వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2020

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2020 సంవత్సరంలో ప్రతినెల లోను రోజువారీ గణాంకాలను ఈ పేజీలో ఆయా నెలలకు సంబంధించిన విభాగాల్లో చూడవచ్చు.


వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 7 5 55 76 1 83 2 1 80.19 66.50
జనవరి 02 8 1 49 164 3 182 4 1 92.96 64.82
జనవరి 03 8 3 27 155 8 164 9 1 240.06 157.03
జనవరి 04 14 18 55 316 6 357 6 1 543.07 176.48
జనవరి 05 4 34 66 389 3 481 4 3 465.56 12.75
జనవరి 06 19 70 114 550 13 692 14 1 451.99 46.85
జనవరి 07 4 41 84 415 5 527 5 1 466.88 98.03
జనవరి 08 18 26 73 167 6 213 6 1 198.15 132.09
జనవరి 09 29 32 91 269 1 304 3 1 260.64 103.62
జనవరి 10 16 51 98 419 4 446 4 1 265.11 136.32
జనవరి 11 7 15 58 239 16 295 16 1 198.97 106.32
జనవరి 12 5 17 53 140 8 179 8 159.09 126.87
జనవరి 13 14 30 76 148 2 163 2 183.29 131.95
జనవరి 14 20 52 118 172 6 191 6 6 353.37 321.34
జనవరి 15 13 20 51 185 6 190 7 2 222.71 190.14
జనవరి 16 21 27 108 149 9 197 9 1 296.42 113.25
జనవరి 17 8 71 114 392 5 459 5 350.70 225.00
జనవరి 18 18 3 54 179 8 205 8 2 161.52 92.75
జనవరి 19 5 18 64 197 30 225 30 2 323.99 48.13
జనవరి 20 13 49 104 154 11 242 12 4 290.51 192.40
జనవరి 21 7 30 78 179 2 352 2 2 271.11 112.31
జనవరి 22 20 8 49 138 6 188 6 1 109.06 62.69
జనవరి 23 5 16 51 244 4 269 4 126.67 65.02
జనవరి 24 10 3 53 209 14 294 14 1 257.59 -8.86
జనవరి 25 27 28 90 230 4 277 4 3 191.74 58.47
జనవరి 26 11 11 65 318 21 404 21 2 227.47 5.31
జనవరి 27 9 20 89 322 19 435 24 1 257.08 37.85
జనవరి 28 9 6 79 232 7 329 7 11 173.07 43.57
జనవరి 29 6 13 53 161 6 293 11 1 148.50 49.17
జనవరి 30 3 2 60 77 4 98 4 5 92.33 58.28
జనవరి 31 7 4 36 177 6 216 9 1 150.29 67.77
నెల మొత్తం 240 144 1336 5559 244 8112 266 #N/A 9,932.74 8,729.91

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 15 41 240 5 306 6 2 266.81 82.98
ఫిబ్రవరి 02 10 13 51 229 5 262 5 1 304.61 137.84
ఫిబ్రవరి 03 9 7 50 236 3 301 6 2 280.49 15.39
ఫిబ్రవరి 04 3 14 52 227 3 253 3 1 224.71 -15.54
ఫిబ్రవరి 05 14 19 74 238 1818 269 1829 582.62 255.64
ఫిబ్రవరి 06 11 9 45 160 6 245 10 793.49 598.07
ఫిబ్రవరి 07 3 18 60 170 2 198 4 2 200.58 20.87
ఫిబ్రవరి 08 5 8 35 201 1 378 7 163.24 -11.16
ఫిబ్రవరి 09 8 5 52 162 7 213 7 136.89 -13.62
ఫిబ్రవరి 10 8 4 37 79 4 85 5 1 93.28 70.76
ఫిబ్రవరి 11 8 3 33 94 6 109 10 100.28 58.93
ఫిబ్రవరి 12 10 3 37 162 9 270 25 142.21 82.60
ఫిబ్రవరి 13 6 4 39 106 2 154 38 120.44 104.58
ఫిబ్రవరి 14 5 6 37 98 4 133 4 162.44 148.94
ఫిబ్రవరి 15 4 4 26 63 6 173 6 1 125.10 75.81
ఫిబ్రవరి 16 3 5 29 57 11 74 11 56.50 47.90
ఫిబ్రవరి 17 6 3 51 160 1 216 1 1 100.17 85.12
ఫిబ్రవరి 18 4 4 40 118 3 153 3 1 118.87 77.47
ఫిబ్రవరి 19 8 3 35 125 3 226 4 1 117.55 82.17
ఫిబ్రవరి 20 6 6 33 146 6 185 6 253.27 106.87
ఫిబ్రవరి 21 9 7 51 245 3 277 4 1 114.90 0.78
ఫిబ్రవరి 22 7 4 38 101 3 116 3 2 68.82 55.24
ఫిబ్రవరి 23 2 5 38 106 15 124 16 100.03 76.68
ఫిబ్రవరి 24 7 6 34 141 7 163 7 1 365.34 60.68
ఫిబ్రవరి 25 4 5 41 982 9 1019 13 1 86.58 54.03
ఫిబ్రవరి 26 10 5 54 291 5 386 5 1 153.91 114.26
ఫిబ్రవరి 27 7 4 83 235 19 358 24 2 156.48 42.65
ఫిబ్రవరి 28 8 7 36 239 10 389 10 487.47 -208.52
7 7
నెల మొత్తం 213 199 1247 5495 1983 7844 2079 83 14,273.80 11,183.75

