వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రవేశిక[మార్చు]

వికీపీడియాలో ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సంబంధించిన గణాంకాలు ఈ పేజీలో ఉంటాయి. గడిచిన సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాలను కింద చూపించిన ఉపపేజిల్లో చూడవచ్చు.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

వర్తమాన సంవత్సరంలో (2022) రోజువారీ గణాంకాలు కింది నెలవారీ విభాగాల్లోని పట్టికల్లో ఉన్నాయి.

జనవరి[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 జనవరి 1 3 13 3 29 146 1 231 3 1 259.85 228.62
2022 జనవరి 2 2 12 1 45 144 247 4 140.90 122.88
2022 జనవరి 3 5 12 1 38 156 2 291 2 1 116.38 103.97
2022 జనవరి 4 4 17 1 40 167 1 392 2 1 228.79 129.11
2022 జనవరి 5 1 13 2 41 149 1 313 1 3 316.64 217.40
2022 జనవరి 6 16 2 45 117 2 263 3 3 204.34 167.65
2022 జనవరి 7 1 15 4 32 154 166 261.80 242.73
2022 జనవరి 8 15 6 25 183 4 243 4 3 270.59 221.80
2022 జనవరి 9 1 17 6 38 241 406 3 277.66 263.80
2022 జనవరి 10 13 1 42 123 351 212.00 188.95
2022 జనవరి 11 5 16 7 48 206 396 1 9 365.09 323.85
2022 జనవరి 12 2 13 2 37 85 118 5 271.61 204.06
2022 జనవరి 13 4 25 12 38 249 364 1 2 379.58 332.74
2022 జనవరి 14 1 18 9 43 193 240 12 285.17 277.05
2022 జనవరి 15 4 14 5 26 78 164 1 203.26 192.90
2022 జనవరి 16 1 21 14 51 134 1 158 1 2 305.29 293.39
2022 జనవరి 17 3 19 12 39 147 1 194 2 2 306.34 294.18
2022 జనవరి 18 1 16 6 34 149 1 216 1 2 256.00 217.30
2022 జనవరి 19 27 17 46 287 6 429 6 8 345.51 333.94
2022 జనవరి 20 1 20 11 44 338 1 656 1 4 407.33 368.00
2022 జనవరి 21 3 24 17 46 252 1 360 3 3 346.67 275.39
2022 జనవరి 22 11 3 33 187 1 239 2 2 195.17 134.78
2022 జనవరి 23 3 14 2 45 121 148 2 142.92 89.30
2022 జనవరి 24 5 10 3 42 99 2 261 2 2 206.33 -47.42
2022 జనవరి 25 12 3 26 113 1 189 1 4 145.74 141.33
2022 జనవరి 26 3 27 17 68 405 3 509 4 4 482.58 324.79
2022 జనవరి 27 4 14 4 32 171 4 201 5 1 148.16 143.96
2022 జనవరి 28 2 10 2 40 155 309 1 5 169.73 99.28
2022 జనవరి 29 1 16 2 36 149 3 174 3 1 275.66 68.34
2022 జనవరి 30 1 22 1 39 378 433 233.70 109.18
2022 జనవరి 31 4 16 2 38 201 2 272 2 2 126.89 106.76
జనవరి నెల మొత్తం 65 508 178 1226 5677 38 8933 51 92 7,887.68 6,170.01

