SOCIETY HIMALAYAS
10704 WHISPERS FROM ETERNITY KOSUM HARANATH TATTWA PRACHARINI SABHA RJY 1955 1. 8 U 10705 BRAHMASADHAN THOMAS Y CROWELL & CO NEW YORK 1960
10706 THE SAYINGS OF RAMDAS ARUNDALE G S ADVATIA ASHRAMA CALCUTTA 5
10707 ADVENTURES IN RELIGIOUS LIFE CREMER W H YOGODA SATSANGA SOCIETY W BENGAL 1961
10708 SPIRITUAL PRACTICE CARMICHAEL STOPES MARIE THE B M PRESS CALCUTTA 1962 5
10709 THE RETALIATION OF THE ABSOLUTE SAMUEL SMILES ANANDASHARAM S INDIA
10710 DADAJI OMARR SYDNEY SRI RAMAKRISHNA MATH MADRAS 1964 1
10711 GUIDE TO SIVANANDA YOGA MUSEUM BASANTA KUMAR CHATTOPA DHYAYA ADVATIA ASHRAMA CALCUTTA 4
10712 PATH OF SAINTS JINARAJADASA C THE YOGA VEDANTA FOREST ACADEMY HIMALAYAS 1960 2
10713 BANISH YOUR BLUES SWAMI RAMA TIRTH GITA PUBLISHING HOUSE POONA 1977 2
10714 NEO UPANISHADIC PHILOSOPHY SWAMI VIVEKANANDA THE YOGA VEDANTA FOREST ACADEMY HIMALAYAS 1. 5
10715 SIVANANDA REGALIA BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY 1959
10716 THE TWILIGHT OF FAITH & REASON 1958 3. 75
10717 MYSTIC VISIONS MOHAMED CASSIM K M P BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
10718 ILLUSTRATIONS ON RAJA YOGA SHIRIN FOZDAR THE YOGA VEDANTA FOREST ACADEMY HIMALAYAS 1965
10719 IDEAS OF GOOD AND EVIL MAZZINI JOSEPH 1975
10720 THE GREAT PSYCHOLOGY CRIME BERRIEDALE KEITH A THE YOGA VEDANTA FOREST ACADEMY HIMALAYAS 0. 25
10721 HOW TO MAKE LIFE BLISSFUL AND WORTH DIAMONDS SWAMI VIVEKANANDA MOUNT ABU INDIA 1910
10722 THE ETERNAL WISM VALLINS G H A H BULLEN STRATFORD UPON AVON LONN
10723 THE VOICE OF VIVEKANANDA CRABB GEORGE IN AMERICAN BOOK CO 1938
10724 YOU
10725 THE MAGICIANS OWN BOOK CHOUDARY U S N THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE INDIA 1935
10726 SEX AND THE YOUNG CONACHER W M 1. 6
10727 DUTY MARISH LEWIS THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE INDIA
10728 SAGITTA RIUS GURREY P CHATTO 7 WINDUS LONN 0. 5
10729 MODERN AND SANTAN DHARMA MORDIE W M C PUTNAM AND COMPANY LTD LONN 1969
10730 THE RITUAL OF THE MYSTIC STAR RAM S K THE LITTLE FLOWER CO MADRAS
10731 IN WOODS OF GOD REALIZATION A SIGNET MYSTIC BOOK THE NEW AMERICAN LIBRARY 1951
10732 OUR WOMEN AUTHOR CALCUTTA
10733 LIFE AND WORKS OF BRAHMANANDA KESHAV WEEKLY ERNEST THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE MADRAS 1963 4
10734 TEACHINGS OF SWAMI VIVEKANANDA GOWERS ERNEST RAMATIRTHA PRATISTHAN SARNATH VARANASI
10735 THE ETERNITY HERE AND NOW CHOUDARY V S N ADVAITA ASHRAMA CALCUTTA 1964