మార్చి

[మార్చు]
మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 5 5 37 152 11 233 12 1 254.94 160.76
మార్చి 02 5 14 57 154 5 197 6 189.86 116.69
మార్చి 03 11 10 59 202 2 345 3 127.41 101.13
మార్చి 04 7 9 45 186 2 231 3 1 190.81 159.62
మార్చి 05 3 6 34 194 13 314 13 1 226.01 132.75
మార్చి 06 6 6 50 168 15 269 23 1 141.78 133.32
మార్చి 07 7 3 72 160 22 276 23 1 140.75 111.11
మార్చి 08 7 5 41 207 8 226 8 182.60 163.09
మార్చి 09 7 4 31 115 1 124 1 1 87.64 70.19
మార్చి 10 2 4 39 234 5 361 6 1 137.58 97.86
మార్చి 11 1 4 39 242 0 349 2 139.51 110.48
మార్చి 12 8 12 49 331 1 384 6 1 216.11 165.12
మార్చి 13 4 5 48 430 1 513 1 1 177.49 134.39
మార్చి 14 16 8 63 182 5 231 25 1 175.10 103.64
మార్చి 15 10 7 47 286 2 346 12 1 128.20 40.74
మార్చి 16 5 4 38 175 2 239 6 1 105.88 74.75
మార్చి 17 11 4 61 469 2 575 4 1 194.73 31.08
మార్చి 18 4 4 28 213 2 238 3 210.83 144.30
మార్చి 19 7 4 30 139 1 194 8 2 152.58 133.96
మార్చి 20 5 6 35 216 3 311 13 1 197.74 109.69
మార్చి 21 3 7 76 132 9 194 23 1 138.07 118.40
మార్చి 22 3 12 52 252 65 544 140 148.97 88.81
మార్చి 23 11 8 43 341 9 455 931 157.43 39.13
మార్చి 24 8 7 86 136 2 156 10 73.32 50.44
మార్చి 25 7 7 26 219 1 241 8 250.79 83.07
మార్చి 26 11 6 38 106 5 144 8 230.89 110.12
మార్చి 27 4 5 35 125 3 141 5 195.84 116.91
మార్చి 28 6 6 38 227 4 264 6 2 153.28 93.17
మార్చి 29 3 10 34 342 0 505 3 2 161.63 96.33
మార్చి 30 10 21 61 412 0 550 1 4 228.41 140.73
మార్చి 31 6 17 47 208 0 293 2 292.22 130.05
నెల మొత్తం 190 165 1245 5766 201 7305 1311 109 12,413.25 7,958.22