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 ఫిబ్రవరి 1 2 14 3 42 130 1 270 1 2 118.50 105.84
2022 ఫిబ్రవరి 2 5 17 6 42 194 2 253 2 2 322.35 145.00
2022 ఫిబ్రవరి 3 5 18 5 36 264 1 316 2 3 296.22 117.13
2022 ఫిబ్రవరి 4 4 13 3 45 120 1 387 3 5 95.86 92.58
2022 ఫిబ్రవరి 5 3 23 14 40 220 393 17 380.63 285.45
2022 ఫిబ్రవరి 6 5 13 7 35 74 113 10 230.36 197.45
2022 ఫిబ్రవరి 7 3 14 7 26 109 1 135 1 5 189.61 139.57
2022 ఫిబ్రవరి 8 4 14 5 42 122 2 139 2 177.36 141.72
2022 ఫిబ్రవరి 9 2 17 8 61 114 127 1 1 133.41 126.63
2022 ఫిబ్రవరి 10 3 13 4 35 60 67 3 193.73 72.16
2022 ఫిబ్రవరి 11 6 13 4 35 107 1 125 1 3 144.60 116.17
2022 ఫిబ్రవరి 12 3 14 3 34 100 113 154.72 135.52
2022 ఫిబ్రవరి 13 3 12 3 33 66 4 73 4 1 149.98 135.09
2022 ఫిబ్రవరి 14 4 11 2 34 66 2 86 3 1 143.26 128.19
2022 ఫిబ్రవరి 15 1 11 2 34 136 2 156 2 1 124.68 99.33
2022 ఫిబ్రవరి 16 5 11 1 32 99 323 2 2 121.57 109.71
2022 ఫిబ్రవరి 17 5 13 3 35 102 2 190 2 8 196.19 155.81
2022 ఫిబ్రవరి 18 3 15 3 42 172 2 241 2 1 251.09 152.19
2022 ఫిబ్రవరి 19 2 10 2 26 140 1 233 1 5 142.72 99.25
2022 ఫిబ్రవరి 20 4 13 2 38 141 164 3 151.64 87.55
2022 ఫిబ్రవరి 21 2 22 2 56 111 129 9 276.99 263.97
2022 ఫిబ్రవరి 22 3 11 35 135 2 148 3 3 150.55 133.97
2022 ఫిబ్రవరి 23 3 12 3 35 180 1 201 2 3 172.14 119.60
2022 ఫిబ్రవరి 24 19 11 39 371 5 426 5 3 383.11 228.74
2022 ఫిబ్రవరి 25 1 11 2 62 134 1 186 1 3 185.48 98.56
2022 ఫిబ్రవరి 26 3 21 3 42 118 154 4 240.63 175.12
2022 ఫిబ్రవరి 27 2 7 28 114 482 1 117.57 95.75
2022 ఫిబ్రవరి 28 9 1 34 140 2 261 4 3 255.17 5.57
ఫిబ్రవరి నెల మొత్తం 86 391 109 1078 3839 33 5891 45 101 5,500.13 3,763.62

మార్చి[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 మార్చి 1 11 3 34 102 1 584 1 2 187.10 170.01
2022 మార్చి 2 1 8 41 66 1 749 2 76.92 73.40
2022 మార్చి 3 4 8 2 19 28 1 66 2 94.21 90.14
2022 మార్చి 4 3 8 29 82 1 209 1 2 146.36 74.85
2022 మార్చి 5 2 12 35 151 284 4 248.62 204.82
2022 మార్చి 6 3 13 6 27 148 1 191 1 2 188.04 178.11
2022 మార్చి 7 4 13 3 22 180 286 3 146.55 132.56
2022 మార్చి 8 1 8 42 64 3 135 3 1 69.49 62.15
2022 మార్చి 9 7 13 5 37 221 2 253 2 5 135.93 121.02
2022 మార్చి 10 2 17 8 61 273 567 4 248.03 223.34
2022 మార్చి 11 3 16 3 54 204 2 347 2 4 186.29 153.14
2022 మార్చి 12 4 15 8 46 289 2 438 2 3 139.69 115.45
2022 మార్చి 13 2 14 4 46 141 2 202 2 3 291.61 271.88
2022 మార్చి 14 2 13 3 26 265 3 363 5 1 395.82 227.07
2022 మార్చి 15 2 18 3 46 264 492 1 180.05 102.86
2022 మార్చి 16 14 2 41 171 241 14 1 135.41 84.88
2022 మార్చి 17 5 11 1 31 168 1 209 1 1 254.51 69.74
2022 మార్చి 18 3 17 3 45 188 236 2 371.98 256.67
2022 మార్చి 19 2 25 1 42 326 351 3 318.95 198.73
2022 మార్చి 20 2 17 5 39 277 2 403 2 1 448.98 391.23
2022 మార్చి 21 4 16 4 67 246 1 338 1 8 273.20 170.08
2022 మార్చి 22 2 8 34 290 1 394 1 2 275.08 140.37
2022 మార్చి 23 4 14 7 39 225 426 1 293.04 21.86
2022 మార్చి 24 5 14 4 41 312 2 362 2 1 253.07 110.10
2022 మార్చి 25 6 29 2 82 230 337 268.80 180.49
2022 మార్చి 26 1 11 3 31 264 322 1 204.02 77.42
2022 మార్చి 27 4 11 3 39 149 1 203 1 3 203.42 124.94
2022 మార్చి 28 3 11 1 41 232 283 1 3 161.70 106.27
2022 మార్చి 29 4 9 2 257 130 192 1 2 134.08 70.38
2022 మార్చి 30 3 14 4 33 152 1 191 2 1 142.22 65.92
2022 మార్చి 31 14 5 38 142 1 195 1 1 334.94 255.82
మార్చి నెల మొత్తం 84 406 91 1398 5734 28 9511 51 56 6,534.91 4,355.60

