వికీపీడియా:ప్రతీ వికీపీడియాలోనూ ఉండాల్సిన పదివేల వ్యాసాల జాబితా/చరిత్ర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయ సూచిక

చరిత్ర, 800[మార్చు]

meta:List of articles every Wikipedia should have/Expanded/People నుంచి స్వీకరించినది.

మౌలికాంశాలు, 63[మార్చు]

సాధారణ అంశాలు, 14[మార్చు]

Auxiliary sciences of history, 15[మార్చు]

History of science and technology, 18[మార్చు]

History of other topics, 16[మార్చు]

History by continent, 8[మార్చు]

History by region, 5[మార్చు]

History by country, 96[మార్చు]

Africa, 13[మార్చు]

 1. History of Egypt -
 2. History of Eritrea -
 3. History of Ethiopia -
 4. History of Ghana -
 5. History of Libya -
 6. History of Madagascar -
 7. History of Morocco -
 8. History of Nigeria -
 9. History of Senegal -
 10. History of Sierra Leone -
 11. History of Somalia -
 12. History of South Africa -
 13. History of Sudan -

Americas, 15[మార్చు]

 1. History of Argentina -
 2. History of Bolivia -
 3. History of Brazil -
 4. History of Canada -
 5. History of Chile -
 6. History of Colombia -
 7. History of Cuba -
 8. History of Ecuador -
 9. History of Guyana -
 10. History of Haiti -
 11. History of Mexico -
 12. History of Paraguay -
 13. History of Peru -
 14. History of the United States -
 15. History of Venezuela -

Asia, 31[మార్చు]

 1. History of Afghanistan -
 2. History of Azerbaijan -
 3. History of Bangladesh -
 4. History of Bhutan -
 5. History of Myanmar -
 6. History of Cambodia -
 7. History of China - చైనా చరిత్ర
 8. History of India - భారతదేశ చరిత్ర
 9. History of Indonesia -
 10. History of Israel -
 11. History of Iraq -
 12. History of Iran -
 13. History of Japan -
 14. History of Korea -
 15. History of Lebanon -
 16. History of Malaysia -
 17. History of Mongolia -
 18. History of Nepal -
 19. History of Pakistan -
 20. History of Palestine -
 21. History of the Philippines -
 22. History of Saudi Arabia -
 23. History of Singapore - సింగపూర్ చరిత్ర
 24. History of Sri Lanka -
 25. History of Syria -
 26. History of Taiwan -
 27. History of Thailand -
 28. History of Tibet -
 29. History of Turkey -
 30. History of Vietnam -
 31. History of Yemen -

Europe, 35[మార్చు]

 1. History of Albania -
 2. History of Armenia -
 3. History of Austria -
 4. History of Belgium -
 5. History of Bulgaria -
 6. History of Croatia -
 7. History of Denmark -
 8. History of England -
 9. History of Estonia -
 10. History of Finland -
 11. History of France -
 12. History of Georgia (country) -
 13. History of Germany -
 14. History of Greece -
 15. History of Hungary -
 16. History of Iceland -
 17. History of the Republic of Ireland -
 18. History of Italy -
 19. History of Latvia -
 20. History of Lithuania -
 21. History of Malta -
 22. History of the Netherlands -
 23. History of Norway -
 24. History of Poland -
 25. History of Portugal -
 26. History of Romania -
 27. History of Russia -
 28. History of Scotland -
 29. History of Serbia -
 30. History of Spain -
 31. History of Sweden -
 32. History of Switzerland -
 33. History of Ukraine -
 34. History of the United Kingdom -
 35. History of Wales -

Oceania, 2[మార్చు]

 1. History of Australia - ఆస్ట్రేలియా చరిత్ర
 2. History of New Zealand -

చరిత్ర పూర్వయుగం, ప్రాచీన చరిత్ర, 171[మార్చు]

Basic, 8[మార్చు]

 1. Stone Age - రాతి యుగము
 2. Bronze Age -
 3. Iron Age -
 4. Chalcolithic -
 5. Ancient history -
 6. Classical antiquity -
 7. Late antiquity -
 8. Hellenistic period -

