వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/నెలవారీ గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2022 సంవత్సరంలో నెలవారీగా తెవికీలోని ప్రధాన గణాంకాలు కింది పట్టికలో ఉన్నాయి. ఏదైన నెల మీద నొక్కి, ఆ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలను చూడవచ్చు. బాట్‌ల దిద్దుబాట్లను ఈ లెక్కల్లో పరిగణించలేదు.

నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 65 492 1219 5,565 54 8820 68 91 7.57 5.92
ఫిబ్రవరి 86 391 1078 3,835 33 5887 45 101 5.37 3.68
మార్చి 88 420 1464 5,978 32 9843 58 63 6.64 4.41
ఏప్రిల్ 83 466 1272 7,319 52 11292 69 44 10.72 7.42
మే 124 566 1459 8,367 60 10370 83 77 9.84 6.35
జూన్ 166 554 1498 9,346 45 12261 58 56 9.14 3.74
జూలై 244 548 1616 8,187 40 9707 51 292 9.81 5.44
ఆగస్టు 176 554 1802 9,948 60 11923 66 477 10.06 6.90
సెప్టెంబరు 174 554 1373 10,330 33 12666 38 73 14.94 12.38
అక్టోబరు 174 743 3916 8,891 37 11288 53 1764 12.62 8.64
నవంబరు 208 569 1534 8,526 34 11456 44 73 11.84 6.35
డిసెంబరు 88 331 1148 3,829 21 5155 21 25 4.93 2.95
మొత్తం


2021 సంవత్సరంలో నెలవారీగా తెవికీలోని ప్రధాన గణాంకాలు కింది పట్టికలో ఉన్నాయి. ఏదైన నెల మీద నొక్కి, ఆ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలను చూడవచ్చు. బాట్‌ల దిద్దుబాట్లను ఈ లెక్కల్లో పరిగణించలేదు.

నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 138 344 1175 8053 52 12119 73 19 5.86 4.32
ఫిబ్రవరి 155 231 1108 6632 67 11691 200 69 4.61 3.34
మార్చి 137 216 1048 6116 48 10366 71 85 3.20 2.07
ఏప్రిల్ 114 279 1047 5924 48 10100 75 99 5.13 3.97
మే 117 539 3314 9756 42 13603 73 74 6.29 4.68
జూన్ 125 433 3257 9218 78 12251 111 96 5.64 3.74
జూలై 99 425 2149 15486 40 23533 74 1151 6.95 5.34
ఆగస్టు 118 380 1131 23402 49 24767 114 149 6.88 5.65
సెప్టెంబరు 135 599 1661 5968 57 7660 89 177 7.65 6.71
అక్టోబరు 135 496 1573 5252 80 7713 101 121 6.53 5.52
నవంబరు 84 472 1359 4758 54 8293 79 199 6.77 5.55
డిసెంబరు 64 546 1394 3424 29 7626 36 69 8.47 6.40
మొత్తం 1,421 4,960 20,216 1,03,989 644 1,49,722 1,096 2,308 73.98 57.29


2020 సంవత్సరంలో నెలవారీగా తెవికీలోని ప్రధాన గణాంకాలు కింది పట్టికలో ఉన్నాయి. ఏదైన నెల మీద నొక్కి, ఆ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలను చూడవచ్చు. బాట్‌ల దిద్దుబాట్లను ఈ లెక్కల్లో పరిగణించలేదు.

నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 240 144 1,336 5,559 83 8114 83 90 9.71 8.53
ఫిబ్రవరి 221 204 1,291 5,744 115 8112 115 85 14.93 11.89
మార్చి 195 170 1,272 5,927 49 7514 49 110 12.31 7.82
ఏప్రిల్ 256 178 1,525 6,370 54 8452 54 61 10.60 8.51
మే 219 181 1,507 5,657 56 8403 56 82 6.47 3.97
జూన్ 167 121 1,179 8,037 68 10223 68 93 8.97 7.90
జూలై 213 153 2,093 8,393 55 11237 55 80 7.08 5.11
ఆగస్టు 203 106 2,109 11,288 110 15094 110 147 10.27 9.15
సెప్టెంబరు 151 100 1,016 4,535 44 7257 44 54 3.84 2.79
అక్టోబరు 169 212 868 3,280 57 4714 57 30 6.53 4.62
నవంబరు 122 196 833 4,171 63 5362 63 15 4.56 2.80
డిసెంబరు 165 250 980 5,731 71 7307 71 19 5.61 3.42
మొత్తం 2,313 2,010 15,963 74,453 825 101,532 825 864 99.89 75.54
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 365 724 2,215 7,162 99 8,955 99 58 77,92,734 31,68,496
ఫిబ్రవరి 188 196 1,232 5,411 69 7,040 69 21 60,18,122 22,60,408
మార్చి 203 230 1,439 6,955 79 9,443 79 29 55,38,243 34,42,445
ఏప్రిల్ 189 168 1,058 7,173 50 10,878 50 39 41,83,956 16,52,310
మే 167 113 1,372 8,690 47 11,315 47 38 48,18,211 29,34,049
జూన్ 162 110 2,766 14,248 48 19,736 48 21 25,79,812 11,30,420
జూలై 321 117 1,808 5,730 71 8,817 71 39 61,51,112
ఆగస్టు 326 147 1,798 10,489 89 14,365 89 42 42,88,008 12,90,636
సెప్టెంబరు 229 179 1,855 5,870 87 8,423 87 18 51,14,143 33,93,887
అక్టోబరు 212 152 1,429 4,585 84 6,178 84 18 39,28,143 31,03,887
నవంబరు 243 186 1,454 4,633 78 6,292 78 29 39,98,495 33,60,697
డిసెంబరు 268 330 1,606 5,023 196 6,947 196 54 64,09,120 54,30,630
మొత్తం 2,873 2,652 20,032 85,969 997 1,18,389 997 406 6,08,20,099 2,95,54,679
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 248 205 1,206 6,634 76 7,613 76 86 3,04,11,267 2,92,28,939
ఫిబ్రవరి 192 174 1,025 4,928 108 5,427 108 69 1,43,92,039 1,33,89,753
మార్చి 203 207 1,134 6,622 68 7,474 68 140 1,23,06,185 1,08,37,881
ఏప్రిల్ 230 192 1,681 6,766 80 9,176 80 72 1,69,81,665 1,26,03,627
మే 164 276 1,683 5,944 73 8,226 73 55 1,59,98,192 1,13,20,474
జూన్ 237 231 1,290 6,877 86 8,275 86 44 1,64,41,046 1,28,99,954
జూలై 238 159 1,501 7,446 362 9,234 362 40 85,31,861 57,98,585
ఆగస్టు 287 120 1,692 8,345 102 9,858 102 103 1,24,45,426 1,02,54,378
సెప్టెంబరు 267 98 1,441 6,034 47 6,957 47 30 70,71,780 52,42,020
అక్టోబరు 253 191 1,582 7,323 83 8,583 83 43 1,66,47,252 1,53,92,526
నవంబరు 252 343 1,645 7,744 68 8,487 68 45 1,74,14,532 1,48,50,118
డిసెంబరు 235 140 1,395 6,942 55 8,377 55 40 68,25,805 23,25,209
మొత్తం 2,806 2,336 17,275 81,605 1,208 97,687 1,208 767 17,54,67,050 14,41,43,464
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 237 158 915 2,246 82 3,169 82 51 37,22,123 9,06,949
ఫిబ్రవరి 191 97 668 953 45 1,476 45 56 20,86,441 16,17,963
