వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2019

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 7 5 55 76 2 83 2 1 80.19 66.50
జనవరి 02 8 1 49 164 3 182 3 1 92.96 64.82
జనవరి 03 8 3 27 155 2 164 2 1 240.06 157.03
జనవరి 04 14 18 55 316 1 357 2 1 543.07 176.48
జనవరి 05 4 34 66 389 5 481 5 3 465.56 12.75
జనవరి 06 19 70 114 550 2 692 2 1 451.99 46.85
జనవరి 07 4 41 84 415 5 527 5 1 466.88 98.03
జనవరి 08 18 26 73 167 6 213 6 1 198.15 132.09
జనవరి 09 29 32 91 269 3 304 4 1 260.64 103.62
జనవరి 10 16 51 98 419 3 446 4 1 265.11 136.32
జనవరి 11 7 15 58 239 1 295 2 1 198.97 106.32
జనవరి 12 5 17 53 140 5 179 6 159.09 126.87
జనవరి 13 14 30 76 148 1 163 1 183.29 131.95
జనవరి 14 20 52 118 172 4 191 7 6 353.37 321.34
జనవరి 15 13 20 51 185 1 190 1 2 222.71 190.14
జనవరి 16 21 27 108 149 2 197 2 1 296.42 113.25
జనవరి 17 8 71 114 392 14 459 15 350.70 225.00
జనవరి 18 18 3 54 179 3 205 3 2 161.52 92.75
జనవరి 19 5 18 64 197 3 225 3 2 323.99 48.13
జనవరి 20 13 49 104 154 5 242 5 4 290.51 192.40
జనవరి 21 7 30 78 179 2 352 4 2 271.11 112.31
జనవరి 22 20 8 49 138 2 188 2 1 109.06 62.69
జనవరి 23 5 16 51 244 4 269 5 126.67 65.02
జనవరి 24 10 3 53 209 4 294 4 1 257.59 -8.86
జనవరి 25 27 28 90 230 4 277 5 3 191.74 58.47
జనవరి 26 11 11 65 318 3 404 4 2 227.47 5.31
జనవరి 27 9 20 89 322 3 435 4 1 257.08 37.85
జనవరి 28 9 6 79 232 2 329 3 11 173.07 43.57
జనవరి 29 6 13 53 161 2 293 2 1 148.50 49.17
జనవరి 30 3 2 60 77 2 98 3 5 92.33 58.28
జనవరి 31 7 4 36 177 216 1 150.29 67.77

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 15 41 240 3 306 6 2 266.81 82.98
ఫిబ్రవరి 02 10 13 51 229 4 262 5 1 304.61 137.84
ఫిబ్రవరి 03 9 7 50 236 1 301 2 2 280.49 15.39
ఫిబ్రవరి 04 3 14 52 227 5 253 5 1 224.71 -15.54
ఫిబ్రవరి 05 14 19 74 238 2 269 2 582.62 255.64
ఫిబ్రవరి 06 11 9 45 160 8 245 10 793.49 598.07
ఫిబ్రవరి 07 3 18 60 170 4 198 6 2 200.58 20.87
ఫిబ్రవరి 08 5 8 35 201 2 378 4 163.24 -11.16
ఫిబ్రవరి 09 8 5 52 162 3 213 4 136.89 -13.62
ఫిబ్రవరి 10 8 4 37 79 1 85 2 1 93.28 70.76
ఫిబ్రవరి 11 8 3 33 94 1 109 1 100.28 58.93
ఫిబ్రవరి 12 10 3 37 162 5 270 6 142.21 82.60
ఫిబ్రవరి 13 6 4 39 106 4 154 5 120.44 104.58
ఫిబ్రవరి 14 5 6 37 98 3 133 3 162.44 148.94
ఫిబ్రవరి 15 4 4 26 63 3 173 3 1 125.10 75.81
ఫిబ్రవరి 16 3 5 29 57 2 74 2 56.50 47.90
ఫిబ్రవరి 17 6 3 51 160 1 216 1 1 100.17 85.12
ఫిబ్రవరి 18 4 4 40 118 153 1 118.87 77.47
ఫిబ్రవరి 19 8 3 35 125 226 1 117.55 82.17
ఫిబ్రవరి 20 6 6 33 146 2 185 2 253.27 106.87
ఫిబ్రవరి 21 9 7 51 245 4 277 5 1 114.90 0.78
ఫిబ్రవరి 22 7 4 38 101 1 116 1 2 68.82 55.24
ఫిబ్రవరి 23 2 5 38 106 124 100.03 76.68
ఫిబ్రవరి 24 7 6 34 141 2 163 2 1 365.34 60.68
ఫిబ్రవరి 25 4 5 41 982 1 1019 1 1 86.58 54.03
ఫిబ్రవరి 26 10 5 54 291 6 386 10 1 153.91 114.26
ఫిబ్రవరి 27 7 4 83 235 1 358 1 2 156.48 42.65
ఫిబ్రవరి 28 8 7 36 239 389 487.47 -208.52

