మూస:Periodic table (group names)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆవర్తన పట్టికలో గ్రూపులు
Group number 1 2 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAS (US) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
old IUPAC (European) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB Group 0
Trivial name Alkali metals Alkaline earth metals Coin­age metalsc Vola­tile metalsc Icosa­gensc Crys­tallo­gensc Pnicto­gens Chal­co­gens Halo­gens Noble gases
Name by element Lith­ium group Beryl­lium group Scan­dium group Titan­ium group Vana­dium group Chro­mium group Man­ga­nese group Iron group Co­balt group Nickel group Cop­per group Zinc group Boron group Car­bon group Nitro­gen group Oxy­gen group Fluor­ine group Helium or Neon group
Period 1
Ha

He
Period 2
Li

Be

B

C

N

O

F

Ne
Period 3
Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar
Period 4
K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr
Period 5
Rb

Sr
f-blockb
Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe
Period 6
Cs

Ba
lanthanides
Lub

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn
Period 7
Fr

Ra
actinides
Lrb

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

Rg

Cn

Uut

Fl

Uup

Lv

Uus

Uuo
[[#ref_hydrogen{{{3}}}|^]]  Hydrogen (H), while placed in column 1, is not considered to be an alkali metal.
[[#ref_group3{{{3}}}|^]]  Group 3: depending on the source: Lutetium (Lu) and Lawrencium (Lr) may be included; the f-block (with 14 lanthanides and 14 actinides) may be included.
[[#ref_nonIUPAC{{{3}}}|^]]  This group name is not recommended by IUPAC.
Large version

[1][2][3]

References

  1. Fluck, E. (1988). "New Notations in the Periodic Table" (PDF). Pure Appl. Chem. IUPAC. 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. Retrieved 24 March 2012.
  2. Leigh, G. J. Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990. Blackwell Science, 1990. ISBN 0-632-02494-1.
  3. IUPAC (2005). "nomenclature of innorganic chemistry" (PDF). p. 51. Retrieved 2013-06-03.
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

See also[మార్చు]