మూస:Wikipedia books on elements/table

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Period
1 title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 1
H
title="noble gas; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px solid black;" | 2
He
2 title="alkali metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px solid black;" | 3
Li
title="alkaline earth metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px solid black;" | 4
Be
5
B
title="polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 6
C
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 7
N
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 8
O
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 9
F
title="noble gas; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px solid black;" | 10
Ne
3 title="alkali metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px solid black;" | 11
Na
title="alkaline earth metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px solid black;" | 12
Mg
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 13
Al
14
Si
title="polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 15
P
title="polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 16
S
title="diatomic nonmetal; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 17
Cl
title="noble gas; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px solid black;" | 18
Ar
4 title="alkali metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px solid black;" | 19
K
title="alkaline earth metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px solid black;" | 20
Ca
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 21
Sc
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 22
Ti
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 23
V
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 24
Cr
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 25
Mn
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 26
Fe
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 27
Co
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 28
Ni
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 29
Cu
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 30
Zn
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 31
Ga
32
Ge
33
As
title="polyatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/polyatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 34
Se
title="diatomic nonmetal; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 35
Br
title="noble gas; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px solid black;" | 36
Kr
5 title="alkali metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px solid black;" | 37
Rb
title="alkaline earth metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px solid black;" | 38
Sr
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 39
Y
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 40
Zr
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 41
Nb
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 42
Mo
title="transition metal; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dashed #773300;" | 43
Tc
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 44
Ru
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 45
Rh
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 46
Pd
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 47
Ag
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 48
Cd
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 49
In
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 50
Sn
51
Sb
52
Te
title="diatomic nonmetal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/diatomic nonmetal; border:2px solid black;" | 53
I
title="noble gas; Primordial; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px solid black;" | 54
Xe
6 title="alkali metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px solid black;" | 55
Cs
title="alkaline earth metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px solid black;" | 56
Ba
1 asterisk title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 72
Hf
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 73
Ta
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 74
W
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 75
Re
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 76
Os
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 77
Ir
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 78
Pt
title="transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 79
Au
title="transition metal; Primordial; Liquid" style="text-align:center; color:green; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px solid black;" | 80
Hg
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 81
Tl
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 82
Pb
title="post-transition metal; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px solid black;" | 83
Bi
title="post-transition metal; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px dashed #773300;" | 84
Po
85
At
title="noble gas; from decay; Gas " style="text-align:center; color:red; background:మూస:Element color/noble gas; border:2px dashed #773300;" | 86
Rn
7 title="alkali metal; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkali metal; border:2px dashed #773300;" | 87
Fr
title="alkaline earth metal; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/alkaline earth metal; border:2px dashed #773300;" | 88
Ra
1 asterisk title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 104
Rf
title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 105
Db
title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 106
Sg
title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 107
Bh
title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
title="transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/transition metal; border:2px dotted black;" | 112
Cn
113
Uut
title="post-transition metal; Synthetic; Unknown phase" style="text-align:center; color:DimGrey; background:మూస:Element color/post-transition metal; border:2px dotted black;" | 114
Fl
115
Uup
116
Lv
117
Uus
118
Uuo
 
1 asterisk Lanthanides title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 57
La
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 58
Ce
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 59
Pr
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 60
Nd
title="lanthanide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px dashed #773300;" | 61
Pm
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 62
Sm
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 63
Eu
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 64
Gd
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 65
Tb
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 66
Dy
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 67
Ho
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 68
Er
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 69
Tm
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 70
Yb
title="lanthanide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/lanthanide; border:2px solid black;" | 71
Lu
1 asterisk Actinides title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 89
Ac
title="actinide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px solid black;" | 90
Th
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 91
Pa
title="actinide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px solid black;" | 92
U
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 93
Np
title="actinide; Primordial; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px solid black;" | 94
Pu
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 95
Am
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 96
Cm
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 97
Bk
title="actinide; from decay; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dashed #773300;" | 98
Cf
title="actinide; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dotted black;" | 99
Es
title="actinide; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dotted black;" | 100
Fm
title="actinide; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dotted black;" | 101
Md
title="actinide; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dotted black;" | 102
No
title="actinide; Synthetic; Solid" style="text-align:center; color:black; background:మూస:Element color/actinide; border:2px dotted black;" | 103
Lr
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]