ఏప్రిల్[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 ఏప్రిల్ 1 2 25 3 44 163 228 1 428.31 397.48
2022 ఏప్రిల్ 2 3 14 3 33 121 239 226.44 103.48
2022 ఏప్రిల్ 3 23 1 45 227 1 270 1 3 388.78 311.52
2022 ఏప్రిల్ 4 10 2 74 132 8 211 8 1 272.33 235.07
2022 ఏప్రిల్ 5 5 12 2 51 298 2 462 3 1 205.18 180.71
2022 ఏప్రిల్ 6 4 12 5 48 214 3 283 3 207.31 148.22
2022 ఏప్రిల్ 7 7 16 50 166 5 246 8 2 150.31 96.40
2022 ఏప్రిల్ 8 1 25 3 55 182 319 4 309.12 277.19
2022 ఏప్రిల్ 9 2 9 35 107 1 160 1 2 223.91 154.10
2022 ఏప్రిల్ 10 2 11 5 25 136 199 1 205.58 74.22
2022 ఏప్రిల్ 11 1 13 5 37 221 1 363 2 2 563.59 509.04
2022 ఏప్రిల్ 12 3 31 3 49 438 3 515 3 1 2151.28 2102.99
2022 ఏప్రిల్ 13 1 13 5 32 211 284 271.84 218.06
2022 ఏప్రిల్ 14 2 14 5 33 287 2 398 2 2 222.32 134.28
2022 ఏప్రిల్ 15 2 17 5 38 235 2 402 2 403.56 336.75
2022 ఏప్రిల్ 16 1 26 7 48 230 298 1 591.19 559.84
2022 ఏప్రిల్ 17 3 15 2 27 236 1 365 2 2 262.13 176.28
2022 ఏప్రిల్ 18 5 11 4 30 244 1 965 1 701.72 -187.22
2022 ఏప్రిల్ 19 5 15 4 55 295 396 289.67 217.11
2022 ఏప్రిల్ 20 3 7 33 307 5 402 6 2 438.43 319.76
2022 ఏప్రిల్ 21 3 9 34 313 1 466 1 3 364.92 -100.59
2022 ఏప్రిల్ 22 1 21 2 42 261 1 323 3 486.21 362.27
2022 ఏప్రిల్ 23 3 7 1 56 372 480 1 2 295.15 214.65
2022 ఏప్రిల్ 24 5 10 35 324 3 409 4 2 149.51 81.79
2022 ఏప్రిల్ 25 4 10 1 44 254 327 3 191.98 132.69
2022 ఏప్రిల్ 26 4 16 46 192 2 439 2 5 164.66 148.75
2022 ఏప్రిల్ 27 4 18 4 50 251 3 494 3 1 220.75 90.61
2022 ఏప్రిల్ 28 15 37 356 3 637 4 2 192.88 82.42
2022 ఏప్రిల్ 29 3 27 1 58 433 3 570 4 1 242.10 182.68
2022 ఏప్రిల్ 30 4 14 1 31 118 1 153 1 160.77 41.56
ఏప్రిల్ నెల మొత్తం 83 466 74 1275 7324 52 11303 65 44 10,981.91 7,602.09
2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 మే 1 3 17 2 38 214 3 300 3 3 262.81 97.53
2022 మే 2 6 14 1 41 135 1 315 1 1 166.15 6.21
2022 మే 3 4 18 5 48 667 2 729 2 4 271.45 67.39
2022 మే 4 4 15 43 454 541 3 4 172.98 106.21
2022 మే 5 2 15 3 36 176 1 252 1 3 296.00 -27.11
2022 మే 6 2 26 1 55 114 143 8 259.55 205.62
2022 మే 7 1 15 1 37 183 1 212 1 2 189.03 127.04
2022 మే 8 1 17 1 55 176 1 219 1 5 199.19 170.85
2022 మే 9 3 16 2 43 114 1 165 1 4 205.74 163.25
2022 మే 10 2 17 1 49 762 2 782 2 9 400.11 322.25
2022 మే 11 2 15 3 43 285 2 362 2 1 344.89 254.06
2022 మే 12 2 18 1 34 181 1 208 1 2 505.91 429.62
2022 మే 13 1 26 1 56 321 436 520.88 340.23
2022 మే 14 3 16 2 34 75 2 150 2 437.41 382.92
2022 మే 15 1 17 3 46 136 1 207 1 2 326.18 282.01
2022 మే 16 4 16 4 43 131 157 2 311.22 301.26
2022 మే 17 4 15 1 45 168 213 3 410.13 338.96
2022 మే 18 3 17 1 41 189 241 5 403.83 341.97
2022 మే 19 2 14 1 37 81 2 100 3 253.50 193.42
2022 మే 20 11 22 3 55 197 1 237 1 4 302.29 236.01
2022 మే 21 4 14 1 48 118 1 172 3 185.32 31.20
2022 మే 22 4 53 2 93 1102 1183 1 493.80 217.08
2022 మే 23 7 18 1 56 243 2 301 4 3 274.72 90.01
2022 మే 24 6 15 2 54 255 1 351 1 228.66 47.81
2022 మే 25 5 18 11 40 152 1 246 2 260.10 200.09
2022 మే 26 5 15 6 38 67 2 92 3 236.44 77.15
2022 మే 27 11 27 3 57 150 3 433 4 276.69 200.00
2022 మే 28 7 13 1 43 88 161 227.22 136.87
2022 మే 29 3 15 2 42 436 24 510 32 6 533.90 449.63
2022 మే 30 6 17 4 41 306 2 511 2 3 695.41 607.89
2022 మే 31 5 17 3 68 708 1 887 1 3 458.49 128.64
మొత్తం 124 568 73 1459 8384 58 10816 78 77 10,109.98 6,526.08

