వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -26

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
10001 THREE CAME HOME KNIGHT ERIC GEORGE NEWNES LTD LONN
10002 SHAWS ON THE ROCK URIS LEON EDWARD ARNOLD LONN
10003 BEHIND THE MOUNTAINS DRINKER BOWEN CATHERINE PRAKASH & MOHAN BANGALORE 1944
10004 THE LOVES OF THE HAREM SCOTT WALTER TIME READING PROGRAM SPECIAL EDITION NEWYORK 1951
10005 A CONFESSION & WHAT I BELIEVE FINNERMORE THE BRITISH PUBLISHERS GULID LONN
10006 PORTIA JOHN BERKLEY PUBLISHING CORPORATION NEW YORK 1921
10007 WAVERLEY NOVELS AHMAD ABBAS KHWAJA
10008 THE KING OF THE GOLDEN RIVER PREMCHAND OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN
10009 TWENTY YEARS AFTER HODDER & STOUGHTON LTD LONN
10010 GREAT AMERICAN SHORT STORIES PHILIPS OPPENHEIMER E
10011 THE COSSACK'S JAKOB
10012 MARTIN COSBY'S VENGEANCE ELIOT GEORGE COLLINS CLEAR-TYPE PRESS LONN 3
10013 FROZEN LIPS ORWELL GEORGE
10014 AND QUIET FLOWS THE N HUNTER JOHN FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1967
10015 DESIREE MACMILLAN MICHAEL SAMPSON LOW, MASTODON &CO LTD LONN
10016 THE GLASS BEAD GAME CONRAD JOSEPH PEARL PUBLICATIONS P LTD BOMBAY 1953
10017 THE OLD CURIOSITY SHOP HARDY THOMAS PROCESS PUBLISHERS MOSCOW 1943
10018 THE PRINCE OF THE CAPTIVITY MARRIOTT CHARLES POCKET BOOKS INC NEWYORK
10019 THE SORCERY CLUB FLEMING IAN PENGUIN BOOKS NEWYORK
10020 THE FLYING YORKSHIRE MAN SYRETT NETTA
10021 EXODUS CRONIN A J WILLIAM BLACK WOOD &SONS LONN 1946
10022 YANKEE FROM OLYMPUS HILTON JAMES WILLIAM RIDER &SONS LTD LONN 1977
10023 THE TALISMAN JAMES T FARRELL THE WORLD PUBLISHING COMPANY NEWYORK 1944
10024 ITALY 'STOYEVSKY FYOR CORGI BOOKS LONN 3
10025 INQILAB WILFORD FLORENCE BANTAM BOOKS INC NEWYORK 1908
10026 GODAN KRISHNA CHAITANYA BLACKIE & SON LTD LONN 1955
10027 THE GRIP OF THE WOLF EUGENE SUE ADAM AND CHARLES BLACK LONN 1957
10028 THE WORLD'S GREAT SNARE GAIDAR ARKADI JAICO PUBLISHING HOUSE BOMBAY
10029 GRIMM'S TALES TOLSTOY LEO "
10030 THE HILL ON THE FLOSS MAKARIOS A S 1903
10031 ANIMAL FARM WARD LOCK &CO LTD LONN
10032 THE AFFAIR OF THE FATAL FILM GORKY M BLACKIE & SON LTD LONN 1945
10033 THE PRINCE OF BALKH RAGHAVAN A M S COLLINS CLEAR -TYPES PRESS LONN 2. 4
10034 THE NIGGER OF THE NARCISSUS RICE ELMER PENGUIN BOOKS LONN 1904 2. 8
10035 UNDER THE GREENWOOD TREE 1949
10036 THE WONURS WIFE SWIFT JONATHAN BLACKIE & SON LTD BOMBAY 1950
10037 GOLD FINGER PARKER GILBERT BLACKIE &SON LTD LONN
10038 ME MEDIEVAL ROMANCE HORN KATE MACMILLAN &CO LTD LONN
10039 THE NORTHERN LIGHT PAULL H B THE AMALGAMATED PRESS LTD S AFRICA 1916
10040 GOOD. BYE. MR. CHIPS THE NEW AMERICAN LIBRARY 1958
10041 THE SILENCE OF HISTORY GABORONE EMILE THE CLARENN PRESS OXFORD
10042 THE IDIOT DEFOE DANIEL BANTAM BOOKS INC NEWYORK 1963
10043 NO MAN'S LAND HODDER &STOUGHTON LONN 1955 3
10044 SAKUNTALA AND DAMAYANTI HOLLAND EDITH W H ALLEN &CO GREAT BRITAIN
10045 THE MYSTERIES OF PARIS DICKENS CHARLES PENGUIN BOOKS LONN 1967
10046 TIMUR AND HIS SQUAD VERNE JULES J T HAYES LYALL PLACE LONN
10047 ANNA KARENINA WOOL RICH CORNELL IBH PUBLISHING COMPANY BOMBAY 1948
10048 THE ROAD TO LIFE GEORGE &CO MADRAS 1912
10049 VANITY FAIR GOLDSMITH OLIVER FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1951
10050 THE THREE CHERNENKO VLADIMIR J M DENT &SONS LTD LONN 0. 12