ఏప్రిల్

[మార్చు]
ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 9 8 63 341 380 1 593.73 462.99
ఏప్రిల్ 02 15 7 75 392 1 454 1 3 578.69 414.65
ఏప్రిల్ 03 10 7 40 273 1 329 3 1 453.50 289.97
ఏప్రిల్ 04 3 4 42 179 1 286 2 3 285.55 246.79
ఏప్రిల్ 05 11 7 36 151 2 209 3 3 278.09 257.18
ఏప్రిల్ 06 7 4 51 215 3 264 4 2 243.71 224.92
ఏప్రిల్ 07 7 8 45 203 21 252 27 3 305.16 212.54
ఏప్రిల్ 08 5 4 55 168 11 246 11 2 263.29 213.81
ఏప్రిల్ 09 4 5 49 132 17 283 18 3 256.50 217.78
ఏప్రిల్ 10 14 5 75 324 95 426 95 2 370.55 292.90
ఏప్రిల్ 11 11 5 57 329 78 495 78 1 414.59 350.08
ఏప్రిల్ 12 6 4 36 186 29 238 29 302.13 288.39
ఏప్రిల్ 13 4 7 48 152 15 210 18 406.01 294.93
ఏప్రిల్ 14 10 5 42 175 16 214 18 1 318.55 290.93
ఏప్రిల్ 15 8 7 45 258 21 321 22 1 455.97 320.29
ఏప్రిల్ 16 10 6 65 213 14 250 14 5 501.88 386.01
ఏప్రిల్ 17 11 9 49 277 1 355 2 2 652.52 608.39
ఏప్రిల్ 18 5 4 31 207 7 249 8 4 166.56 113.69
ఏప్రిల్ 19 15 5 51 114 4 145 6 595.95 397.68
ఏప్రిల్ 20 3 7 61 257 14 314 16 5 358.49 326.66
ఏప్రిల్ 21 11 3 62 237 30 306 31 4 330.08 185.38
ఏప్రిల్ 22 8 3 55 146 27 328 30 1 241.57 204.53
ఏప్రిల్ 23 8 7 43 226 49 282 49 2 386.39 349.32
ఏప్రిల్ 24 5 7 51 128 11 177 11 1 353.53 285.09
ఏప్రిల్ 25 10 8 39 179 2 232 2 1 246.92 216.82
ఏప్రిల్ 26 10 9 53 199 6 243 6 2 395.02 347.27
ఏప్రిల్ 27 7 4 46 175 2 219 2 5 283.20 239.11
ఏప్రిల్ 28 10 9 52 191 11 250 11 1 297.67 240.89
ఏప్రిల్ 29 8 5 59 187 3 243 3 1 291.29 240.17
ఏప్రిల్ 30 11 5 49 156 11 250 11 1 230.15 194.49
నెల మొత్తం 256 178 1525 6370 503 8450 531 61 10,857.24 8,713.63
మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 11 6 52 68 13 193 13 1 180.88 80.03
మే 02 10 7 39 129 4 154 6 125.10 88.03
మే 03 7 5 52 86 3 128 3 2 109.70 90.66
మే 04 6 5 33 65 1 104 1 68.08 39.55
మే 05 7 5 48 89 3 214 3 8 143.14 95.24
మే 06 5 8 40 63 22 121 23 3 341.16 324.20
మే 07 12 9 60 123 531 190 531 1 159.60 88.28
మే 08 6 4 44 112 7 214 8 1 98.15 53.40
మే 09 3 6 62 215 36 305 38 4 179.26 98.09
మే 10 7 8 58 186 30 244 30 3 315.91 109.81
మే 11 3 7 42 191 85 303 86 6 145.86 123.23
మే 12 9 4 33 117 6 187 8 3 204.74 129.40
మే 13 10 3 54 130 8 264 10 1 77.76 49.61
మే 14 7 4 21 308 9 478 11 2 362.86 96.45
మే 15 5 7 18 310 16 400 16 3 365.92 346.09
మే 16 3 10 22 207 4 277 5 7 273.53 169.87
మే 17 8 2 27 144 23 264 25 3 125.40 71.67
మే 18 13 6 38 186 1 264 1 2 301.79 167.42
మే 19 10 6 25 153 12 256 13 1 228.80 140.88
మే 20 7 4 85 182 7 282 9 3 433.42 171.17
మే 21 6 3 18 196 16 280 16 3 180.22 123.86
మే 22 6 6 88 206 3 274 3 2 241.05 130.02
మే 23 7 8 33 244 1 277 2 2 409.91 148.18
మే 24 7 3 120 279 362 1 2 122.81 94.12
మే 25 7 6 42 290 3 332 4 1 152.91 91.99
మే 26 6 7 45 192 242 6 187.26 142.48
మే 27 3 10 67 276 4 314 4 4 239.61 180.72
మే 28 12 8 52 164 1 213 1 3 149.54 123.57
మే 29 9 2 42 227 4 390 8 1 245.18 201.70
మే 30 5 9 50 275 388 3 2 225.38 162.33
మే 31 2 3 98 244 489 1 2 229.73 137.46
నెల మొత్తం 210 177 1475 5540 853 8216 883 79 6,419.89 3,940.12

