ఆవర్తన పట్టిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రామాణీకరింపబడిన 18 నిలువు వరుసలు గల విస్తృత ఆవర్తన పట్టిక. ఈ పట్టికలో సూచించబడిన రంగులు వివిధ వర్గాలకు చెందిన మూలకాలను తెలియజేస్తాయి.

"ఆవర్తన పట్టిక" అనునది రసాయన మూలకాలను వాటి పరమాణు సంఖ్యలు, ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసములు మరియు ఆవర్తన రసాయన ధర్మముల ఆధారంగా యేర్పాటు చేయబడిన ఒక అమరిక. ఈ పట్టికలో మూలకాలు వాటి పరమాణు సంఖ్య(పరమాణు కేంద్రకంలో గల న్యూట్రాన్ల సంఖ్య) యొక్క ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడినవి. ఈ పట్టికలో ప్రామాణీకరించబడిన ప్రకారం 18 నిలువు వరుసలు మరియు 7 అడ్డు వరుసలు గానూ, పట్టిక క్రింది భాగంలో రెండు ప్రత్యేక వరుసలు అమర్చబడినవి. ఈ పట్టికను నాలుగు బ్లాకులుగా విభజింపవచ్చు. వాటిలో s-బ్లాకు మూలకాలు ఎడమ వైపు, p-బ్లాకు మూలకాలు కుడి వైపున, d-బ్లాకు మూలకాలు పట్టిక మధ్య భాగం లోనూ, f-బ్లాకు మూలకాలు పట్టిక దిగువ భాగంలోనూ అమర్చబడి ఉన్నాయి.

ఆవర్తన పట్టికలో అడ్డు వరుసలను పీరియడ్లు అనుయు, నిలువు వరుసలను గ్రూపులు అనియు వ్యవహరిస్తారు. ఈ గ్రూపులలో కొన్నింటికి హలోజనులు లేదా జడ వాయువులు వంటి పేర్లతో పిలుస్తారు. నిర్వచనం ప్రకారం ఆవర్తన ధర్మాలను కలిగియుండినప్పటికీ ఆ పట్టిక మూలకాల యొక్క ధర్మములను మరియు క్రొత్తగా వచ్చిన, ఇంకా కనుగొనబడని మూలకాల యొక్క ధర్మముల మధ్య సంబంధములను వివరించుటకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఫలితంగా, ఒక ఆవర్తన పట్టిక- ప్రామాణిక రూపం లేదా కొన్ని ఇతర రసాయన ప్రవర్తనను విశ్లేషించడం కోసం ఉపయోగకరమైన ముసాయిదా రూపాంతరం-అందిస్తుంది, మరియు పట్టికలు విస్తృతంగా రసాయన శాస్త్రం మరియు ఇతర శాస్త్రాల్లో ఉపయోగిస్తారు.

పూర్వగాములు ఉన్నప్పటికీ డిమిట్రి మెండలీవ్ 1869 లో మొదటి సారి ఆవర్తన పట్టికను ప్రచురణ చేసిన వ్యక్తిగా గుర్తింబడ్డాడు. ఆయన అప్పటికి తెలిసిన మూలకాలను వాటి ధర్మాల ఆధారంగా (పరమాణు భారం) వర్గీకరణను అభివృద్ధిపరచాడు. మెండలీఫ్ కూడా కొన్ని కనుగొనబడని మూలకాలను ఊహించి వాటికి కూడా కొన్ని ఖాళీలను పట్టికలో ఉంచి వాటికి స్థానం కల్పించాడు. ఆయన ఊహించిన మూలాకాలలో చాలా మూలకాలను తదుపరి కాలంలో కనుగొని వాటికి సూచించిన ఖాళీలలో అమర్చారు. తర్వాతి కాలంలో మరికొన్ని మూలకాలను కనుగొన్న తదుపరి మెండలీఫ్ ఆవర్తన పట్టికను విస్తృతపరచారు. తర్వాత తయారుచేయబడిన ఆవర్తన పట్టికలో మూలకాల రసాయన ధర్మాల ఆధారంగా సిద్దాంతీకరించారు.

పరమణు సంఖ్య 1 (హైడ్రోజన్ నుండి 118 (అననోక్టియం) వరకు గల అన్ని మూలకాలలో కొన్ని కనుగొనబడినవి మరికొన్ని కృత్రిమంగా తయారుచేయబడినవి. పరమాణు సంఖ్యలు 113,115,117 మరియు 118 గా గల మూలకాలు యిప్పటికీ నిర్ధారింపబడలేదు. ఆవర్తన పట్టికలో మొదటి 98 మూలకాలు ప్రకృతిలో సహజంగా గలవి. మరికొన్ని మూలకాలు [n 1] వాటిలో కొన్ని మూలకాలు ప్రయోగశాలలో కృత్రిమంగా కనుగొనబడినవి. పరమాణు సంఖ్యలు 99 నుండి 118 వరకు గల మూలకాలను కృత్రిమంగా సృష్టించారు.అధిక పరమాణు సంఖ్యలు కలిగిన మూలకాలు ఉత్పత్తి ఆవర్తన పట్టికలో కొనసాగుతున్న చర్చనీయాంశంగానే ఉండటం అటువంటి చేర్పులు స్థానం కల్పించే మార్పు అవసరం అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అనేక కృత్రిమ రేడియోన్యూక్లైడ్ సహజంగా మూలకాలులు కూడా ప్రయోగశాలల్లో ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి.

విషయ సూచిక

నమూనా[మార్చు]

Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
క్షార లోహం క్షారమృత్తికా లోహము Pnicto­gens Chal­co­gens Halo­gens Noble gases
Period

1

Hydro­gen
1
He­lium
2
2
Lith­ium
3
Beryl­lium
4
Boron
5
Carbon
6
Nitro­gen
7
Oxy­gen
8
Fluor­ine
9
Neon
10
3
So­dium
11
Magne­sium
12
Alumin­ium
13
Sili­con
14
Phos­phorus
15
Sulfur
16
Chlor­ine
17
Argon
18
4
Potas­sium
19
Cal­cium
20
Scan­dium
21
Tita­nium
22
Vana­dium
23
Chrom­ium
24
Manga­nese
25
Iron
26
Cobalt
27
Nickel
28
Copper
29
Zinc
30
Gallium
31
Germa­nium
32
Arsenic
33
Sele­nium
34
Bromine
35
Kryp­ton
36
5
Rubid­ium
37
Stront­ium
38
Yttrium
39
Zirco­nium
40
Nio­bium
41
Molyb­denum
42
Tech­netium
43
Ruthe­nium
44
Rho­dium
45
Pallad­ium
46
Silver
47
Cad­mium
48
Indium
49
Tin
50
Anti­mony
51
Tellur­ium
52
Iodine
53
Xenon
54
6
Cae­sium
55
Barium
56
1 asterisk
Lute­tium
71
Haf­nium
72
Tanta­lum
73
Tung­sten
74
Rhe­nium
75
Os­mium
76
Iridium
77
Plat­inum
78
Gold
79
Mer­cury
80
Thallium
81
Lead
82
Bis­muth
83
Polo­nium
84
Asta­tine
85
Radon
86
7
Fran­cium
87
Ra­dium
88
1 asterisk
Lawren­cium
103
Ruther­fordium
104
Dub­nium
105
Sea­borgium
106
Bohr­ium
107
Has­sium
108
Meit­nerium
109
Darm­stadtium
110
Roent­genium
111
Coper­nicium
112
Unun­trium
113
Flerov­ium
114
Unun­pentium
115
Liver­morium
116
Unun­septium
117
Unun­octium
118
1 asterisk
Lan­thanum
57
Cerium
58
Praseo­dymium
59
Neo­dymium
60
Prome­thium
61
Sama­rium
62
Europ­ium
63
Gadolin­ium
64
Ter­bium
65
Dyspro­sium
66
Hol­mium
67
Erbium
68
Thulium
69
Ytter­bium
70
 
1 asterisk
Actin­ium
89
Thor­ium
90
Protac­tinium
91
Ura­nium
92
Neptu­nium
93
Pluto­nium
94
Ameri­cium
95
Curium
96
Berkel­ium
97
Califor­nium
98
Einstei­nium
99
Fer­mium
100
Mende­levium
101
Nobel­ium
102
 
ఇది ఒక 18 నిలువు వరుసలను కలిగి ఉన్న ఆవర్తన పట్టిక యొక్క నమూనా.దీనినే కుదించిన ఆవర్తన పట్టిక లేదా మెండలీవ్ ఆవర్తన పట్టిక, తో పోల్చి విస్త్రుతావర్తన పట్టికగ వ్యవహరించెదరు.విస్త్రుతావర్తన పట్టిక ఆక్టినాయిడ్లను (9 వ అడ్డూ వరుస) మరియు లాంథనాయిడ్లను (8 వ అడ్డు వరుస) వివరించుతుంది.

