భారతీయ డెమో రైళ్ళు జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వ్యాసంలో భారత దేశము లోని భారతీయ రైల్వేలు లోని భారతీయ రైల్వే మండలములులోని పదహారు రైల్వే జోన్స్ లేదా రైల్వే మండలాల లోని భారతీయ డెమో రైళ్ళు జాబితా ఈ క్రింద పొందుపరచడ మైనది.[1]

ఆగ్నేయ మధ్య రైల్వే జోన్‎[మార్చు]

 • కటంగి - గోండియా డెమో
 • గోండియా - కటంగి డెమో
 • గోండియా - బల్లార్షా డెమో
 • గోండియా - బాలాఘాట్ జంక్షన్ డెమో
 • తిరోది - తుంసర్ రోడ్ డెమో
 • తుంసర్ రోడ్ - తిరోది డెమో
 • దల్లి రాజ్‌హర - దుర్గ్ డెమో
 • దల్లి రాజ్‌హర - రాయ్‌పూర్ డెమో
 • దుర్గ్ - దల్లి రాజ్‌హర డెమో
 • బల్లార్షా - గోండియా డెమో
 • రాయపూరు - దల్లి రాజ్‌హర డెమో
 • వారాశివని - గోండియా డెమో

ఆగ్నేయ రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 78032 బాదంపహార్ - టాటానగర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78011 రూప్సా - భంజ్‌పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78012 భంజ్పూర్ - బాలాసోర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78013  బాలాసోర్ - బారిపాద డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 78014 బాంగరీపోషీ - బారిపాద డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78015 బారిపాద - బాంగరీపోషీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 78016 బారీపదా - బాలాసోర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78017 బాలాసోర్ - బారిపాద డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78018 బాంగరీపోషీ - బారిపాద డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78019 బారిపాద - బాంగరీపోషీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78020 బారీపదా - రూప్సా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 78021 మసాగ్రాం - మత్నశిపూర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78022 మత్నశిపూర్ - మసాగ్రాం ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78023 మత్నశిపూర్ - బంకురా ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78024 బంకురా - మత్నశిపూర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78025 మత్నశిపూర్ - బంకురా ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78026 బంకురా - సేహరబజార్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78027 సేహరబజార్ - బంకురా ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78028 బంకురా - మత్నశిపూర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78031 టాటానగర్ - బాదంపహార్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78033 టాటానగర్ - గువా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78034 గువా - టాటానగర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.

‎ఈశాన్య రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 72204 దోహ్రిఘాట్ - ఇందర ఎంజి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72206 దోహ్రిఘాట్ - ఇందర ఎంజి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72208 దోహ్రిఘాట్ - ఇందర ఎంజి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72210 దోహ్రిఘాట్ - ఇందర ఎంజి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75001 గోరఖ్పూర్ - బద్నీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75002 గోండా - గోరఖ్పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75003 గోరఖ్పూర్ - బద్నీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75004 బద్నీ - గోరఖ్పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75005 గోరఖ్పూర్ - గోండా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75006 బద్నీ - గోరఖ్పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75103 గాజీపూర్ - వారణాసి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75104 వారణాసి - గాజీపూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • ఇందర - దోహ్రిఘాట్ ఎంజి రైలు బస్సు

ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 72501 సిలిగురి - బాగ్దోగ్రా ఎంజి రైలు బస్సు  : ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లభించుట లేదు.
 • 72502 బాగ్దోగ్రా - సిలిగురి రైల్ కార్ : ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లభించుట లేదు.
 • 72503 సిలిగురి - బాగ్దోగ్రా ఎంజి రైలు బస్సు : ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లభించుట లేదు.
 • 72504 బాగ్దోగ్రా - సిలిగురి రైల్ కార్ : ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లభించుట లేదు.
 • 75705 న్యూ జల్పైగురి జంక్షన్ - న్యూ జల్పైగురి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75707 రాధికాపూర్ - సిలిగురి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75708 సిలిగురి - రాధికాపూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75715 సిలిగురి - దిన్హటా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75716 దిన్హాటా - సిలిగురి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75717 సిలిగురి - బామన్‌హాట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 75718 బామన్‌హాట్ - సిలిగురి జంక్షన్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.

