వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2015

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

2015 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 4 1 52 166 1 212 3 3 85.58 72.85
జనవరి 02 5 8 70 102 19 169 19 115.89 82.40
జనవరి 03 14 10 177 63 28 146 29 138.98 129.10
జనవరి 04 11 4 100 35 5 57 7 71.39 57.77
జనవరి 05 11 3 207 92 2 95 3 99.09 72.22
జనవరి 06 11 2 79 8 6 58 10 3 46.88 33.24
జనవరి 07 11 5 86 45 2 154 2 38.08 31.26
జనవరి 08 14 183 6 3 59 20 27.41 24.95
జనవరి 09 7 4 103 28 3 42 15 1 64.89 39.98
జనవరి 10 4 6 119 58 8 71 13 77.24 58.22
జనవరి 11 9 3 97 116 6 136 6 82.60 61.90
జనవరి 12 8 8 825 76 5 103 16 2 97.75 83.37
జనవరి 13 6 6 249 145 4 272 6 2 148.71 131.78
జనవరి 14 10 4 79 44 48 4 74.06 64.70
జనవరి 15 6 8 147 81 2 104 7 4 145.44 57.38
జనవరి 16 5 12 126 126 2 159 4 9 148.69 100.81
జనవరి 17 9 5 125 148 2 230 11 2 106.99 96.85
జనవరి 18 2 4 64 116 4 145 5 4 231.21 223.77
జనవరి 19 8 5 125 81 5 114 5 1 102.58 79.48
జనవరి 20 10 11 116 178 5 189 15 4 185.22 157.05
జనవరి 21 7 9 132 113 2 138 17 1 114.11 89.70
జనవరి 22 6 23 96 102 8 123 13 3 186.22 176.79
జనవరి 23 4 25 167 105 2 119 9 2 165.08 155.54
జనవరి 24 11 7 164 56 6 62 12 106.95 80.25
జనవరి 25 9 7 50 68 2 109 2 78.46 73.95
జనవరి 26 10 3 140 79 4 240 7 1 148.89 72.39
జనవరి 27 3 5 143 146 2 208 3 99.32 46.18
జనవరి 28 16 15 136 37 10 94 11 3 100.06 96.75
జనవరి 29 10 11 82 78 12 213 21 5 150.27 125.94
జనవరి 30 7 15 88 144 2 216 3 2 177.73 160.65
జనవరి 31 8 10 86 92 4 117 14 148.05 102.87
నెల మొత్తం 256 239 4413 2734 166 4202 312 52 3,563.81 2,840.06

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2015 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 10 13 115 50 3 136 8 1 254.87 220.74
ఫిబ్రవరి 02 6 10 101 125 2 145 9 1 281.50 151.19
ఫిబ్రవరి 03 3 8 48 100 135 6 1 345.56 -18.66
ఫిబ్రవరి 04 12 2 116 69 3 116 5 152.53 137.92
ఫిబ్రవరి 05 7 5 90 122 6 158 10 3 373.79 350.58
ఫిబ్రవరి 06 8 41 123 54 29 64 30 3 299.80 290.74
ఫిబ్రవరి 07 7 8 76 50 2 100 4 4 191.15 152.94
ఫిబ్రవరి 08 1 8 116 133 3 189 7 1 87.79 77.41
ఫిబ్రవరి 09 3 9 65 100 4 270 8 3 166.64 82.61
ఫిబ్రవరి 10 9 8 98 169 1 196 3 1 153.22 143.86
ఫిబ్రవరి 11 10 48 135 80 8 106 9 1 271.92 247.71
ఫిబ్రవరి 12 10 1 63 14 53 42 58 122.81 112.82
ఫిబ్రవరి 13 5 6 95 23 4 30 5 3 123.72 117.33
ఫిబ్రవరి 14 13 6 56 5 2 15 2 2 129.51 88.44
ఫిబ్రవరి 15 4 7 59 72 7 96 7 1 107.32 80.48
ఫిబ్రవరి 16 7 4 62 28 3 38 3 2 100.91 95.13
ఫిబ్రవరి 17 7 8 94 127 4 157 7 2 118.84 115.94
ఫిబ్రవరి 18 4 10 86 139 172 3 176.73 138.73
ఫిబ్రవరి 19 5 4 61 136 156 5 1 177.45 131.71
ఫిబ్రవరి 20 7 3 83 92 1 105 2 467.04 456.40
ఫిబ్రవరి 21 5 2 44 76 4 106 5 1 97.41 86.12
ఫిబ్రవరి 22 9 4 99 433 482 4 126.98 82.28
ఫిబ్రవరి 23 5 10 68 347 3 415 8 3 212.79 167.54
ఫిబ్రవరి 24 6 4 45 511 3 613 14 255.94 32.34
ఫిబ్రవరి 25 11 11 73 296 3 316 4 3 149.03 122.19
ఫిబ్రవరి 26 8 8 40 595 7 684 7 4 81.27 58.85
ఫిబ్రవరి 27 6 5 124 94 27 242 29 2 71.80 66.12
ఫిబ్రవరి 28 5 5 130 83 1 179 2 2 159.65 41.22
నెల మొత్తం 193 258 2365 4123 183 5463 257 52 5,257.97 3,830.67