10051 THE ADVENTURES OF GERARD BUNYAN JOHN FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10052 THE SHOW MUST GO ON MARY JANE WARN 1953
10053 HER HEART'S DESIRE TOLSTOY LEV FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1950
10054 A VOYAGE TO LILLIPUT PAULL H B SINCERE PUBLISHING CO MADRAS
10055 MRS. FALCHION SHOLOKHOV MIKHAIL VICTOR GOLLANCZ LTD LONN 1900
10056 SHIPS OF DESIRE BUNYAN JOHN
10057 HANS ANDERSEN'S FAIRY TALES MARY JANE WARD THOMAS NELSON &SONS NEWYORK 1909
10058 THE STORY OF ALFRED THE GREAT MADCK STEPHEN THE AMALGAMATED PRESS LTD CANADA 1887
10059 MONSIEUR LECOQ KHUSHWANT SINGH CASSELL &COMPANY LTD LONN
10060 ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE TOLSTOY LEO FREDERICK WARNE &CO LONN 1901
10061 CISSY WILFORD FLORENCE 1914
10062 THE STORY OF THE BUDDHA LINDSAY NORMAN GEORGE BELL &SONS BOMBAY
10063 GREAT EXPECTATIONS RAMANATHAN P LONG MANS, GREEN & CO LONN 1923
10064 THE ENGLISH AT THE NORTH POLE STEINBECK JOHN 1947
10065 THE TIME OF HER LIFE SIR WALTER SCOTT GEORGE G. HARRAP &COMPANY LTD LONN
10066 LOSS AND GAIN MAKARIOS A S OXFORD UNIVERSITY PRESS 1. 8
10067 THE VICAR OF WAKEFIELD VAC HELL H A WARD LOCK &CO LTD LONN
10068 THE BLIND MUSICIAN VERNE JULES MAYFAIR PUBLISHING CO NEWYORK 1953
10069 THE PILGRIM'S PROGRESS HORLER SYDNEY
10070 THE SNAKE PIT KAFKA FRANZ ORIENT LONG MANS LTD MADRAS
10071 ANNA KARENINA AGUILAR GRACE FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1948
10072 GRIMM'S FAIRY TALES WITT C BLACKIE &SON LTD BOMBAY 1966
10073 VIRGIN SOIL UPTURNED HINDUS MAURICE A SIGNET BOOK THE NEW AMERICAN LIBRARY
10074 PILIGRIM'S PROGRESS HUXLEY ALUS WASHINGTON SQUARE PRESS NEW YORK
10075 THE SNAKE PIT FREDERICK WARNE &CO LONN
10076 THE WHITE SIREN KING LAKE A W FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10077 TRAIN TO PAKISTAN TENNYSON COLLINS CLEAR-TYPE PRESS LONN 1934
10078 ANNA KARENINA WALLACE EDGAR
10079 IN THE BACKWOODS FAST HOWARD W. COLLINS SONS &CO LTD LONN 1966
10080 A CURATE IN BOHEMIA DEFOE DANIEL GROVE PRESS INC NEW YORK
10081 ABBOT SAMSON 'STOYEVSKY FYOR WASHINGTON SQUARE PRESS NEW YORK 1937
10082 THE RED PONY DAPHNE DU MAURIE R J T HAYES LONN 2
10083 IVANHOE SAMUEL ELIOT MORISON BLACK FRIARS LANE LONN 1907
10084 THE ROAD TO LIFE STEGNER WALLACE BELOW SAUL M R APPADURAI MADRAS 1954
10085 THE FACE OF CLAY BELOW SAUL BANTAM BOOKS NEW YORK 1951
10086 FIVE WEEKS IN A BALLOON HAWTHBORNE NATBANIEL MARUTI BOOK DEPOT GUNTUR
10087 LONN'S UNDERWORLD PRIESTLEY J B FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 3
10088 THE TRAIL SALTYKOV M EVERETT &CO LTD LONN 1934 4
10089 THE DAYS OF BRUCE KING ROTHY WARD LOCK &CO LTD LONN 1953 2
10090 THE TROJAN WAR HUTCHINSON &CO LTD LONN 3
10091 BROKEN EARTH DICKENS CHARLES PENGUIN BOOKS LONN 1911
10092 MORTAL COILS CAREY ROSA NOUCHETTE GEORGE ROUTLEDGE &SONS LTD LONN 1945
10093 READER'S DIGEST CONDENSED BOOKS LONG MANS GREEN AND & CO BOMBAY 1955
10094 EOTHEN SCOTT SIR WALTER KITAB MAHAL ALLAHABAD
10095 THE PALACE OF ART AND ULYSSES DUMAS ALEXANDRE PENGUIN BOOKS LONN
10096 THE EDUCATED MAN AUSTIN CAROLINE THE READER'S DIGEST ASSOCIATION LONN 1908 4
10097 THE UNVANQUISHED FAST HOWARD T NELSON &SONS
10098 MOLL FLANDERS WODE HOUSE P G BLACKIE &SON LTD, LONN 1946 4
10099 CRIME AND PUNISHMENT DINGLE A E THE LONN BOOK CO LTD 1959 3. 5
10100 THE PROGRESS OF JULIUS THE WORLD PUBLISHING COMPANY NEWTORK 1951