ఉత్తర మధ్య రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 71902 భరత్పూర్ - ఆగ్రా ఫోర్ట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71904 బందికుయి - ఆగ్రా ఫోర్ట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71906 భరత్పూర్ - ఆగ్రా ఫోర్ట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71908 బందికుయి - ఈద్గా ఆగ్రా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72171 మధుర - బృందావన్ ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో)  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72172 బృందావన్ - మధుర ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72173 మధుర - బృందావన్ ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో)  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72174 బృందావన్ - మధుర ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72175 మధుర - బృందావన్ ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో)  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72176 బృందావన్ - మధుర ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72177 మధుర - బృందావన్ ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో)  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72178 బృందావన్ - మధుర ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72179 మధుర - బృందావన్ ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో)  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 72180 బృందావన్ - మధుర ఎంజి రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.

ఉత్తర రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 04603⇒04991 పఠాన్‌కోట్ - జమ్మూ తావి డెమో స్పెషల్ ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 04604⇒04992 జమ్ము తావి - పఠాన్‌కోట్ డెమో స్పెషల్ ఈ రైలు వారానికి అయుదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74001 పాత ఢిల్లీ - సహరాన్‌పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74013 ఢిల్లీ - కురుక్షేత్ర (వయా కైథల్) డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74014 కురుక్షేత్ర - ఢిల్లీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74021 పాత ఢిల్లీ - సహరాన్‌పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74031 గర్హి హర్సరు - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74032 ఫరూఖ్‌నగర్ - ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా ప్యాసింజర్ డెమో
 • 74033 ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74034 ఫరూఖ్‌నగర్ - గర్హి హర్సరు ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74035 గర్హి హర్సరు - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74036 ఫరూఖ్‌నగర్ - ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా ప్యాసింజర్ డెమో
 • 74037 ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74038 ఫరూఖ్‌నగర్ - గర్హి హర్సరు ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74201 ప్రతాప్‌ఘర్ - లక్నో డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74601 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74602 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74603 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74604 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74605 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74606 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74607 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74608 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74609 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74610 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74622 బారాముల్లా - బడ్గాం డెమో వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74624 బారాముల్లా - బడ్గాం డెమో
 • 74615/74616 బనిహాల్ - బారాముల్లా డెమో
 • 74619/74620 బనిహాల్ - బారాముల్లా డెమో
 • 74625/74626 బనిహాల్ - బారాముల్లా డెమో
 • 74627/74628 బనిహాల్ - బారాముల్లా డెమో
 • 74629/74630 బనిహాల్ - బారాముల్లా డెమో
 • 74692 క్యాడియన్ - అమృత్‌సర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74926 ఫిరోజ్పూర్ కంటోన్మెంట్ - హోషియార్పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74934 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74936 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74938 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74940 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74962 ఫిరోజ్పూర్ - లుధియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74964 ఫిరోజ్పూర్ - లుధియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74971 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74973 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74975 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74977 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74993 కురుక్షేత్ర - అంబాలా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • పాటన్ - ఆహ్మదాబాద్ డెమో

ఉత్తర రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 04603⇒04991 పఠాన్‌కోట్ - జమ్మూ తావి డెమో స్పెషల్ ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 04604⇒04992 జమ్ము తావి - పఠాన్‌కోట్ డెమో స్పెషల్ ఈ రైలు వారానికి అయుదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74001 పాత ఢిల్లీ - సహరాన్‌పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74013 ఢిల్లీ - కురుక్షేత్ర (వయా కైథల్) డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74014 కురుక్షేత్ర - ఢిల్లీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74021 పాత ఢిల్లీ - సహరాన్‌పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74031 గర్హి హర్సరు - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74032 ఫరూఖ్‌నగర్ - ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా ప్యాసింజర్ డెమో
 • 74033 ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74034 ఫరూఖ్‌నగర్ - గర్హి హర్సరు ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74035 గర్హి హర్సరు - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74036 ఫరూఖ్‌నగర్ - ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా ప్యాసింజర్ డెమో
 • 74037 ఢిల్లీ సారాయ్ రోహిల్లా - ఫరూఖ్‌నగర్ ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74038 ఫరూఖ్‌నగర్ - గర్హి హర్సరు ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74201 ప్రతాప్‌ఘర్ - లక్నో డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74601 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74602 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74603 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74604 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74605 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74606 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74607 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74608 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74609 బియాస్ - గోయింద్వాల్ సాహిబ్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74610 గోయింద్వాల్ సాహిబ్ - బియాస్ రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74622 బారాముల్లా - బడ్గాం డెమో వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74624 బారాముల్లా - బడ్గాం డెమో
 • 74628 బారాముల్లా - బనిహాల్ డెమో
 • 74630 బారాముల్లా - బనిహాల్ డెమో
 • 74692 క్యాడియన్ - అమృత్‌సర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 74926 ఫిరోజ్పూర్ కంటోన్మెంట్ - హోషియార్పూర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74934 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74936 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74938 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74940 ఫిరోజ్పూర్ - జలంధర్ సిటీ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74962 ఫిరోజ్పూర్ - లుధియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74964 ఫిరోజ్పూర్ - లుధియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74971 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74973 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74975 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74977 ఫిరోజ్పూర్ - ఫజిల్కా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 74993 కురుక్షేత్ర - అంబాలా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • పాటన్ - ఆహ్మదాబాద్ డెమో