10736 THE WAY TO PEACE GOLDSMITH OLIVER 1970
10737 THE DUTIES OF MAN ADVAITA ASHRAMA CALCUTTA 1948
10738 THE SAMKHYA SYSTEM STYANARAYANA RANJANA PRINTERS COLOMBO 1922
10739 LIFE AFTER DEATH
10740 GOOD ENGLISH GANESH & CO MADRAS 1947
10741 ENGLISH SYNONYMS EXPLAINED SEKHAR G P OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1951 15
10742 A BOOK OF VERSE WHEELER HEROLD ADVAITA ASHRAMA HIMALAYAS 2. 4
10743 TREASURE HUNT PAN BOOKS LTD LONN 1980
10744 A FRENCH SELF TUTOR CHUBARYAN O S GEORGE ROUTLEDGE & SONS LTD LONN
10745 PICTURE COMPOSITION MACMILLAN INDIA LTD
10746 TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE WILLIAM SON DAVID C V V PUBLICATIONS GUNTUR 12
10747 ENGLISH IDIOMS AND HOW TO USE THEM T C & C E JACK LTD LONN 1955 2. 4
10748 GNGLISHGRAMMAR AND COMPOSITION SR SINIVASA SASTRI V BLACKIE AND SON LTD LONN 1909
10749 ENGLISH GRAMMAR LEMPRIERE J LONG MAN GROUP LTD 1969
10750 HISTORIC SKETCH OF THE RISE AND FORMATION OF THE ENGLISH LANGUAGE SARKAR PC OXFORD UNIVERSITY PRESS CALCUTTA 2
10751 THE ROMANCE OF WORDS ORIENT LONG MAN HYDERABAD 1912
10752 THE COMPLETE PLAIN WORDS
10753 TREASURE HUNT 1. 8
10754 THE VICAR OF WAKE FIELD THE BRITISH PUBLISHERS GUILD LTD
10755 ENGLISH COMPOSITION THROUGH PICTURE AND OBJECT LESSON PENGUIN BOOKS 3. 5
10756 ENGLISH PASS GUIDE P V C C V V PUBLICATIONS GUNTUR
10757 ENGLISH GRAMMAR THE AUTHOR LECTURER IN ENGLISH BHIMAVARAM
10758 THE ASYLUM PRESS ALMANAC & DIRECTORY 1933 BLACKIE AND SON LTD LONN 3
10759 THE INDIAN NATIONAL YEAR BOOK 1945 SATYANARAYANA PUBLISHING HOUSE RAJAHMUNDRY
10760 THE MIRACLE OF LIFE KELLNER O
10761 CLASSICAL DICTIONARY CATCHCART GERTRUDE D THE LAW PRINTING HOUSE MADRAS
10762 LIBRARIES IN THE SOVIET UNION STIRTON JOHN RADH IND PUBLICATIONS TRNANDRUM 1. 25
10763 THE SECULARIST NARASIMHAM KUCHI THE HOME LIBRARY CLUB INDIA 1972
10764 DAILY MAIL YEAR BOOK 1952 SHELLY C E WARD LOCK AND CO LONN 1973
10765 THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF QUOTATIONS MACSELF A J NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10766 THE LIBRARY MOVEMENT MATTHEWS DUNCAN J THE INDIAN SECULAR SOCIETY BOMBAY
10767 A CLASSICAL DICTIONARY HASTINGS TWEEDY E ASSOCIATED NEWSPAPER LTD LONN 1929
10768 THE NEW YEAR BOOK MARVIN PHILIP OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1911
10769 THE READERS HANDBOOK PARAS RAM SHARMA MADRAS LIBRARY ASSOCIATION 1965
10770 KHADI GUIDE NAMBI K V GEORGE ROUTLEDGE & SONS LTD LONN