జూన్[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 జూన్ 1 4 18 4 60 169 1 529 2 219.64 155.48
2022 జూన్ 2 6 20 4 84 735 8 999 8 1 214.17 173.49
2022 జూన్ 3 10 24 3 74 407 511 3 322.12 194.40
2022 జూన్ 4 7 15 2 52 387 443 1 227.65 -5.07
2022 జూన్ 5 7 14 44 249 1 307 1 1 331.35 175.48
2022 జూన్ 6 7 15 54 364 1 415 3 4 275.44 57.06
2022 జూన్ 7 6 14 42 535 8 610 8 3 285.50 150.93
2022 జూన్ 8 16 1 34 148 186 1 8 187.51 138.88
2022 జూన్ 9 6 17 4 59 121 172 8 222.04 146.17
2022 జూన్ 10 1 19 44 256 1 457 1 5 190.41 133.20
2022 జూన్ 11 3 17 52 83 130 1 156.08 96.40
2022 జూన్ 12 5 17 5 18 250 306 248.60 167.27
2022 జూన్ 13 6 17 5 68 377 2 407 2 265.31 55.78
2022 జూన్ 14 6 21 7 61 257 275 2 289.81 165.67
2022 జూన్ 15 8 25 7 50 391 1 427 1 406.23 231.74
2022 జూన్ 16 7 23 9 57 653 1 978 1 2 441.91 139.57
2022 జూన్ 17 3 28 13 60 368 419 1 510.77 153.19
2022 జూన్ 18 3 15 1 47 172 2 224 2 4 237.79 98.85
2022 జూన్ 19 3 15 2 41 85 107 1 682.31 -461.44
2022 జూన్ 20 6 20 7 55 435 618 3 730.72 407.68
2022 జూన్ 21 5 20 11 57 415 507 1 490.26 317.33
2022 జూన్ 22 3 21 3 54 189 2 257 3 2 544.34 305.45
2022 జూన్ 23 5 15 2 39 112 1 124 2 220.66 76.51
2022 జూన్ 24 7 19 4 41 159 2 194 2 1 224.84 139.28
2022 జూన్ 25 12 19 6 42 377 4 473 4 284.51 215.28
2022 జూన్ 26 6 21 12 33 251 1 334 1 2 193.18 133.21
2022 జూన్ 27 5 18 9 26 298 3 326 4 2 242.02 134.49
2022 జూన్ 28 8 19 3 93 470 575 2 296.05 64.30
2022 జూన్ 29 5 8 2 21 270 360 1 185.71 13.25
2022 జూన్ 30 4 16 1 28 362 0 467 0 0 181.74 40.89
మొత్తం 164 546 127 1490 9345 39 12137 49 56 9308.67 3814.72