తూర్పు తీర రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 78507 కటక్ - పరదీప్ ప్యాసింజర్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 78407 భద్రక్ - భువనేశ్వర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78408 భువనేశ్వర్ - భద్రక్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78502 బాలూగాం - కటక్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78504 పలాస - బాలుగాం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78505 బాలుగాన్ - పలాస ఉత్కళ్ సమ్మిళన్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78506 పలాస - బాలుగాం ఉత్కళ్ సమ్మిళన్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78511 బొబ్బిలి - సాలూరు డెమో  వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78512 సాలూరు - బొబ్బిలి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78513 బొబ్బిలి - సాలూరు డెమో  వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78514 సాలూరు - బొబ్బిలి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78515 బొబ్బిలి - సాలూరు డెమో  వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78516 సాలూరు - బొబ్బిలి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78517 బొబ్బిలి - సాలూరు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78518 సాలూరు - బొబ్బిలి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78519 బొబ్బిలి - సాలూరు డెమో  వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78520 సాలూరు - బొబ్బిలి రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 78531 విజయనగరం - విశాఖపట్నం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • కటక్ - బాలూగాం డెమో
 • పరదీప్ - కటక్ ప్యాసింజర్ (డెమో)

తూర్పు మధ్య రైల్వే జోన్‎[మార్చు]

 • 07302⇒73202 దానాపూర్ - భక్తియార్పూర్ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి నాలుగు రోజులు నడుస్తుంది.  ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లేవు.
 • 07303⇒73201 భక్తియార్పూర్ - దానాపూర్ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి నాలుగు రోజులు నడుస్తుంది.  ప్రస్తుతము ఈ రైలు సేవలు లేవు.
 • 07338⇒73378 గయ - కోడెర్మ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 07505⇒75205 బరౌని - భక్తియార్పూర్ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి మూడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 07506⇒75206 భక్తియార్పూర్ - బరౌని డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి మూడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73213 పాట్నా ఘాట్ - డిఘ ఘాట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73215 డిఘ ఘాట్ - ఆర్ బ్లాక్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 73253 రాజ్‌గిర్ - భక్తియార్పూర్ ప్యాసింజర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73254 భక్తియార్పూర్ - రాజ్‌గిర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73255 రాజ్‌గిర్ - భక్తియార్పూర్ ప్యాసింజర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73256 భక్తియార్పూర్ - రాజ్‌గిర్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73257 భక్తియార్పూర్ - గయ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73258 గయ - భక్తియార్పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73261 ఇస్లాంపూర్ - పాట్నా డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73262 పాట్నా - ఇస్లాంపూర్ ప్యాసింజర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73263 ఇస్లాంపూర్ - పాట్నా డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73264 పాట్నా - ఇస్లాంపూర్ ప్యాసింజర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73376 గయ - కోడెర్మ ఫాస్ట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి రెండు రోజులు నడుస్తుంది.
 • ఆర్ బ్లాక్ - డిఘ ఘాట్ డెమో
 • కోడెర్మ - గయ డెమో స్పెషల్
 • కోడెర్మ - గయ ఫాస్ట్ డెమో

