వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -30

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
11601 NEW TESTAMENT "
11602 NEW TESTAMENT & PSALMS HANUMAN PRASAD PODDAR
11603 THE IMITATION OF CHRIST VASWANI T L THE BRITHISH & FOREIGN BIBLE SOCIETY
11604 NEW TESTAMENT RAJAGOPALACHARAYA C THE AUTHOR CALCUTTA
11605 IN SEARCH OF JESUS CHRIST SUNDARI BALA ROY BIBLE AND TRACT SOCIETY NEW YORK
11606 CREATION PRATAP CHANDRA ROY LOIZEAUX BROTHERS NEW YORK
11607 THE BOOK OF JOB " J T HAYES LY ALL PLACE EATON SQUARE LONN
11608 FROM DARKNESS TO LIGHT " THE BIBLE SOCIETY OF INDIA
11609 GOOD NEWS FOR MODERN MAN " TTD PRESS TIRUPATI
11610 THE TIRUMALA TEMPLE VARADCHANDI K C THE CHINAMYA PUBLICATION TRUST MADRAS
11611 SREEMAD - BHAGAWAD - GEETA SITA RAMAMURTI C BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
11612 MAHABHARATA SWAMI CHINMAYANANDA BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
11613 VALMIKI RAMAYANA GREEN LEES DUNCAN BRAHMA MISSION PRESS CALCUTTA
11614 THE BRAHMA SUTRAS SWAMI SIVANANDA TTD PRESS TIRUPATI
11615 THE MAHABHARATA NAVAVIDHAN PUBLICATION OFFICE CALCUTTA
11616 PRAYERS BHARATA PRESS CALCUTTA
11617 THE MAHABHARATA
11618 KALYANA-KALPATARU
11619 " GITA PRESS GORAKHPUR
11620 THE BHAGAVADGITA GHANSHYAMDAS JALIAN GITA PRESS GORAKHPUR
11621 GOPI'S LOVE FOR SRI KRISHNA GANESH & CO MADRAS
11622 IN THE SIKH SANCTUARY BHARATIYA VIDYA BHAVAN BOMBAY
11623 MAHABHARATA BHARATA PRESS CALCUTTA
11624 MAHABHARATA(ASRAMAVASIKA) "
11625 MAHABHARATA (VANA PARVA) "
11626 MAHABHARATA (DRONA PARVA) "
11627 MAHABHARATA (SANTI PARVA) "
11628 MAHABHARATA((ADI PARVA) P V R K PRASAD TTD TIRUPATI
11629 KATHOPANISAD-BHASYA AUTHOR KAKINADA
11630 VALMIKI RAMAYANA(BALA KANDA) THE CHINMAYA PUBLICATION TRUST MADRAS
11631 ISAVSASYO PAISHAD VIJAYAWADA
11632 ISLAM THE YOGA VEDANTA FOREST ACADEMY UP
11633 SRINAD BHAGAVADGITA
11634 check
11635 check
11636 check
11637 check
11638 check
11639 check
11640 check
11641 check
11642 check
11643 check
11644 check
11645 check
11646 check
11647 check
11648 check
11649 check
11650 check
11651 check
11652 check
11653 check
11654 check
11655 check
11656 check
11657 check
11658 check
11659 check
11660 check
11661 check
11662 check
11663 check
11664 check
11665 check
11666 check
11667 check
11668 check
11669 check
11670 check
11671 check
11672 check
11673 check
11674 check
11675 check
11676 check
11677 check
11678 check
11679 check
11680 check
11681 check
11682 check
11683 check
11684 check
11685 check
11686 check
11687 check
11688 check
11689 check
11690 check
11691 check
11692 check
11693 check
11694 check
11695 check
11696 check
11697 check
11698 check
11699 check
11700 check
11701 check
11702 check
11703 check
11704 check
11705 check
11706 check
11707 check
11708 check
11709 check
11710 check
11711 check
11712 check
11713 check
11714 check
11715 check
11716 check
11717 check
11718 check
11719 check
11720 check
11721 check
11722 check
11723 check
11724 check
11725 check
11726 check
11727 check
11728 check
11729 check
11730 check
11731 check
11732 check
11733 check
11734 check
11735 check
11736 check
11737 check
11738 check
11739 check
11740 check
11741 check
11742 check
11743 check
11744 check
11745 check
11746 check
11747 check
11748 check
11749 check
11750 check
11751 check
11752 check
11753 check
11754 check
11755 check
11756 check
11757 check
11758 check
11759 check
11760 check
11761 check
11762 check
11763 check
11764 check
11765 check
11766 check
11767 check
11768 check
11769 check
11770 check
11771 check
11772 check
11773 check
11774 check
11775 check
11776 check
11777 check
11778 check
11779 check
11780 check
11781 check
11782 check
11783 check
11784 check
11785 check
11786 check
11787 check
11788 check
11789 check
11790 check
11791 check
11792 check
11793 check
11794 check
11795 check
11796 check
11797 check
11798 check
11799 check
11800 check
11801 check
11802 check
11803 check
11804 check
11805 check
11806 check
11807 check
11808 check
11809 check
11810 check
11811 check
11812 check
11813 check
11814 check
11815 check
11816 check
11817 check
11818 check
11819 check
11820 check
11821 check
11822 check
11823 check
11824 check
11825 check
11826 check
11827 check
11828 check
11829 check
11830 check
11831 check
11832 check
11833 check
11834 check
11835 check
11836 check
11837 check
11838 check
11839 check
11840 check
11841 check
11842 check
11843 check
11844 check
11845 check
11846 check
11847 check
11848 check
11849 check
11850 check
11851 check
11852 check
11853 check
11854 check
11855 check
11856 check
11857 check
11858 check
11859 check
11860 check
11861 check
11862 check
11863 check
11864 check
11865 check
11866 check
11867 check
11868 check
11869 check
11870 check
11871 check
11872 check
11873 check
11874 check
11875 check
11876 check
11877 check
11878 check
11879 check
11880 check
11881 check
11882 check
11883 check
11884 check
11885 check
11886 check
11887 check
11888 check
11889 check
11890 check
11891 check
11892 check
11893 check
11894 check
11895 check
11896 check
11897 check
11898 check
11899 check
11900 check
11901 check
11902 check
11903 check
11904 check
11905 check
11906 check
11907 check
11908 check
11909 check
11910 check
11911 check
11912 check
11913 check
11914 check
11915 check
11916 check
11917 check
11918 check
11919 check
11920 check
11921 check
11922 check
11923 check
11924 check
11925 check
11926 check
11927 check
11928 check
11929 check
11930 check
11931 check
11932 check
11933 check
11934 check
11935 check
11936 check
11937 check
11938 check
11939 check
11940 check
11941 check
11942 check
11943 check
11944 check
11945 check
11946 check
11947 check
11948 check
11949 check
11950 check
11951 check
11952 check
11953 check
11954 check
11955 check
11956 check
11957 check
11958 check
11959 check
11960 check
11961 check
11962 check
11963 check
11964 check
11965 check
11966 check
11967 check
11968 check
11969 check
11970 check
11971 check
11972 check
11973 check
11974 check
11975 check
11976 check
11977 check
11978 check
11979 check
11980 check
11981 check
11982 check
11983 check
11984 check
11985 check
11986 check
11987 check
11988 check
11989 check
11990 check
11991 check
11992 check
11993 check
11994 check
11995 check
11996 check
11997 check
11998 check
11999 check
12000 check