వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రవేశిక

[మార్చు]

వికీపీడియాలో ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సంబంధించిన గణాంకాలు ఈ పేజీలో ఉంటాయి. గడిచిన సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాలను కింద చూపించిన ఉపపేజిల్లో చూడవచ్చు.

వర్తమాన సంవత్సరంలో (2024) రోజువారీ గణాంకాలు కింది నెలవారీ విభాగాల్లోని పట్టికల్లో ఉన్నాయి.

జనవరి

[మార్చు]
2024 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2024 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 1 2 27 11 48 309 1 355 1 1 282.21 246.27
జనవరి 2 3 24 10 47 373 0 421 1 0 404.7 381.24
జనవరి 3 5 47 32 66 198 3 215 4 0 863.63 217.51
జనవరి 4 5 22 8 43 264 2 337 2 0 276.48 236.84
జనవరి 5 3 25 12 49 115 1 131 1 0 434.5 329.53
జనవరి 6 2 24 6 43 250 2 288 2 1 267.97 182.71
జనవరి 7 3 21 5 28 213 0 228 0 0 447.71 197.87
జనవరి 8 4 25 14 50 178 2 195 2 0 328.81 280.6
జనవరి 9 2 31 17 37 181 2 185 2 0 351.06 345.88
జనవరి 10 7 25 11 52 251 0 261 0 0 341.94 298.94
జనవరి 11 5 22 9 39 147 1 197 1 0 246.33 227.96
జనవరి 12 0 20 6 31 44 1 59 1 2 319.74 313.08
జనవరి 13 3 34 20 50 333 0 348 1 1 475.41 396.06
జనవరి 14 2 22 8 36 81 1 108 2 0 250.08 230.05
జనవరి 15 2 24 10 43 111 1 120 1 0 835.72 425.55
జనవరి 16 2 18 5 30 52 2 61 2 0 232.89 213.14
జనవరి 17 3 28 13 48 300 1 338 1 0 288.09 252.89
జనవరి 18 1 26 11 61 199 1 243 2 7 285.76 245.91
జనవరి 19 3 22 9 70 101 0 117 12 2 300.33 277.17
జనవరి 20 1 23 7 38 78 1 81 1 0 229.16 200.1
జనవరి 21 4 28 11 38 212 1 234 1 0 388.03 280.68
జనవరి 22 5 26 9 52 93 0 107 0 0 304.59 254.89
జనవరి 23 3 26 10 53 108 4 139 4 1 381.41 364.85
జనవరి 24 4 30 13 46 178 1 203 1 0 342.94 328.44
జనవరి 25 3 28 9 47 55 3 65 4 2 338.95 264.71
జనవరి 26 1 27 11 44 47 1 51 1 2 207.43 200.27
జనవరి 27 1 28 8 42 114 10 123 10 2 274.1 261.47
జనవరి 28 0 20 5 39 11 1 13 1 0 220.06 164.33
జనవరి 29 2 19 5 45 328 4 385 4 1 229.1 127.8
జనవరి 30 5 28 11 58 190 2 274 2 12 478.13 361.92
జనవరి 31 2 29 13 49 201 1 258 1 0 396.68 203.01
మొత్తం 88 799 329 1422 5315 50 6140 68 34 11023.9 8311.67

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2024 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2024 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 1 3 24 5 47 116 0 159 0 1 283.13 193.15
ఫిబ్రవరి 2 3 89 64 115 165 1 202 1 1 2458.81 701.9
ఫిబ్రవరి 3 4 136 114 156 137 2 209 2 1 1363.92 1257.07
ఫిబ్రవరి 4 5 41 25 62 159 1 204 1 1 691.48 667.43
ఫిబ్రవరి 5 2 56 29 90 155 0 208 0 9 1026.86 968.81
ఫిబ్రవరి 6 4 59 26 77 215 2 280 2 1 889.78 852.09
ఫిబ్రవరి 7 5 53 20 95 334 2 373 2 2 924.74 901.21
ఫిబ్రవరి 8 4 41 22 69 237 1 318 1 3 1001.74 618.77
ఫిబ్రవరి 9 3 62 43 83 224 2 273 2 1 1372.82 983.72
ఫిబ్రవరి 10 0 56 27 84 229 2 272 4 0 1044.72 929.32
ఫిబ్రవరి 11 6 84 65 159 175 1 235 2 0 1249.8 1204.14
ఫిబ్రవరి 12 5 80 53 124 350 3 417 4 3 1893.41 1635.18
ఫిబ్రవరి 13 4 87 55 154 328 2 374 2 1 1688.38 1534.71
ఫిబ్రవరి 14 4 96 63 142 423 4 493 4 3 1687.79 1655.56
ఫిబ్రవరి 15 4 104 70 166 419 1 462 1 0 1659.34 1579.1
ఫిబ్రవరి 16 4 81 43 133 579 1 610 2 2 1114.76 1095.39
ఫిబ్రవరి 17 3 98 43 137 396 2 414 2 3 2490.06 2184.69
ఫిబ్రవరి 18 5 80 39 111 253 1 271 1 0 1495 1401.36
ఫిబ్రవరి 19 7 53 26 92 221 0 379 0 0 918.73 856.3
ఫిబ్రవరి 20 5 70 43 115 253 1 314 1 4 3057.74 1252.84
ఫిబ్రవరి 21 3 80 44 150 230 1 344 3 0 1574.93 1519.84
ఫిబ్రవరి 22 4 65 36 121 225 0 302 0 1 1802.04 1776.49
ఫిబ్రవరి 23 5 77 32 104 387 1 475 1 1 1144.82 1107.56
ఫిబ్రవరి 24 3 76 17 119 234 1 307 1 0 1291.96 1223.28
ఫిబ్రవరి 25 4 47 6 83 131 0 193 0 0 815.88 784.42
ఫిబ్రవరి 26 5 48 8 91 190 2 255 4 2 1088.63 1013.64
ఫిబ్రవరి 27 4 43 16 99 302 3 412 6 0 1160.54 1110.45
ఫిబ్రవరి 28 1 54 19 110 304 1 400 1 0 1232.63 1187.32
మొత్తం 109 1940 1053 3088 7371 38 9155 50 40 38424.4 32195.7