మార్చి 169 181 923 3,319 51 4,164 51 83 52,55,844 30,76,968
ఏప్రిల్ 174 152 775 3,793 27 4,718 27 137 43,45,386 22,17,626
మే 169 187 817 2,663 36 3,227 36 94 66,66,218 30,45,802
జూన్ 183 157 812 2,653 56 2,944 56 60 70,42,215 40,77,045
జూలై 233 88 917 2,223 69 2,466 69 55 57,51,442 36,03,232
ఆగస్టు 226 118 870 2,525 63 3,144 63 47 37,97,435 31,56,465
సెప్టెంబరు 185 168 1,360 2,902 60 3,850 60 71 54,86,377 44,72,961
అక్టోబరు 285 191 986 8,715 115 9,748 115 54 7,40,92,108 6,91,71,296
నవంబరు 228 227 1,055 5,022 117 5,866 117 49 5,55,95,431 5,36,49,001
డిసెంబరు 173 254 1,017 5,346 108 5,993 108 52 3,30,01,422 3,19,10,554
మొత్తం 2,453 1,978 11,115 42,360 829 50,765 829 809 20,68,42,442 18,09,05,862
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 190 334 1,337 3,753 562 4,815 562 68 63,54,225 33,45,269
ఫిబ్రవరి 169 157 807 4,060 537 4,595 537 88 45,36,207 30,74,747
మార్చి 197 198 989 3,713 129 4,671 129 143 38,01,224 26,58,930
ఏప్రిల్ 135 157 664 3,754 72 4,385 72 44 33,95,555 23,52,197
మే 109 259 826 5,060 54 6,284 54 32 47,23,875 23,49,727
జూన్ 122 202 675 3,896 69 4,776 69 44 59,40,773 44,80,477
జూలై 179 350 1,008 2,727 159 3,540 159 20 82,83,519 55,82,563
ఆగస్టు 181 866 2,179 9,929 268 11,440 268 33 2,51,17,412 1,31,28,726
సెప్టెంబరు 168 284 1,040 3,834 176 5,526 176 70 44,26,663 26,40,723
అక్టోబరు 177 302 1,146 4,555 108 6,044 108 70 48,75,785 23,53,271
నవంబరు 195 350 1,039 4,412 123 5,975 123 35 67,36,666 40,91,716
డిసెంబరు 222 225 1,014 3,219 112 4,556 112 55 38,90,743 14,81,687
మొత్తం 2,044 3,684 12,724 52,912 2,369 66,607 2,369 702 8,20,82,647 4,75,40,033
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 256 240 4,416 2,734 166 4,204 166 52 3.48 2.77
ఫిబ్రవరి 193 259 2,366 4,124 182 5,464 182 52 5.14 3.74
మార్చి 168 320 6,426 5,796 109 8,313 109 94 6.27 2.99
ఏప్రిల్ 144 158 8,229 5,299 82 6,844 82 47 9.18 -0.85
మే 107 119 2,224 6,854 79 8,604 79 30 3.13 1.95
జూన్ 91 228 994 4,317 57 5,336 57 45 5.01 2.01
జూలై 116 279 1,369 6,029 71 6,562 71 43 9.12 -0.18
ఆగస్టు 195 248 2,031 13,843 113 14,856 113 48 18.34 -4.63
సెప్టెంబరు 182 376 1,375 47,606 105 48,610 105 36 11.56 6.20
అక్టోబరు 134 235 1,179 15,144 81 15,983 81 43 6.00 4.51
నవంబరు 158 150 1,058 4,235 1,167 5,039 1,167 63 4.07 3.49
డిసెంబరు 186 192 1,115 2,056 1,395 2,909 1,395 51 4.09 3.37
మొత్తం 1,930 2,804 32,782 1,18,037 3,607 1,32,724 3,607 604 85.37 25.39
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 197 532 1,624 8,775 174 14,095 174 50 1,55,31,652 1,33,93,580
ఫిబ్రవరి 242 449 1,560 7,224 162 9,434 162 35 71,02,555 51,53,421
మార్చి 158 905 1,993 10,042 247 12,466 247 58 3,36,07,363 3,23,60,161
ఏప్రిల్ 129 312 1,044 5,662 163 6,586 163 35 3,21,69,863 3,11,39,215