జూలై[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 జూలై 1 7 27 1 74 208 0 445 0 1 327.72 95.31
2022 జూలై 2 5 14 1 30 287 0 338 0 0 214.81 16.20
2022 జూలై 3 11 14 6 16 143 2 164 2 0 159.07 72.55
2022 జూలై 4 9 16 2 28 260 2 302 2 0 370.46 72.29
2022 జూలై 5 8 19 12 43 247 3 287 4 2 321.82 199.40
2022 జూలై 6 14 16 3 26 277 4 311 5 0 289.15 41.55
2022 జూలై 7 3 18 5 26 265 2 300 2 1 332.86 86.60
2022 జూలై 8 10 20 0 64 298 1 323 3 0 350.46 -15.39
2022 జూలై 9 8 18 0 29 130 0 166 0 0 280.82 138.73
2022 జూలై 10 5 14 1 52 174 0 271 0 0 243.63 16.17
2022 జూలై 11 9 16 2 43 272 2 344 4 0 237.56 177.48
2022 జూలై 12 9 16 4 44 484 1 527 1 3 278.85 -23.03
2022 జూలై 13 6 18 9 37 274 3 316 3 1 433.18 291.29
2022 జూలై 14 11 18 5 57 325 1 366 1 3 387.42 214.23
2022 జూలై 15 8 22 9 55 258 1 301 2 2 243.63 134.25
2022 జూలై 16 7 23 8 53 170 1 208 1 1 356.46 172.05
2022 జూలై 17 5 14 6 34 353 0 396 0 1 462.40 248.52
2022 జూలై 18 8 15 1 46 394 0 497 0 1 576.65 524.83
2022 జూలై 19 9 18 2 40 371 1 454 4 0 280.05 250.53
2022 జూలై 20 6 15 2 55 448 0 502 0 16 500.77 390.28
2022 జూలై 21 7 20 1 86 235 1 254 1 31 581.05 491.63
2022 జూలై 22 10 16 1 78 277 0 314 0 26 405.68 227.68
2022 జూలై 23 8 26 2 67 301 3 335 3 16 455.77 272.74
2022 జూలై 24 7 16 2 65 172 0 201 0 20 231.17 155.48
2022 జూలై 25 5 17 1 55 447 2 518 3 17 343.79 191.18
2022 జూలై 26 15 15 1 77 353 5 395 5 25 261.66 215.25
2022 జూలై 27 9 15 2 67 158 1 173 1 20 124.26 110.25
2022 జూలై 28 8 14 1 47 149 0 175 0 11 119.24 89.35
2022 జూలై 29 6 19 1 60 217 1 232 1 23 293.69 210.55
2022 జూలై 30 3 24 2 105 126 2 145 2 53 283.59 248.88
2022 జూలై 31 8 15 1 57 115 1 148 1 18 297.10 256.31
244 548 94 1616 8188 40 9708 51 292 10,044 5,573

ఆగస్టు[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 ఆగస్టు 1 6 14 2 50 128 2 144 2 6 563.92 517.56
2022 ఆగస్టు 2 5 17 2 44 147 2 221 4 8 256.26 216.22
2022 ఆగస్టు 3 3 14 0 42 123 2 142 3 15 220.98 73.64
2022 ఆగస్టు 4 2 14 1 53 147 1 209 2 8 172.09 149.34
2022 ఆగస్టు 5 4 15 1 38 324 3 437 3 0 255.32 6.41
2022 ఆగస్టు 6 7 22 1 48 348 1 397 1 2 492.45 83.86
2022 ఆగస్టు 7 7 19 3 54 218 0 273 1 0 167.60 124.39
2022 ఆగస్టు 8 4 24 8 76 323 2 349 2 18 650.82 324.46
2022 ఆగస్టు 9 9 20 2 59 573 2 688 3 14 472.12 390.21
2022 ఆగస్టు 10 2 15 2 46 333 1 529 1 2 266.98 85.99
2022 ఆగస్టు 11 4 17 0 32 180 2 235 2 0 250.47 228.01
2022 ఆగస్టు 12 7 17 3 56 276 4 372 4 15 371.07 324.51
2022 ఆగస్టు 13 5 15 1 60 228 2 309 2 22 152.99 -27.98
2022 ఆగస్టు 14 6 16 0 47 229 2 248 2 12 83.05 51.40
2022 ఆగస్టు 15 8 17 0 60 618 1 687 1 12 497.53 384.63
2022 ఆగస్టు 16 7 17 0 65 923 3 945 3 23 573.23 544.37
2022 ఆగస్టు 17 7 21 3 67 323 2 411 2 11 466.32 436.75
2022 ఆగస్టు 18 13 20 2 71 180 2 230 2 11 271.46 232.02
2022 ఆగస్టు 19 6 23 1 61 136 0 174 0 16 287.29 229.17
2022 ఆగస్టు 20 8 23 2 64 107 2 111 2 14 262.43 161.91
2022 ఆగస్టు 21 8 21 0 44 88 0 94 0 0 209.63 192.45
2022 ఆగస్టు 22 5 19 0 45 182 1 204 1 10 137.57 92.92
2022 ఆగస్టు 23 8 18 1 65 782 3 928 3 23 303.81 170.51
2022 ఆగస్టు 24 5 17 1 62 166 10 218 10 18 239.77 201.68
2022 ఆగస్టు 25 6 19 0 42 392 4 455 4 13 253.51 92.62
2022 ఆగస్టు 26 2 16 2 59 591 3 619 3 19 337.27 287.84
2022 ఆగస్టు 27 1 18 1 128 249 0 386 0 94 355.59 206.84
2022 ఆగస్టు 28 6 16 1 61 389 1 465 1 28 293.77 256.16
2022 ఆగస్టు 29 4 15 1 65 536 0 650 0 23 475.06 418.71
2022 ఆగస్టు 30 7 20 2 86 424 1 475 1 32 686.85 508.53
2022 ఆగస్టు 31 4 15 1 49 285 1 318 1 8 269.56 95.54
176 554 44 1799 9948 60 11923 66 477 10296.77 7060.67