మార్చి[మార్చు]

2015 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 4 9 1527 123 7 180 9 5 108.23 99.99
మార్చి 02 4 3 71 96 2 135 3 1 51.79 45.30
మార్చి 03 7 9 2875 165 4 205 9 5 157.73 135.95
మార్చి 04 6 6 89 190 5 260 5 9 473.25 -10.90
మార్చి 05 7 6 50 86 3 169 4 3 1,095.23 -677.13
మార్చి 06 4 9 76 145 3 314 4 2 164.08 90.77
మార్చి 07 6 8 56 103 191 1 1 99.80 91.16
మార్చి 08 5 13 116 316 5 473 7 7 190.34 102.95
మార్చి 09 9 1 52 77 4 116 4 1 120.34 101.12
మార్చి 10 10 11 114 266 2 381 3 2 246.42 226.30
మార్చి 11 1 11 142 278 1 462 1 3 324.68 308.34
మార్చి 12 5 4 75 154 4 214 6 4 163.65 157.55
మార్చి 13 5 8 62 112 5 156 5 1 80.53 59.79
మార్చి 14 2 1 57 43 3 133 3 1 37.90 35.91
మార్చి 15 4 7 46 148 210 4 96.71 43.64
మార్చి 16 8 5 67 152 1 306 2 2 242.07 130.30
మార్చి 17 11 6 60 179 2 324 2 192.33 140.06
మార్చి 18 18 12 68 260 5 435 6 5 336.60 211.82
మార్చి 19 4 13 70 358 5 473 5 10 202.70 163.68
మార్చి 20 7 6 230 258 4 365 5 135.21 98.67
మార్చి 21 5 9 28 235 1 365 1 123.13 90.79
మార్చి 22 2 10 44 241 4 280 4 7 251.66 166.78
మార్చి 23 4 5 30 206 9 235 9 1 188.32 165.28
మార్చి 24 4 6 43 213 2 238 2 2 179.63 175.26
మార్చి 25 5 21 45 273 10 293 10 2 309.59 289.50
మార్చి 26 4 17 62 228 3 238 5 5 217.79 199.96
మార్చి 27 4 8 53 156 10 228 10 207.15 86.84
మార్చి 28 5 5 26 163 212 4 99.27 97.32
మార్చి 29 4 83 90 237 5 275 5 2 85.20 80.03
మార్చి 30 2 4 18 170 237 3 120.87 73.41
మార్చి 31 2 3 81 162 1 207 1 2 108.81 73.80
నెల మొత్తం 168 319 6423 5793 110 8310 131 94 6,411.03 3,054.22

ఏప్రిల్[మార్చు]