10101 CHRISTOPHER COLUMBUS MARINER UCHARD MARIO BESTSELLER LIBRARY LONN 1952 15
10102 ANGLE OF REPOSE SOBKO VADIM PENGUIN BOOKS LONN 1959 15
10103 MR. SAMMLER'S PLANET GLYN ELINOR THE VANGUARD LIBRARY LONN 1971 15
10104 THE MARBLE FAUN HALSHAM JOHN THE NEW AMERICAN LIBRARY 1970 2. 6
10105 BRIGHT DAY M AKCOTT LOUISA ALLIED PUBLISHERS PRIVATE LTD MADRAS 1973 0. 12
10106 CLASSICS OF RUSSIAN LITERATURE LE BRETON THOMAS UNIVERSAL BOOK STALL KANPUR 1951
10107 EPIC TALES OF CHIVALRY DANE BANK W "
10108 READER'S DIGEST CONDENSED BOOKS PARKER GILBERT PENGUIN BOOKS LTD GREAT BRITAIN 1941
10109 A TALE OF TWO CITIES SCHMIDT CHRISTOPH VON FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10110 'CTOR LUTTRELL'S FIRST PATIENT DICKENS CHARLES BLACKIE &SON LTD MADRAS 1917
10111 DAVID COPPERFIELD KINGLY CHARLES THE READER'S DIGEST ASSOCIATION LONN 1907
10112 THE TALISMAN GARDNER ERLE STANLEY OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRAS
10113 TWENTY YEARS AFTER HUTCHINSON &CO LTD LONN 1910
10114 'ROTHY'S DILAMMA LANG ANDREW 5
10115 FREEM ROAD SCHMID CRISTOPH VON MACMILLAN &CO LTD LONN
10116 FULL MOON TOLSTOY THE WALTER SCOTT PUBLISHING LTD LONN 1945
10117 CAP'N JETHRO LOTUS BLACKIE &SONS LTD LONN 1961
10118 THE MONASTERY WELL H G THE WORLD PUBLISHING COMPANY NEW YORK 1944
10119 MY UNCLE BARBASSOU PENGUIN BOOKS LONN
10120 GUARANTEE OF PEACE MRS. TRIMMER THE BRITISH PUBLISHERS GUILD
10121 THE MAN AND THE MOMENT EDGE WORTH MARIA ADAM & CHARLES BLACK EDINBURGH 1951
10122 EVERY MAN IN HIS OWN GARENER CHRISTLE AGATHA MACLAREN & CO LONN
10123 LITTLE WOMEN SOMERSET MAUGHAM W FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10124 A SISTER TO ASSIST ER. SWIFT JONATHAN GEORGE NEWNESS LTD LONN
10125 JAMES MEREDITH GEORGE HODDER &STOUGHTON LONN
10126 NO DE FENCE MARSH NGAIO READERS LIBRARY PUBLISHING CO LTD LONN 1914
10127 THE BASKET OF FLOWERS HILTON JAMES THE LONN BOOK CO LTD 25
10128 A TALE OF TWO CITIES STEPHEN STRANGE JOHN SIDGWICK AND JACKSON LTD LONN
10129 THE HEROES DE VERE STACPOOLE H HODDER &STOUGHTON LONN 1986
10130 THE CASE OF THE FABULOUS FAKE DICKENS CHARLES BLACKIE & SON LTD LONN
10131 FROM SWEEP TO WATER-BABY S HICHENS ROBERT MACMILLAN INDIA LTD MADRAS
10132 TALES OF KING ARTHUR & THE ROUND TABLE ANNESLEY VACHELL HORACE BLACKIE & SON LTD LONN
10133 THE BASKET OF FLOWERS BOOTH BY GUY WILLIAM MORROW & COMPANY INC NEWYORK 1928
10134 RESURRECTION FRANK OROURKE
10135 PADMA CHRISTLE AGATHA LONGHMANS, GREEN AND CO LONN
10136 THE FOOD OF THE GODS WODE HOUSE P G BLACKIE & SON LTD LONN 1914
10137 THE THREE LIEUTENANTS COSTAN THOMAS B THE READERS LIBRARY PUB CO LTD LONN
10138 THE STORY OF THE ROBINS KAGAWA TOYO HIKD METHODIST PUBLISHING HOUSE MADRAS
10139 MORAL TALES FOR YOUNG PEOPLE REYNOLDS GEORGE W M
10140 HERCULE POIROT'S CHRISTMAS " 4. 4
10141 OF HUMAN BONDAGE HAT TON JOSEPH FREDERICK WARNE AND CO LONN
10142 GULLIVER'S TRAVELS BLACKIE & SON LTD LONN 1939
10143 THE EGOITS GOLDSMITH OLIVER THE CRIME CLUB LONN 1972
10144 DIED IN THE WOOL HEYST MARION THE MAC MILLAN COMPANY OF INDIA LTD MADRAS 1902
10145 LOST HORIZON DICKENS CHARLES OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1909 19
10146 THE MAN WHO KILLED FORTESCUE MULLENS " 1945
10147 THE POOLS OF SILENCE LANG ANDREW COLLINS CLEAR-TYPE PRESS LONN 1933
10148 A TALE OF TWO CITIES MACMILLAN INDIA LTD MADRAS 1929
10149 FELIX LANG ANDREW THE CRIME CLUB LONN