మే 126 234 1,037 3,322 71 4,289 71 35 66,90,514 46,61,964
జూన్ 175 343 1,316 53,934 268 55,170 268 18 1,87,01,013 1,10,45,313
జూలై 247 322 1,376 3,651 141 5,024 141 17 1,91,48,662 1,76,33,906
ఆగస్టు 244 312 1,733 3,539 205 5,004 205 36 65,87,863 55,16,543
సెప్టెంబరు 193 246 1,336 3,224 101 4,908 101 35 35,16,876 26,57,532
అక్టోబరు 186 293 1,538 4,435 85 5,429 85 32 50,43,834 41,22,592
నవంబరు 217 244 1,559 3,801 110 4,427 110 42 66,42,676 51,85,324
డిసెంబరు 225 401 3,367 4,778 421 5,934 421 35 72,59,164 59,62,680
మొత్తం 2,339 4,593 19,483 1,12,387 2,148 1,32,766 2,148 428 16,20,02,035 13,88,32,231
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 131 194 698 1,560 122 2,358 122 121 22,47,333 17,43,445
ఫిబ్రవరి 116 143 673 1,938 115 5,136 115 98 27,42,920 18,09,996
మార్చి 143 212 1,014 3,575 97 6,422 97 110 1,00,83,393 -53,35,357
ఏప్రిల్ 136 260 1,629 4,008 137 7,803 137 148 28,46,254 21,81,658
మే 93 176 1,873 5,344 75 9,335 75 274 40,37,418 35,98,780
జూన్ 113 219 1,199 4,839 76 6,120 76 151 34,16,886 28,36,816
జూలై 206 245 1,059 2,025 89 3,240 89 176 47,27,923 37,68,373
ఆగస్టు 195 225 1,032 2,830 131 4,062 131 150 62,79,541 37,95,727
సెప్టెంబరు 217 500 1,504 4,789 180 6,578 180 217 81,81,233 57,19,139
అక్టోబరు 170 207 1,778 3,833 199 8,768 199 87 43,80,313 37,34,197
నవంబరు 169 341 1,375 3,475 130 14,357 130 36 54,41,466 41,86,534
డిసెంబరు 218 590 1,658 6,508 216 10,949 216 66 76,11,231 69,81,267
మొత్తం 1,907 3,312 15,492 44,724 1,567 85,128 1,567 #### 6,19,95,911 3,50,20,575
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 209 151 829 3,111 67 5,246 67 47 25,06,742 19,94,858
ఫిబ్రవరి 175 149 1,018 1,896 55 3,571 55 40 24,87,668 10,84,686
మార్చి 236 121 907 1,348 133 2,452 133 187 14,23,410 10,25,122
ఏప్రిల్ 137 81 909 838 92 1,735 92 302 12,93,614 8,29,384
మే 155 109 667 2,772 109 4,301 109 132 38,33,140 17,89,274
జూన్ 167 78 564 1,453 186 3,044 186 78 22,03,046 14,31,830
జూలై 158 98 642 1,220 128 1,888 128 110 10,52,411 8,69,059
ఆగస్టు 167 142 661 931 126 1,622 126 126 15,06,020 12,11,806
సెప్టెంబరు 116 89 353 373 88 602 88 13 11,53,583 10,11,597
అక్టోబరు 136 97 598 424 95 640 95 161 12,51,713 10,79,367
నవంబరు 161 100 519 418 112 799 112 74 15,68,641 11,34,273
డిసెంబరు 155 157 683 1,415 96 1,677 96 101 28,68,905 13,98,083
మొత్తం 1,972 1,372 8,350 16,199 1,287 27,577 1,287 1,371 2,31,48,893 1,48,59,339
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 316 98 538 1,920 199 2,406 199 6 13,46,352 11,81,750
ఫిబ్రవరి 166 53 425 693 181 962 181 42 9,88,225 8,65,839
మార్చి 147 50 343 865 130 991 130 3 12,85,600 11,70,412
ఏప్రిల్ 157 69 317 738 97 914 97 9 5,77,873 4,65,749
మే 151 92 393 1,251 138 1,516 138 48 20,03,202 12,97,684
జూన్ 131 91 529 3,067 87 3,537 87 178 21,54,097 14,78,463