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 సెప్టెంబరు 1 3 14 0 37 377 1 387 1 1 478.74 364.56
2022 సెప్టెంబరు 2 4 15 1 53 102 0 127 0 0 165.70 125.78
2022 సెప్టెంబరు 3 2 25 4 50 71 0 92 0 2 348.00 300.73
2022 సెప్టెంబరు 4 4 16 1 44 57 0 125 0 0 289.89 272.32
2022 సెప్టెంబరు 5 6 15 1 42 306 1 326 1 3 423.37 342.50
2022 సెప్టెంబరు 6 12 18 0 57 101 1 117 1 6 253.76 46.36
2022 సెప్టెంబరు 7 7 14 1 42 126 3 172 3 0 2681.01 2608.97
2022 సెప్టెంబరు 8 7 17 1 51 105 1 182 1 7 341.98 319.72
2022 సెప్టెంబరు 9 7 18 2 49 440 0 511 0 1 400.62 321.55
2022 సెప్టెంబరు 10 8 16 1 46 628 2 662 2 0 543.15 437.01
2022 సెప్టెంబరు 11 3 18 1 52 476 0 495 0 4 702.37 679.63
2022 సెప్టెంబరు 12 13 16 0 45 284 1 325 1 4 240.24 233.85
2022 సెప్టెంబరు 13 8 16 1 52 100 2 109 2 4 134.68 116.68
2022 సెప్టెంబరు 14 8 19 3 38 290 5 315 7 3 350.98 270.37
2022 సెప్టెంబరు 15 9 19 1 33 453 3 494 3 1 495.18 474.76
2022 సెప్టెంబరు 16 9 19 1 53 446 0 480 0 4 403.67 386.54
2022 సెప్టెంబరు 17 8 28 0 48 273 0 300 0 0 313.05 295.36
2022 సెప్టెంబరు 18 7 26 1 62 291 1 719 2 0 449.04 418.10
2022 సెప్టెంబరు 19 1 15 0 39 143 1 190 1 3 180.97 104.53
2022 సెప్టెంబరు 20 5 17 1 47 482 1 891 1 5 678.61 415.50
2022 సెప్టెంబరు 21 5 17 3 52 581 3 947 3 5 758.46 600.38
2022 సెప్టెంబరు 22 7 21 1 46 705 2 796 3 3 632.91 329.19
2022 సెప్టెంబరు 23 2 18 6 33 740 1 813 1 2 641.63 527.86
2022 సెప్టెంబరు 24 6 17 2 35 603 0 645 1 1 549.56 374.96
2022 సెప్టెంబరు 25 5 18 2 41 580 0 631 0 5 462.15 351.62
2022 సెప్టెంబరు 26 0 21 8 52 178 0 278 0 5 579.41 449.53
2022 సెప్టెంబరు 27 4 18 1 44 97 0 117 0 2 247.57 191.69
2022 సెప్టెంబరు 28 4 23 6 48 432 2 474 2 0 682.65 649.27
2022 సెప్టెంబరు 29 7 22 6 43 295 0 355 0 0 320.65 135.60
2022 సెప్టెంబరు 30 3 18 2 39 584 2 607 2 2 580.80 551.96
174 554 58 1373 10346 33 12682 38 73 15330.8 12696.88