మార్చి[మార్చు]

మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 5 5 37 152 1 233 1 1 254.94 160.76
మార్చి 02 5 14 57 154 4 197 8 189.86 116.69
మార్చి 03 11 10 59 202 1 345 1 127.41 101.13
మార్చి 04 7 9 45 186 2 231 4 1 190.81 159.62
మార్చి 05 3 6 34 194 1 314 2 1 226.01 132.75
మార్చి 06 6 6 50 168 9 269 9 1 141.78 133.32
మార్చి 07 7 3 72 160 5 276 5 1 140.75 111.11
మార్చి 08 7 5 41 207 3 226 4 182.60 163.09
మార్చి 09 7 4 31 115 1 124 1 1 87.64 70.19
మార్చి 10 2 4 39 234 361 2 1 137.58 97.86
మార్చి 11 1 4 39 242 1 349 1 2 139.51 110.48
మార్చి 12 8 12 49 331 7 384 8 1 216.11 165.12
మార్చి 13 4 5 48 430 2 513 2 1 177.49 134.39
మార్చి 14 16 8 63 182 7 231 7 1 175.10 103.64
మార్చి 15 10 7 47 286 3 346 5 1 128.20 40.74
మార్చి 16 5 4 38 175 239 1 105.88 74.75
మార్చి 17 11 4 61 469 4 575 4 1 194.73 31.08
మార్చి 18 4 4 28 213 2 238 2 210.83 144.30
మార్చి 19 7 4 30 139 2 194 2 2 152.58 133.96
మార్చి 20 5 6 35 216 2 311 3 1 197.74 109.69
మార్చి 21 3 7 76 132 1 194 1 1 138.07 118.40
మార్చి 22 3 12 52 252 1 544 3 148.97 88.81
మార్చి 23 11 8 43 341 5 455 6 157.43 39.13
మార్చి 24 8 7 86 136 156 2 73.32 50.44
మార్చి 25 7 7 26 219 1 241 1 250.79 83.07
మార్చి 26 11 6 38 106 4 144 4 230.89 110.12
మార్చి 27 4 5 35 125 1 141 1 195.84 116.91
మార్చి 28 6 6 38 227 2 264 2 2 153.28 93.17
మార్చి 29 3 10 34 342 2 505 2 2 161.63 96.33
మార్చి 30 10 21 61 412 4 550 4 4 228.41 140.73
మార్చి 31 6 17 47 208 1 293 1 2 292.22 130.05

ఏప్రిల్[మార్చు]

ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 25 7 66 378 2 600 2 7 104.06 75.77
ఏప్రిల్ 02 6 4 29 139 3 213 4 3 51.77 35.13
ఏప్రిల్ 03 6 15 49 230 1 294 2 1 205.86 10.36
ఏప్రిల్ 04 4 14 36 199 3 391 4 4 153.97 -2.53
ఏప్రిల్ 05 3 5 39 76 1 138 1 1 81.11 63.39
ఏప్రిల్ 06 6 6 39 85 1 370 2 1 88.30 66.29
ఏప్రిల్ 07 5 12 31 314 395 1 198.56 83.12
ఏప్రిల్ 08 3 6 25 193 1 279 1 89.72 3.77
ఏప్రిల్ 09 6 6 36 147 2 457 6 1 142.58 -30.49
ఏప్రిల్ 10 3 15 38 150 2 250 2 1 94.70 23.94
ఏప్రిల్ 11 3 7 41 180 443 1 134.89 100.15
ఏప్రిల్ 12 9 3 38 209 1 399 1 1 162.37 28.49
ఏప్రిల్ 13 8 8 46 190 2 256 2 1 123.13 120.01
ఏప్రిల్ 14 3 4 37 294 2 391 3 1 103.29 65.93
ఏప్రిల్ 15 6 4 29 350 462 2 116.64 -13.93
ఏప్రిల్ 16 10 2 36 83 1 120 1 55.39 43.38
ఏప్రిల్ 17 12 5 34 426 2 466 3 1 125.91 95.95
ఏప్రిల్ 18 5 2 31 301 367 136.71 111.57
ఏప్రిల్ 19 6 4 25 201 5 262 5 1 101.23 89.17
ఏప్రిల్ 20 2 3 33 256 2 342 4 420.64 4.29
ఏప్రిల్ 21 8 2 62 468 2 800 11 268.01 35.99
ఏప్రిల్ 22 8 2 30 341 1 399 10 1 85.30 50.66
ఏప్రిల్ 23 9 3 43 537 2 645 10 1 144.29 99.14
ఏప్రిల్ 24 2 7 33 152 2 204 3 160.99 118.28
ఏప్రిల్ 25 9 2 36 189 1 283 1 2 132.25 76.41
ఏప్రిల్ 26 5 3 28 288 2 455 2 2 131.67 36.51
ఏప్రిల్ 27 5 3 26 77 7 214 7 2 56.21 7.44
ఏప్రిల్ 28 3 4 24 183 1 302 1 2 124.90 106.42
ఏప్రిల్ 29 7 7 22 351 468 1 148.88 33.67
ఏప్రిల్ 30 2 3 16 186 1 211 1 1 142.57 75.32
మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 7 3 42 287 2 353 2 1 206.31 26.68
మే 02 5 3 23 349 1 397 2 1 140.17 112.20
మే 03 6 3 29 192 1 312 2 131.58 113.03
మే 04 5 6 40 260 3 339 3 1 137.05 134.47
మే 05 2 5 35 435 1 594 3 2 164.10 101.77
మే 06 10 2 48 620 3 789 5 1 181.26 91.36
మే 07 8 3 38 490 5 559 5 1 197.75 158.53
మే 08 4 5 31 303 5 409 8 1 160.53 98.48
మే 09 5 6 35 326 1 430 3 1 207.01 130.36
మే 10 6 2 30 297 1 422 1 183.72 95.49
మే 11 6 4 25 249 1 302 2 1 206.28 140.93
మే 12 4 2 8 173 2 191 2 1 185.47 123.84
మే 13 3 4 33 239 2 280 3 164.34 119.49
మే 14 6 5 30 190 2 215 2 2 203.33 161.22
మే 15 7 3 43 161 201 7 147.35 68.45
మే 16 6 3 24 318 2 373 3 1 186.96 108.79
మే 17 7 2 32 82 4 99 5 3 148.59 131.00
మే 18 1 3 30 129 147 1 51.10 6.71
మే 19 2 2 12 136 145 1 46.66 25.01
మే 20 3 2 6 284 295 1 1 96.10 -65.06
మే 21 4 3 53 310 1 330 1 140.30 -26.76
మే 22 2 3 29 337 1 349 3 1 244.99 68.58
మే 23 5 3 24 147 2 194 7 1 107.32 62.03
మే 24 4 3 66 151 248 3 2 163.91 106.27
మే 25 2 7 69 253 1 383 34 3 224.58 183.13
మే 26 8 4 93 627 847 38 2 83.98 63.39
మే 27 4 3 88 352 529 29 1 134.96 127.46
మే 28 16 3 93 322 1 488 17 2 142.78 109.89
మే 29 5 5 68 99 1 199 23 4 116.79 102.50
మే 30 6 5 107 359 1 544 29 1 92.05 83.50
మే 31 8 6 88 213 3 352 8 1 107.96 102.54

జూన్[మార్చు]

జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 5 3 82 441 589 12 90.08 67.31
జూన్ 02 5 4 67 103 140 6 74.62 73.11
జూన్ 03 4 4 134 559 846 20 1 60.72 20.60
జూన్ 04 3 2 113 962 1 1246 18 114.33 73.84
జూన్ 05 6 2 198 1063 2 1430 19 1 141.09 105.06
జూన్ 06 11 3 135 687 2 871 13 1 114.75 1.32
జూన్ 07 6 3 112 988 3 1185 12 1 85.17 43.18
జూన్ 08 4 2 53 417 2 526 4 66.61 20.32
జూన్ 09 4 4 143 909 1 1265 34 1 150.18 -39.91
జూన్ 10 5 4 131 659 1 928 10 152.71 75.83
జూన్ 11 3 2 188 864 3 1520 13 1 128.33 53.20
జూన్ 12 3 6 40 372 1 595 3 67.28 29.33
జూన్ 13 4 4 39 145 3 269 3 1 50.58 41.78
జూన్ 14 8 5 41 191 1 344 2 1 52.22 38.25
జూన్ 15 4 4 25 249 1 303 1 58.09 42.46
జూన్ 16 12 5 80 484 1 629 6 1 62.71 32.26
జూన్ 17 4 4 61 541 1 718 1 82.93 29.45
జూన్ 18 4 4 37 386 1 423 1 76.90 32.36
జూన్ 19 8 3 109 530 2 666 3 2 67.15 28.41
జూన్ 20 3 4 60 268 4 343 4 126.66 91.60
జూన్ 21 4 5 40 30 2 33 2 1 60.70 52.35
జూన్ 22 5 3 174 372 6 687 9 1 73.35 32.11
జూన్ 23 4 6 167 690 1 983 5 1 72.35 4.77
జూన్ 24 6 2 89 810 985 1 1 165.89 13.42
జూన్ 25 5 4 72 295 2 405 2 1 83.19 1.90
జూన్ 26 2 4 58 367 1 426 2 1 71.80 46.04
జూన్ 27 7 3 60 155 1 241 1 1 28.67 10.84
జూన్ 28 8 5 69 163 1 255 1 1 66.01 43.50
జూన్ 29 10 4 88 195 2 331 2 1 46.32 28.70
జూన్ 30 5 2 101 353 2 554 4 1 27.96 10.53

జూలై[మార్చు]

జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 8 5 65 476 2 621 3 2 113.33 68.11
జూలై 02 5 3 27 62 2 74 2 1 37.27 7.01
జూలై 03 5 3 138 294 3 510 3 1 50.47 28.03
జూలై 04 4 3 53 145 2 208 2 43.16 21.50
జూలై 05 5 2 32 65 149 1 18.89 16.47
జూలై 06 7 4 40 119 3 138 3 151.18 54.27
జూలై 07 14 7 70 109 3 154 3 2 75.73 55.60
జూలై 08 9 2 29 28 1 56 1 1 66.02 65.41
జూలై 09 4 4 6 65 2 76 2 1 34.09 30.06
జూలై 10 7 5 82 132 1 205 2 3 43.46 32.13
జూలై 11 11 3 64 181 2 264 2 2 52.93 43.42
జూలై 12 11 4 50 137 3 184 3 1 52.81 45.47
జూలై 13 6 2 31 83 3 93 3 1 40.90 37.45
జూలై 14 10 4 119 251 2 422 3 2 55.96 25.30
జూలై 15 17 2 86 312 6 465 6 3 53.11 42.01
జూలై 16 11 5 91 339 3 517 6 3 96.30 76.52
జూలై 17 13 3 98 335 2 467 4 2 80.81 57.24
జూలై 18 4 4 38 111 3 135 3 2 60.48 23.07
జూలై 19 5 3 40 130 2 207 3 1 91.46 57.10
జూలై 20 6 2 32 178 1 279 2 1 74.78 20.78
జూలై 21 13 5 50 298 426 1 2 180.95 -14.23
జూలై 22 13 4 58 165 4 218 4 145.21 68.87
జూలై 23 17 3 60 395 1 548 1 169.97 2.46
జూలై 24 14 3 73 269 4 416 6 235.46 54.19
జూలై 25 14 4 51 133 4 201 4 1 130.62 73.06
జూలై 26 15 4 60 89 1 297 1 1 92.99 86.98
జూలై 27 12 4 43 80 1 191 2 2 45.23 40.88
జూలై 28 15 3 63 228 6 395 6 3,224.30 -2,883.38
జూలై 29 12 8 45 239 2 343 2 1 169.25 57.03
జూలై 30 17 5 52 133 2 265 2 1 159.85 70.57
జూలై 31 17 4 63 149 293 1 159.98 61.24

ఆగస్టు[మార్చు]

ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 14 5 48 74 1 167 1 1 122.53 116.58
ఆగస్టు 02 14 8 125 248 1 691 1 2 105.63 54.88
ఆగస్టు 03 8 2 53 143 1 259 1 84.33 47.82
ఆగస్టు 04 13 6 51 324 3 395 5 1 92.79 72.95
ఆగస్టు 05 13 7 45 225 11 341 12 146.62 33.77
ఆగస్టు 06 10 5 37 297 4 343 4 2 139.96 61.25
ఆగస్టు 07 18 6 64 183 5 262 5 7 112.99 107.47
ఆగస్టు 08 8 5 31 265 3 317 3 69.79 53.22
ఆగస్టు 09 9 6 70 244 6 281 6 1 98.69 50.97
ఆగస్టు 10 6 4 60 221 3 252 3 2 165.89 57.03
ఆగస్టు 11 10 3 45 225 3 280 3 1 85.07 27.24
ఆగస్టు 12 10 6 84 315 3 405 4 1 232.17 16.95
ఆగస్టు 13 9 4 44 219 3 289 3 1 111.58 84.59
ఆగస్టు 14 14 6 52 224 1 410 1 164.79 69.60
ఆగస్టు 15 6 4 42 249 3 393 3 1 138.89 20.50
ఆగస్టు 16 11 3 75 209 3 338 4 1 59.94 25.74
ఆగస్టు 17 13 5 76 692 2 879 3 2 186.30 -39.33
ఆగస్టు 18 13 3 56 238 2 377 2 1 73.62 35.64
ఆగస్టు 19 14 4 64 617 3 761 3 1 180.58 -14.40
ఆగస్టు 20 9 3 92 277 2 377 2 2 72.22 26.12
ఆగస్టు 21 11 7 53 445 3 521 4 1 237.57 86.60
ఆగస్టు 22 13 3 39 435 1 533 1 1 107.70 -22.15
ఆగస్టు 23 12 5 83 569 3 684 4 1 220.88 89.64
ఆగస్టు 24 12 5 67 635 2 702 2 1 169.21 -2.20
ఆగస్టు 25 16 5 53 468 2 611 2 1 126.38 39.86
ఆగస్టు 26 13 6 57 444 3 570 3 1 150.67 -10.56
ఆగస్టు 27 5 4 48 386 3 501 3 170.39 55.59
ఆగస్టు 28 10 4 46 468 2 729 2 1 175.37 39.75
ఆగస్టు 29 5 3 71 658 2 920 3 3 178.64 16.29
ఆగస్టు 30 2 4 38 389 2 632 2 5 100.12 -34.92
ఆగస్టు 31 5 6 30 99 3 139 4 106.19 93.87

సెప్టెంబరు[మార్చు]

సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 8 6 70 193 227 1 72.19 39.23
సెప్టెంబరు 02 9 3 51 95 4 126 4 1 37.28 14.19
సెప్టెంబరు 03 10 7 71 227 2 285 2 2 75.66 23.79
సెప్టెంబరు 04 6 3 35 215 1 320 2 2 82.08 39.65
సెప్టెంబరు 05 10 5 48 149 4 216 4 62.43 50.13
సెప్టెంబరు 06 8 4 36 201 2 433 3 1 117.15 78.75
సెప్టెంబరు 07 3 2 71 136 3 163 4 119.79 84.20
సెప్టెంబరు 08 9 6 18 271 305 186.56 126.79
సెప్టెంబరు 09 4 3 56 163 5 204 6 155.57 126.60
సెప్టెంబరు 10 2 4 62 395 1 451 1 115.29 27.86
సెప్టెంబరు 11 2 8 55 297 1 374 2 1 179.82 156.05
సెప్టెంబరు 12 10 9 54 215 9 315 9 204.97 100.51
సెప్టెంబరు 13 10 15 48 228 281 1 348.00 162.92
సెప్టెంబరు 14 10 23 69 214 1 306 1 277.13 143.36
సెప్టెంబరు 15 10 11 72 180 1 256 1 242.79 76.51
సెప్టెంబరు 16 7 8 60 106 1 368 1 119.54 107.28
సెప్టెంబరు 17 7 6 40 243 2 404 2 1 130.89 94.36
సెప్టెంబరు 18 13 5 63 334 4 460 4 220.59 163.77
సెప్టెంబరు 19 8 5 57 264 4 363 4 296.00 212.61
సెప్టెంబరు 20 9 7 214 252 2 503 2 4 378.72 259.04
సెప్టెంబరు 21 5 3 150 126 6 145 8 2 184.30 175.68
సెప్టెంబరు 22 10 3 43 131 6 161 7 2 161.17 127.71
సెప్టెంబరు 23 8 5 49 174 2 210 2 221.81 151.10
సెప్టెంబరు 24 7 3 42 135 3 145 4 99.34 77.28
సెప్టెంబరు 25 6 3 54 137 2 177 2 1 113.25 102.60
సెప్టెంబరు 26 7 4 41 84 2 108 2 114.65 104.42
సెప్టెంబరు 27 3 5 65 180 2 295 5 239.79 154.56
సెప్టెంబరు 28 11 3 43 137 2 181 5 134.93 89.29
సెప్టెంబరు 29 7 5 45 98 7 143 7 115.47 93.50
సెప్టెంబరు 30 10 5 73 288 8 492 16 186.87 150.30