2015 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 6 5 75 214 2 327 2 67.57 45.11
ఏప్రిల్ 02 5 7 20 205 1 259 1 1 168.03 163.34
ఏప్రిల్ 03 4 3 12 285 5 329 6 1 316.99 98.11
ఏప్రిల్ 04 8 3 23 283 9 367 10 1 337.23 54.18
ఏప్రిల్ 05 6 6 18 264 1 305 4 298.40 29.63
ఏప్రిల్ 06 11 5 113 287 2 332 3 3 131.55 102.41
ఏప్రిల్ 07 5 4 38 235 1 257 2 1 100.96 72.61
ఏప్రిల్ 08 3 4 67 58 2 76 5 1 261.28 252.36
ఏప్రిల్ 09 6 4 60 251 1 275 2 3 134.22 131.60
ఏప్రిల్ 10 5 13 67 169 5 191 6 241.88 209.54
ఏప్రిల్ 11 5 3 30 145 2 150 2 1 95.91 77.62
ఏప్రిల్ 12 5 4 5829 165 1 226 6 6 103.69 23.38
ఏప్రిల్ 13 2 7 767 70 2 115 5 2 156.72 110.62
ఏప్రిల్ 14 6 6 91 127 1 199 2 7 119.93 92.31
ఏప్రిల్ 15 6 18 61 136 3 165 6 1 233.92 175.09
ఏప్రిల్ 16 5 10 62 50 4 143 4 1 108.06 91.02
ఏప్రిల్ 17 5 16 90 32 8 86 12 2 243.35 215.74
ఏప్రిల్ 18 4 6 91 169 4 235 4 3 128.37 98.52
ఏప్రిల్ 19 8 4 92 166 4 203 7 3 169.50 142.83
ఏప్రిల్ 20 4 94 151 2 231 2 43.45 42.20
ఏప్రిల్ 21 4 6 56 49 2 89 2 1 759.79 -474.37
ఏప్రిల్ 22 6 63 152 2 197 2 4 3,005.88 -2,875.05
ఏప్రిల్ 23 1 2 21 38 2 66 2 759.59 -696.64
ఏప్రిల్ 24 5 4 64 143 1 231 1 65.80 64.03
ఏప్రిల్ 25 2 5 40 78 5 121 5 2 140.78 139.11
ఏప్రిల్ 26 5 2 66 263 2 378 3 151.37 39.03
ఏప్రిల్ 27 6 2 56 426 2 490 4 1 278.87 182.54
ఏప్రిల్ 28 2 3 50 402 2 443 3 1 302.14 263.96
ఏప్రిల్ 29 3 6 53 104 2 152 2 1 381.07 192.81
ఏప్రిల్ 30 1 58 182 2 206 3 81.00 78.43
నెల మొత్తం 144 158 8227 5299 82 6844 118 47 9,387.28 -857.93
2015 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 6 1 1337 82 2 167 3 64.28 39.71
మే 02 2 3 80 159 5 246 5 1 62.91 43.88
మే 03 4 1 30 38 1 90 1 25.66 23.45
మే 04 4 2 34 170 3 198 3 2 51.41 46.77
మే 05 5 3 64 153 2 250 2 48.71 37.68
మే 06 2 4 26 151 1 204 1 67.10 64.61
మే 07 2 6 52 84 2 232 2 92.30 71.04
మే 08 4 1 46 53 4 331 7 138.38 43.25
మే 09 3 6 21 80 122 1 111.45 103.30
మే 10 6 4 67 77 3 128 5 135.22 132.68
మే 11 1 4 16 84 3 157 4 1 85.65 74.78
మే 12 6 2 24 87 7 185 8 168.03 149.85
మే 13 2 1 37 84 5 169 5 112.43 106.61
మే 14 4 1 12 22 35 29.81 25.61
మే 15 8 2 30 47 103 1 57.03 55.94
మే 16 1 1 9 96 3 118 3 1 87.54 82.00
మే 17 7 3 23 37 2 56 2 61.94 52.44
మే 18 5 4 19 137 4 150 4 1 95.96 81.03
మే 19 1 8 21 83 4 97 4 7 157.82 130.57
మే 20 1 6 21 2762 3 2818 4 1 168.18 45.16
మే 21 2 4 27 87 1 118 1 3 71.48 69.10
మే 22 2 4 16 159 2 181 3 1 105.16 91.85
మే 23 3 6 58 103 3 201 7 2 100.82 75.93
మే 24 2 8 29 279 2 313 6 2 112.77 85.93
మే 25 4 2 15 190 4 204 4 1 79.17 52.94
మే 26 4 7 23 243 1 258 1 4 173.13 31.47
మే 27 3 4 13 225 4 243 4 1 162.99 91.32
మే 28 3 5 10 391 1 422 2 232.18 52.27
మే 29 2 2 15 237 3 257 3 163.67 -57.47
మే 30 5 3 15 211 1 244 1 1 91.09 38.69
మే 31 3 11 34 243 3 307 4 86.23 51.22
నెల మొత్తం 107 119 2224 6854 79 8604 100 30 3,200.51 1,993.59