10771 SOUVENIR( THE INDIAN EMPIRE) GUPTA M L S C SARKAR & SONS (P) LTD CALCUTTA 1931
10772 BRAHMARSHI VENKATARATNAMS SERMONS & DISCOURSES GOPAL MUKERJI NITYA 1927
10773 NIVEDANA WALLACE ROBERT INDIA SPINNERS ASSOCIATION AHMEDABAD
10774 ALMANACK & DIRECTORY BASU B N THACKERS DIRECTORIES LTD CALCUTTA 1934
10775 THE COLLECTED KOESTLER RAJVAIDYA KAVIRAJ ROTHU BOOK DEPOT RAJAHMUNDRY 1912
10776 RADHASOAMI SAT SANG (1861-1961) BRUTON F A K VENKATE SUBBA RAO PITHAPURAM
10777 THE BANGALORE MAGAZINE EDWARD YORKE DAVIES H THE LAWRENCE ASYLUM PRESS MADRAS 1962
10778 THE SCIENTIFIC FEEDING OF ANIMALS MORRISTON DAVIES H 1851
10779 FIRST BOOK OF PHYSIOLOGY AND HYGIENE BHATT P H RADHASOAMI SATSAIG SABHA AGRA 1915
10780 TRANSACTIONS OF THE HIGHLAND AND AGRICULTURAL SOCIETY OF SCOT LAND MANSON PATRICK COLOMBIAN PRESS BANGALORE 1917 0. 1
10781 ELEMENTARY SCIENCE WATT ALEXANDER DUCK WORTH & CO LONN 1914
10782 A HEALTH READER ROBINSON WILLIAM J MACMILLAN AND CO LTD LONN 1931
10783 A REAL ABC OF GARDENING OLDFIELD JOSIAH WILLIAM BLACK WOOD & SONS LONN 1912
10784 THE MORTALITY OF CHILD BED AND MATERTINITY HOSPITALS RORVIK DAVID M VMR PRESS PITHAPURAM 1994
10785 PRACTICAL OBSTETRICS BRANDER ISABEL MACMIILAN AND CO LTD LONN 1870
10786 MANAGEMENT GOALS నిరంజ్ న్ రెడ్డి వేంపల్లి EYRE & SPOTTISWOODE LTD LONN 0. 4
10787 EVILS OF ANIMAL DIET శాయి యర్రంశెట్ట్టి ADAM AND CHARLES BLACK EDINBURGH 1968 5
10788 WORKSHOP SCIENCE AND ENGINEERING రామ్ మొహన్ రావు సూర్యదేవం 1915 16. 75
10789 ELEMENTARY ELECTRICAL ENGINEERING సుబ్రహ్మణ్యం చల్లా TARAPAREVALA PUBLISHING INDUSTRIES LTD BOMBAY 1968
10790 HAND BOOK OF INDIAN AGRICULTURE లల్లాదేవి JIVA DAYA GNAN PRASARAK FUND BOMBAY 1965
10791 SERM LIVE STOCK OF GREAT BRITAIN వేణు గోపాలరావు కొమ్మూరి M S RAGHAVAN MADURAI
10792 SEXUAL SIDE OF LOVE విజయాశంభవి వింజమూరి NEW HEIGHTS DELHI 1907 2. 8
10793 INDIAN SCIENCE OF PULSE శంకర్ రావుతాటి 1945
10794 WHITES NATURAL HISTORY OF SEABORNE మధుశ్రీ OLIVER AND BOYD LONN
10795 MEDICAL MAXIMS AND SURGICAL HINTS భారతిదేవి ఎన్ MEDICAL BOOK COMPANY CALCUTTA 1913
10796 MINOR SURGERY AND BANDAGING సువర్నాకన్నన్ రాలినూతల GENERAL PRINTING WORKS CALCUTTA 1899 1. 5
10797 HOME PRESERVATION OF FRUITS గణపతిరావు కొమ్మనాపల్లి MACMIILAN AND CO LTD LONN 1917
10798 TROPICAL DISEASES పద్మినిదేవి హోతా CHATTO & WINDUS LONN 1958
10799 THE ART OF SOAP MAKING సువర్నాకన్నన్ రాలినూతల J & A CHURCHILL LONN 1919
10800 BIRTH CONTROL సూర్యదేవర MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE NEW DELHI 1901