అక్టోబరు[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 అక్టోబరు 1 2 17 0 47 255 0 281 1 6 276.25 80.40
2022 అక్టోబరు 2 5 14 0 47 288 1 349 2 4 234.73 -7.22
2022 అక్టోబరు 3 7 23 4 54 630 0 794 0 3 511.44 489.22
2022 అక్టోబరు 4 4 15 1 44 165 1 172 1 3 338.51 -3.68
2022 అక్టోబరు 5 5 19 2 38 196 0 289 0 3 652.68 496.22
2022 అక్టోబరు 6 1 20 5 152 347 0 443 0 117 489.63 246.30
2022 అక్టోబరు 7 6 18 1 70 346 1 383 1 21 360.81 137.76
2022 అక్టోబరు 8 4 18 3 83 230 2 256 4 33 407.47 272.85
2022 అక్టోబరు 9 6 20 2 62 308 1 350 1 22 369.23 267.36
2022 అక్టోబరు 10 1 22 2 89 347 1 438 2 6 282.15 224.48
2022 అక్టోబరు 11 10 22 5 57 254 2 283 2 6 365.96 308.83
2022 అక్టోబరు 12 7 19 5 57 401 2 496 2 6 279.06 234.04
2022 అక్టోబరు 13 14 18 3 76 392 0 434 1 22 279.00 72.93
2022 అక్టోబరు 14 4 25 9 61 372 2 414 2 17 543.00 382.60
2022 అక్టోబరు 15 11 50 22 135 373 3 445 7 47 481.01 415.79
2022 అక్టోబరు 16 2 26 1 123 475 0 551 1 55 323.51 145.84
2022 అక్టోబరు 17 4 35 8 141 231 3 278 3 71 379.95 352.40
2022 అక్టోబరు 18 7 25 8 112 330 0 389 1 60 578.02 368.73
2022 అక్టోబరు 19 4 25 4 86 360 2 440 2 44 359.10 216.30
2022 అక్టోబరు 20 9 24 5 669 127 0 553 0 92 253.75 198.89
2022 అక్టోబరు 21 6 29 8 197 179 1 235 2 146 312.29 249.29
2022 అక్టోబరు 22 3 18 1 170 100 0 121 0 141 410.52 353.59
2022 అక్టోబరు 23 4 25 10 373 323 0 452 0 305 333.83 175.29
2022 అక్టోబరు 24 8 27 4 261 217 1 348 2 212 495.75 367.81
2022 అక్టోబరు 25 3 31 11 209 328 0 378 0 146 514.24 335.82
2022 అక్టోబరు 26 9 24 3 161 169 3 269 4 112 313.58 212.79
2022 అక్టోబరు 27 5 20 3 84 247 0 350 0 37 456.75 377.71
2022 అక్టోబరు 28 7 28 13 60 222 4 251 4 4 578.78 449.75
2022 అక్టోబరు 29 5 31 10 50 216 0 258 0 7 514.19 477.05
2022 అక్టోబరు 30 9 29 10 91 142 2 178 2 11 256.16 165.35
2022 అక్టోబరు 31 2 31 13 63 321 0 412 0 6 981.39 795.75
174 748 176 3922 8891 32 11290 47 1765 12932.74 8860.24

