మూస:Periodic table by article importance

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


Periodic table
Legend
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" |
Top
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" |
High
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" |
Mid
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" |
Low
Chemical element
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Period
1 title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 1
H

title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 2
He
2 title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 3
Li
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 4
Be

title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 5
B
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 6
C
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 7
N
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 8
O
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 9
F
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 10
Ne
3 title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 11
Na
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 12
Mg

title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 13
Al
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 14
Si
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 15
P
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 16
S
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 17
Cl
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 18
Ar
4 title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 19
K
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 20
Ca
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 21
Sc
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 22
Ti
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 23
V
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 24
Cr
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 25
Mn
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 26
Fe
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 27
Co
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 28
Ni
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 29
Cu
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 30
Zn
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 31
Ga
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 32
Ge
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 33
As
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 34
Se
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 35
Br
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 36
Kr
5 title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 37
Rb
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 38
Sr
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 39
Y
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 40
Zr
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 41
Nb
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 42
Mo
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 43
Tc
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 44
Ru
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 45
Rh
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 46
Pd
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 47
Ag
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 48
Cd
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 49
In
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 50
Sn
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 51
Sb
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 52
Te
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 53
I
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 54
Xe
6 title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 55
Cs
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 56
Ba
title="(See below); (See below); " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/(See below); border:మూస:Element frame/(See below);" | *
[[| ]]
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 72
Hf
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 73
Ta
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 74
W
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 75
Re
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 76
Os
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 77
Ir
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 78
Pt
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 79
Au
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 80
Hg
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 81
Tl
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 82
Pb
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 83
Bi
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 84
Po
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 85
At
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 86
Rn
7 title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 87
Fr
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 88
Ra
title="(See below); (See below); " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/(See below); border:మూస:Element frame/(See below);" | **
[[| ]]
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 104
Rf
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 105
Db
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 106
Sg
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 107
Bh
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 108
Hs
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 109
Mt
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 110
Ds
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 111
Rg
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 112
Cn
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 113
Uut
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 114
Fl
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 115
Uup
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 116
Lv
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 117
Uus
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 118
Uuo
8 title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 119
Uue
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 120
Ubn
title="(See below); (See below); " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/(See below); border:మూస:Element frame/(See below);" | ***
[[| ]]
9
Lanthanides title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 57
La
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 58
Ce
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 59
Pr
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 60
Nd
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 61
Pm
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 62
Sm
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 63
Eu
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 64
Gd
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 65
Tb
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 66
Dy
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 67
Ho
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 68
Er
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 69
Tm
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 70
Yb
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 71
Lu
** Actinides title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 89
Ac
title="High; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/High; border:2px solid black;" | 90
Th
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 91
Pa
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 92
U
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 93
Np
title="Top; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Top; border:2px solid black;" | 94
Pu
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 95
Am
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 96
Cm
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 97
Bk
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 98
Cf
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 99
Es
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 100
Fm
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 101
Md
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 102
No
title="Mid; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Mid; border:2px solid black;" | 103
Lr
*** Superactinides title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 121
Ubu
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 122
Ubb
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 124
Ubq
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 126
Ubh
title="Low; ; " style="text-align:center; color:మూస:Element color/; background:మూస:Element color/Low; border:2px solid black;" | 127
Ubs

block: s-block f-block d-block p-block

Metal Metalloid Nonmetal
Alkali
metal
(=group 1)
Alkaline
earth metal
(=group 2)
Inner transition metal Transition
metal
Post-​transition
metal
Other
nonmetal
Halogen (=group 17) Noble
gas
(=group 18)
Lanthanide Actinide Super­ actinide
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]