జూన్[మార్చు]

2015 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 4 3 18 123 2 178 2 1 361.32 333.65
జూన్ 02 4 8 19 44 2 77 2 274.78 -174.92
జూన్ 03 3 6 124 72 2 80 4 112.48 53.78
జూన్ 04 1 5 8 24 4 29 4 72.80 59.12
జూన్ 05 5 11 18 106 4 149 4 1 127.25 112.92
జూన్ 06 2 2 5 210 215 104.28 77.86
జూన్ 07 3 2 17 127 2 223 3 1 70.40 61.33
జూన్ 08 2 2 16 130 3 191 4 1 69.21 62.17
జూన్ 09 7 6 20 150 1 191 1 1 142.23 103.76
జూన్ 10 2 5 18 74 4 218 4 115.79 100.30
జూన్ 11 1 7 12 135 1 156 1 2 146.78 103.16
జూన్ 12 1 11 29 230 312 5 151.27 86.02
జూన్ 13 2 5 11 208 2 227 3 1 86.31 64.82
జూన్ 14 4 9 19 89 1 105 1 1 157.17 131.31
జూన్ 15 3 18 32 185 2 202 5 3 255.25 196.80
జూన్ 16 11 31 178 2 198 2 7 189.51 99.79
జూన్ 17 3 6 19 177 2 202 4 1 73.50 66.56
జూన్ 18 5 13 117 147 2 164 2 1 174.78 160.10
జూన్ 19 4 4 12 47 2 67 2 1 52.55 49.53
జూన్ 20 3 6 59 199 1 224 2 95.61 70.75
జూన్ 21 3 7 28 273 3 280 5 3 91.46 49.45
జూన్ 22 5 12 58 129 1 157 1 3 134.09 60.96
జూన్ 23 5 11 43 137 4 158 5 275.04 195.38
జూన్ 24 1 6 38 87 1 101 1 201.42 -1.88
జూన్ 25 5 9 35 116 1 138 1 1 210.07 73.69
జూన్ 26 4 8 44 124 1 176 2 2 137.48 94.35
జూన్ 27 2 12 21 100 1 104 1 1 376.58 22.67
జూన్ 28 2 7 58 199 2 228 3 2 377.77 -120.08
జూన్ 29 4 6 15 120 2 145 2 2 334.14 -186.79
జూన్ 30 1 10 50 377 2 441 2 4 156.28 54.94
నెల మొత్తం 91 228 994 4317 57 5336 73 45 5,127.59 2,061.49

జూలై[మార్చు]