తూర్పు రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 53429⇒73429 భాగల్పూర్ - జమాల్పూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది. 
 • 53553⇒73551 జసిద్ధ్ - బారాపలాసీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 53554⇒73552 బారాపలాసీ - జసిద్ధ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది. 
 • 73011 బర్ధమాన్ - రాంపూర్హట్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73012 రాంపూర్హట్ - బర్ధమాన్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73022 రాంపూర్హట్ - అజీంగంజ్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73031  కట్వా - అజీంగంజ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73034 నల్హతి - అజీంగంజ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73035 కట్వా - నింతిత డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73036 నింతిత - కట్వా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73151 సీల్డా - జంగీపూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73152 జంగీపూర్ - సీల్డా డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73531 ఆండాళ్ - సైంతియా డెమో
 • 73532 సైంతియా - ఆండాళ్ ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73533 ఆండాళ్ - సైంతియా డెమో
 • 73534 సైంతియా - ఆండాళ్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • 73536 సైంతియా - ఆండాళ్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • 73537 ఆండాళ్ - సైంతియా డెమో
 • 73538 జసిద్ధ్ - ఆండాళ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73902 ధనౌరి - జమాల్పూర్ శ్రామిక్ గాడీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73904 ధనౌరి - జమాల్పూర్ శ్రామిక్ గాడీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73911 సుల్తాన్‌గంజ్ - జమాల్పూర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73912 జమాల్పూర్ - సుల్తాన్‌గంజ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73913 సుల్తాన్‌గంజ్ - జమాల్పూర్ డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 73914 జమాల్పూర్ - సుల్తాన్‌గంజ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 73916 జమాల్పూర్ - సుల్తాన్‌గంజ్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.

దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 57202⇒57302 తెనాలి - రేపల్లె ప్యాసింజర్ ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 67283⇒77283 గుంటూరు - విజయవాడ డెమో వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 67284⇒77284 విజయవాడ - గుంటూరు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77202 గుడివాడ - నరసాపురం ప్యాసింజర్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77203 నరసాపురం - గుడివాడ డెమో
 • 77203 నరసాపురం - గుడివాడ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77204 గుడివాడ - నరసాపురం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77205 నరసాపురం - భీమవరం డెమో
 • 77207 విజయవాడ - మచిలీపట్నం డెమో
 • 77208 మచిలీపట్నం - విజయవాడ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77211 గుడివాడ - మచిలీపట్నం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77213 విజయవాడ - గుడివాడ ప్యాసింజర్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77214 గుడివాడ - విజయవాడ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77218 మచిలీపట్నం - విజయవాడ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77220 మచిలీపట్నం - గుడివాడ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77222 గుంటూరు - రేపల్లె డెమో వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77223 రేపల్లె - గుంటూరు ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77224 గుంటూరు - రేపల్లె డెమో వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77225 రేపల్లె - తెనాలి ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77226 తెనాలి - రేపల్లె ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77227 రేపల్లె - తెనాలి ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77228 తెనాలి - రేపల్లె ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77233 భీమవరం - నరసాపురం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77234 మచిలీపట్నం - గుడివాడ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77237 భీమవరం - రాజమండ్రి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77238 రాజమండ్రి - భీమవరం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77239 భీమవరం - నిడదవోలు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77239 భీమవరం టౌన్ - నిడదవోలు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77241 నరసాపురం - రాజమండ్రి డెమో
 • 77251 పెద్దపల్లి - మహబూబాబాద్ ప్యాసింజర్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి రెండు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77253 మహబూబాబాద్ - విజయవాడ ప్యాసింజర్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి రెండు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77254 విజయవాడ - మహబూబాబాద్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి రెండు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77262⇒57404 కాట్పాడి - తిరుపతి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77287 విజయవాడ - తెనాలి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77301 నంద్యాల - కర్నూలు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77302 కర్నూలు సిటీ - నంద్యాల డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77303 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77304 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77305 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77306 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77307 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77308 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో వారానికి ఒక రోజు నడుస్తుంది.
 • 77603 సికింద్రాబాద్ - మనోహరాబాద్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77604 బొల్లారం - ఫలక్‌నుమా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77607 సికింద్రాబాద్ - మేడ్చల్ సబర్బన్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 77609 ఫలక్‌నుమా - మనోహరాబాద్ డెమో ఈ రైలు వారానికి నాలుగు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77611 సికింద్రాబాద్ - బొల్లారం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77612 బొల్లారం - సికింద్రాబాద్ సబర్బన్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77613 సికింద్రాబాద్ - మనోహరాబాద్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77615 సికింద్రాబాద్ - మేడ్చల్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 77617 సికింద్రాబాద్ - మనోహరాబాద్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77639 ఫలక్‌నుమా - ఉందానగర్ ఎంఎంటిఎస్ (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77651 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77652 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77653 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77654 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77655 బీదర్ - హుమ్నాబాద్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77656 హుమ్నాబాద్ - బీదర్ డెమో వారానికి అయిదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77672 మహబూబ్‌నగర్ - కాచిగూడ ప్యాసింజర్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77676 మిర్యాలగూడ - పిడుగురాళ్ళ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77678 మిర్యాలగూడ - కాచిగూడ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77679 ఫలక్‌నుమా - మేడ్చల్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77680 మేడ్చల్ - ఫలక్‌నుమా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77681 ఫలక్‌నుమా - మేడ్చల్ డెమో ప్యాసింజర్ ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77682 మేడ్చల్ - ఫలక్‌నుమా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77683 జాల్నా - నాగర్‌సోల్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఐదు రోజులు నడుస్తుంది
 • 77689 గద్వాల - రాయచూరు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77690 రాయచూరు - గద్వాల డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77693 కాచిగూడ - రాయచూరు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77694 రాయచూరు - కాచిగూడ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 77695 నంద్యాల - కర్నూలు డెమో
 • 77696 కర్నూలు సిటీ - నంద్యాల డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఐదు రోజులు నడుస్తుంది.
 • భీమవరం - గుడివాడ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • భీమవరం - విజయవాడ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • మిర్యాలగూడ - పిడుగురాళ్ళ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • విజయవాడ - భీమవరం డెమో