Color of the atomic number shows state of matter (at 0 °C and 1 atm): black=Solid green=Liquid red=Gas grey=Unknown
Border shows natural occurrence of the element: Primordial From decay Synthetic
%omitted%
Metal Metalloid Nonmetal Unknown
chemical
properties
Alkali metal Alkaline earth metal Inner transition metal Transition metal Poor metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal Noble gas
Lan­thanide Actinide

ఆవర్తన పట్టిక యొక్క అన్ని రూపాలలో మిశ్రమాలు, సంయోగ పదార్థాలు, ఉప పరమాణు కణాలును కాకుండా రసాయన మూలకాలు మాత్రమే ఉంటాయి [n 2] ప్రతి రసాయన మూలకం ఏకైక పరమాణు సంఖ్యను లేదా పరమాణు కేంద్రకంలోని ప్రోటాన్ల సంఖ్యను కలిగి ఉంటుంది. అనేక మూలకాలు న్యూట్రాన్ల సంఖ్యలు వివిధ రకాలుగా కలిగి ఉంటాయి. ఒకే మూలకంలో న్యూట్రాన్ల సఖ్యలో తేడాలు కలిగిఉంటే వాటిని ఐసోటోపులు అంటారు. ఉదాహరణకు కార్బన్ పరమాణువు సహజంగా మూడు ఐసోటోపులు కలిగి ఉంటుంది. అన్ని కార్బన్ పరమాణువులు ఆరు ప్రోటాన్లను కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఒక శాతం పరమాణువులలో ఏడు న్యూట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది. కానీ చాలా కొన్ని భాగం పరమాణువులు ఏడు న్యూట్రాన్లను కలిగి ఉంటాయి. ఐసోటోపులు ఆవర్తన పట్టికలో విడదీయలేము. అన్ని ఐసోటోపులు ఒకే ప్రోటాన్ల సంఖ్యను కలిగి ఉండుట వలన ఒకే మూలకంగా గుర్తింపబడుతుంది.[1]

ప్రామాణీక ఆవర్తనపట్టికలో మూలకాలు వాటి పరమాణు సంఖ్యల ఆరోహణ క్రమంలో అమరియుంటాయి. ప్రతి అడ్డువరుస (పీరియడ్ క్రొత్త కర్పరం (కక్ష్య) లో కొత్త ఎలక్ట్రాన్ చేరుటతో ప్రారంభమైనది. ప్రతి నిలువు వరుస (గ్రూపు లలో మూలకాలు వాటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము ఆధారంగా అమర్చబడి ఉంటాయి. బాహ్య కక్ష్యలో ఒకే సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్లు గల మూలకాలన్నీ ఒకే గ్రూపులో అమరి ఉంటాయి (ఉదా: ఆక్సిజన్, మరియు సెలేనియం మూలకాలు వాటి బాహ్యకక్ష్యలో నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల అవి ఒకే గ్రూపులో అమరి ఉన్నాయి). ఒకే రసాయన ధర్మములు కలిగిన మూలకాలన్నీ ఆవర్తనపట్టికలో సాధారణంలో ఒకే గ్రూపులో ఉంటాయి. అదే విధంగా f-బ్లాకు మూలకాలు మరియు d-బ్లాకు మూలకాలు పీరియడ్లలో కూడా ఒకే ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి[2]

2013 నాటికి ఆవర్తన పట్టికలో 114 మూలకాలను కనుగొన్నారు. వీటిలో 1(హైడ్రోజన్) నుండి 112 (కోరెర్నీసియం), 114 (ఫ్లెరోవియం) మరియు 116 (లివెర్మోరియం) ఉన్నాయి. 113,115,117, మరియు 118 పరమాణు సంఖ్యలుగా గల మూలకాలు ప్రయోగశాలలో కృత్రికంగా తయారుచేయబడినా IUPAC అధికారికంగా ధృవపరచలేదు. అదే విధంగా ఈ మూలకాలు ప్రస్తుతం వాటి పరమాణు సంఖ్యను బట్టి క్రమబద్ధమైన పేర్లతో పిలువబడుతున్నవి..[3]

ఈ మూలకాలలో 98 మూలకాలు సహజసిద్ధమైనవి. మిగిలిన 16 మూలకాలు అనగా ఐన్‌స్టీనియం నుండి కోపెర్నీషియం వరకు, మరియు ప్లెరోవియం మరియు లివెర్మోరియం, వంటివి ప్రయోగశాలలో కృత్రిమంగా తయారుచేయబడ్డాయి. 98 సహజ మూలకాలలో 84 మూలకాలు ఆదిమ మూలకాలు(ప్రీమోర్డియల్ ఎలిమెంట్స్). మిగిలిన 14 మూలకాలు ఆదిమ మూలకాల యొక్క విఘటనం ద్వారా తయారైనవి [4] ఐన్‌స్టీనియం (మూలకం 99) కంటే భారీ సంఖ్య మూలకం ఎప్పుడూ దాని స్వచ్ఛమైన రూపంలో సూక్ష్మ పరిమాణంలో ఉన్నట్లు గమనించబడింది [5].

గ్రూపుల పద్ధతి[మార్చు]

గ్రూపులు[మార్చు]

ఆవర్తన పట్టికలో "గ్రూపు" లేదా "కుటుంబం" అనునది నిలువుగా ఉన్న వరుస.పీరియడ్లు మరియు బ్లాకులులా కాకుండా గ్రూపులు విశిష్టమైన ఆవర్తన ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి. నవీన క్వాంటం సిద్ధాంతం ప్రకారం గ్రూపులలోని మూలకాలకు వేలన్సీ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఒకేవిధంగా ఉంటుంది.[6] అదే విధంగా ఒకే గ్రూపులో గల మూలకాలు ఒకే రకమైన రసాయన ధర్మాలను వాటి పరమాణు సంఖ్య యొక్క ఆరోహణ క్రమంలో ఉంటుంది.[7] కానీ d-బ్లాకు మరియు f-బ్లాకు మూలకాలలో పరీశీలించినట్లయితే, వాటి నిలువ వరుస లోని సారూప్యాల కన్నా అడ్డు వరస లోని సారూప్యానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత నిస్తారు.[8][9][10] అంతర్జాతీయ నామకరణ విధానాల పరంగా, ఎడమ వైపున ఉన్న క్షార లోహాల నుండి పూర్తి కుడి వైపున ఉన్న జడ వాయువు ల వరకు ఉన్న గ్రూపు లను సంఖ్యలలో 1 నుండి 18 గా గుర్తించడం జరిగింది.[11]. ఇంతకు మునుపు వీటిని రోమను సంఖ్యలో రాసేవారు.అమెరికాలో రోమను సంఖ్యలకు అదనంగా "A"ను (s-బ్లాకు లేదా p-బ్లాకు)కానీ "B"ను కానీ (d-బ్లాకు)చేర్చుతారు.అనగా రోమను సంఖ్యలు,ఆధునిక నామకరణ విధానం లోని చివరి అంకెను ప్రతిబింబిస్తుంది.(ఉదా: గ్రూపు 4 మూలకాలును IVB అనీ, గ్రూప్ 14 మూలకాలను IVA గా రాస్తారు.యూరోప్ లోని విధానము కూడా ఇంచుమించు సమానంగా ఉంటుంది. కానీ, "A"ని గ్రూప్ 10 మూలకాల ముందు వరకూ, గ్రూపు 10 మరియు తరవాత గ్రూపు లకు "B"ని వాడుతారు.ఈ రెండు పద్ధతులలో 8,9 మరియు 10 గ్రూపులను కలిసి కట్టుగా గ్రూప్ VII గా అభివర్ణికస్తారు.1988 లో కొత్త IUPAC నామకరణమును వాడుకలోకి తెచ్చారు..[12].ఈ గ్రూపులలో కొన్నింటికి సాధారణ పేర్లను(trivial/unsystematic names) ఆపాదించారు. గ్రూపు-3 నుండి గ్రూపు-10 వరకు ఎటువంటి సాధారణ పేర్లను పెట్టలేదు, వాటిని ఆ గ్రూపు సంఖ్యతో లేదా ఆ గ్రూపు లోని మొదటి మూలకం పేరు తోనో పిలుస్తారు.(ఉదా: గ్రూపు-3 ని స్కాండియం గ్రూపుగా పిలుస్తారు.)[11]