జూలై 142 145 533 2,400 57 2,945 57 47 35,12,021 28,86,597
ఆగస్టు 161 166 504 2,738 58 3,105 58 40 1,27,57,646 21,07,450
సెప్టెంబరు 190 217 639 3,839 113 4,399 113 67 27,12,666 20,26,882
అక్టోబరు 137 161 463 4,182 50 4,460 50 44 19,28,465 12,09,815
నవంబరు 161 481 686 3,175 92 3,407 92 42 17,43,197 14,01,469
డిసెంబరు 153 154 751 2,292 32 4,029 32 75 15,50,452 10,17,782
మొత్తం 2,012 1,777 6,121 27,160 1,234 32,671 1,234 601 3,25,59,796 1,71,09,892
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 139 64 342 1,653 49 1,818 49 29 19,99,875 16,75,631
ఫిబ్రవరి 135 49 282 444 49 587 49 15 15,58,374 11,67,964
మార్చి 141 82 352 930 70 1,243 70 16 25,81,340 22,06,192
ఏప్రిల్ 108 103 323 1,061 99 1,404 99 8 16,30,310 13,03,802
మే 94 118 349 1,004 60 1,515 60 25 11,92,280 9,61,560
జూన్ 134 87 472 421 84 1,132 84 43 12,91,466 10,59,890
జూలై 113 97 355 420 113 772 113 32 24,61,322 21,23,682
ఆగస్టు 129 80 365 673 163 900 163 14 31,24,039 23,86,041
సెప్టెంబరు 119 74 375 740 156 1,268 156 33 22,16,538 17,88,040
అక్టోబరు 118 186 479 2,100 175 2,516 175 12 20,11,642 18,04,378
నవంబరు 135 406 740 3,087 254 3,482 254 10 23,10,011 19,17,095
డిసెంబరు 134 145 393 2,060 375 2,440 375 9 15,26,479 11,68,865
మొత్తం 1,499 1,491 4,827 14,593 1,647 19,077 1,647 246 2,39,03,676 1,95,63,140
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 375 292 1,236 3,199 41 3,814 41 79 24,91,509 22,12,715
ఫిబ్రవరి 135 196 841 2,698 29 3,086 29 127 20,50,236 18,26,016
మార్చి 129 186 711 2,707 21 2,952 21 102 22,12,037 18,98,805
ఏప్రిల్ 105 226 643 4,576 28 4,876 28 105 20,51,326 18,37,994
మే 97 253 745 4,259 23 4,607 23 127 24,99,767 17,90,387
జూన్ 116 346 859 3,861 31 4,196 31 160 28,87,870 21,40,376
జూలై 127 178 621 2,524 14 2,897 14 125 24,62,041 20,98,197
ఆగస్టు 132 100 627 1,518 23 1,790 23 136 25,16,912 22,06,802
సెప్టెంబరు 105 101 374 1,864 26 2,054 26 28 15,14,417 13,52,705
అక్టోబరు 152 150 477 2,013 31 2,285 31 83 28,08,736 25,37,530
నవంబరు 106 160 535 2,085 87 2,315 87 120 23,75,890 20,66,624
డిసెంబరు 114 100 343 1,643 43 1,890 43 40 25,84,344 23,22,642
మొత్తం 1,693 2,288 8,012 32,947 397 36,762 397 1,232 2,84,55,085 2,42,90,793
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 107 239 1,816 2,089 23 2,365 23 60 42,17,190 38,08,802
ఫిబ్రవరి 1,535 552 2,807 2,456 59 3,321 59 190 40,11,874 31,85,754
మార్చి 211 452 1,418 3,092 37 3,446 37 321 51,44,619 21,01,473
ఏప్రిల్ 162 258 834 2,763 38 3,231 38 76 28,47,645 19,47,887
మే 151 272 1,008 2,800 23 3,326 23 137 29,96,098 23,52,824
జూన్ 102 290 988 3,090 33 3,604 33 176 24,74,833 21,12,129
జూలై 118 411 884 2,579 20 2,830 20 83 23,41,454 19,55,634
ఆగస్టు 107 194 662 3,627 26 3,981 26 34 17,83,115 14,31,923