Prehistory, 20[మార్చు]

 1. Prehistory -
 2. Australopithecus -
 3. Cro-Magnon -
 4. Java Man -
 5. Peking Man -
 6. Homo erectus -
 7. Human evolution -
 8. Denisovan -
 9. Neanderthal - నియాండర్తల్
 10. Paranthropus -
 11. Early human migrations -
Stone Age, 9
 1. Paleolithic - ప్రాచీన శిలా యుగం
  1. Lower Paleolithic -
  2. Middle Paleolithic - భారతదేశంలో మధ్య ప్రాచీన శిలాయుగం
  3. Upper Paleolithic -
 2. Mesolithic - మధ్య శిలా యుగం
 3. Neolithic Revolution -
 4. Neolithic - నవీన శిలా యుగం
 5. Cradle of civilization -
 6. Control of fire by early humans -

Africa, 19[మార్చు]

 1. Ancient Egypt - ప్రాచీన ఈజిప్టు నాగరికత
  1. Naqada III -
  2. Pharaoh - ఫరో
  3. Ptolemaic Kingdom -
  4. Thebes, Egypt -
  5. Memphis, Egypt -
  6. Old Kingdom of Egypt -
  7. Middle Kingdom of Egypt -
  8. New Kingdom of Egypt -
  9. Valley of the Kings -
 2. Nok culture -
 3. Nubia -
  1. Kingdom of Kush -
  2. Meroë -
 4. Kingdom of Aksum -
 5. Ancient Carthage -
  1. Carthage -
  2. Punic Wars -
 6. Land of Punt -

Americas, 10[మార్చు]

 1. Andean civilizations -
  1. Chavín culture -
  2. Norte Chico civilization -
 2. Mesoamerica -
 3. Maya civilization - మయ నాగరికత
 4. Paleo-Indians -
 5. Teotihuacan -
 6. Olmec - ఒల్మెక్ నాగరికత
 7. Settlement of the Americas -
 8. Zapotec civilization -

Asia, 69[మార్చు]

 1. Silk Road - సిల్క్ రోడ్
Central Asia, Iran, Caucasus, 15[మార్చు]
 1. Achaemenid Empire -
 2. Atropatene -
 3. Bactria -
 4. Caucasian Albania -
 5. Kingdom of Iberia -
 6. Elam -
  1. Susa -
 7. Medes -
 8. Parthian Empire -
 9. Persepolis -
 10. Roman–Persian Wars -
 11. Saka -
 12. Sasanian Empire -
 13. Sogdia -
 14. Tocharians -
Eastern Asia, 10[మార్చు]
 1. Gojoseon -
 2. Jōmon period -
 3. Shang dynasty -
 4. Spring and Autumn period -
 5. Three Kingdoms of Korea -
 6. Warring States period -
 7. Zhou dynasty -
 8. Yayoi period -
 9. Three Sovereigns and Five Emperors -
 10. Xiongnu -
దక్షిణాసియా, 11[మార్చు]
 1. Chola dynasty - చోళ సామ్రాజ్యము
 2. Gupta Empire - గుప్త సామ్రాజ్యము
 3. Indus Valley Civilisation - సింధు లోయ నాగరికత
  1. Mohenjo-daro - మొహెంజో-దారో
 4. Indo-Greek Kingdom -
 5. Indo-Scythians -
 6. Kushan Empire - కుషాణులు
 7. Magadha - మగధ సామ్రాజ్యము
 8. Maurya Empire - మౌర్య సామ్రాజ్యం
 9. Satavahana dynasty - శాతవాహనులు
 10. Vedic period - వైదిక నాగరికత
Southeastern Asia, 3[మార్చు]
 1. Nanyue -
 2. Pyu city-states -
 3. Hồng Bàng dynasty -
Western Asia, 29[మార్చు]
 1. Mesopotamia - మెసొపొటేమియా నాగరికత
 2. Akkadian Empire -
 3. Amorites -
 4. Bagratid Armenia -
 5. Assyria -
  1. Nineveh -
 6. Babylonia - బాబిలోనియా
  1. Babylon - బాబిలోన్
  2. Chaldea -
 7. Ebla -
 8. History of ancient Israel and Judah -
 9. Hittites -
 10. Lydia -
 11. Mitanni -
 12. Palmyra -
 13. Phoenicia -
  1. Tyre, Lebanon -
 14. Phrygia -
 15. Seleucid Empire -
 16. Sabaeans -
 17. Sumer -
  1. Ur -
 18. Troy -
  1. Trojan War -
 19. Ugarit -
 20. Urartu -
 21. Fertile Crescent -
 22. Kingdom of Armenia (antiquity) -
 23. Syrian Wars -

