మూస:Periodic table (electronegativity by Allen scale)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Group → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
↓ Period
1 H
2.300
He
4.160
2 Li
0.912
Be
1.576
B
2.051
C
2.544
N
3.066
O
3.610
F
4.193
Ne
4.789
3 Na
0.869
Mg
1.293
Al
1.613
Si
1.916
P
2.253
S
2.589
Cl
2.869
Ar
3.242
4 K
0.734
Ca
1.034
Sc
1.19
Ti
1.38
V
1.53
Cr
1.65
Mn
1.75
Fe
1.80
Co
1.84
Ni
1.88
Cu
1.85
Zn
1.59
Ga
1.756
Ge
1.994
As
2.211
Se
2.434
Br
2.685
Kr
2.966
5 Rb
0.706
Sr
0.963
Y
1.12
Zr
1.32
Nb
1.41
Mo
1.47
Tc
1.51
Ru
1.54
Rh
1.56
Pd
1.59
Ag
1.87
Cd
1.52
In
1.656
Sn
1.824
Sb
1.984
Te
2.158
I
2.359
Xe
2.582
6 Cs
0.659
Ba
0.881
Lu
1.09
Hf
1.16
Ta
1.34
W
1.47
Re
1.60
Os
1.65
Ir
1.68
Pt
1.72
Au
1.92
Hg
1.76
Tl
1.789
Pb
1.854
Bi
2.01
Po
2.19
At
2.39
Rn
2.60
7 Fr
0.67
Ra
0.89
See also: Electronegativities of the elements (data page)