మార్చి

[మార్చు]
2024 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2024 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 1 1 59 14 97 172 2 232 3 1 1539.66 1502.05
మార్చి 2 0 43 17 69 228 0 267 0 1 1036.04 1011.33
మార్చి 3 3 29 12 66 244 0 289 0 0 687.66 658.94
మార్చి 4 2 47 29 118 363 1 434 1 1 1454.93 1036.6
మార్చి 5 0 38 17 59 174 1 224 3 0 1087.58 930.77
మార్చి 6 3 29 12 65 250 0 291 0 0 963.78 827.54
మార్చి 7 5 29 9 74 168 0 263 0 0 789.17 686.05
మార్చి 8 2 31 14 80 274 3 432 3 3 921.43 912.66
మార్చి 9 4 25 7 73 357 0 434 1 4 690.42 660.65
మార్చి 10 0 29 10 72 253 1 290 1 3 676.11 536.12
మార్చి 11 2 31 15 66 166 0 216 0 3 1207.51 1056.24
మార్చి 12 2 34 13 80 341 2 393 2 2 761.97 674.17
మార్చి 13 1 24 8 129 188 0 270 0 8 380.24 343.58
మార్చి 14 3 30 14 59 227 0 280 0 0 449.84 438.6
మార్చి 15 3 29 12 67 344 2 386 2 0 641.47 557.06
మార్చి 16 0 36 21 81 345 1 396 1 0 821.94 768.31
మార్చి 17 0 27 8 71 238 0 266 0 4 725.79 638.22
మార్చి 18 2 35 15 100 364 2 519 2 1 583.95 540.5
మార్చి 19 1 43 21 90 506 3 618 3 2 547.43 511.35
మార్చి 20 3 24 9 51 289 0 305 0 3 652.53 554.89
మార్చి 21 0 29 9 51 382 3 404 3 0 683.06 641.5
మార్చి 22 2 38 20 69 365 2 401 2 0 681.89 642.11
మార్చి 23 5 50 27 92 411 0 486 0 0 965.34 895.92
మార్చి 24 1 30 8 52 111 1 119 1 0 527.99 517.44
మార్చి 25 1 37 13 61 247 0 318 0 0 910.79 893.63
మార్చి 26 1 36 11 53 177 0 234 0 0 709.66 688.37
మార్చి 27 0 23 9 49 348 1 382 1 3 395.9 379.73
మార్చి 28 1 48 13 80 123 3 153 3 1 897.35 858.63
మార్చి 29 2 33 13 49 269 2 320 2 0 801.84 780.98
మార్చి 30 0 80 36 94 251 1 270 1 0 1036.46 1018.53
మార్చి 31 1 118 56 293 220 0 249 0 0 1550.97 1530.46
మొత్తం 51 1194 492 2510 8395 31 10141 35 40 25780.7 23692.9