Elements in the same group tend to show patterns in atomic radius, ionization energy, and electronegativity. From top to bottom in a group, the atomic radii of the elements increase. Since there are more filled energy levels, valence electrons are found farther from the nucleus. From the top, each successive element has a lower ionization energy because it is easier to remove an electron since the atoms are less tightly bound. Similarly, a group has a top to bottom decrease in electronegativity due to an increasing distance between valence electrons and the nucleus.[13] There are exceptions to these trends, however, an example of which occurs in group 11 where electronegativity increases farther down the group.[14]

Groups in the periodic table
Group number 1 2 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAS (US) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
old IUPAC (European) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB Group 0
Trivial name Alkali metals Alkaline earth metals Coin­age metalsc Vola­tile metalsc Icosa­gensc Crys­tallo­gensc Pnicto­gens Chal­co­gens Halo­gens Noble gases
Name by element Lith­ium group Beryl­lium group Scan­dium group Titan­ium group Vana­dium group Chro­mium group Man­ga­nese group Iron group Co­balt group Nickel group Cop­per group Zinc group Boron group Car­bon group Nitro­gen group Oxy­gen group Fluor­ine group Helium or Neon group
Period 1
Ha

He
Period 2
Li

Be

B

C

N

O

F

Ne
Period 3
Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar
Period 4
K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr
Period 5
Rb

Sr
f-blockb
Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe
Period 6
Cs

Ba
lanthanides
Lub

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn
Period 7
Fr

Ra
actinides
Lrb

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Uut

Fl

Uup

Lv

Uus

Uuo
[[#ref_hydrogen{{{3}}}|^]]  Hydrogen (H), while placed in column 1, is not considered to be an alkali metal.
[[#ref_group3{{{3}}}|^]]  Group 3: depending on the source: Lutetium (Lu) and Lawrencium (Lr) may be included; the f-block (with 14 lanthanides and 14 actinides) may be included.
[[#ref_nonIUPAC{{{3}}}|^]]  This group name is not recommended by IUPAC.
Large version

పీరియడ్లు[మార్చు]

A period is a horizontal row in the periodic table. Although groups generally have more significant periodic trends, there are regions where horizontal trends are more significant than vertical group trends, such as the f-block, where the lanthanides and actinides form two substantial horizontal series of elements.[15]

Elements in the same period show trends in atomic radius, ionization energy, electron affinity, and electronegativity. Moving left to right across a period, atomic radius usually decreases. This occurs because each successive element has an added proton and electron which causes the electron to be drawn closer to the nucleus.[16] This decrease in atomic radius also causes the ionization energy to increase when moving from left to right across a period. The more tightly bound an element is, the more energy is required to remove an electron. Electronegativity increases in the same manner as ionization energy because of the pull exerted on the electrons by the nucleus.[13] Electron affinity also shows a slight trend across a period. Metals (left side of a period) generally have a lower electron affinity than nonmetals (right side of a period), with the exception of the noble gases.[17]

బ్లాకులు[మార్చు]

A diagram of the periodic table, highlighting the different blocks

The different regions of the periodic table are sometimes referred to as blocks in recognition of the sequence in which the electron shells of the elements are filled. Each block is named according to the subshell in which the "last" electron notionally resides.[18][n 3] The s-block comprises the first two groups (alkali metals and alkaline earth metals) as well as hydrogen and helium. The p-block comprises the last six groups which are groups 13 to 18 in IUPAC (3A to 8A in American) and contains, among other elements, all of the metalloids. The d-block comprises groups 3 to 12 in IUPAC (or 3B to 2B in American group numbering) and contains all of the transition metals. The f-block, usually offset below the rest of the periodic table, comprises the lanthanides and actinides.[19]

వర్గాలు[మార్చు]

The elements can be conveniently classified according to their shared physical and chemical properties into the major categories of metals, metalloids and nonmetals. Metals are generally located to the left and bottom of the periodic table. They are ordinarily shiny, highly conducting solids which form alloys with one another and salt-like ionic compounds with nonmetals. Nonmetals are located to the right and top. They are mostly coloured or colourless insulating gases that form covalent compounds with one another. In between metals and nonmetals are metalloids, which have intermediate or mixed properties.[20]

Metal and nonmetals can be further classified into similar subcategories that show a left to right gradation in metallic to non-metallic properties. The metals are divided into the highly reactive alkali metals, through the less reactive alkaline earth metals, lanthanides and actinides, via the archetypal transition metals, and ending in the physically and chemically weak poor metals. The nonmetals are simply subdivided into the polyatomic nonmetals which, being nearest the metalloids, show some incipient metallic character; the diatomic nonmetals, which are essentially nonmetallic; and the monatomic noble gases, which are almost completely inert and nonmetallic. Specialized groupings such as the refractory metals and the noble metals, which are subsets (in this example) of the transition metals, are also known[21] and occasionally denoted.[22]

Placing the elements into categories and subcategories based on shared properties is imperfect. There is a spectrum of properties within each category and it is not hard to find overlaps at the boundaries, as is the case with most classification schemes.[23] Beryllium, for example, is classified as an alkaline earth metal although its amphoteric chemistry and tendency to mostly form covalent compounds are both attributes of a chemically weak or poor metal. Radon is classified as a nonmetal and a noble gas yet has some cationic chemistry that is more characteristic of a metal. Other classification schemes are possible such as the division of the elements into mineralogical occurrence categories, or crystalline structures. Categorising the elements in this fashion dates back to at least 1869 when Hinrichs[24] wrote that simple boundary lines could be drawn on the periodic table to show elements having like properties, such as the metals and the nonmetals, or the gaseous elements.

ఇతర సౌకర్యాలు మరియు మార్పులు[మార్చు]

In presentations of the periodic table, the lanthanides and the actinides are customarily shown as two additional rows below the main body of the table,[25] with placeholders or else a selected single element of each series (either lanthanum or lutetium, and either actinium or lawrencium, respectively) shown in a single cell of the main table, between barium and hafnium, and radium and rutherfordium, respectively. This convention is entirely a matter of aesthetics and formatting practicality; a rarely used wide-formatted periodic table inserts the lanthanide and actinide series in their proper places, as parts of the table's sixth and seventh rows (periods). Some periodic tables include a dividing line, or equivalent, between metals and nonmetals.[26]

Periodic table with f-block separated
Periodic table with inline f-block
Periodic table with f-block separated (left) and inline (right)

ఆవర్తన పోకడలు[మార్చు]

ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం[మార్చు]

Approximate order in which shells and subshells are arranged by increasing energy according to the Madelung rule.

The electron configuration or organisation of electrons orbiting neutral atoms shows a recurring pattern or periodicity. The electrons occupy a series of electron shells (numbered shell 1, shell 2, and so on). Each shell consists of one or more subshells (named s, p, d, f and g). As atomic number increases, electrons progressively fill these shells and subshells more or less according to the Madelung rule or energy ordering rule, as shown in the diagram to the right. The electron configuration for neon, for example, is 1s2 2s2 2p6. With an atomic number of ten, neon has two electrons in the first shell, and eight electrons in the second shell—two in the s subshell and six in the p subshell. In periodic table terms, the first time an electron occupies a new shell corresponds to the start of each new period, these positions being occupied by hydrogen and the alkali metals.[27][28]

Periodic table trends. Arrows point at increase.

Since the properties of an element are mostly determined by its electron configuration, the properties of the elements likewise show recurring patterns or periodic behaviour, some examples of which are shown in the diagram on the left. It is this periodicity of properties, manifestations of which were noticed well before the underlying theory was developed, that led to the establishment of the periodic law (the properties of the elements recur at varying intervals) and the formulation of the first periodic tables.[27][28]

పరమాణు వ్యాసార్థం[మార్చు]

Atomic number plotted against atomic radius[n 4]

Atomic radii vary in a predictable and explainable manner across the periodic table. For instance, the radii generally decrease along each period of the table, from the alkali metals to the noble gases; and increase down each group. The radius increases sharply between the noble gas at the end of each period and the alkali metal at the beginning of the next period. These trends of the atomic radii (and of various other chemical and physical properties of the elements) can be explained by the electron shell theory of the atom; they provided important evidence for the development and confirmation of quantum theory.[29]

The electrons in the 4f-subshell, which is progressively filled from cerium (Z = 58) to lutetium (Z = 71), are not particularly effective at shielding the increasing nuclear charge from the sub-shells further out. The elements immediately following the lanthanides have atomic radii which are smaller than would be expected and which are almost identical to the atomic radii of the elements immediately above them.[30] Hence hafnium has virtually the same atomic radius (and chemistry) as zirconium, and tantalum has an atomic radius similar to niobium, and so forth. This is known as the lanthanide contraction. The effect of the lanthanide contraction is noticeable up to platinum (Z = 78), after which it is masked by a relativistic effect known as the inert pair effect.[31] The d-block contraction, which is a similar effect between the d-block and p-block, is less pronounced than the lanthanide contraction but arises from a similar cause.[30]

అయనీకరణ శక్మము[మార్చు]

Ionization energy. Each period begins at a minimum for the alkali metals, and ends at a maximum for the noble gases.

