గణపతి అధర్వశీర్షం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణపతి అధర్వశీర్షము అత్యంత గోప్యమైనది అంటారు. దీని గోప్యత గూర్చి ఫలశ్రుతి లో వివరించబడింది. (అందువల్ల పూర్తిగా రాయడానికి ధైర్యం చేయడం లేదు.మన్నించాలి.)


ఓం'లం'నమస్థే గణపతయే త్వమేవ ప్రత్యక్ష్యం తత్వమసి,
త్వమేవ కేవలం కర్తాసి,
త్వమేవ కేవలం ధర్థాసి,
త్వమేవ కేవలం హర్థాసి,
త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం బ్రంహ్మాసిత్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం,
.....................................

.....................................
త్వమ్ బ్రంహ్మా, త్వమ్ విష్నుః, త్వమ్ రుద్రా,.........
.....................................

.....................................
ఏకదంతం చతుర్హస్తమ్ పాశమంకుశ ధారిణం
రధంచ వరదమ్........మూషక ద్వజం
రక్తం, లంబోదరం, శూర్పకర్ణకం,రక్తవాసనం,
రక్తగంధాను లిప్తాంగం, రక్త పుష్పై సుపూజితం,
............................

.........................
శివ సుతాయ శ్రీ వరద మూర్తయే నమః