10150 THE ROMANCE OF JUDGE KETCH UM REYNOLDS GEORGE W. M THE AMACGAMATED PRESS LTD INDIA 1917
10151 A PRINCE OF SWINDLERS DICKENS CHARLES OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRSA 2
10152 THE PROFESSIONALS SCOTT WALTYER SIR THE AMACGAMATED PRESS LTD INDIA
10153 EVIL UNDER THE SUN GOGOL NIKOLAI " 1966
10154 THE LITTLE NUGGET KINGSLEY CHARLES WARD LOCK & CO LTD LONN
10155 RIDE WITH ME NARASIMHA RAO K CAMELOT-AVON LIBRARY AVON 1962
10156 A GRAIN OF WHEAT THE CRIME CLUB LONN 1944
10157 MARGARET HEATHEN & CO LTD ENGLAND 1933
10158 THE EMPRESS EUGENTE'S BOUOIR REYNOLDS GEORGE W M BANTAM BOOKS NEWYORK
10159 BITTER SWEETS GLASS MONTAGUE HODDER & STOUGHTON LTD LONN
10160 SILAS MARNER-1 ROSS JAMES THE SUPERIOR WATCH CO MADRAS 1905
10161 THE VICAR OF WAKE FIELD RABINDRANATH TAGORE JOHN DICKS PRESS LTD LONN
10162 THE MAN WHO CHANGED JAMES HENRY HUTCHINSON &CO LONN
10163 OLIVER TWIST CADIWELL ERSKINE 1935 0. 2
10164 PHULMANI AND KARUNA COLLINS CLEAR-TYPE PRESS LONN 1947
10165 THE HISTORY OF JACK THE GIANT -KILLER DAY THOMAS WATERLOO D PUBLICATIONS LTD MADRAS 1852
10166 THE STORY OF RAMA OXFORD UNIVERSITY PRESS 1908
10167 TALES OF TROY AUSTEN JANE THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY MADRAS
10168 THE RYE HOUSE PLOT LONG MANS GREEN AND CO MADRAS 1917
10169 HARD TIMES MEADE L T
10170 KENIL WORTH LONG MANS GREEN AND CO MADRAS 1954 3. 5
10171 DEAD SOULS GALLON TOM JOHN DICKS PRESS LTD LONN
10172 THE HEROES JOHNSTON MARY J M DENT &SONS LTD LONN 1961 0. 14
10173 A TALE OF TWO CITIES ZONA EMILE COLLINS CLEAR-TYPE PRESS LONN 1915 1
10174 STORIES KERNAHAN COULSON THE NEW AMERICAN LIBRARY USA
10175 LIFE AND ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE MILLIGAN IAN MACMILLAN AND CO LTD LONN
10176 THE BRONZE TATUE JAMES BREBNER PERCY JACOBIN PUBLISHERS TENALI
10177 POTASH AND PERL MUTTER MEYER
10178 SADI GULISTAN 1914
10179 THE HOME AND THE WORLD MEREDITHI GEORGE JOHN DICKS PRESS LTD LONN
10180 THE AMBASSARS GOODWIN DAVID HODDER & STOUGHTON LTD LONN 1916
10181 THE COURTING OF SUSIE BROWN AGNEW S H THE WALTER SCOTT PUBLISHING CO LTD LONN
10182 ODYSSEY LE QUEU WILLIAM MACMILLAN AND CO LTD LONN 1953
10183 THE HISTORY OF SAND FORD AND MATRON LORD TENNY SON ALFRED EVERY MAN'S LIBRARY LONN
10184 AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS LANG ANDREW THE NEW AMERICAN LIBRARY USA
10185 PRIDE AND PREJUDICE GARVICE CHARLES 1
10186 A SIMPLETON ROBIN DENISE WARD LOCK & CO LTD
10187 THE WOOING OF INDIA THOMOUS 1921
10188 A MILLIONAIRE LOVE STORY KIPLING RUDYARD MACMILLAN AND CO LTD LONN
10189 THE DEAD INGLEBY SWIFT JONATHAN
10190 SIR MORTIMER WALES HUBERT JOHN LONG LTD LONN 1905
10191 RESTLESS HOUSE FAULKNER WILLIAM
10192 THE SINNINGS OF SERAPINE BLYTON ENID HUTCHINSON & CO LONN 1958 50
10193 THE NOVEL IN ENGLISH WARDEN FLORENCE ARCHIBALD CONSTABLE AND CO LONN 1906
10194 A GALLANT LADY ENGELBACH ALFREDH ELEK BOOKS LTD LONN 1983 0. 14
10195 A LEGEND OF MONT ROSE SMART HAWLEY JOHN LONG LONN
10196 ROBERT MACATRE RAGHAVAN A M S MACMILLIAN PUBLISGERS LTD LONN
10197 EVAN HARRINGTON GLEDHILL FRANCES JOHN LONG LONN
10198 DAVE THE BARGE -BOY R THIRUMALAI &CO Chennai
10199 THE BOXING DETECTIVE GOLDSMITH OLIVER
10200 THE LADY IN THE CAR SYOMUSHKIN JIKHON CONSTABLES & COMPANY LTD LONN
10201 KING ARTHUR MANVILE FENN G
10202 CINDERELLA DICKENS CHARLES 1916
10203 A UBTFUL LOVE THE AMALGAMATED PRESS LTD INDIA 1910