2015 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 2 3 13 98 2 124 2 88.11 -5.85
జూలై 02 2 3 13 98 2 124 2 88.11 -5.85
జూలై 03 4 3 16 109 142 2 150.58 -20.48
జూలై 04 5 3 16 50 57 287.66 -48.91
జూలై 05 5 4 62 77 2 104 2 1 208.85 -12.90
జూలై 06 2 7 70 105 3 118 3 1 280.60 -17.05
జూలై 07 5 3 45 39 2 46 4 286.74 -74.26
జూలై 08 2 3 23 147 3 167 3 374.81 -175.22
జూలై 09 7 2 67 62 3 89 4 400.82 -78.34
జూలై 10 6 4 41 146 2 154 2 246.71 -109.49
జూలై 11 4 7 31 121 2 126 2 1 278.76 -99.34
జూలై 12 2 9 41 86 1 120 1 6 173.03 73.18
జూలై 13 2 6 64 318 1 326 3 418.67 -26.72
జూలై 14 4 4 54 221 1 237 4 3 349.49 65.71
జూలై 15 7 8 17 147 3 160 5 164.82 60.28
జూలై 16 3 20 42 458 2 484 2 10 272.39 199.44
జూలై 17 4 4 66 44 2 67 2 2 310.53 159.47
జూలై 18 4 7 28 267 2 280 2 345.44 -40.65
జూలై 19 4 9 45 235 2 257 3 1 198.53 29.54
జూలై 20 3 8 44 523 3 552 9 2 258.55 -5.04
జూలై 21 4 7 44 164 2 172 4 165.75 22.31
జూలై 22 3 7 37 129 5 140 11 436.46 -131.07
జూలై 23 3 7 19 187 4 208 4 1 210.63 189.55
జూలై 24 4 5 56 208 1 229 15 1 210.34 44.14
జూలై 25 5 3 66 45 1 64 64 150.01 -45.06
జూలై 26 1 6 30 271 2 282 8 1 355.53 -114.61
జూలై 27 6 16 42 237 265 1 499.29 -191.05
జూలై 28 5 5 51 414 2 432 2 1 432.73 -49.74
జూలై 29 3 5 32 310 4 326 4 5 288.85 84.34
జూలై 30 1 75 104 234 10 237 10 531.52 301.02
జూలై 31 3 25 68 176 2 186 2 2 458.57 12.33
నెల మొత్తం 115 278 1347 5726 71 6275 180 40 8,922.88 -10.34

ఆగస్టు[మార్చు]

2015 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 3 4 35 401 2 411 2 3 506.33 -177.48
ఆగస్టు 02 1 11 22 284 4 295 4 191.07 183.68
ఆగస్టు 03 11 10 26 314 6 350 6 1 263.27 182.02
ఆగస్టు 04 6 2 78 124 1 148 1 444.19 276.29
ఆగస్టు 05 5 2 89 94 1 183 1 564.93 359.70
ఆగస్టు 06 4 8 36 309 320 1 607.63 199.05
ఆగస్టు 07 8 8 120 82 2 93 3 1 318.46 303.43
ఆగస్టు 08 9 8 79 104 4 211 4 1 313.48 103.17
ఆగస్టు 09 5 2 36 180 5 216 6 9 344.39 -13.02
ఆగస్టు 10 4 5 32 267 2 271 3 1 229.08 113.46
ఆగస్టు 11 6 6 57 187 5 220 5 253.45 132.26
ఆగస్టు 12 4 6 59 484 2 501 4 487.62 301.46
ఆగస్టు 13 5 3 19 165 2 177 3 2 290.08 248.86
ఆగస్టు 14 3 4 42 264 3 300 4 314.17 242.08
ఆగస్టు 15 4 7 91 220 2 239 18 391.23 75.28
ఆగస్టు 16 3 7 24 249 1 294 1 2 1,069.30 -855.89
ఆగస్టు 17 5 39 154 160 21 188 25 2 399.45 72.60
ఆగస్టు 18 9 8 137 1711 4 1723 13 334.14 151.53
ఆగస్టు 19 5 7 30 2407 3 2439 3 4 564.23 -173.79
ఆగస్టు 20 7 5 28 247 6 274 6 3 212.12 142.68
ఆగస్టు 21 11 4 40 308 4 323 5 1 280.57 123.33
ఆగస్టు 22 5 15 100 361 6 410 11 557.16 -93.14
ఆగస్టు 23 13 4 219 598 3 626 27 304.41 84.32
ఆగస్టు 24 7 6 173 242 5 289 29 235.28 111.11
ఆగస్టు 25 5 6 35 250 3 271 3 1 314.52 13.97
ఆగస్టు 26 8 5 45 1742 3 1776 3 11 2,301.17 -1,987.35
ఆగస్టు 27 10 8 44 1442 4 1480 4 3,466.66 -3,176.27
ఆగస్టు 28 5 13 52 263 309 1 4 1,552.73 -1,138.74
ఆగస్టు 29 5 13 25 76 5 112 5 2 116.88 56.41
ఆగస్టు 30 11 11 72 259 2 310 2 1 162.14 116.95
ఆగస్టు 31 4 9 32 162 4 182 4 1 1,416.34 -1,153.61
నెల మొత్తం 191 246 2031 13956 115 14941 206 51 18,806.49 -5,175.65

