ఉపసంవృత ఉపతాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉపసంవృత ఉపతాలవ్య నిర్యోష్ఠ్య అచ్చు
ɪ
IPA అంకె319
సాంకేతికరణ
అంశం (decimal)ɪ
యూనికోడ్ (hex)U+026A
X-SAMPAI
కిర్షెన్‌బాంI
పలుకు

 
ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.

ఈ అచ్చు ఉప సంవృతం, అంటే సుమారుగా చాలా వరకు నోరు మూసి ఉంటుంది. పలికినప్పుడు నాలిక నోటీలో పళ్ళపై చర్మం వద్ద ఉంచటంతో శబ్దం వస్తుంది, కాబట్టి ఇది ఉప తాలవ్యం. నిర్యోష్ఠ్యం కనుక పెదవులు గుండ్రంగా తిరగనవసరంలేదు. IPAలో ɪ అక్షరంతో గుర్తింపబడుతుంది.

ఇంచుమించుగా ఇది 'ఇ' శబ్దం, ఒక వికృతి రకం.

  1. (,)
  2. (,)
  3. (,)
  4. (,)
  5. (,)