Europe, 45[మార్చు]

 1. Minoan civilization -
  1. Knossos -
 2. Dacia -
  1. Dacians -
 3. Etruscan civilization -
 4. Ancient Greece -
  1. Mycenaean Greece -
  2. Greco-Persian Wars -
  3. Magna Graecia -
  4. Delian League -
  5. Sparta -
 5. Ancient Rome - పురాతన రోమ్
  1. Roman Kingdom -
  2. Roman Republic -
  3. Roman Empire -
   1. Pompeii -
  4. Western Roman Empire -
  5. Historiography of the fall of the Western Roman Empire -
  6. Crisis of the Third Century -
  7. Julio-Claudian dynasty -
  8. en: -
  9. Gallic Wars -
  10. Macedonian Wars -
  11. Roman civil wars -
 6. Macedonia (ancient kingdom) -
 7. Celts -
 8. Cimmerians -
 9. Sarmatians -
 10. Saxons -
 11. Scythia -
  1. Scythians -
 12. Thrace -
 13. Migration Period -
  1. Alans -
  2. Angles -
  3. Bulgars -
  4. Burgundians -
  5. Goths -
   1. Ostrogoths -
   2. Visigoths -
  6. Huns -
  7. Moors -
  8. Rus' people -
  9. Suebi -
  10. Vandals -

మధ్యయుగాలు, 150[మార్చు]

 1. Middle Ages -
 2. en: -
 3. Boyar - బోయ
 4. Knight -
 5. Knyaz -
 6. Samurai - సమురాయ్
 7. Serfdom -
 8. Chivalry -

Africa, 8[మార్చు]

 1. Ajuran Sultanate -
 2. Almoravid dynasty -
 3. Ghana Empire -
 4. Kanem Empire -
 5. Mali Empire -
 6. Songhai Empire -
 7. Timbuktu - టింబక్టు
 8. Trans-Saharan trade -

Americas, 8[మార్చు]

 1. Aztec -
 2. Inca Empire - ఇంకా సామ్రాజ్యం
 3. Pre-Columbian era -
 4. Chimú culture -
 5. Mississippian culture -
 6. Moche culture -
 7. Tiwanaku -
 8. Wari culture -

Asia, 50[మార్చు]

 1. Islamic Golden Age - ఇస్లామీయ స్వర్ణయుగం
 2. Mamluk -
Central Asia and Iran, 9[మార్చు]
 1. Aq Qoyunlu -
 2. Golden Horde -
 3. Kara Koyunlu -
 4. Muslim conquest of Persia -
 5. Khwarazmian dynasty -
 6. Göktürks -
 7. Seljuq dynasty -
  1. Seljuk Empire -
 8. Uyghur Khaganate -
Eastern Asia, 19[మార్చు]
 1. Goryeo -
 2. Han dynasty -
 3. Heian period -
 4. Jin dynasty (265–420) -
 5. Jin dynasty (1115–1234) -
 6. Liao dynasty -
 7. Mongol Empire - మంగోల్ సామ్రాజ్యం
 8. Ninja - నింజా
 9. Qin dynasty -
 10. Sixteen Kingdoms -
 11. Song dynasty -
 12. Northern and Southern dynasties -
 13. Sui dynasty -
 14. Tang dynasty - టాంగ్ రాజవంశం
 15. Three Kingdoms -
 16. Xia dynasty -
 17. Yuan dynasty -
 18. Five Dynasties and Ten Kingdoms period -
 19. Khitan people -
దక్షిణాసియా, 3[మార్చు]
 1. Delhi Sultanate - ఢిల్లీ సల్తనత్
 2. Muslim conquests of the Indian subcontinent -
 3. Vijayanagara Empire - విజయనగర సామ్రాజ్యము
Southeastern Asia, 7[మార్చు]
 1. Champa -
 2. Khmer Empire -
 3. Majapahit -
 4. Malacca Sultanate -
 5. Pagan Kingdom -
 6. Srivijaya -
 7. Trần dynasty -
Western Asia, 9[మార్చు]
 1. Abbasid Caliphate -
 2. Crusades - క్రూసేడులు
  1. Crusader states -
 3. Empire of Nicaea -
 4. Fatimid Caliphate -
 5. Latin Empire -
 6. Ottoman Empire - ఉస్మానియా సామ్రాజ్యం
 7. Sultanate of Rum -
 8. Umayyad Caliphate -