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2024 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2024 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 1 5 24 9 59 100 2 150 2 2 496.39 464.58
ఏప్రిల్ 2 0 25 7 66 289 0 370 0 0 804.23 581.58
ఏప్రిల్ 3 1 46 29 99 340 2 391 2 0 568.89 538.32
ఏప్రిల్ 4 2 30 13 77 157 0 219 0 0 498.03 482.75
ఏప్రిల్ 5 4 32 16 69 224 0 252 0 0 1065.36 898.7
ఏప్రిల్ 6 2 28 15 1016 127 5 144 15 0 457.26 382.42
ఏప్రిల్ 7 5 23 7 58 100 0 152 0 0 443.87 390.23
ఏప్రిల్ 8 1 31 12 77 388 0 422 1 1 480.82 391.92
ఏప్రిల్ 9 4 41 20 89 323 0 415 0 0 956.37 843.74
ఏప్రిల్ 10 2 34 17 58 411 1 466 1 3 473.02 414.61
ఏప్రిల్ 11 2 44 25 81 421 4 446 4 0 692.48 672.01
ఏప్రిల్ 12 3 47 30 122 366 2 399 3 3 846.53 604.36
ఏప్రిల్ 13 1 34 21 73 395 4 432 4 0 624.69 600.89
ఏప్రిల్ 14 4 28 11 60 154 0 192 0 1 637.54 556.54
ఏప్రిల్ 15 5 31 16 88 462 2 548 2 2 578.22 550.89
ఏప్రిల్ 16 2 36 19 1196 482 3 557 4 3 544.75 457.05
ఏప్రిల్ 17 2 36 21 71 447 0 505 0 1 466.47 427.33
ఏప్రిల్ 18 0 41 19 79 316 0 367 0 1 689.55 667.64
ఏప్రిల్ 19 15 37 16 91 256 3 371 5 1 470.09 464.35
ఏప్రిల్ 20 4 22 9 55 93 1 139 2 1 305.23 293.9
ఏప్రిల్ 21 1 23 11 53 84 0 106 0 0 363.85 296.83
ఏప్రిల్ 22 1 56 40 118 62 0 97 0 0 884.5 829.94
ఏప్రిల్ 23 1 29 11 64 221 0 267 0 1 594.77 542.51
ఏప్రిల్ 24 2 43 28 95 605 1 672 1 6 942.66 903.24
ఏప్రిల్ 25 7 32 11 71 501 4 572 7 5 1175.42 1128.65
ఏప్రిల్ 26 0 30 15 55 369 2 399 3 5 433.18 363.83
ఏప్రిల్ 27 3 29 10 72 160 0 179 0 1 773.2 666.85
ఏప్రిల్ 28 1 27 13 54 283 1 337 2 1 377.76 326.79
ఏప్రిల్ 29 3 51 37 113 390 3 487 3 1 782.87 678.13
ఏప్రిల్ 30 6 42 23 102 350 0 427 0 3 678.2 661.02
మొత్తం 89 1032 531 4381 8876 40 10480 61 42 19106.2 17081.6
2024 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2024 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అనువాద పరికరం ద్వారా ప్రచురించిన పేజీలు అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 1 4 31 16 82 377 1 465 1 1 437.78 253.79
మే 2 6 28 14 70 460 2 546 2 5 393.24 195.74
మే 3 0 33 17 73 367 0 530 2 2 775.96 472.05
మే 4 3 39 19 115 548 0 720 4 5 661.5 588.07
మే 5 1 30 7 76 2655 2 2957 3 0 454.6 363.84
మే 6 0 34 17 72 6276 0 6564 0 3 516.29 439.16
మే 7 2 32 19 73 638 1 746 2 1 827.09 779.34
మే 8 3 50 34 102 313 0 477 1 0 725.73 658.68
మే 9 7 27 14 127 520 0 678 1 0 430.77 378.58
మే 10 2 36 23 88 435 1 474 1 0 660.97 536.83
మే 11 1 28 13 77 373 0 436 0 9 317.4 292.78
మే 12 1 37 21 90 307 1 384 2 14 817.78 766.48
మే 13 1 46 30 85 296 1 382 1 0 472.68 456.5
మే 14 1 33 21 61 220 2 255 2 1 694.38 610.68
మే 15 4 35 24 99 422 1 512 1 3 356.96 352.18
మే 16 3 113 20 210 96 0 109 0 0 802.78 796.68
మే 17 5 30 16 60 53 1 84 1 1 291.77 245.22
మే 18 1 31 19 59 47 1 60 1 2 426.36 363.03
మే 19 2 28 14 70 91 1 110 1 1 508.8 476.8
మే 20 2 41 27 128 360 1 414 1 0 966.62 583.42
మే 21 4 33 20 89 415 0 458 0 3 520.63 478.05
మే 22 1 37 19 81 263 0 317 0 0 668.64 617.33
మే 23 0 37 24 145 547 2 592 2 1 719.9 674.21
మే 24 2 42 30 93 393 1 461 1 2 970.05 922.79
మే 25 7 32 20 76 214 1 253 1 1 621.3 575.16
మే 26 0 28 17 51 336 1 390 2 1 564.83 463.76
మే 27 3 28 18 87 160 8 213 9 1 448.16 413.12
మే 28 3 39 27 63 139 2 157 2 1 457.79 424.74
మే 29 0 40 24 73 164 0 198 0 2 405.27 363.31
మే 30 1 43 29 64 133 0 141 0 0 551 509.82
మే 31 1 40 24 154 121 0 291 1 2 419.08 381.03
మొత్తం 71 1161 637 2793 17739 31 20374 45 62 17886.11 15433.17