దక్షిణ రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • కడలూరు పోర్ట్ - తిరుచ్చిరాపల్లి ప్యాసింజర్ డెమో
 • కరూర్ - తిరుచిరాపల్లి డెమో
 • కరూర్ - తిరుచిరాపల్లి ప్యాసింజర్ డెమో
 • కరూర్ - తిరుచ్చి డెమో
 • కరైక్కుడి - తిరుచ్చి డెమో
 • కరైక్కుడి - తిరుచ్చిరాపల్లి డెమో
 • కరైక్కుడి - విరుధునగర్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • కారైకాల్ - తంజావూరు డెమో
 • కారైకాల్ - నాగూరు స్పెషల్ డెమో
 • కారైకాల్ - వేళంకణ్ణి డెమో
 • తంజావూరు - కారైక్కాల్ డెమో
 • తంజావూరు - తిరుచ్చి డెమో
 • తంజావూరు - తిరుచ్చి వర్క్‌మెన్ డెమో
 • తంజావూరు - మైలాదుత్తురై డెమో
 • తంజావూర్ - తిరుచ్చిరాపల్లి డెమో
 • తిరుచ్చి - కరైకుడి ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చి - కారైక్కాల్ డెమో
 • తిరుచ్చి - లాల్గుడీ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - కడలూరు పోర్ట్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - కరూర్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - కారైక్కాల్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - తంజావూరు డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - తంజావూర్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - తంజావూర్ వర్క్‌మెన్ ప్యాసింజర్ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - మానమధురై డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - మాన్నార్గుడీ డెమో
 • తిరుచ్చిరాపల్లి - వ్రిద్ధాచలం ప్యాసింజర్ డెమో
 • నాగపట్టణం - వేళంకణ్ణి డెమో
 • నాగూరు - కారైకాల్ స్పెషల్ డెమో
 • నాగూరు - తిరుచ్చిరాపల్లి ప్యాసింజర్ (డెమో)
 • మానమధురై - తిరుచ్చిరాపల్లి డెమో
 • మాన్నార్గుడీ - తిరుచ్చిరాపల్లి డెమో
 • మైలాదుత్తురై - తంజావూరు డెమో
 • లాల్గుడీ - తిరుచ్చి డెమో
 • విరుధునగర్ - కరైక్కుడి ప్యాసింజర్ డెమో
 • వేళంకణ్ణి - కారైకాల్ డెమో
 • వేళంకణ్ణి - నాగపట్టణం డెమో
 • 56807⇒76845 వ్రిద్ధాచలం - తిరుచ్చిరాపల్లి ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది
 • 56835⇒76847 వ్రిద్ధాచలం - సేలం ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 56837⇒76849 వ్రిద్ధాచలం - సేలం ప్యాసింజర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • సేలం - వ్రిద్ధాచలం ప్యాసింజర్ డెమో