The first ionization energy is the energy it takes to remove one electron from an atom, the second ionization energy is the energy it takes to remove a second electron from the atom, and so on. For a given atom, successive ionization energies increase with the degree of ionization. For magnesium as an example, the first ionization energy is 738 kJ/mol and the second is 1450 kJ/mol. Electrons in the closer orbitals experience greater forces of electrostatic attraction; thus, their removal requires increasingly more energy. Ionization energy becomes greater up and to the right of the periodic table.[31]

Large jumps in the successive molar ionization energies occur when removing an electron from a noble gas (complete electron shell) configuration. For magnesium again, the first two molar ionization energies of magnesium given above correspond to removing the two 3s electrons, and the third ionization energy is a much larger 7730 kJ/mol, for the removal of a 2p electron from the very stable neon-like configuration of Mg2+. Similar jumps occur in the ionization energies of other third-row atoms.[31]

ఋణవిద్యుదాత్మకత[మార్చు]

Graph showing increasing electronegativity with growing number of selected groups

Electronegativity is the tendency of an atom to attract electrons.[32] An atom's electronegativity is affected by both its atomic number and the distance between the valence electrons and the nucleus. The higher its electronegativity, the more an element attracts electrons. It was first proposed by Linus Pauling in 1932.[33] In general, electronegativity increases on passing from left to right along a period, and decreases on descending a group. Hence, fluorine is the most electronegative of the elements,[n 5] while caesium is the least, at least of those elements for which substantial data is available.[14]

There are some exceptions to this general rule. Gallium and germanium have higher electronegativities than aluminium and silicon respectively because of the d-block contraction. Elements of the fourth period immediately after the first row of the transition metals have unusually small atomic radii because the 3d-electrons are not effective at shielding the increased nuclear charge, and smaller atomic size correlates with higher electronegativity.[14] The anomalously high electronegativity of lead, particularly when compared to thallium and bismuth, appears to be an artifact of data selection (and data availability)—methods of calculation other than the Pauling method show the normal periodic trends for these elements.[34]

ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ[మార్చు]

Dependence of electron affinity on atomic number.[35] Values generally increase across each period, culminating with the halogens before decreasing precipitously with the noble gases. Examples of localized peaks seen in hydrogen, the alkali metals and the group 11 elements are caused by a tendency to complete the s-shell (with the 6s shell of gold being further stabilized by relativistic effects and the presence of a filled 4f sub shell). Examples of localized troughs seen in the alkaline earth metals, and nitrogen, phosphorus, manganese and rhenium are caused by filled s-shells, or half-filled p- or d-shells.[36]

The electron affinity of an atom is the amount of energy released when an electron is added to a neutral atom to form a negative ion. Although electron affinity varies greatly, some patterns emerge. Generally, nonmetals have more positive electron affinity values than metals. Chlorine most strongly attracts an extra electron. The electron affinities of the noble gases have not been measured conclusively, so they may or may not have slightly negative values.[37]

Electron affinity generally increases across a period. This is caused by the filling of the valence shell of the atom; a group 17 atom releases more energy than a group 1 atom on gaining an electron because it obtains a filled valence shell and is therefore more stable.[37]

A trend of decreasing electron affinity going down groups would be expected. The additional electron will be entering an orbital farther away from the nucleus. As such this electron would be less attracted to the nucleus and would release less energy when added. However, in going down a group, around one-third of elements are anomalous, with heavier elements having higher electron affinities than their next lighter congenors. Largely, this is due to the poor shielding by d and f electrons. A uniform decrease in electron affinity only applies to group 1 atoms.[38]

లోహ ధర్మం[మార్చు]

The lower the values of ionization energy, electronegativity and electron affinity, the more metallic character the element has. Conversely, nonmetallic character increases with higher values of these properties.[39] Given the periodic trends of these three properties, metallic character tends to decrease going across a period and, with some irregularities (mostly) due to poor screening of the nucleus by d and f electrons, and relativistic effects,[40] tends to increase going down a group. Thus, the most metallic elements (such as caesium and francium) are found at the bottom left of traditional periodic tables and the most nonmetallic elements (oxygen, fluorine, chlorine) at the top right. The combination of horizontal and vertical trends in metallic character explains the stair-shaped dividing line between metals and nonmetals found on some periodic tables, and the practice of sometimes categorizing several elements adjacent to that line, or elements adjacent to those elements, as metalloids.[41][42]

చరిత్ర[మార్చు]

మొదటి వ్యవస్థీకృత ప్రయత్నాలు[మార్చు]

The discovery of the elements mapped to significant periodic table development dates (pre-, per- and post-)

In 1789, Antoine Lavoisier published a list of 33 chemical elements, grouping them into gases, metals, nonmetals, and earths;[43] Chemists spent the following century searching for a more precise classification scheme. In 1829, Johann Wolfgang Döbereiner observed that many of the elements could be grouped into triads based on their chemical properties. Lithium, sodium, and potassium, for example, were grouped together in a triad as soft, reactive metals. Döbereiner also observed that, when arranged by atomic weight, the second member of each triad was roughly the average of the first and the third;[44] this became known as the Law of Triads.[45] German chemist Leopold Gmelin worked with this system, and by 1843 he had identified ten triads, three groups of four, and one group of five. Jean-Baptiste Dumas published work in 1857 describing relationships between various groups of metals. Although various chemists were able to identify relationships between small groups of elements, they had yet to build one scheme that encompassed them all.[44]

In 1858, German chemist August Kekulé observed that carbon often has four other atoms bonded to it. Methane, for example, has one carbon atom and four hydrogen atoms. This concept eventually became known as valency; different elements bond with different numbers of atoms.[46]

In 1862, Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois, a French geologist, published an early form of periodic table, which he called the telluric helix or screw. He was the first person to notice the periodicity of the elements. With the elements arranged in a spiral on a cylinder by order of increasing atomic weight, de Chancourtois showed that elements with similar properties seemed to occur at regular intervals. His chart included some ions and compounds in addition to elements. His paper also used geological rather than chemical terms and did not include a diagram; as a result, it received little attention until the work of Dmitri Mendeleev.[47]

In 1864, Julius Lothar Meyer, a German chemist, published a table with 44 elements arranged by valency. The table showed that elements with similar properties often shared the same valency.[48] Concurrently, William Odling (an English chemist) published an arrangement of 57 elements, ordered on the basis of their atomic weights. With some irregularities and gaps, he noticed what appeared to be a periodicity of atomic weights amongst the elements and that this accorded with 'their usually received groupings.' [49] Odling alluded to the idea of a periodic law but did not pursue it.[50] He subsequently proposed (in 1870) a valence-based classification of the elements.[51]

Newlands's periodic table, as presented to the Chemical Society in 1866, and based on the law of octaves

English chemist John Newlands produced a series of papers from 1863 to 1866 noting that when the elements were listed in order of increasing atomic weight, similar physical and chemical properties recurred at intervals of eight; he likened such periodicity to the octaves of music.[52][53] This so termed Law of Octaves, however, was ridiculed by Newlands' contemporaries, and the Chemical Society refused to publish his work.[54] Newlands was nonetheless able to draft a table of the elements and used it to predict the existence of missing elements, such as germanium.[55] The Chemical Society only acknowledged the significance of his discoveries five years after they credited Mendeleev.[56]

In 1867, Gustavus Hinrichs, a Danish born academic chemist based in America, published a spiral periodic system based on atomic spectra and weights, and chemical similarities. His work was regarded as idiosyncratic, ostentatious and labyrinthine and this may have militated against its recognition and acceptance.[57][58]

మెండాలీఫ్ ఆవర్తన పట్టిక[మార్చు]

Dmitri Mendeleev
Mendeleev's 1869 periodic table; note that his arrangement presents the periods vertically, and the groups horizontally.