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2015 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 7 9 42 230 1 264 1 1 870.38 313.35
సెప్టెంబరు 02 11 14 88 364 4 416 5 348.95 -18.34
సెప్టెంబరు 03 10 18 46 226 5 267 6 303.62 82.01
సెప్టెంబరు 04 8 13 33 336 353 1 2 679.17 539.11
సెప్టెంబరు 05 2 7 36 248 3 315 4 145.03 115.97
సెప్టెంబరు 06 4 13 40 411 3 447 3 564.66 322.72
సెప్టెంబరు 07 10 16 43 621 6 694 10 3 415.17 349.96
సెప్టెంబరు 08 8 10 43 1608 6 1651 6 3 168.90 128.93
సెప్టెంబరు 09 6 14 34 1289 1322 661.46 13.67
సెప్టెంబరు 10 5 6 29 2105 3 2140 3 920.45 -404.41
సెప్టెంబరు 11 14 24 64 1019 7 1024 7 3 248.62 152.29
సెప్టెంబరు 12 6 5 30 5725 3 5763 4 5 357.52 283.08
సెప్టెంబరు 13 3 12 95 6337 3 6382 11 1 649.19 601.11
సెప్టెంబరు 14 8 10 35 2524 2 2568 3 1 967.14 615.13
సెప్టెంబరు 15 7 14 48 2047 2 2056 2 2 546.87 30.88
సెప్టెంబరు 16 4 15 36 3971 10 3996 10 1 450.00 417.07
సెప్టెంబరు 17 2 14 49 213 3 240 3 2 157.32 149.82
సెప్టెంబరు 18 1 19 51 20 3 28 3 194.27 188.73
సెప్టెంబరు 19 6 9 56 5519 5536 1 1 384.31 367.14
సెప్టెంబరు 20 3 11 60 788 7 818 7 5 315.62 197.02
సెప్టెంబరు 21 6 1 24 2222 6 2328 6 169.54 3.39
సెప్టెంబరు 22 9 4 46 153 5 179 5 592.19 481.68
సెప్టెంబరు 23 8 4 31 54 3 77 4 193.74 118.79
సెప్టెంబరు 24 2 10 30 40 57 3 106.68 84.38
సెప్టెంబరు 25 4 3 23 4 2 10 2 1 91.09 79.47
సెప్టెంబరు 26 5 2 10 4179 2 4212 2 402.73 346.99
సెప్టెంబరు 27 4 11 60 58 2 107 4 1 103.91 99.04
సెప్టెంబరు 28 5 63 114 142 7 187 10 2 189.58 186.41
సెప్టెంబరు 29 8 15 44 237 241 1 210.46 185.30
సెప్టెంబరు 30 6 10 35 4897 7 4913 9 2 417.72 323.65
నెల మొత్తం 182 376 1375 47587 105 48591 136 36 11,826.29 6,354.33

అక్టోబరు[మార్చు]