‎నైరుతి రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 06539 రామనగరం - బెంగళూరు సిటీ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06540 బెంగళూరు సిటీ - రామనగరం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06592 హోసూర్ - యశ్వంతపూర్ ప్యాసింజర్ స్పెషల్ (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06593⇒76523 యశ్వంతపూర్ - హోసూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06594⇒76524 హోసూర్ - యశ్వంతపూర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06595 యశ్వంతపూర్ - చిక్కబళ్ళాపూర్ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06596 చిక్కబళ్ళాపూర్ - యశ్వంతపూర్ డెమో స్పెషల్ : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06919 హుబ్లీ - బీజాపూర్ ప్యాసింజర్ : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 06920 బీజాపూర్ - హుబ్లీ ప్యాసింజర్ : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 56501 విజయవాడ - హుబ్లీ ప్యాసింజర్ : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 56502 హుబ్లీ - విజయవాడ ప్యాసింజర్ : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 66519⇒76519 మారికుప్పం - బెంగళూరు డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 66520⇒76520 బెంగళూరు - మారికుప్పం డెమో
 • 76501 బంగారుపేట - కోలారు రైలు కారు : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76502 కోలారు - బంగారుపేట రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76503 బంగారుపేట - కోలారు రైలు కారు : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76504 కోలారు - బంగారుపేట రైలు బస్సు  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76505 బెంగళూరు కంటోన్మెంటు - కోలారు డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76507 బెంగళూరు కంటోన్మెంటు - బంగారుపేట డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76508 బంగారుపేట - బెంగళూరు కంటోన్మెంట్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76511 బెంగళూరు - మారికుప్పం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76512 మారికుప్పం - బెంగళూరు డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76513 బంగారుపేట - మర్రికుప్పం డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76514 మారికుప్పం - బంగారుపేట డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76516 మారికుప్పం - బంగారుపేట డెమో  ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76551 బెంగళూరు సిటీ - కోలారు (వయా చిక్కబళ్ళాపూర్) డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76552 కోలారు - బెంగళూరు సిటీ (వయా చిక్కబళ్ళాపూర్) డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది
 • 76553 బెంగళూరు - ధర్మపురి డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 76554 ధర్మపురి - బెంగళూరు డెమో ప్యాసింజర్ : ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • బెంగళూరు - ధర్మపురి డెమో ప్యాసింజర్
 • బెంగళూరు సిటీ - రామనగరం డెమో

పశ్చిమ మధ్య రైల్వే జోన్[మార్చు]

పశ్చిమ రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 79414 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79416 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79418 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79420 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79422 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79424 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79426 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79428 ఖంభట్ - ఆనంద్ డిఎంయు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79445 మోర్బి - మాలియ మియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79445 మోర్బి - రాజ్‌కోట్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79449 మోర్బి - మాలియ మియానా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79450 మాలియ మియానా - మోర్బి డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79454 రాజ్‌కోట్ - వాంకానెర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79456 చోటా ఉదయపూర్ - వడోదర డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79457 సురేంద్రనగర్ - ధంగ్ధరా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79458 ధంగ్ధరా - సురేంద్రనగర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79459 సురేంద్రనగర్ - ధంగ్ధరా డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79460 ధంగ్ధరా - సురేంద్రనగర్ డెమో ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79481 విజాపూర్ - ఆద్రజ్ మోతీ (ఎం జి) రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79483 విజాపూర్ - ఆద్రజ్ మోతీ (ఎం జి) రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79485 విజాపూర్ - అంబ్లియాసన్ (ఎం జి) రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79487 విజాపూర్ - అంబ్లియాసన్ (ఎం జి) రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 79489 విజాపూర్ - అంబ్లియాసన్ (ఎం జి) రైలు బస్సు ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.

‎మధ్య రైల్వే జోన్[మార్చు]

 • 71083 వాసి - దివా ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71084 దివా - వాసి ప్యాసింజర్ డెమో : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71101 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71102 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71103 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71104 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71105 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71106 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71107 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71108 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71109 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71110 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71111 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71112 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71113 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71114 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71115 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71116 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71117 జలంబ్ - ఖాంగాం రైలు బస్సు (డెమో) : ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.
 • 71118 ఖాంగాం - జలంబ్ రైలు బస్సు (డెమో) ఈ రైలు వారానికి ఏడు రోజులు నడుస్తుంది.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]