Russian chemistry professor Dmitri Mendeleev and German chemist Julius Lothar Meyer independently published their periodic tables in 1869 and 1870, respectively.[59] Mendeleev's table was his first published version; that of Meyer was an expanded version of his (Meyer's) table of 1864.[60] They both constructed their tables by listing the elements in rows or columns in order of atomic weight and starting a new row or column when the characteristics of the elements began to repeat.[61]

The recognition and acceptance afforded to Mendeleev's table came from two decisions he made. The first was to leave gaps in the table when it seemed that the corresponding element had not yet been discovered.[62] Mendeleev was not the first chemist to do so, but he was the first to be recognized as using the trends in his periodic table to predict the properties of those missing elements, such as gallium and germanium.[63] The second decision was to occasionally ignore the order suggested by the atomic weights and switch adjacent elements, such as tellurium and iodine, to better classify them into chemical families. With the development of theories of atomic structure, it became apparent that Mendeleev had unintentionally listed the elements in order of increasing atomic number or nuclear charge.[64]

The significance of atomic numbers to the organization of the periodic table was not appreciated until the existence and properties of protons and neutrons became understood. Mendeleev's periodic tables used atomic weight instead of atomic number to organize the elements, information determinable to fair precision in his time. Atomic weight worked well enough in most cases to (as noted) give a presentation that was able to predict the properties of missing elements more accurately than any other method then known. Substitution of atomic numbers, once understood, gave a definitive, integer-based sequence for the elements, still used today even as new synthetic elements are being produced and studied.[65]

తర్వాత అభివృద్ధి[మార్చు]

Short form of periodic table, as originally published by Mendeleev in 1871, updated with all elements discovered to 2012.

In 1871, Mendeleev published an updated form of periodic table (shown at left), as well as giving detailed predictions for the elements he had earlier noted were missing, but should exist.[66] These gaps were subsequently filled as chemists discovered additional naturally occurring elements.[67] It is often stated that the last naturally occurring element to be discovered was francium (referred to by Mendeleev as eka-caesium) in 1939.[68] However, plutonium, produced synthetically in 1940, was identified in trace quantities as a naturally occurring primordial element in 1971,[69] and by 2011 it was known that all the elements up to californium can occur naturally as trace amounts in uranium ores by neutron capture and beta decay.[4]

The popular[70] periodic table layout, also known as the common or standard form (as shown at various other points in this article), is attributable to Horace Groves Deming. In 1923, Deming, an American chemist, published short (Mendeleev style) and medium (18-column) form periodic tables.[71][n 6] Merck and Company prepared a handout form of Deming's 18-column medium table, in 1928, which was widely circulated in American schools. By the 1930s Deming's table was appearing in handbooks and encyclopaedias of chemistry. It was also distributed for many years by the Sargent-Welch Scientific Company.[72][73][74]

With the development of modern quantum mechanical theories of electron configurations within atoms, it became apparent that each period (row) in the table corresponded to the filling of a quantum shell of electrons. Larger atoms have more electron sub-shells, so later tables have required progressively longer periods.[75]

Glenn T. Seaborg who, in 1945, suggested a new periodic table showing the actinides as belonging to a second f-block series

In 1945, Glenn Seaborg, an American scientist, made the suggestion that the actinide elements, like the lanthanides were filling an f sub-level. Before this time the actinides were thought to be forming a fourth d-block row. Seaborg's colleagues advised him not to publish such a radical suggestion as it would most likely ruin his career. As Seaborg considered he did not then have a career to bring into disrepute, he published anyway. Seaborg's suggestion was found to be correct and he subsequently went on to win the 1951 Nobel prize in chemistry for his work in synthesizing actinide elements.[76][77][n 7]

Although minute quantities of some transuranic elements occur naturally,[4] they were all first discovered in laboratories. Their production has expanded the periodic table significantly, the first of these being neptunium, synthesized in 1939.[78] Because many of the transuranic elements are highly unstable and decay quickly, they are challenging to detect and characterize when produced. There have been controversies concerning the acceptance of competing discovery claims for some elements, requiring independent review to determine which party has priority, and hence naming rights. The most recently accepted and named elements are flerovium (element 114) and livermorium (element 116), both named on 31 May 2012.[79] In 2010, a joint Russia–US collaboration at Dubna, Moscow Oblast, Russia, claimed to have synthesized six atoms of ununseptium (element 117), making it the most recently claimed discovery.[80]

ప్రత్యామ్నాయ నమూనాలు[మార్చు]

Theodor Benfey's spiral periodic table

There are many periodic tables with layouts other than that of the common or standard form. Within 100 years of the appearance of Mendeleev's table in 1869 it has been estimated that around 700 different periodic table versions were published.[81] As well as numerous rectangular variations, other periodic table formats have included, for example,[n 8] circular, cubic, cylindrical, edificial (building-like), helical, lemniscate, octagonal prismatic, pyramidal, separated, spherical, spiral, and triangular forms. Such alternatives are often developed to highlight or emphasize chemical or physical properties of the elements that are not as apparent in traditional periodic tables.[81]

A popular[82] alternative layout is that of Theodor Benfey (1960). The elements are arranged in a continuous spiral, with hydrogen at the center and the transition metals, lanthanides, and actinides occupying peninsulas.[83]

Most periodic tables are two-dimensional[4] however three-dimensional tables are known to as far back as at least 1862 (pre-dating Mendeleev's two-dimensional table of 1869). More recent examples include Courtines' Periodic Classification (1925),[84] Wringley's Lamina System (1949),[85] Giguère's Periodic helix (1965)[86][n 9] and Dufour's Periodic Tree (1996).[87] Going one better, Stowe's Physicist's Periodic Table (1989)[88] has been described as being four-dimensional (having three spatial dimensions and one colour dimension).[89]

The various forms of periodic tables can be thought of as lying on a chemistry–physics continuum.[90] Towards the chemistry end of the continuum can be found, as an example, Rayner-Canham's 'unruly'[91] Inorganic Chemist's Periodic Table (2002),[92] which emphasizes trends and patterns, and unusual chemical relationships and properties. Near the physics end of the continuum is Janet's Left-Step Periodic Table (1928). This has a structure which shows a closer connection to the order of electron-shell filling and, by association, quantum mechanics.[93] Somewhere in the middle of the continuum is the ubiquitous common or standard form of periodic table. This is regarded as better expressing empirical trends in physical state, electrical and thermal conductivity, and oxidation numbers, and other properties easily inferred from traditional techniques of the chemical laboratory.[94]

Janet left-step periodic table
1s H He
2s Li Be
2p 3s B C N O F Ne Na Mg
3p 4s Al Si P S Cl Ar K Ca
3d 4p 5s Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr
4d 5p 6s Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te  I  Xe Cs Ba
4f 5d 6p 7s La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra
5f 6d 7p 8s Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 113 Fl 115 Lv 117 118 119 120
f-block d-block p-block s-block
This form of periodic table is more congruent with the order in which electron shells are filled, as shown in the accompanying sequence in the left margin (read from top to bottom, left to right).

బహిరంగ ప్రశ్నలు మరియు వివాదాలు[మార్చు]

తెలియని రసాయన లక్షణాలతో ఉన్న మూలకాలు[మార్చు]

Although all elements up to ununoctium have been discovered, only elements up to hassium (element 108), along with copernicium (element 112), have known chemical properties. The other elements may behave differently from what would be predicted by extrapolation, due to relativistic effects; for example, flerovium has been predicted to possibly exhibit some noble-gas-like properties, even though it is currently placed in the carbon group.[95] More recent experiments have suggested, however, that flerovium behaves chemically like lead, as expected from its periodic table position.[96]

తదుపరి ఆవర్తన పట్టిక పొడిగింపులు[మార్చు]

It is unclear whether new elements will continue the pattern of the current periodic table as period 8, or require further adaptations or adjustments. Seaborg expected the eighth period to follow the previously established pattern exactly, so that it would include a two-element s-block for elements 119 and 120, a new g-block for the next 18 elements, and 30 additional elements continuing the current f-, d-, and p-blocks.[97] More recently, physicists such as Pekka Pyykkö have theorized that these additional elements do not follow the Madelung rule, which predicts how electron shells are filled and thus affects the appearance of the present periodic table.[98]

సాధ్యమయ్యే అత్యధిక పరమాణు సంఖ్య తో మూలకం[మార్చు]

The number of possible elements is not known. A very early suggestion made by Elliot Adams in 1911, and based on the arrangement of elements in each horizontal periodic table row, was that elements of atomic weight greater than 256± (which would equate to between elements 99 and 100 in modern-day terms) did not exist.[99] A higher—more recent—estimate is that the periodic table may end soon after the island of stability,[100] which is expected to center around element 126, as the extension of the periodic and nuclides tables is restricted by proton and neutron drip lines.[101] Other predictions of an end to the periodic table include at element 128 by John Emsley,[4] at element 137 by Richard Feynman[102] and at element 155 by Albert Khazan.[4][n 10]

బోర్ నమూనా

The Bohr model exhibits difficulty for atoms with atomic number greater than 137, as any element with an atomic number greater than 137 would require 1s electrons to be traveling faster than c, the speed of light.[103] Hence the non-relativistic Bohr model is inaccurate when applied to such an element.