Europe, 77[మార్చు]

 1. Black Death -
 2. East–West Schism -
 3. House of Habsburg -
 4. House of Medici -
 5. Normans -
 6. Renaissance - సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం
Eastern Europe and Central, 26[మార్చు]
 1. Cumans -
 2. Pannonian Avars -
 3. First Bulgarian Empire -
 4. Second Bulgarian Empire -
 5. Byzantine Empire -
  1. Arab–Byzantine wars -
  2. Byzantine–Bulgarian wars -
  3. Byzantine–Ottoman wars -
  4. Fall of Constantinople -
 6. Kingdom of Galicia–Volhynia -
 7. Grand Duchy of Lithuania -
 8. Grand Duchy of Moscow -
 9. Kingdom of Hungary -
 10. Hussite Wars -
 11. Khazars -
 12. Kievan Rus' -
 13. Great Moravia -
 14. Novgorod Republic -
 15. Cretan War (1645–1669) -
 16. Pechenegs -
 17. Teutonic Order -
 18. Vladimir-Suzdal -
 19. Volga Bulgaria -
 20. Kingdom of Bohemia -
 21. Polish–Lithuanian–Teutonic War -
 22. Rurik dynasty -
Western Europe, 45[మార్చు]
 1. Al-Andalus -
  1. Caliphate of Córdoba -
  2. Reconquista -
 2. Kingdom of Aragon -
 3. Duchy of Burgundy -
 4. Kingdom of Castile -
 5. Francia -
  1. East Francia -
  2. West Francia -
 6. Kingdom of France -
 7. Carolingian Empire -
  1. Capetian dynasty -
  2. Carolingian dynasty -
  3. Merovingian dynasty -
 8. Kingdom of England -
  1. Anglo-Saxons -
  2. Battle of Hastings -
  3. Norman conquest of England -
  4. Wars of the Roses -
 9. Hanseatic League -
 10. Kalmar Union -
 11. Holy Roman Empire -
 12. House of Plantagenet -
 13. Hundred Years' War - వంద సంవత్సరాల యుద్ధం
 14. Inquisition -
 15. Knights Templar - నైట్ టెంప్లర్
 16. Lombards -
 17. Northern Crusades -
 18. Ostsiedlung -
 19. Papal States -
 20. Republic of Genoa -
 21. Kingdom of Sicily -
 22. Republic of Venice -
 23. Viking Age -
 24. Vikings - వైకింగ్స్
 25. Visigothic Kingdom -
 26. Austrasia -
 27. Franks -
 28. Investiture Controversy -
 29. Kingdom of Germany -
 30. Wends -
 31. Gothic War (535–554) -
 32. Guelphs and Ghibellines -
 33. Neustria -
 34. Salic law -

తొలి ఆధునిక చరిత్ర, 93[మార్చు]

మౌలికాంశాలు, 11[మార్చు]

 1. Early modern period -
 2. Age of Discovery -
 3. British Empire - బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యం
 4. French colonial empire -
 5. Little Ice Age -
 6. Portuguese Empire -
 7. Spanish Empire -
 8. Scientific Revolution -
 9. Seven Years' War -
 10. Treaty of Zaragoza -
 11. Treaty of Tordesillas -