10204 WERE I THEY BRIDE LOUIS STEVENSON ROBERT OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRAS
10205 CHINESE SHORT STORIES 'UGLAS WIGGIN KATE LONG MANS, GREEN AND CO LONN 1936
10206 KIM GOLDSMITH OLIVER C ARTHUR PEARSON LTD LONN
10207 GULLIVER'S TRAVELS HODDER AND STOUGHTON LTD LONN 1901
10208 MR. MRS. VILLAGERS GRAHAM SUTTON E 1917 5
10209 THE SOUND AND THE FURY VENKATESA IYENGAR MASTI MACMILLIAN PUBLISHERS LTD MADRSA
10210 FIVE GO WN TO THE SEA HARDY THOMAS OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRAS 1964
10211 THE MARRIAGE BROKER MARVIN F. S JOHN LONG LONN 1969
10212 THREE MILLSTONES HILTON JAMES PENGUIN BOOK
10213 AT FAULT YONG E CHARLOTTE. M KNIGHT BOOKS LONN 0. 96
10214 ROBIN HOOD T. WERNER LAURIE, CLIFFORD'S INN LONN
10215 ROBIN HOOD AND HIS MERRIE MEN BUCK PEARL S SOCIETY FOR PROMOTING C K LONN 1964
10216 ROBIN HOOD MORAVIA ALBERTO WARD, LOCK & BOWDEN LTD LONN
10217 THE VICAR OF WAKE FIELD KAVIRAJA PUBLISHERS TENALI
10218 ALITET GOES TO THE HILLS E J ARNOLD &SONS LTD GLASGOW 1947
10219 TERRIBLE COWARD AND SON PHILIP REYNOLDS GEORGE W M EDWARD ARNOLD LONN 1952
10220 MARTIN CHUZZLEWIT GARVICE CHARLES MACMILLAN &CO LTD LONN
10221 THE SOLDIER'S WIFE MACKENZIE NALDA FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1954
10222 TREASURE ISLAND MARRYAT CAPTAIN BLACKIE AND SON LTD LONN
10223 A VILLAGE STRADIVARIUS " MACMILLAN & CO LTD LONN 1988
10224 THE VICAR OF WAKE FIELD AL COCK DEBORAH 1904
10225 THE MOON STONE SCOTT WALTER CASS ELL & COMPANY LTD, LONN 1966
10226 NICHOLAS NICKLEBY MURRAY JOHN GAY AND BIRD, LONN 8
10227 SUBBANNA BENSON E F A WASHINGTON SQUARE PRESS 1933
10228 THE RETURN OF THE NATIVE GRAVICE CHARLES 1943
10229 THE STORY OF THE ILIAD CORELLI MARIE THE INDIAN PUBLISHING HOUSE LTD., MADRAS 1939
10230 MORNING JOURNEY KENNEDY E B TRIVENI PUBLISHERS PVT LTD MACHILIPATNAM 1920
10231 THE LITTLE DUKE MARTIN A S JAICO PUBLISHING HOUSE BOMBAY 1951
10232 SILAS MARNER TAYLOR COLONEL MEASOWS J M DENT & SONS LTD LONN 1905
10233 THE LONG LOVE FRANCE ANATOLE POCKET BOOKS INC NEW YORK
10234 TWO WOMEN CORELLI MARIE MACMILLAN AND CO LTD., LONN 1949
10235 IVAN HOE HILTON JAMES 1957
10236 THE MARRIAGE OF ESTHER GARVICE CHARLES POCKET BOOKS INC, NEW YORK
10237 BRONZE STATUE PENGUIN BOOKS, LONN
10238 WICKED SIR DARE 1938
10239 THE PRINCE AND THE MAGICIAN
10240 THE CHILDREN OF THE NEW FOREST ANNESLEY HORACE THE SUPERIOR WATCH CO MADRAS
10241 " REYNOLDS GEORGE W M HUTCHINSON & CO LONN 1912
10242 THE SPANISH BROTHERS BLACKIE AND SON LTD LONN
10243 THE ABBOT REYNOLDS GEORGE W M G BELL AND SONS LTD LONN
10244 TRISTRAM OF BLENT BLACKIE AND SON LTD LONN
10245 SCARLET AND HYSSOP THOMAS NELSON AND SONS LONN
10246 THE MARQUIS DUMAS ALEXANDRE ADAM AND CHARLES BLACK EDINBURGH
10247 HOLY ORDERS CROKER B M
10248 BLACKS AND BUSH RANGERS DEEPING WARWICK THE AMALGAMATED PRESS LTD INDIA 1908
10249 UNCLE TOM'S CABIN MAXWELL W B HUTCHINSON & CO LONN 1889
10250 CONFESSIONS OF A THUG MORRIS WILLIAM METHUEN &CO LONN 1954 1. 8
10251 THAIS SRI AUROBIN SAMPSON LOW MARSTON SEARLE LONN 2. 5
10252 ZISKA POLLARD ALFRED W OXFORD UNIVERSITY PRESS 1956 2
10253 LOST HORIZON KEGAN PAUL TRENCH TRUBNER &CO LONN 1959 0. 7
10254 THE WOMAN IN IT KUMAR S K JAICO PUBLISHING HOUSE BOMBAY 1946
10255 THE FACE IN THE NIGHT GILKES MARTIN MC WILCO PUBLISHING HOUSE BOMBAY
10256 NO. 17 SIMPSON HILDA CORSON MACMILLAN AND CO LTD LONN