2015 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 4 16 47 157 2 189 2 2 162.42 147.33
అక్టోబరు 02 2 23 56 178 2 230 4 173.36 87.40
అక్టోబరు 03 4 5 14 5818 1 5867 1 1 477.85 458.12
అక్టోబరు 04 7 10 46 157 4 185 6 177.74 136.71
అక్టోబరు 05 2 9 37 173 1 207 1 125.76 93.24
అక్టోబరు 06 5 7 38 147 4 188 4 113.72 90.66
అక్టోబరు 07 2 8 63 148 3 175 6 1 141.52 125.12
అక్టోబరు 08 3 12 35 141 157 144.34 117.47
అక్టోబరు 09 6 9 23 82 2 152 2 114.82 104.91
అక్టోబరు 10 5 28 80 158 5 183 5 210.83 135.31
అక్టోబరు 11 4 5 38 98 2 118 4 1 120.88 94.23
అక్టోబరు 12 6 10 48 206 4 270 6 2 269.52 178.30
అక్టోబరు 13 8 14 59 5362 5 5386 7 3 540.57 294.93
అక్టోబరు 14 2 3 28 96 1 107 1 5 210.28 166.27
అక్టోబరు 15 6 3 48 113 5 123 5 2 379.67 146.58
అక్టోబరు 16 2 6 32 216 3 232 3 2 411.21 166.44
అక్టోబరు 17 5 5 23 170 1 194 4 1 219.94 193.88
అక్టోబరు 18 2 12 40 223 257 223.42 165.16
అక్టోబరు 19 1 3 22 74 4 112 4 2 128.65 100.54
అక్టోబరు 20 4 2 43 124 4 160 4 162.08 153.41
అక్టోబరు 21 1 5 17 160 1 173 1 157.05 123.01
అక్టోబరు 22 5 5 34 129 2 146 2 4 153.40 139.10
అక్టోబరు 23 9 7 50 107 116 3 4 157.26 136.36
అక్టోబరు 24 2 5 42 47 4 50 5 4 134.96 123.53
అక్టోబరు 25 7 5 42 142 2 177 3 4 162.07 135.62
అక్టోబరు 26 4 7 35 52 4 61 4 1 168.34 149.92
అక్టోబరు 27 6 3 28 234 8 264 9 2 130.26 124.33
అక్టోబరు 28 5 4 36 148 1 176 1 1 202.23 177.94
అక్టోబరు 29 10 2 30 151 163 1 117.57 111.41
అక్టోబరు 30 4 1 14 31 5 36 6 95.41 83.40
అక్టోబరు 31 1 1 31 101 1 110 2 1 161.52 158.61
నెల మొత్తం 134 235 1179 15143 81 15964 106 43 6,148.66 4,619.23

నవంబరు[మార్చు]

2015 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 3 1 29 696 1 728 1 2 123.04 112.02
నవంబరు 02 3 2 18 72 2 73 2 2 97.38 79.28
నవంబరు 03 4 1 41 62 2 69 2 4 168.27 113.94
నవంబరు 04 5 6 36 27 7 29 7 2 103.58 96.02
నవంబరు 05 6 5 51 154 9 154 16 111.61 97.94
నవంబరు 06 2 5 32 39 31 44 31 78.13 74.02
నవంబరు 07 3 6 41 67 7 80 9 2 225.34 209.49
నవంబరు 08 3 4 30 1461 178 1470 178 332.17 245.37
నవంబరు 09 5 6 34 81 126 119 127 2 100.80 92.26
నవంబరు 10 8 3 37 53 89 80 89 92.38 83.10
నవంబరు 11 4 3 21 42 59 60 60 1 141.97 104.36
నవంబరు 12 6 12 41 43 46 57 51 2 97.54 89.49
నవంబరు 13 10 7 38 10 98 27 99 2 99.01 94.36
నవంబరు 14 2 4 33 24 1 35 4 13 148.13 85.56
నవంబరు 15 3 8 49 103 168 1 1 361.59 331.77
నవంబరు 16 7 5 42 20 48 1 2 107.63 100.86
నవంబరు 17 7 4 26 195 234 1 139.22 126.06
నవంబరు 18 4 1 39 80 1 86 3 3 117.91 79.10
నవంబరు 19 8 5 29 88 2 96 2 5 158.81 110.50
నవంబరు 20 5 6 47 37 2 81 3 2 150.32 127.44
నవంబరు 21 3 4 20 107 2 141 2 1 99.03 92.98
నవంబరు 22 10 5 59 61 5 89 5 121.67 111.86
నవంబరు 23 5 5 33 50 2 78 4 7 149.60 135.58
నవంబరు 24 7 5 33 124 146 1 5 85.70 74.17
నవంబరు 25 6 13 50 14 142 32 142 138.00 133.67
నవంబరు 26 7 4 31 218 41 255 41 98.83 88.93
నవంబరు 27 4 39 30 2 54 2 2 73.34 72.71
నవంబరు 28 5 3 17 38 2 61 4 1 132.71 119.96
నవంబరు 29 5 8 29 78 120 125 120 1 212.97 202.73
నవంబరు 30 8 9 32 157 190 200 190 96.45 91.14
నెల మొత్తం 158 150 1057 4231 1167 4919 1197 63 4,163.12 3,576.69