జూన్

[మార్చు]
జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 5 3 42 127 3 238 3 1 82.61 63.53
జూన్ 02 5 6 45 232 324 2 222.54 202.94
జూన్ 03 8 3 45 119 1 192 1 2 112.83 105.75
జూన్ 04 8 3 54 232 3 336 3 1 182.21 152.96
జూన్ 05 4 3 40 296 370 3 209.33 193.69
జూన్ 06 7 1 36 322 5 394 6 3 264.68 231.12
జూన్ 07 7 2 28 260 4 283 4 157.56 135.06
జూన్ 08 1 3 32 283 1 330 1 4 279.02 176.47
జూన్ 09 6 2 33 424 3 531 3 4 293.65 271.88
జూన్ 10 11 3 46 241 15 333 15 4 494.13 468.34
జూన్ 11 5 4 40 288 4 349 4 3 468.82 261.95
జూన్ 12 5 4 28 353 5 413 5 313.51 253.68
జూన్ 13 5 4 36 217 7 265 7 3 248.95 240.07
జూన్ 14 6 4 70 422 17 525 17 3 459.90 443.44
జూన్ 15 6 4 36 257 8 356 8 5 389.33 318.44
జూన్ 16 6 4 41 226 15 250 15 1 207.39 181.88
జూన్ 17 4 3 31 202 3 237 6 389.48 368.98
జూన్ 18 7 9 43 220 27 302 27 5 392.33 367.94
జూన్ 19 4 5 44 223 18 318 18 4 517.58 423.69
జూన్ 20 2 15 37 245 11 349 12 6 480.04 459.13
జూన్ 21 5 7 58 297 7 361 7 4 327.82 293.96
జూన్ 22 3 2 22 379 3 436 3 4 342.93 327.42
జూన్ 23 3 3 44 191 3 268 3 7 200.08 189.48
జూన్ 24 5 3 30 229 8 291 8 3 291.52 273.84
జూన్ 25 2 2 34 312 3 388 3 236.63 183.08
జూన్ 26 6 3 37 396 10 457 10 9 504.90 481.65
జూన్ 27 9 7 42 237 7 305 8 5 488.77 450.87
జూన్ 28 9 4 41 266 2 321 2 3 202.94 173.83
జూన్ 29 5 3 36 258 7 315 7 2 207.57 193.93
జూన్ 30 8 2 29 281 384 1 2 217.59 204.28
నెల మొత్తం 167 121 1180 8035 200 10221 207 93 9,186.63 8,093.30

జూలై

[మార్చు]
జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 10 2 37 288 1 368 2 4 116.90 79.79
జూలై 02 5 3 29 169 219 2 169.99 154.61
జూలై 03 4 6 39 235 3 287 3 5 270.35 242.56
జూలై 04 6 4 34 309 2 392 3 2 256.70 239.24
జూలై 05 7 2 31 195 6 238 7 111.91 102.52
జూలై 06 6 5 45 286 3 367 3 169.41 131.55
జూలై 07 6 5 40 367 448 2 213.42 195.12
జూలై 08 10 4 41 226 1 269 1 170.88 146.27
జూలై 09 8 10 40 172 2 222 2 6 218.77 176.89
జూలై 10 10 16 51 199 3 257 4 3 236.33 202.58
జూలై 11 8 14 39 265 1 326 1 3 264.82 216.05
జూలై 12 12 4 52 259 4 341 4 184.67 140.27
జూలై 13 10 3 49 290 3 366 8 1 164.84 103.27
జూలై 14 3 3 30 355 2 417 2 2 257.39 81.75
జూలై 15 8 9 37 390 1 433 1 3 282.32 103.82
జూలై 16 6 6 47 281 7 418 7 1 197.92 149.42
జూలై 17 9 7 51 222 13 318 13 1 168.55 95.48
జూలై 18 9 4 32 148 4 254 5 1 113.27 99.91
జూలై 19 12 3 726 390 3 645 4 5 151.12 132.90
జూలై 20 7 5 46 275 4 387 4 4 204.12 183.45
జూలై 21 4 2 25 199 253 1 2 209.84 188.19
జూలై 22 7 3 29 363 11 515 11 3 258.72 244.68
జూలై 23 6 6 104 352 2 469 2 5 391.25 280.20
జూలై 24 6 3 45 262 3 568 6 3 219.60 165.15
జూలై 25 6 5 80 377 2 495 4 5 953.66 294.05
జూలై 26 4 3 60 305 3 403 3 2 287.50 181.49
జూలై 27 4 3 48 294 3 371 3 3 183.59 159.65
జూలై 28 6 4 46 227 294 2 160.17 136.78
జూలై 29 4 2 44 212 5 295 5 6 189.65 172.13
జూలై 30 6 2 42 257 322 2 198.47 174.76
జూలై 31 4 5 74 224 6 278 7 2 277.70 256.19
నెల మొత్తం 213 153 2093 8393 98 11235 128 80 7,253.83 5,230.71