10257 ALEXANDER THE GREAT C. ARTHUR PEARSON LTD LONN
10258 BLINDS WN 1921
10259 MARGARET ARNOLD EDWIN
10260 EAST LYNNE THE CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY FOR INDIA
10261 POPE JOAN SESHADRI P K T NELSON & SONS LTD LONN
10262 LEILA CHAUCER GEOFFREY 1924
10263 THE LOVE STONE JOSYABHATLA
10264 THE THREE MUSKETEERS POPE ALEXANDER THE SUPERIOR WATCH CO MADRAS
10265 FAMILY LIKENESS LAY E J S
10266 MAD BARBARA WINCKER E GEORGE NEWNES LTD LONN 1907
10267 THE RAGGEO MESSENGER BARNETT P A THE WALTER SCOTT PUBLISHING CO LTD LONN 1
10268 OHE MAN BORN TO BE KING WILSON E H CHATTO & WINDUS, LONN 5
10269 ILION TENNY SON ALFRED CASELL AND COMPANY LTD LONN 1911
10270 CHAUCER THE KNIGHT'S TALE SISAM KENNETH THE AMALGAMATED PRESS LTD LONN 1957
10271 POEMS OF TO-DAY LONGMANS GREEN AND CO LONN 1960 10
10272 APOLLO'S LYRE THARAKAN K. M SRI AUROBIN ASHRAM PODCHERRY 1938
10273 INTRODUCTION TO MODERN POETRY ARNOLD EDWIN MACMILLAN & CO LTD LONN 1961 17. 5
10274 A JUNIOR ANTHOLOGY OF POETRY CHALLA R. M MACMILLAN & CO LTD LONN
10275 RAJA RAM MOHON ROY SANKARA SREE RAMARAO MACMILLAN & CO LTD LONN 1955
10276 THE WORLD'S CLASSICS SUBRAHMANYAM BLACKIE & SON LTD LONN
10277 THE LIGHT OF ASIA POLLARD ALFRED W MACMILLAN INDIA LTD 1. 5
10278 THE HERITAGE OF INDIA CRIERSON HERBERT J C 1928 15
10279 THE GOLDEN QUILL SIMONOV KONSTANTIN 20
10280 THE CANTERBURY TALES RAJAN CHANDRA KEGAN PAUL TRENCH LONN 1982
10281 THE VOICE OF THE VISION JAGANNADHA RAO CVB 1986 16
10282 AN EPISTLE TO DR ARBUTHNOT DUSTOOR P E MACMILLAN INDIA LTD 1990
10283 POETS AND POETRY GOPALAKRISHNA A OXFORD UNIVERSITY PRESS 1950
10284 HAUD COUCH ARTHUR QUILLER SATYA SOMA PRINTERS KAKINADA
10285 GOLDEN NUMBERS JAGANNADHA RAO CVB UNIVERSITY TUTORIAL PRESS LTD LONN 1903 20
10286 A SENIOR ANTHOLOGY OF POETRY ARUNACHALAM LATHA MACMILLAN INDIA LTD 1908
10287 IN MEMORIAM THOMPSON & CO MADRAS 1952
10288 FOURTEENTH CENTURY VERSE & PROSE RADHA KRISHNA MOORTY CHALLA LONGMANS GREEN AND CO LONN 1960
10289 MEASURE FOR MEASURE INDIRA DEVI DHANARAJGIR MACMILLAN INDIA LTD 1921 12
10290 THE SILENT SONG " 1950
10291 THE LIGHT OF ASIA WINBOLT S E AT THE CLAREN PRESS OXFORD 1987 0. 9
10292 RED DAWNS OF NEW LIFE AND NEW LOVE AT THE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE 1939
10293 SONGS OF LIFE HUTCHINSON THOMAS MACMILLAN INDIA LTD 1953 3. 5
10294 WE'RE A NATION OF COWARDS GREEN DAVID KITABISTAN LONN
10295 THE NUN'S PRIEST'S TALE JOSYABHATLA THE AUTHOR BHIMALAPURAM PALAKOL
10296 LYRICS & POEMS OF THE SEVENTEEN THE CENTURY SARASWATHY R MURTHY 1952
10297 FRIENDS AND FOES SCOTT WALTER CENTRAL POINT HYDERABAD INDIA 1921 15
10298 WINGED WORDS VENKATA RAO SOMINA MACMILLAN & CO LTD 1952 2
10299 ANONYMA EDITH FRY AT THE CLAREN PRESS OXFORD 1968
10300 THE POET'S PEN JOHN BRADSHAW FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1965 3
10301 MODERN POETRY 67-69 GUILBERT MURRAY MACMILLAN INDIA LTD 1963
10302 THE OXFORD BOOK OF ENGLISH VERSE [1250-1918] MORRIS WILLIAM SUSHAMA SAHITI HYDERABAD 1966 2
10303 ANONYMA OXFORD UNIVERSITY PRESS
10304 AN ANTHOLOGY OF AMERICAN POETRY DUTT R C LOSS PUBLICATIONS RAJAHMUNDRY 1965 1
10305 SONGS OF SANT KESHAVADASJI GURAZADA AT THE CLARENN PRESS OXFORD 1987 3
10306 BEAUTY AND THE POET RHYS ERNEST SUSHAMA SAHITI HYDERABAD 1969 7. 5
10307 PARTINGS IN MIMOSA PITHAPURAM YUVARAJA MACMILLAN INDIA LTD