సాపేక్షతా డిరాక్ సమీకరణం

The relativistic Dirac equation has problems for elements with more than 137 protons. For such elements, the wave function of the Dirac ground state is oscillatory rather than bound, and there is no gap between the positive and negative energy spectra, as in the Klein paradox.[104] More accurate calculations taking into account the effects of the finite size of the nucleus indicate that the binding energy first exceeds the limit for elements with more than 173 protons. For heavier elements, if the innermost orbital (1s) is not filled, the electric field of the nucleus will pull an electron out of the vacuum, resulting in the spontaneous emission of a positron;[105] however, this does not happen if the innermost orbital is filled, so that element 173 is not necessarily the end of the periodic table.[106]

Hydrogen and helium are often placed in different places than their electron configurations would indicate; hydrogen is usually placed above lithium, in accordance with its electron configuration, but is sometimes placed above fluorine,[107] or even carbon,[107] as it also behaves somewhat similarly to them. Hydrogen is also sometimes placed in its own group, as it does not behave similarly enough to any element to be placed in a group with another.[108] Helium is almost always placed above neon, as they are very similar chemically, although it is occasionally placed above beryllium on account of having a comparable electron shell configuration (helium: 1s2; beryllium: [He] 2s2).[18]

పరివర్తన మూలకాలు కల గ్రూపులు[మార్చు]

The definition of a transition metal, as given by IUPAC, is an element whose atom has an incomplete d sub-shell, or which can give rise to cations with an incomplete d sub-shell.[109] By this definition all of the elements in groups 3–11 are transition metals. The IUPAC definition therefore excludes group 12, comprising zinc, cadmium and mercury, from the transition metals category.

Some chemists treat the categories "d-block elements" and "transition metals" interchangeably, thereby including groups 3–12 among the transition metals. In this instance the group 12 elements are treated as a special case of transition metal in which the d electrons are not ordinarily involved in chemical bonding. The recent discovery that mercury can use its d electrons in the formation of mercury(IV) fluoride (HgF4) has prompted some commentators to suggest that mercury can be regarded as a transition metal.[110] Other commentators, such as Jensen,[111] have argued that the formation of a compound like HgF4 can occur only under highly abnormal conditions. As such, mercury could not be regarded as a transition metal by any reasonable interpretation of the ordinary meaning of the term.[111]

Still other chemists further exclude the group 3 elements from the definition of a transition metal. They do so on the basis that the group 3 elements do not form any ions having a partially occupied d shell and do not therefore exhibit any properties characteristic of transition metal chemistry.[112] In this case, only groups 4–11 are regarded as transition metals.

3 వ గ్రూపులో 6 మరియు 7 పీరియడ్ల మూలకాలు[మార్చు]

Although scandium and yttrium are always the first two group 3 elements, the identity of the next two elements is not agreed upon; they are either lanthanum and actinium, or lutetium and lawrencium. Although there are some strong physical and chemical arguments supporting the latter arrangement not all authors are convinced.[113]

సరైన రూపం[మార్చు]

The many different forms of periodic table have prompted the question of whether there is an optimal or definitive form of periodic table. The answer to this question is thought to depend on whether the chemical periodicity seen to occur among the elements has an underlying truth, effectively hard-wired into the universe, or if any such periodicity is instead the product of subjective human interpretation, contingent upon the circumstances, beliefs and predilections of human observers. An objective basis for chemical periodicity would settle the questions about the location of hydrogen and helium, and the composition of group 3. Such an underlying truth, if it exists, is thought to have not yet been discovered. In its absence, the many different forms of periodic table can be regarded as variations on the theme of chemical periodicity, each of which explores and emphasizes different aspects, properties, perspectives and relationships of and among the elements.[n 11] The ubiquity of the standard or medium-long periodic table is thought to be a result of this layout having a good balance of features in terms of ease of construction and size, and its depiction of atomic order and periodic trends.[50][114]

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూస:Wikipedia books

నోట్సు[మార్చు]

 1. కృత్రిమంగా తయారుచేయబడిన తర్వాత ప్రకృతిలో లభించినవి. అవి టెక్నీషియం (Z=43), ప్రోమేథియం (61), ఆస్టాటిన్ (85), ఫ్రాన్షియం (87),నెప్ట్యూన్యం (93), ప్లూటోనియం (94), అమెరిసియం (95), క్యూరియం (96),బెర్కెలియం (97) మరియు కాలిఫోర్నియం (98).
 2. Some tables include an element zero (i.e. a substance composed purely of neutrons), although this is uncommon. See, for example. Philip Stewart's Chemical Galaxy.
 3. There is an inconsistency and some irregularities in this convention. Thus, helium is shown in the p-block but is actually an s-block element, and (for example) the d-subshell in the d-block is actually filled by the time group 11 is reached, rather than group 12.
 4. The noble gases, astatine, francium, and all elements heavier than americium were left out as there is no data for them.
 5. While fluorine is the most electronegative of the elements under the Pauling scale, neon is the most electronegative element under other scales, such as the Allen scale.
 6. An antecedent of Deming's 18-column table may be seen in Adams' 16-column Periodic Table of 1911. Adams omits the rare earths and the 'radioactive elements' (i.e. the actinides) from the main body of his table and instead shows them as being 'careted in only to save space' (rare earths between Ba and eka-Yt; radioactive elements between eka-Te and eka-I). See: Elliot Q. A. (1911). "A modification of the periodic table". Journal of the American Chemical Society. 33(5): 684–688 (687).
 7. A second extra-long periodic table row, to accommodate known and undiscovered elements with an atomic weight greater than bismuth (thorium, protactinium and uranium, for example), had been postulated as far back as 1892. Most investigators, however, considered that these elements were analogues of the third series transition elements, hafnium, tantalum and tungsten. The existence of a second inner transition series, in the form of the actinides, was not accepted until similarities with the electron structures of the lanthanides had been established. See: van Spronsen, J. W. (1969). The periodic system of chemical elements. Amsterdam: Elsevier. p. 315–316, ISBN 0-444-40776-6.
 8. See The Internet database of periodic tables for depictions of these kinds of variants.
 9. The animated depiction of Giguère's periodic table that is widely available on the internet (including from here Archived 2014-03-01 at the Wayback Machine.) is erroneous, as it does not include hydrogen and helium. Giguère included hydrogen, above lithium, and helium, above beryllium. See: Giguère P.A. (1966). "The "new look" for the periodic system". Chemistry in Canada 18 (12): 36–39 (see p. 37).
 10. Karol (2002, p. 63) contends that gravitational effects would become significant when atomic numbers become astronomically large, thereby overcoming other super-massive nuclei instability phenomena, and that neutron stars (with atomic numbers on the order of 1021) can arguably be regarded as representing the heaviest known elements in the universe. See: Karol P. J. (2002). "The Mendeleev–Seaborg periodic table: Through Z = 1138 and beyond". Journal of Chemical Education 79 (1): 60–63.
 11. Scerri, one of the foremost authorities on the history of the periodic table (Sella 2013), favoured the concept of an optimal form of periodic table but has recently changed his mind and now supports the value of a plurality of periodic tables. See: Sella A. (2013). 'An elementary history lesson'. New Scientist. 2929, August 13th: 51, accessed September 4th 2013; and Scerri, E. (2013). 'Is there an optimal periodic table and other bigger questions in the philosophy of science.'. August 9th, accessed September 4th, 2013.

