తమిళ అక్షరమాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తమిళ అక్షరమాల

కొన్ని తెలుగులో ఉన్న అక్షరాలు, ఒత్తులు తమిళంలో లేనందున పదాలను రాసే విధానంలో తేడా ఉంటుంది.

ఉదా:

 • వ్యత్యాసం - వియత్తియాసం (చాలా మటుకు ఒత్తులు కనబడవు, కానీ ద్విత్వాలు ఉంటాయి)
 • వికీపీడియా - విక్ కి ప్ పీడియా (తెలుగు లో సరళంగా పలికేవాటిని/వ్రాసేవాటిని ఒత్తి పలుకుతారు, పలికే విధంగానే వ్రాస్తారు)
 • రాయప్పేట - ఇరాయప్ పే ట్ టై (రా తో మొదలయ్యే కొన్ని పదాలకి ముందు ఇ చేరుతుంది)

కొన్ని సందర్భాలలో తెలుగులో ఉన్న వివిధ హల్లులకు తమిళంలో ఒకే హల్లు ఉండటంతో చదివే విధానం సందర్భానుసారం మారుతూ ఉంటుంది. అనగా ப అనునది ప, ఫ, బ, భ లు గా సందర్భానుసారం మారుతూ ఉంటుంది. ఉదా: பீப் ని ఈ క్రింది విధాలుగా చదవవచ్చు.

 • పీప్
 • బీప్
 • బీబ్
 • పీబ్
 • ఫీఫ్
 • భీఫ్
 • భీబ్
 • ఫీభ్
 • పీఫ్
 • బీఫ్
 • బీభ్
 • పీభ్
 • ఫీప్
 • భీప్
 • భీబ్
 • ఫీబ్

అచ్చులు

[మార్చు]

ఋ, ౠ, ఌ, ౡ లు తమిళం లో లేవు

 • அ - అ
 • ஆ - ఆ
 • இ - ఇ
 • ஈ - ఈ
 • உ - ఉ
 • ஊ - ఊ
 • எ - ఎ
 • ஏ - ఏ
 • ஐ - ఐ
 • ஒ - ఒ
 • ஓ - ఓ
 • ஔ - ఔ
 • ஃ - ః

హల్లులు

[మార్చు]

"ౘ", "ౙ" లేవు.

 • க - క, ఖ, గ, ఘ
 • ங - ఙ
 • ச - చ, ఛ, శ
 • ஜ - జ, ఝ
 • ஞ - ఞ
 • ட - ట, ఠ, డ, ఢ
 • ண - ణ
 • த - త, థ, ద, ధ
 • ந - న
 • ன - ఁన
 • ப - ప, ఫ, బ, భ
 • ம - మ
 • ய - య
 • ர - ర
 • ற - ఱ
 • ல - ల
 • ள - ళ
 • ழ -
 • வ - వ
 • ஷ - ష
 • ஸ - స
 • ஹ - హ
 • க்ஷ - క్ష

ఒత్తులు

[మార్చు]
 • ா - దీర్ఘము
 • ி - గుడి
 • ீ - గుడి దీర్ఘము
 • ு - ఉ త్వము
 • ூ - ఊ త్వము
 • ெ - ఎ త్వము
 • ே - ఏ త్వము
 • ை - ఐ త్వము
 • ொ - ఒ త్వము
 • ோ - ఓ త్వము
 • ௌ - ఔ త్వము

గుణింతాలు

[మార్చు]
க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
Grantha compound table
Vowels

గ్రంథ హల్లులు

ஶ் ஶா ஶி ஶீ ஶு ஶூ ஶெ ஶே ஶை ஶொ ஶோ ஶௌ
ஜ் ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
ஷ் ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
ஸ் ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
ஹ் ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ
க்ஷ் க்ஷ க்ஷா க்ஷி க்ஷீ க்ஷு க்ஷூ க்ஷெ க்ஷே க்ஷை க்ஷொ க்ஷோ க்ஷௌ

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]