10308 KABIR'S POEMS ARNOLD EDWIN DASASHRAMA REASEARCH PUBLICATIONS BANGALORE
10309 THE PIED PIPER OF HAMELIN BARNETT P A DAS SCH LOSS PUBLICATIONS RAJAHMUNDRY
10310 HORATIUS FOWLER J H M L DHAWAN IENS BUILDING NEW DELHI
10311 THE COMPLETE POETICAL WORKS OF PERGY BYSSME SHELLEY FINNEMORE JOHN
10312 THE WINGED WORD LEASK KEITH W BLACKIE & SON LTD LONN 1932 20
10313 THE VOICE OF THE VISION PITHAPURAM YUVARAJA BLACKIE & SON LTD LONN 1974 16. 75
10314 SHAKESPEARE'S SONNETS VENKATARATNAM M OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1990
10315 THE LADY OF THE LAKE SHARP W H MACMILLAN INDIA LTD 1988
10316 SCRIBBLES WHITMAN WALT SATYA SOMA PRINTERS KAKINADA 1896 1. 5
10317 THE PRINCESS MURPHY GWENLEN MACMILLAN INDIA LTD. 1903 1. 5
10318 AN ENGLISH ANTHOLOGY MURISON W CASSELL AND COMPANY LTD LONN
10319 THE IPHIGENIA IN TAURIS COUSINS JAMES H THE SUJANA RANJANI PRESS KAINADA 1885
10320 THE EARTHLY PARADISE WINBOLT S E BLACKIE & SON LTD LONN 1915
10321 THE MODEL POETRY BOOKS JAGANNADHARAO CVB ADDISON & CO MADRAS 1916
10322 LAYS OF ANCIENT INDIA RABINDRANATH TAGORE GEORGE ALLEN & UNWIN LTD LONN 6
10323 UNLIT KIPLING RUDYARD LONGMANS GREEN & CO MADRAS 1906
10324 POETRY & THE DRAMA BLYTON ENID BLACKIE & SON LTD BOMBAY 1963 1. 5
10325 THE DANCE OF THE RAIN-DROPS SINGH ARKAY ELM PRESS CALCUTTA 1911 1. 5
10326 THELIGHT OF ASIA MACAULAY MARGARET C ANDHRA VISWA SAHITI SECUNDERABAD 2. 5
10327 GOLDEN NUMBERS CHAUCER GEOFFREY J. M DENT & SONS LTD LONN 1927
10328 PALGRAVE'S GOLDEN TREASURY OF SONGS AND LYRICS ORCZY BARONESS 1908
10329 BLACK'S LITERARY READERS SOMERVILLE AUGUSTUS KEGAN PUL LONN 1960
10330 ODE ON THE DEATH OF THE DUKE OF WELLINGTON LONGMANS GREEN & CO MADRAS 1911
10331 THE DANCE OF THE RAIN-DROPS MACMILLAN & CO LTD CALCUTTA 1905 0. 2
10332 ENGLISH POETICAL SELECTIONS FOR RECITATION BALE ALICE M ADAM AND CHARLES BLACK LONN
10333 GOLDSMITH 'S TRAVELER BLACKIE & SON LTD LONN 1908
10334 POEMS
10335 THE MODERN POET BUCKLAND ETHEL THE BRAUN INDUSTRIAL MISSION PRESS RJY
10336 SELECTIONS FOR PARAPHRASING EDGAR MADALEN K& j COOPER MUMBAI 1938 1. 5
10337 ABOVE THE RAINBOW AND OTHER POEMS REYNOLDS GEORGE W M REVIEW OF REVIEWS OFFICE LONN
10338 FOR THE YOUNG SIDGWICK & JACKSON LTD W C J 1926 2
10339 ANONYMA SINGH M G BLACKIE & SON LTD
10340 THE CRESCENT MOON HAWTHORNE NATHANEL GANESH &CO MADRAS 1965
10341 SELECTED STORIES BROWNE FRANCES BLACKIE & SON LTD LONN 1965
10342 THE SECOND FORM AT ST CLARE'S SUSHAMA SAHITI HYDERABAD 1942
10343 A COMPLETE GUIDE TO STORIES OF CHIVALRY WITT C MACMILLAN AND CO LTD LONN 1944
10344 STORIES FROM CHAUCER RAGHAVAN A. M. S "
10345 STORIED FROM THE CANTERBURY TALES TOLSTOY LEV ATLANTIC BOOK PUBLISHING CO LTD LONN 1914 5. 5
10346 THE SCARLET PIMPERNEL GATTY MARGARET THE MANORANJANI PRESS MADRAS
10347 STRANGE TALES OF SHIKAR STRANG HERBERT THE UNIVERSITY PRESS CAMBRIDGE 1905
10348 SINDBAD THE SAILOR BALLANTYNE R M E. J. ARNOLD & SON LTD GLASGOW
10349 ROBIN HOOD MAC NALD GEORGE OXFORD UNIVERSITY PRESS MADRAS
10350 JACK THE GIANT -KILLER RABINDRANATH TAGORE TENNIS & SPORT ILLUSTRATED CALCUTTA
10351 SINDBAD THE SAILOR CHETTUR S K
10352 THE SWISS FAMILY ROBINSON SESHADRI K G EDWARD ARNOLD LONN
10353 FAIRY TALES FROM AUSTRALIA CERVANTES MIGUEL MACMILLAN AND CO LTD LONN
10354 STORIES FROM THE EARTHLY PARADISE RABINDRANATH TAGORE E J ARNOLD & SON LTD GLASGOW