మూలాలు[మార్చు]

 1. Greenwood, pp. 24–27
 2. Gray, p. 6
 3. Koppenol, W. H. (2002). "Naming of New Elements (IUPAC Recommendations 2002)" (PDF). Pure and Applied Chemistry. 74 (5): 787–791. doi:10.1351/pac200274050787.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (New సంపాదకులు.). New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-960563-7. ఉదహరింపు పొరపాటు: చెల్లని <ref> ట్యాగు; "emsley" అనే పేరును విభిన్న కంటెంటుతో అనేక సార్లు నిర్వచించారు
 5. Haire, Richard G. (2006). "Fermium, Mendelevium, Nobelium and Lawrencium". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (సంపాదకులు.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd సంపాదకులు.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
 6. Scerri 2007, p. 24
 7. Messler, R. W. (2010). The essence of materials for engineers. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers. p. 32. ISBN 0763778338.
 8. Bagnall, K. W. (1967). "Recent advances in actinide and lanthanide chemistry". In Fields, PR; Moeller, T (సంపాదకులు.). Advances in chemistry, Lanthanide/Actinide chemistry. Advances in Chemistry. 71. American Chemical Society. pp. 1–12. doi:10.1021/ba-1967-0071. ISBN 0-8412-0072-6
 9. Day, M. C.; Selbin, J. (1969). Theoretical inorganic chemistry (2nd సంపాదకులు.). New York, MA: Reinhold Book Corporation. p. 103. ISBN 0763778338.
 10. Holman, J.; Hill, G. C. (2000). Chemistry in context (5th సంపాదకులు.). Walton-on-Thames: Nelson Thornes. p. 40. ISBN 0174482760.
 11. 11.0 11.1 Leigh, G. J. (1990). Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990. Blackwell Science. ISBN 0-632-02494-1.
 12. Fluck, E. (1988). "New Notations in the Periodic Table" (PDF). Pure Appl. Chem. IUPAC. 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. Retrieved 24 March 2012.
 13. 13.0 13.1 Moore, p. 111
 14. 14.0 14.1 14.2 Greenwood, p. 30
 15. Stoker, Stephen H. (2007). General, organic, and biological chemistry. New York: Houghton Mifflin. p. 68. ISBN 978-0-618-73063-6. OCLC 52445586.
 16. Mascetta, Joseph (2003). Chemistry The Easy Way (4th సంపాదకులు.). New York: Hauppauge. p. 50. ISBN 978-0-7641-1978-1. OCLC 52047235.
 17. Kotz, John; Treichel, Paul; Townsend, John (2009). Chemistry and Chemical Reactivity, Volume 2 (7th సంపాదకులు.). Belmont: Thomson Brooks/Cole. p. 324. ISBN 978-0-495-38712-1. OCLC 220756597.
 18. 18.0 18.1 Gray, p. 12
 19. Jones, Chris (2002). d- and f-block chemistry. New York: J. Wiley & Sons. p. 2. ISBN 978-0-471-22476-1. OCLC 300468713.
 20. Silberberg, M. S. (2006). Chemistry: The molecular nature of matter and change (4th సంపాదకులు.). New York: McGraw-Hill. p. 536. ISBN 0071116583.
 21. Manson, S. S.; Halford, G. R. (2006). Fatigue and durability of structural materials. Materials Park, Ohio: ASM International. p. 376. ISBN 0871708256.
 22. Bullinger, Hans-Jörg (2009). Technology guide: Principles, applications, trends. Berlin: Springer-Verlag. p. 8. ISBN 9783540885450.
 23. Jones, B. W. (2010). Pluto: Sentinel of the outer solar system. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 169–71. ISBN 9780521194365.
 24. Hinrichs, G. D. (1869). "On the classification and the atomic weights of the so-called chemical elements, with particular reference to Stas's determinations". Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 18 (5): 112–124.
 25. Gray, p. 11
 26. Jespersen, N. D. (2010). Barron's AP chemistry (5 revised సంపాదకులు.). Hauppauge, NY: Barron's Educational Series. p. 117. ISBN 0764140507.
 27. 27.0 27.1 Myers, R. (2003). The basics of chemistry. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. pp. 61–67. ISBN 0313316643.
 28. 28.0 28.1 Chang, Raymond (2002). Chemistry (7 సంపాదకులు.). New York: McGraw-Hill. pp. 289–310, 340–42. ISBN 0-07-112072-6.
 29. Greenwood, p. 27
 30. 30.0 30.1 Jolly, W. L. (1991). Modern Inorganic Chemistry (2nd సంపాదకులు.). McGraw-Hill. p. 22. ISBN 978-0-07-112651-9.
 31. 31.0 31.1 31.2 Greenwood, p. 28
 32. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "Electronegativity".
 33. Pauling, L. (1932). "The Nature of the Chemical Bond. IV. The Energy of Single Bonds and the Relative Electronegativity of Atoms". Journal of the American Chemical Society. 54 (9): 3570–3582. doi:10.1021/ja01348a011.
 34. Allred, A. L. (1960). "Electronegativity values from thermochemical data". Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. Northwestern University. 17 (3–4): 215–221. doi:10.1016/0022-1902(61)80142-5. Retrieved 11 June 2012.
 35. Huheey, Keiter & Keiter, p. 42
 36. Siekierski, Slawomir; Burgess, John (2002). Concise chemistry of the elements. Chichester: Horwood Publishing. pp. 35‒36. ISBN 1898563713.
 37. 37.0 37.1 Chang, pp. 307–309
 38. Huheey, Keiter & Keiter, pp. 42, 880–81
 39. Yoder, C. H.; Suydam, F. H.; Snavely, F. A. (1975). Chemistry (2nd సంపాదకులు.). Harcourt Brace Jovanovich. p. 58. ISBN 0-15-506465-7.
 40. Huheey, Keiter & Keiter, pp. 880–85
 41. Sacks, O (2009). Uncle Tungsten: Memories of a chemical boyhood. New York: Alfred A. Knopf. pp. 191, 194. ISBN 0-375-70404-3.
 42. Gray, p. 9
 43. Siegfried, Robert (2002). From elements to atoms: a history of chemical composition. Philadelphia, Pennsylvania: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. p. 92. ISBN 0-87169-924-9.
 44. 44.0 44.1 Ball, p. 100
 45. Horvitz, Leslie (2002). Eureka!: Scientific Breakthroughs That Changed The World. New York: John Wiley. p. 43. ISBN 978-0-471-23341-1. OCLC 50766822.
 46. van Spronsen, J. W. (1969). The periodic system of chemical elements. Amsterdam: Elsevier. p. 19. ISBN 0444407766.
 47. Annales des Mines history page.
 48. Venable, pp. 85–86; 97
 49. Odling, W. (2002). "On the proportional numbers of the elements". Quarterly Journal of Science. 1: 642–648 (643).
 50. 50.0 50.1 Scerri, Eric R. (2011). The periodic table: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199582495.
 51. Kaji, M. (2004). "Discovery of the periodic law: Mendeleev and other researchers on element classification in the 1860s". In Rouvray, D. H.; King, R. Bruce (సంపాదకులు.). The periodic table: Into the 21st Century. Research Studies Press. pp. 91–122 (95). ISBN 0-86380-292-3.
 52. Newlands, John A. R. (20 August 1864). "On Relations Among the Equivalents". Chemical News. 10: 94–95.
 53. Newlands, John A. R. (18 August 1865). "On the Law of Octaves". Chemical News. 12: 83.
 54. Bryson, Bill (2004). A Short History of Nearly Everything. Black Swan. pp. 141–142. ISBN 978-0-552-15174-0.
 55. Scerri 2007, p. 306
 56. Brock, W. H.; Knight, D. M. (1965). "The Atomic Debates: 'Memorable and Interesting Evenings in the Life of the Chemical Society'". Isis. The University of Chicago Press. 56 (1): 5–25. doi:10.1086/349922. |first3= missing |last3= (help)
 57. Scerri 2007, pp. 87, 92
 58. Kauffman, George B. (1969). "American forerunners of the periodic law". Journal of Chemical Education. 46 (3): 128–135 (132). Bibcode:1969JChEd..46..128K. doi:10.1021/ed046p128. Unknown parameter |month= ignored (help)
 59. Mendelejew, Dimitri (1869). "Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente". Zeitschrift für Chemie (German లో): 405–406.CS1 maint: unrecognized language (link)
 60. Venable, pp. 96–97; 100–102
 61. Ball, pp. 100–102
 62. Pullman, Bernard (1998). The Atom in the History of Human Thought. Translated by Axel Reisinger. Oxford University Press. p. 227. ISBN 0-19-515040-6.
 63. Ball, p. 105
 64. Atkins, P. W. (1995). The Periodic Kingdom. HarperCollins Publishers, Inc. p. 87. ISBN 0-465-07265-8.
 65. Samanta, C.; Chowdhury, P. Roy; Basu, D.N. (2007). "Predictions of alpha decay half lives of heavy and superheavy elements". Nucl. Phys. A. 789: 142–154. arXiv:nucl-th/0703086. Bibcode:2007NuPhA.789..142S. doi:10.1016/j.nuclphysa.2007.04.001.
 66. Scerri 2007, p. 112