Africa, 9[మార్చు]

 1. Slavery in Africa -
 2. Atlantic slave trade -
 3. Bornu Empire -
 4. Kingdom of Mutapa -
 5. Ashanti Empire -
 6. Kingdom of Kongo -
 7. Oyo Empire -
 8. Sennar (sultanate) -
 9. Hausa Kingdoms -

Americas, 11[మార్చు]

 1. American Revolutionary War -
 2. European colonization of the Americas -
  1. British colonization of the Americas -
  2. Spanish colonization of the Americas -
   1. Spanish conquest of the Aztec Empire -
   2. Spanish conquest of the Inca Empire -
 3. French and Indian Wars -
  1. French and Indian War -
 4. Wounded Knee Massacre -
 5. Lewis and Clark Expedition -
 6. Spanish American wars of independence -

ఆసియా, 23[మార్చు]

 1. 1556 Shaanxi earthquake -
 2. Great Bengal famine of 1770 -
 3. Deccan sultanates -
 4. Dutch East India Company -
 5. East India Company - బ్రిటీష్ ఈస్టిండియా కంపెనీ
 6. Edo period -
  1. Tokugawa shogunate -
 7. Japanese invasions of Korea (1592–98) -
 8. Joseon -
 9. Kazakh Khanate -
 10. Ming dynasty -
 11. Maratha Empire - మరాఠా సామ్రాజ్యం
 12. Mughal Empire - మొఘల్ సామ్రాజ్యం
 13. Russian conquest of Siberia -
 14. Safavid dynasty -
 15. Sikh Empire - సిక్ఖు సామ్రాజ్యం
 16. Ayutthaya Kingdom -
 17. Khanate of Bukhara -
 18. Lan Xang -
 19. Lê dynasty -
 20. Khanate of Sibir -
 21. Toungoo dynasty -
 22. Dzungar Khanate -

Europe, 39[మార్చు]

మౌలికాంశాలు, 4[మార్చు]
 1. Age of Enlightenment -
 2. Reformation -
 3. Thirty Years' War -
 4. Counter-Reformation -
Western Europe, 16[మార్చు]
 1. 1755 Lisbon earthquake -
 2. Anglo-Dutch Wars -
 3. Congress of Berlin -
 4. Eighty Years' War -
 5. English Civil War -
 6. French Revolution - ఫ్రెంచ్ విప్లవం
  1. French Revolutionary Wars -
 7. French Wars of Religion -
 8. Huguenots -
 9. Italian Wars -
 10. Prussia -
 11. Puritans -
 12. Spanish Inquisition -
 13. War of the Austrian Succession -
 14. War of the Spanish Succession -
 15. Enclosure -
Eastern Europe and Central, 19[మార్చు]
 1. Cossacks -
  1. Cossack Hetmanate -
 2. Crimean Khanate -
 3. Great Northern War -
 4. Great Turkish War -
 5. House of Romanov -
 6. Khanate of Kazan -
 7. Livonian War -
 8. Partitions of Poland -
 9. Polish–Lithuanian Commonwealth -
 10. The Great Game -
 11. Tsardom of Russia -
  1. Oprichnina -
 12. History of the Russo-Turkish wars -
 13. Ottoman wars in Europe -
 14. Union of Lublin -
 15. Muscovite–Lithuanian Wars -
 16. Polish–Muscovite War (1605–18) -
 17. Russo-Polish War (1654–1667) -

Modern history, 213[మార్చు]

మౌలికాంశాలు, 46[మార్చు]