10355 LOVES OF THE HAREM HAWTHORNE NATHANIEL " 1918
10356 A VISITOR FROM OUTER SPACE " STEAD'S PUBLISHING HOUSE LONN 1924
10357 REPRESENTATIVE SHORT STORIES [1800-1924] WOOD ROBERT S GEORGE G HARRAP & CO LTD LONN
10358 TWELVE TALES LANG ANDREW THE SUPERIOR WATCH CO MADRAS 1929
10359 THE CUCKOO AND THE MERRY TREE SYRETT NETTA FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW 1963
10360 REPRESENTATIVE SHORT STORIES [1800-1924] KING ROTH Y LONGMANS, GREEN AND CO LTD CALCUTTA 1911
10361 MYTHS OF HELLAS KINCAID C A WASHINGTON SQUARE PRESS INC NEW YORK 0. 75
10362 STORIES FOR THE YOUNG EDGE WORTH MARIA STEAD'S PUBLISHING HOUSE LONN 1913
10363 SHORT STORIES MALIM H 1957
10364 PARABLES FROM NATURE CHETTUR S K LONGMANS, GREEN AND CO LTD CALCUTTA
10365 STORIES FOR GIRLS TOLSTOY LEO BALASARASWATHI BOOK DEPOT KARNOOL
10366 THE CORAL ISLAND FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE MOSCOW
10367 THE GOLDEN KEY EDWARD ARNOLD LONN 1960 1. 5
10368 THE GOLDEN BOAT ANTHONY FROUDE JAMES OXFORD UNIVERSITY PRESS LONN 1912
10369 THE SPELL OF APHRODITE NATESAN L R MAC BOMBASTICALLY AND COMPANY LTD 1955 11. 5
10370 SELECTED MODERN STORIES LANG ANDREW BLACKIE & SON LTD LONN 1957
10371 STORIES FROM N QUIXOTE CHAUCER GEDFFREY JAICO PUBLISHING HOUSE, BOMBAY 1983 5
10372 HUNGRY STONES AND OTHER STORIES PERN W B "
10373 STORIES FROM A WONDER BOOK FOR GIRLS & BOYS HOPE ANTHONY MACMILLAN AND CO LTD MADRAS 1966 0. 5
10374 " THOMAS NELSON AND SONS LTD LONN 1910
10375 STORIES OF ALFRED THE GREAT SATYANADHAN MACMILLAN 7 CO LTD LONN 1911
10376 CINDERELLA SHANKER RAM "
10377 STORIES FROM MEDIEVAL ROMANCE BINFIELD R O V KALYANARAM IYER & CO MADRAS 1907 1
10378 FABLES FROM AESOP STEAD'S PUBLISHING HOUSE LONN 1913
10379 TALES FROM THE INDIAN EPICS MARAR T R K LONGMAN'S GREEN AND CO LONN 1929
10380 POPULAR TALES SESHADRI K G AT THE CLARENN PRESS OXFORD
10381 THE LAY OF THE LAST MINSTREL AND ROKE BY BALCKIE & SON LTD MADRAS 1920 2
10382 THE COBRAS OF DHERMA SHEVI OXFORD UNIVERSITY PRESS CALCUTTA
10383 THE EREUTZER SONATA AND OTHER STORIES LE FANU BRINSLEY WARD LOCK AND CO LONN
10384 STORIES FROM SANDFORD AND MERTON SHAW CATHARINE OXFORD UNIVERSITY PRESS BOMBAY
10385 THE KING OF THE GOLDEN RIVER MARIA REMARQUE ERICH HIGGINBOTHANS LTD MADRAS
10386 SELECTIONS FROM SHORT STUDIES ON GREAT SUBJECTS HAWTHORNE NATHANIEL OXFORD UNIVERSITY PRESS
10387 OLD PEARLS ON A NEW STRING REVIEW OF REVIEWS OFFICE LONN 1913
10388 TALES OF TROY EDWARD ARNOLD LONN 1931
10389 STORIES FROM THE CANTERBURY TALES CHARLES AND MARY LAMB LONGMAN'S GREEN AND CO BOMBAY 1915
10390 STORIES FROM THE POETS ZIMMERN ALICE THE EDUCATIONAL PUBLISHING CO MADRAS
10391 RUPERT OF HENTZAU JAYA SASIKUMAR LONGMANS GREEN AND CO LONN 1930
10392 TALES FROM PANCHATANTRA E J ARNOLD & SON LTD 1928
10393 SHORT STORIES FROM THE EPICS GEORGE G HARRAP & CO LTD LONN 1914 0. 12
10394 CREATURES ALL HOPE MONCRIEFF A R OXFORD UNIVERSITY PRESS 1921
10395 TALES FROM TOLSTOY LONGMANS GREEN AND CO MUMBAI 1931 0. 4
10396 SHORT STORIES FOR THE YOUNG SASTRY C N MACMILLAN &CO LTD LONN 1951 15
10397 SELECTIONS FROM H E WELLS DICKSON MAIDIE AN PURNAH CHENNAI 1947 12
10398 SELECTED MODERN STORIES LAGU R K OXFORD UNIVERSITY PRESS 1976
10399 PICTURE STORIES FROM ENGLISH HISTORY CHRISTIAN ANDERSEN HANS THE ORIENT PUBLISHING CO MADRAS 1983
10400 GULLIVER'S TRAVELS ACHARYA CHAKRAVARTI S MACMILLAN INDIA LTD