 67. Kaji, Masanori (2002). "D.I. Mendeleev's Concept of Chemical Elements and the Principle of Chemistry" (PDF). Bull. Hist. Chem. Tokyo Institute of Technology. 27 (1): 4–16. Retrieved 11 June 2012.
 68. Adloff, Jean-Pierre; Kaufman, George B. (25 September 2005). "Francium (Atomic Number 87), the Last Discovered Natural Element". The Chemical Educator. మూలం నుండి 4 జూన్ 2013 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 26 March 2007. Cite web requires |website= (help)
 69. Hoffman, D. C.; Lawrence, F. O.; Mewherter, J. L.; Rourke, F. M. (1971). "Detection of Plutonium-244 in Nature". Nature. 234 (5325): 132–134. Bibcode:1971Natur.234..132H. doi:10.1038/234132a0.
 70. Gray, p.  12
 71. Deming, Horace G (1923). General chemistry: An elementary survey. New York: J. Wiley & Sons. pp. 160, 165.
 72. Abraham, M; Coshow, D; Fix, W. Periodicity:A source book module, version 1.0 (PDF). New York: Chemsource, Inc. p. 3. మూలం (PDF) నుండి 2012-05-14 న ఆర్కైవు చేసారు. Retrieved 2013-10-15.
 73. Emsley, J (7 March 1985). "Mendeleyev's dream table". New Scientist: 32–36(36).
 74. Fluck, E (1988). "New notations in the period table". Pure & Applied Chemistry. 60 (3): 431–436 (432). doi:10.1351/pac198860030431.
 75. Ball, p. 111
 76. Scerri 2007, pp. 270‒71
 77. Masterton, William L.; Hurley, Cecile N.; Neth, Edward J. Chemistry: Principles and reactions (7th సంపాదకులు.). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning. p. 173. ISBN 1111427100.
 78. Ball, p. 123
 79. Barber, Robert C.; Karol, Paul J; Nakahara, Hiromichi; Vardaci, Emanuele; Vogt, Erich W. (2011). "Discovery of the elements with atomic numbers greater than or equal to 113 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. 83 (7): 1485. doi:10.1351/PAC-REP-10-05-01.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 80. (Russian లో) "Эксперимент по синтезу 117-го элемента получает продолжение". JINR. 2012. Unknown parameter |trans_title= ignored (help); Cite web requires |website= (help)
 81. 81.0 81.1 Scerri 2007, p. 20
 82. Emsely, J; Sharp, R (21 June 2010). "The periodic table: Top of the charts". The Independent.
 83. Seaborg, Glenn (1964). "Plutonium: The Ornery Element". Chemistry. 37 (6): 14.
 84. Mark R. Leach. "1925 Courtines' Periodic Classification". Retrieved 16 October 2012. Cite web requires |website= (help)
 85. Mark R. Leach. "1949 Wringley's Lamina System". Retrieved 16 October 2012. Cite web requires |website= (help)
 86. Mazurs, E.G. (1974). Graphical Representations of the Periodic System During One Hundred Years. Alabama: University of Alabama Press. p. 111. ISBN 978-0-8173-3200-6.
 87. Mark R. Leach. "1996 Dufour's Periodic Tree". Retrieved 16 October 2012. Cite web requires |website= (help)
 88. Mark R. Leach. "1989 Physicist's Periodic Table by Timothy Stowe". Retrieved 16 October 2012. Cite web requires |website= (help)
 89. Bradley, David (20 July 2011). "At last, a definitive periodic table?". ChemViews Magazine. doi:10.1002/chemv.201000107.
 90. Scerri 2007, pp. 285‒86
 91. Scerri 2007, p. 285
 92. Mark R. Leach. "2002 Inorganic Chemist's Periodic Table". Retrieved 16 October 2012. Cite web requires |website= (help)
 93. Scerri, Eric (2008). "The role of triads in the evolution of the periodic table: Past and present". Journal of Chemical Education. 85 (4): 585–89 (see p.589). Bibcode:2008JChEd..85..585S. doi:10.1021/ed085p585.
 94. Bent, H. A.; Weinhold, F (2007). "Supporting information: News from the periodic table: An introduction to "Periodicity symbols, tables, and models for higher-order valency and donor–acceptor kinships"". Journal of Chemical Education. 84 (7): 3–4. doi:10.1021/ed084p1145.
 95. Schändel, Matthias (2003). The Chemistry of Superheavy Elements. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. p. 277. ISBN 1-4020-1250-0.
 96. Scerri 2011, pp. 142–143
 97. Frazier, K. (1978). "Superheavy Elements". Science News. 113 (15): 236–238. doi:10.2307/3963006. JSTOR 3963006.
 98. Pyykkö, Pekka (2011). "A suggested periodic table up to Z ≤ 172, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions". Physical Chemistry Chemical Physics. 13 (1): 161–168. Bibcode:2011PCCP...13..161P. doi:10.1039/c0cp01575j. PMID 20967377.
 99. Elliot, Q. A. (1911). "A modification of the periodic table". Journal of the American Chemical Society. 33 (5): 684–688 (688). doi:10.1021/ja02218a004.
 100. Glenn Seaborg (ca. 2006). "transuranium element (chemical element)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2010-03-16. Cite web requires |website= (help); Check date values in: |date= (help)
 101. Cwiok, S.; Heenen, P.-H.; Nazarewicz, W. (2005). "Shape coexistence and triaxiality in the superheavy nuclei". Nature. 433 (7027): 705–9. Bibcode:2005Natur.433..705C. doi:10.1038/nature03336. PMID 15716943.
 102. Elert, G. "Atomic Models". The Physics Hypertextbook. Retrieved 2009-10-09.
 103. Eisberg, R.; Resnick, R. (1985). Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles. Wiley.
 104. Bjorken, J. D.; Drell, S. D. (1964). Relativistic Quantum Mechanics. McGraw-Hill.
 105. Greiner, W.; Schramm, S. (2008). "American Journal of Physics". 76: 509. Cite journal requires |journal= (help), and references therein.
 106. Ball, Philip (November 2010). "Would Element 137 Really Spell the End of the Periodic Table? Philip Ball Examines the Evidence". Royal Society of Chemistry. Retrieved 2012-09-30. Cite web requires |website= (help)
 107. 107.0 107.1 Cronyn, Marshall W. (2003). "The Proper Place for Hydrogen in the Periodic Table". Journal of Chemical Education. 80 (8): 947–951. Bibcode:2003JChEd..80..947C. doi:10.1021/ed080p947. Unknown parameter |month= ignored (help)
 108. Gray, p. 14
 109. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "transition element".
 110. Xuefang Wang (2007). "Mercury Is a Transition Metal: The First Experimental Evidence for HgF4". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (44): 8371–8375. doi:10.1002/anie.200703710. PMID 17899620. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
 111. 111.0 111.1 William B. Jensen (2008). "Is Mercury Now a Transition Element?". J. Chem. Educ. 85 (9): 1182–1183. Bibcode:2008JChEd..85.1182J. doi:10.1021/ed085p1182.
 112. Rayner-Canham, G; Overton, T. Descriptive inorganic chemistry (4th సంపాదకులు.). New York: W H Freeman. pp. 484–485. ISBN 0716789639.
 113. Scerri, E (2012). "Mendeleev's Periodic Table Is Finally Completed and What To Do about Group 3?". Chemistry International. 34 (4).
 114. Francl, Michelle (2009). "Table manners" (PDF). Nature Chemistry. 1 (2): 97–98. Bibcode:2009NatCh...1...97F. doi:10.1038/nchem.183. PMID 21378810. Unknown parameter |month= ignored (help)

గ్రంధములు[మార్చు]

 • Ball, Philip (2002). The Ingredients: A Guided Tour of the Elements. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-284100-9.
 • Chang, Raymond (2002). Chemistry (7th సంపాదకులు.). New York: McGraw-Hill Higher Education. ISBN 0−07−112072−6 Check |isbn= value: invalid character (help).
 • Gray, Theodore (2009). The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe. New York: Black Dog & Leventhal Publishers. ISBN 978-1-57912-814-2.
 • మూస:Greenwood&Earnshaw1st
 • Huheey, JE; Keiter, EA; Keiter, RL. Principles of structure and reactivity (4th సంపాదకులు.). New York: Harper Collins College Publishers. ISBN 0-06-042995-X.
 • Moore, John (2003). Chemistry For Dummies. New York: Wiley Publications. p. 111. ISBN 978-0-7645-5430-8. OCLC 51168057.
 • Scerri, Eric (2007). The periodic table: Its story and its significance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-530573-6.
 • Scerri, Eric R. (2011). The periodic table: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199582495.
 • Venable, F P (1896). The development of the periodic law. Easton PA: Chemical Publishing Company.

యితర లింకులు[మార్చు]