సెప్టెంబరు 122 205 623 2,413 27 2,710 27 84 20,56,787 17,24,615
అక్టోబరు 177 173 752 2,281 16 2,538 16 48 18,87,365 16,48,949
నవంబరు 125 177 624 2,010 34 2,376 34 49 23,50,436 18,96,584
డిసెంబరు 112 321 2,366 4,851 53 5,468 53 102 43,34,648 28,00,018
మొత్తం 3,029 3,544 14,782 34,051 389 39,196 389 1,360 3,64,46,064 2,69,66,592
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 131 280 651 348 17 634 17 31 1.03 0.79
ఫిబ్రవరి 133 205 556 20 15 35 15 42 1.93 1.22
మార్చి 141 444 886 146 27 158 27 42 2.27 1.44
ఏప్రిల్ 154 192 624 323 5 540 5 39 1.92 1.23
మే 133 207 5,555 607 24 1,600 24 40 1.20 0.76
జూన్ 212 4,773 5,710 1,929 102 2,696 102 101 4.11 2.77
జూలై 153 1,093 1,816 735 39 870 39 111 2.40 1.05
ఆగస్టు 145 2,496 3,705 2,057 130 2,706 130 156 3.85 2.69
సెప్టెంబరు 165 750 1,423 2,536 52 3,276 52 106 2.85 2.30
అక్టోబరు 155 459 1,556 2,965 65 3,680 65 146 2.15 1.54
నవంబరు 92 351 847 3,060 31 3,679 31 91 2.18 1.95
డిసెంబరు 77 312 909 2,489 15 2,735 15 94 2.37 2.04
మొత్తం 1,691 11,562 24,238 17,215 522 22,609 522 999 28.24 19.77
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 144 727 1,066 2 1,876 2 224 0.87 0.80
ఫిబ్రవరి 279 502 904 3 1,386 3 2 0.69 0.64
మార్చి 44 187 115 4 340 4 7 0.11 0.09
ఏప్రిల్ 23 532 1,536 61 18 204 18 868 1.15 0.99
మే 52 67 184 568 3 709 3 9 0.45 0.12
జూన్ 42 30 157 486 2 502 2 9 0.31 0.24
జూలై 52 36 219 144 3 250 3 3 0.34 0.28
ఆగస్టు 47 1,950 2,108 166 107 253 107 12 1.91 1.70
సెప్టెంబరు 48 10,218 10,483 800 273 1,087 273 42 4.38 4.02
అక్టోబరు 68 6,811 7,017 235 175 471 175 29 3.00 2.87
నవంబరు 843 2,056 3,214 509 80 994 80 30 1.63 1.37
డిసెంబరు 185 1,117 1,655 1,638 51 1,759 51 22 1.12 0.90
మొత్తం 1,360 23,284 27,989 6,692 721 9,831 721 1,257 15.96 14.01
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 82 87 3 3 0.09 0.09
ఫిబ్రవరి 1 7 0.00 0.00
మార్చి 10 0.00 0.00
ఏప్రిల్ 9 36 1 1 0.05 0.03
మే 60 81 1 1 5 0.40 0.38
జూన్ 199 382 6 6 17 1.13 1.08
జూలై 159 329 24 12 24 4 0.20 0.15
ఆగస్టు 292 487 146 10 1,124 10 14 0.78 0.76
సెప్టెంబరు 363 630 544 6 1,488 6 7 1.06 1.02
అక్టోబరు 159 367 358 4 678 4 69 0.63 0.54
నవంబరు 178 410 478 5 806 5 59 0.51 0.47
డిసెంబరు 125 440 660 1 1,248 1 11 0.59 0.56
మొత్తం - 1,627 3,266 2,186 61 5,356 61 186 5.44 5.07
నెల కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్ని పేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్ని పేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (ఎం.బి) నికర చేర్పు

(ఎం.బి)

జనవరి 3 0.000 0.000
ఫిబ్రవరి 6 - -
మార్చి 5 0.000 0.000
ఏప్రిల్ 5 0.005 0.005
మే 342 - -
జూన్ 1 0.008 0.008
జూలై 5 0.011 -0.006
ఆగస్టు 3 10 0.018 0.018
సెప్టెంబరు 6 1 1 0.000 -0.000
అక్టోబరు 1 5 0.002 0.002
నవంబరు 14 19 0.069 0.057
డిసెంబరు 25 124 1 1 1 0.112 0.105
మొత్తం - 43 531 - 2 - 2 1 0.226 0.189