డిసెంబరు[మార్చు]

2015 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2015 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 3 5 25 22 77 39 79 100.96 98.92
డిసెంబరు 02 6 2 42 9 22 25 22 1 59.16 43.24
డిసెంబరు 03 5 4 22 106 2 135 2 1 154.44 118.47
డిసెంబరు 04 2 9 38 16 95 58 95 226.28 206.85
డిసెంబరు 05 4 5 25 74 42 115 43 82.91 81.30
డిసెంబరు 06 5 5 26 31 32 61 32 3 57.49 50.41
డిసెంబరు 07 7 3 17 38 7 43 7 63.55 60.70
డిసెంబరు 08 11 2 38 21 1 37 2 2 89.10 83.97
డిసెంబరు 09 7 6 42 70 48 87 48 2 226.96 2.33
డిసెంబరు 10 6 12 47 82 172 112 179 1 212.00 201.63
డిసెంబరు 11 5 3 31 54 5 112 7 2 96.34 90.88
డిసెంబరు 12 10 7 35 34 12 77 13 1 177.60 120.56
డిసెంబరు 13 5 9 39 41 3 80 3 1 122.34 117.08
డిసెంబరు 14 9 5 46 33 116 38 116 2 139.31 124.54
డిసెంబరు 15 4 7 25 97 125 107 125 1 233.44 229.81
డిసెంబరు 16 4 6 29 40 95 40 95 120.25 105.97
డిసెంబరు 17 9 7 79 65 69 176 69 2 99.76 61.92
డిసెంబరు 18 6 4 23 46 51 66 52 3 88.13 81.89
డిసెంబరు 19 9 1 36 40 14 44 14 2 82.14 76.84
డిసెంబరు 20 10 11 55 30 82 34 83 114.06 83.65
డిసెంబరు 21 7 9 23 77 163 92 163 1 133.20 96.11
డిసెంబరు 22 5 5 38 68 52 121 52 98.07 72.28
డిసెంబరు 23 7 6 37 32 10 88 10 8 127.31 124.83
డిసెంబరు 24 6 6 38 113 8 183 12 1 211.19 133.95
డిసెంబరు 25 2 5 20 122 9 165 12 4 116.90 101.21
డిసెంబరు 26 10 7 63 171 7 190 7 4 97.44 88.92
డిసెంబరు 27 3 8 34 79 13 85 14 3 277.52 265.50
డిసెంబరు 28 4 3 29 93 9 106 10 2 86.08 74.88
డిసెంబరు 29 7 5 47 39 11 49 12 190.51 168.04
డిసెంబరు 30 2 7 32 109 29 126 32 2 156.14 152.49
డిసెంబరు 31 6 18 34 204 14 218 18 2 143.57 134.85
నెల మొత్తం 186 192 1115 2056 1395 2909 1428 51 4184.152 3454.027