మూస:ఆవర్తన పట్టిక

వికీపీడియా నుండి
(మూస:Periodic table నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
క్షార లోహం క్షారమృత్తికా లోహము Pnicto­

gens

Chal­

co­ gens

Halo­

gens

Noble gases
Period

1

Hydro­ gen
1
He­ lium
2
2
Lith­ ium
3
Beryl­ lium
4
Boron
5
Carbon
6
Nitro­ gen
7
Oxy­ gen
8
Fluor­ ine
9
Neon
10
3
So­ dium
11
Magne­ sium
12
Alumin­ ium
13
Sili­ con
14
Phos­ phorus
15
Sulfur
16
Chlor­ ine
17
Argon
18
4
Potas­ sium
19
Cal­ cium
20
Scan­ dium
21
Tita­ nium
22
Vana­ dium
23
Chrom­ ium
24
Manga­ nese
25
Iron
26
Cobalt
27
Nickel
28
Copper
29
Zinc
30
Gallium
31
Germa­ nium
32
Arsenic
33
Sele­ nium
34
Bromine
35
Kryp­ ton
36
5
Rubid­ ium
37
Stront­ ium
38
Yttrium
39
Zirco­ nium
40
Nio­ bium
41
Molyb­ denum
42
Tech­ netium
43
Ruthe­ nium
44
Rho­ dium
45
Pallad­ ium
46
Silver
47
Cad­ mium
48
Indium
49
Tin
50
Anti­ mony
51
Tellur­ ium
52
Iodine
53
Xenon
54
6
Cae­ sium
55
Barium
56
1 asterisk
Lute­ tium
71
Haf­ nium
72
Tanta­ lum
73
Tung­ sten
74
Rhe­ nium
75
Os­ mium
76
Iridium
77
Plat­ inum
78
Gold
79
Mer­ cury
80
Thallium
81
Lead
82
Bis­ muth
83
Polo­ nium
84
Asta­ tine
85
Radon
86
7
Fran­ cium
87
Ra­ dium
88
1 asterisk
Lawren­ cium
103
Ruther­ fordium
104
Dub­ nium
105
Sea­ borgium
106
Bohr­ ium
107
Has­ sium
108
Meit­ nerium
109
Darm­ stadtium
110
Roent­ genium
111
Coper­ nicium
112
Unun­ trium
113
Flerov­ ium
114
Unun­ pentium
115
Liver­ morium
116
Unun­ septium
117
Unun­ octium
118
1 asterisk
Lan­ thanum
57
Cerium
58
Praseo­ dymium
59
Neo­ dymium
60
Prome­ thium
61
Sama­ rium
62
Europ­ ium
63
Gadolin­ ium
64
Ter­ bium
65
Dyspro­ sium
66
Hol­ mium
67
Erbium
68
Thulium
69
Ytter­ bium
70
 
1 asterisk
Actin­ ium
89
Thor­ ium
90
Protac­ tinium
91
Ura­ nium
92
Neptu­ nium
93
Pluto­ nium
94
Ameri­ cium
95
Curium
96
Berkel­ ium
97
Califor­ nium
98
Einstei­ nium
99
Fer­ mium
100
Mende­ levium
101
Nobel­ ium
102
 

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]