 1. Modern history -
 2. 1973 oil crisis -
 3. Abolitionism -
 4. Anti-Comintern Pact -
 5. Civil rights movements -
 6. Cold War - ప్రచ్ఛన్నయుద్ధం
 7. Decolonization -
 8. Financial crisis of 2007–2008 - 2007–2009 ఆర్థిక సంక్షోభం
 9. Great Depression -
 10. Industrial Revolution - పారిశ్రామిక విప్లవం
 11. Information Age -
 12. Interwar period -
 13. Kellogg–Briand Pact -
 14. New Imperialism -
 15. Space exploration -
 16. Space Race -
 17. 1918 flu pandemic -
 18. War on Terror -
 19. Women's suffrage -
 20. World War I - మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం
  1. Balkans Campaign (World War I) -
  2. Eastern Front (World War I) -
  3. Italian Front (World War I) -
  4. Middle Eastern theatre of World War I -
  5. Treaty of Lausanne -
  6. Treaty of Saint-Germain-en-Laye (1919) -
  7. Treaty of Trianon -
  8. Western Front (World War I) -
  9. Paris Peace Conference, 1919 -
 21. World War II - రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం
  1. Allies of World War II -
  2. Atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki - హిరోషిమా, నాగసాకిలపై అణ్వస్త్ర దాడులు
  3. Attack on Pearl Harbor -
  4. Axis powers - అక్ష రాజ్యాలు
  5. Battle of the Atlantic -
  6. Battle of Britain -
  7. Eastern Front (World War II) -
  8. Invasion of Poland -
  9. Mediterranean and Middle East theatre of World War II -
  10. Molotov–Ribbentrop Pact -
  11. Nuremberg trials -
  12. Pacific War -
  13. Western Front (World War II) -
  14. Winter War -
  15. Yalta Conference -
 22. en: -

Africa, 18[మార్చు]

 1. Arab Spring -
 2. Algerian War -
 3. Angolan Civil War -
 4. Anglo-Zulu War -
 5. Apartheid -
 6. Biafra -
 7. Congo Free State -
 8. Ethiopian Civil War -
 9. First Boer War -
 10. Libyan Civil War (2011) -
 11. Mahdist War -
 12. Nigerian Civil War -
 13. Rwandan genocide -
 14. Scramble for Africa -
 15. Second Boer War -
 16. Second Congo War -
 17. Second Italo-Ethiopian War -
 18. Sokoto Caliphate -

Americas, 23[మార్చు]

 1. 2010 Haiti earthquake -
 2. Civil rights movement - ఆఫ్రికా-అమెరికా చట్ట హక్కుల ఉద్యమం (1955-1968)
 3. American Civil War - అమెరికా అంతర్యుద్ధం
 4. American Indian Wars -
 5. Confederate States of America -
 6. Cuban Missile Crisis - క్యూబా క్షిపణి సంక్షోభం
 7. Cuban Revolution -
 8. Dust Bowl -
 9. Empire of Brazil -
 10. Gran Colombia -
 11. Haitian Revolution -
 12. Manhattan Project -
 13. Mexican War of Independence -
 14. Mexican Revolution -
 15. Mexican–American War -
 16. September 11 attacks - సెప్టెంబరు 11, 2001 దాడులు
 17. Spanish–American War -
 18. Wall Street Crash of 1929 -
 19. War of 1812 -
 20. Paraguayan War -
 21. War of the Pacific -
 22. American frontier -
 23. New Deal -

Asia, 56[మార్చు]