నవంబరు[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 నవంబరు 1 50 19 3 114 228 1 383 1 3 619.83 453.45
2022 నవంబరు 2 10 21 5 70 330 1 365 1 2 473.65 -16.42
2022 నవంబరు 3 6 22 7 40 254 1 331 2 1 362.08 253.25
2022 నవంబరు 4 6 19 5 50 303 1 356 1 1 407.90 21.80
2022 నవంబరు 5 6 32 10 56 419 3 463 4 1 658.30 515.85
2022 నవంబరు 6 2 18 6 52 607 0 638 0 13 257.24 165.66
2022 నవంబరు 7 6 18 4 45 680 0 759 0 2 519.36 425.23
2022 నవంబరు 8 6 16 3 52 239 0 355 0 3 752.58 627.38
2022 నవంబరు 9 6 19 2 38 173 1 195 0 0 384.90 294.60
2022 నవంబరు 10 6 15 2 36 142 1 192 0 1 443.18 354.95
2022 నవంబరు 11 7 23 4 60 663 1 732 0 3 402.67 139.30
2022 నవంబరు 12 4 20 4 38 224 1 252 0 1 365.22 54.13
2022 నవంబరు 13 6 21 7 47 327 2 971 0 3 612.88 411.39
2022 నవంబరు 14 6 28 6 69 266 2 320 0 3 432.23 186.97
2022 నవంబరు 15 6 23 3 45 296 0 352 0 6 423.89 236.46
2022 నవంబరు 16 3 19 3 40 201 4 224 0 2 354.16 131.07
2022 నవంబరు 17 5 16 2 45 191 1 224 0 0 415.09 42.26
2022 నవంబరు 18 7 20 1 43 143 2 247 0 4 425.73 201.36
2022 నవంబరు 19 4 20 4 47 196 2 235 0 1 281.21 170.70
2022 నవంబరు 20 3 15 0 57 239 5 407 0 4 381.37 176.58
2022 నవంబరు 21 5 16 0 114 194 1 227 0 1 361.55 102.80
2022 నవంబరు 22 6 19 1 46 145 1 190 0 3 211.46 54.04
2022 నవంబరు 23 4 22 3 50 272 2 592 0 2 355.05 148.78
2022 నవంబరు 24 7 15 1 42 135 0 248 0 2 302.28 151.37
2022 నవంబరు 25 7 18 1 47 261 0 387 0 4 272.34 199.96
2022 నవంబరు 26 4 16 2 47 251 0 374 0 4 328.82 167.81
2022 నవంబరు 27 3 15 1 39 355 0 493 0 3 343.47 222.51
2022 నవంబరు 28 5 13 1 28 266 0 294 0 0 370.38 225.44
2022 నవంబరు 29 5 16 2 41 277 0 338 0 0 359.52 211.26
2022 నవంబరు 30 7 15 0 36 249 1 312 0 0 248.67 173.26
మొత్తం 208 569 93 1534 8526 34 11456 9 73 12127.01 6503.2

డిసెంబరు[మార్చు]

2022 సంవత్సరంలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు దస్త్రం ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలో బైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలో బైట్లు)

2022 డిసెంబరు 1 7 14 0 350 241 2 323 0 0 598.16 63.97
2022 డిసెంబరు 2 4 15 0 30 129 1 177 0 1 183.50 13.34
2022 డిసెంబరు 3 2 13 0 32 96 1 114 0 1 140.38 77.84
2022 డిసెంబరు 4 5 17 1 34 124 4 145 0 0 317.12 141.45
2022 డిసెంబరు 5 7 15 2 34 164 0 200 0 1 236.19 69.74
2022 డిసెంబరు 6 1 18 4 51 244 0 260 0 4 322.14 108.51
2022 డిసెంబరు 7 1 17 2 36 130 0 142 0 3 189.29 159.85
2022 డిసెంబరు 8 5 14 1 47 127 2 148 0 2 100.68 83.73
2022 డిసెంబరు 9 4 27 12 56 245 1 346 0 3 389.10 351.81
2022 డిసెంబరు 10 10 17 1 58 216 0 318 0 1 218.80 118.29
2022 డిసెంబరు 11 4 18 6 59 372 0 564 0 2 276.38 249.97
2022 డిసెంబరు 12 5 16 3 41 357 3 483 0 0 356.68 242.29
2022 డిసెంబరు 13 4 15 2 30 209 0 238 0 0 122.41 96.54
2022 డిసెంబరు 14 4 18 3 40 167 1 206 0 2 234.69 185.02
2022 డిసెంబరు 15 6 13 2 35 108 2 242 0 0 256.63 102.15
2022 డిసెంబరు 16 7 20 6 69 240 1 345 0 1 262.73 218.02
2022 డిసెంబరు 17 4 22 6 51 211 1 252 0 1 346.08 307.91
2022 డిసెంబరు 18 1 20 2 20 209 1 230 0 0 153.81 136.00
2022 డిసెంబరు 19 6 19 3 52 175 1 267 0 2 292.28 259.74
2022 డిసెంబరు 20 1 3 1 23 65 0 149 0 1 47.42 29.41
2022 డిసెంబరు 21
2022 డిసెంబరు 22
2022 డిసెంబరు 23
2022 డిసెంబరు 24
2022 డిసెంబరు 25
2022 డిసెంబరు 26
2022 డిసెంబరు 27
2022 డిసెంబరు 28
2022 డిసెంబరు 29
2022 డిసెంబరు 30
2022 డిసెంబరు 31
మొత్తం