అక్టోబరు[మార్చు]

అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 2 7 36 118 2 136 2 222.02 208.35
అక్టోబరు 02 11 3 42 136 3 218 3 87.29 75.35
అక్టోబరు 03 8 5 74 188 2 292 5 221.13 176.64
అక్టోబరు 04 7 3 36 106 1 163 3 82.05 75.65
అక్టోబరు 05 6 4 36 117 3 192 3 119.01 93.92
అక్టోబరు 06 4 6 43 149 220 161.23 149.37
అక్టోబరు 07 3 3 42 125 4 158 5 61.19 39.66
అక్టోబరు 08 8 6 48 168 5 189 6 120.16 94.06
అక్టోబరు 09 3 3 52 175 1 234 1 123.61 66.19
అక్టోబరు 10 7 3 33 76 2 99 2 1 220.60 191.57
అక్టోబరు 11 9 8 73 162 257 3 1 132.31 120.26
అక్టోబరు 12 9 8 32 120 4 133 4 1 108.63 86.77
అక్టోబరు 13 5 4 26 59 3 70 3 84.36 70.08
అక్టోబరు 14 10 5 58 145 1 156 1 1 108.21 103.13
అక్టోబరు 15 8 7 54 152 4 245 4 1 122.84 119.61
అక్టోబరు 16 7 3 29 57 73 102.99 101.49
అక్టోబరు 17 7 4 34 134 1 230 1 1 70.17 66.89
అక్టోబరు 18 4 5 17 75 2 86 2 93.19 85.97
అక్టోబరు 19 8 6 91 300 4 434 7 1 134.03 53.82
అక్టోబరు 20 2 5 33 187 2 275 2 119.80 82.66
అక్టోబరు 21 6 4 35 97 155 2 91.57 83.37
అక్టోబరు 22 5 2 56 228 287 118.97 60.93
అక్టోబరు 23 6 7 37 116 3 136 3 100.85 83.35
అక్టోబరు 24 8 3 43 91 5 100 6 131.01 101.32
అక్టోబరు 25 11 7 64 143 5 186 8 2 135.49 105.73
అక్టోబరు 26 17 5 70 321 3 407 3 2 149.51 99.32
అక్టోబరు 27 10 4 57 158 2 225 2 1 101.84 62.38
అక్టోబరు 28 2 6 35 169 7 204 7 1 138.01 105.34
అక్టోబరు 29 7 5 45 167 3 197 3 1 132.13 105.79
అక్టోబరు 30 6 6 59 169 4 214 4 146.41 97.63
అక్టోబరు 31 6 5 39 177 8 203 9 2 95.50 64.52

నవంబరు[మార్చు]

నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 7 4 35 163 3 184 4 73.87 53.04
నవంబరు 02 3 4 44 72 1 102 1 71.53 56.21
నవంబరు 03 9 5 40 124 3 158 3 2 58.38 43.63
నవంబరు 04 12 3 60 164 7 212 7 127.15 89.35
నవంబరు 05 9 6 54 220 1 265 3 100.91 83.52
నవంబరు 06 7 3 39 96 3 100 3 74.14 53.57
నవంబరు 07 8 3 40 221 3 249 3 2 92.41 64.49
నవంబరు 08 8 6 57 356 1 404 1 1 174.73 106.94
నవంబరు 09 5 7 49 163 4 255 5 1 136.98 115.64
నవంబరు 10 13 6 76 155 2 238 2 84.59 57.57
నవంబరు 11 10 5 42 99 4 345 4 1 142.91 127.54
నవంబరు 12 7 8 54 180 2 218 2 1 185.67 172.42
నవంబరు 13 5 7 51 181 3 247 3 2 133.95 118.58
నవంబరు 14 14 8 57 161 196 1 141.20 114.42
నవంబరు 15 8 7 34 125 2 154 2 1 116.47 82.23
నవంబరు 16 4 3 32 45 3 53 3 1 33.32 17.47
నవంబరు 17 9 2 41 125 1 194 2 1 24.88 21.17
నవంబరు 18 6 3 48 116 2 134 2 4 67.19 61.74
నవంబరు 19 9 5 15 108 3 149 4 1 80.83 67.77
నవంబరు 20 3 6 69 142 4 153 5 1 93.80 89.13
నవంబరు 21 10 7 36 172 2 199 2 1 374.91 332.57
నవంబరు 22 12 7 40 166 3 192 7 1 113.92 102.75
నవంబరు 23 9 6 61 153 5 231 5 1 124.00 105.94
నవంబరు 24 9 5 72 163 5 228 7 91.02 66.19
నవంబరు 25 8 7 60 148 1 164 2 1 115.54 104.74
నవంబరు 26 7 10 42 242 3 438 4 1 262.27 234.81
నవంబరు 27 10 10 42 207 233 1 213.77 201.93
నవంబరు 28 7 13 63 134 2 197 3 2 192.88 168.63
నవంబరు 29 7 13 45 154 1 263 1 1 276.81 252.83
నవంబరు 30 8 7 56 78 4 135 5 1 124.76 115.11

డిసెంబరు[మార్చు]

డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 7 8 35 139 1 185 1 1 181.77 123.75
డిసెంబరు 02 7 9 39 133 1 146 2 1 182.10 160.82
డిసెంబరు 03 6 5 41 152 1 359 2 142.00 122.83
డిసెంబరు 04 8 12 54 200 2 284 2 1 218.71 186.88
డిసెంబరు 05 7 5 32 145 2 186 2 102.94 75.71
డిసెంబరు 06 3 8 38 180 4 289 4 1 201.71 152.30
డిసెంబరు 07 13 99 188 144 108 248 109 1,621.79 1,530.60
డిసెంబరు 08 4 6 33 88 8 130 8 1 81.09 55.80
డిసెంబరు 09 7 8 49 209 9 255 10 3 199.64 115.45
డిసెంబరు 10 4 6 34 154 5 207 5 1 96.80 86.03
డిసెంబరు 11 9 5 31 118 2 128 2 1 174.61 169.09
డిసెంబరు 12 8 5 46 127 2 135 2 1 119.09 112.11
డిసెంబరు 13 5 11 47 281 7 295 7 3 268.46 255.31
డిసెంబరు 14 5 11 46 268 1 368 1 3 125.09 103.63
డిసెంబరు 15 4 4 46 182 1 265 2 1 117.55 42.82
డిసెంబరు 16 10 11 44 173 3 192 3 1 285.74 237.40
డిసెంబరు 17 7 7 39 120 1 172 2 3 140.48 132.64
డిసెంబరు 18 6 12 46 113 2 129 2 1 197.59 170.98
డిసెంబరు 19 13 7 70 212 2 294 2 1 208.68 167.51
డిసెంబరు 20 8 12 57 123 1 164 1 2 154.82 145.93
డిసెంబరు 21 9 10 45 88 98 1 197.46 183.00
డిసెంబరు 22 7 2 29 100 1 113 1 2 46.87 42.40
డిసెంబరు 23 5 5 43 100 1 192 1 3 76.69 52.22
డిసెంబరు 24 20 8 85 151 4 224 4 8 188.44 107.47
డిసెంబరు 25 12 7 53 144 5 203 5 4 143.29 111.18
డిసెంబరు 26 13 12 44 231 3 271 4 4 182.02 171.27
డిసెంబరు 27 10 2 46 166 5 233 5 1 130.15 106.15
డిసెంబరు 28 14 11 51 271 4 306 4 1 125.89 91.95
డిసెంబరు 29 12 8 74 283 3 425 6 2 146.63 121.44
డిసెంబరు 30 15 7 71 128 3 310 3 1 92.45 71.30
డిసెంబరు 31 10 7 50 99 4 137 4 1 108.37 97.39