Eastern Asia, 24[మార్చు]
 1. 1931 China floods -
 2. 1976 Tangshan earthquake -
 3. 2011 Tōhoku earthquake and tsunami -
  1. Fukushima Daiichi nuclear disaster -
 4. Boxer Rebellion -
 5. History of the People's Republic of China -
 6. Chinese Civil War -
 7. Cultural Revolution -
 8. Empire of Japan -
 9. First Opium War -
 10. First Sino-Japanese War -
 11. Great Leap Forward -
 12. Great Chinese Famine -
 13. Korean War - కొరియా యుద్ధం
 14. Meiji period -
 15. Meiji Restoration -
 16. Qing dynasty -
 17. Russo-Japanese War -
 18. Second Opium War -
 19. Second Sino-Japanese War -
 20. Taiping Rebellion -
 21. Tiananmen Square protests of 1989 -
 22. Xinhai Revolution -
 23. Unequal treaty -
Southern Asia, 9[మార్చు]
 1. 1970 Bhola cyclone -
 2. Bangladesh Liberation War - బంగ్లాదేశ్ విమోచన యుద్ధం
 3. British Raj - భారతదేశంలో బ్రిటిషు పాలన
 4. Indian independence movement - భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమము
 5. Indian Rebellion of 1857 - మొదటి భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధం
 6. Indo-Pakistani War of 1971 - భారత పాక్ యుద్ధం 1971
 7. Partition of India - భారత విభజన
 8. Nguyễn dynasty -
 9. Konbaung dynasty -
Southeastern Asia, 9[మార్చు]
 1. 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami - 2004 సునామీ
 2. Dutch East Indies -
 3. French Indochina -
 4. Indonesian National Revolution -
 5. Philippine–American War -
 6. Philippine Revolution -
 7. Vietnam War -
 8. Khmer Rouge -
 9. First Indochina War -
Western Asia, 14[మార్చు]
 1. 1953 Iranian coup d'état -
 2. Arab–Israeli conflict -
 3. Armenian Genocide -
 4. Israeli Declaration of Independence -
 5. Gulf War -
 6. Iran–Iraq War -
 7. Iranian Revolution -
 8. Iraq War -
 9. Israeli–Palestinian conflict - ఇజ్రాయెలీ-పాలస్తీనియన్ సంఘర్షణ
 10. Iranian Constitutional Revolution -
 11. Soviet–Afghan War -
 12. Turkish War of Independence -
 13. Young Turks -
 14. War in Afghanistan (2001–present) -

Europe, 70[మార్చు]

మౌలికాంశాలు, 11[మార్చు]
 1. Austrian Empire -
 2. Austria-Hungary -
 3. Congress of Vienna -
 4. European integration -
 5. History of the European Union -
 6. The Holocaust -
 7. Holy Alliance -
 8. Iron Curtain -
 9. Revolutions of 1848 -
 10. Treaty of Paris (1814) -
 11. Treaty of Versailles -
Eastern Europe, 30[మార్చు]
 1. Balkan Wars -
  1. First Balkan War -
  2. Second Balkan War -
 2. Chernobyl disaster -
 3. Crimean War -
 4. Czechoslovakia -
 5. Dissolution of the Soviet Union -
 6. East Germany -
 7. French invasion of Russia -
 8. Great Purge -
 9. Greco-Turkish War (1919–1922) -
 10. Greek War of Independence -
 11. Gulag -
 12. Holodomor -
 13. Hungarian Revolution of 1956 -
 14. Polish–Soviet War -
 15. Prague Spring -
 16. Revolutions of 1989 -
 17. Russian Civil War -
 18. Russian Empire -
 19. 1905 Russian Revolution -
 20. Russian Revolution -
 21. Russo-Turkish War (1877–1878) -
 22. Solidarity (Polish trade union) -
 23. Eastern Bloc -
 24. Soviet Union - సోవియట్ యూనియన్
  1. Mensheviks -
  2. NKVD -
 25. Yugoslavia - యుగోస్లేవియా
 26. Population transfer in the Soviet Union -
Western Europe, 29[మార్చు]
 1. Belgian Revolution -
 2. Berlin Wall - బెర్లిన్ గోడ
 3. First French Empire -
 4. Franco-Prussian War -
 5. French First Republic -
 6. German Confederation -
 7. German Empire -
 8. German reunification -
 9. Great Famine (Ireland) -
 10. Hundred Days -
 11. Italian unification -
 12. July Revolution -
 13. Napoleonic Wars -
 14. Nazi Germany -
  1. Beer Hall Putsch -
  2. Gestapo -
  3. Nazi Party -
  4. Schutzstaffel -
  5. Sturmabteilung -
  6. 20 July plot -
 15. Peninsular War -
 16. Paris Commune -
 17. Second Spanish Republic -
 18. Spanish Civil War -
 19. The Troubles -
 20. Unification of Germany - జర్మనీ ఏకీకరణ
 21. Nazi concentration camps -
 22. Weimar Republic -
 23. Stab-in-the-back myth -

Historical cities, 1[మార్చు]