ఆగస్టు

[మార్చు]
ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 10 1 48 244 6 340 6 3 223.54 205.75
ఆగస్టు 02 4 2 35 296 5 371 6 4 296.87 269.40
ఆగస్టు 03 4 2 53 352 2 422 2 2 319.96 305.11
ఆగస్టు 04 4 4 40 494 11 594 12 4 311.59 279.08
ఆగస్టు 05 8 5 53 454 2 542 2 4 297.58 281.35
ఆగస్టు 06 6 5 39 368 6 437 6 3 326.99 205.36
ఆగస్టు 07 7 1 39 467 6 519 18 5 289.59 239.79
ఆగస్టు 08 11 2 66 275 4 331 4 4 245.93 215.94
ఆగస్టు 09 5 11 47 340 2 366 2 5 213.57 207.39
ఆగస్టు 10 10 1 52 320 49 469 54 4 347.12 280.03
ఆగస్టు 11 4 2 48 340 5 430 6 4 302.13 267.68
ఆగస్టు 12 7 2 50 377 3 427 5 2 271.40 237.47
ఆగస్టు 13 10 3 37 311 4 458 4 4 349.11 174.47
ఆగస్టు 14 10 4 80 423 1 638 5 6 257.32 233.64
ఆగస్టు 15 4 5 40 474 5 609 5 6 262.02 240.04
ఆగస్టు 16 11 2 55 388 6 475 6 8 223.99 195.04
ఆగస్టు 17 7 1 68 369 5 577 5 7 271.86 242.05
ఆగస్టు 18 3 4 82 487 1 577 1 10 393.63 362.14
ఆగస్టు 19 3 3 92 497 3 628 3 9 293.71 275.25
ఆగస్టు 20 6 5 239 359 3 435 3 2 413.00 358.46
ఆగస్టు 21 2 2 61 271 422 5 406.41 386.05
ఆగస్టు 22 10 6 67 239 4 310 4 4 323.68 301.31
ఆగస్టు 23 1 3 58 327 5 516 8 9 440.25 408.15
ఆగస్టు 24 7 10 66 488 3 866 3 8 409.84 393.60
ఆగస్టు 25 8 5 105 333 7 594 7 4 368.60 305.77
ఆగస్టు 26 7 2 71 337 3 481 5 8 334.64 311.03
ఆగస్టు 27 4 1 37 149 1 191 1 2 186.03 160.84
ఆగస్టు 28 7 1 57 234 3 322 4 2 347.77 336.56
ఆగస్టు 29 9 5 105 306 470 5 375.55 365.54
ఆగస్టు 30 8 4 71 533 4 723 4 1 872.01 825.09
ఆగస్టు 31 6 2 148 436 53 553 62 3 542.69 498.95
నెల మొత్తం 203 106 2109 11288 212 15093 253 147 10,518.41 9,368.34

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 6 1 53 134 5 327 7 1 93.20 86.60
సెప్టెంబరు 02 7 2 32 178 2 284 2 1 96.73 36.23
సెప్టెంబరు 03 8 1 33 217 7 400 7 2 141.87 71.07
సెప్టెంబరు 04 10 6 59 224 19 336 20 2 184.31 108.20
సెప్టెంబరు 05 8 1 37 236 25 370 33 4 125.08 82.52
సెప్టెంబరు 06 6 5 29 202 7 341 10 2 112.91 103.79
సెప్టెంబరు 07 1 7 32 165 5 242 5 2 129.45 81.80
సెప్టెంబరు 08 6 4 30 164 8 195 8 1 134.27 116.25
సెప్టెంబరు 09 5 4 40 182 1 245 1 2 317.39 29.10
సెప్టెంబరు 10 9 3 46 340 14 421 14 3 191.69 165.24
సెప్టెంబరు 11 4 5 42 165 4 201 4 5 185.87 150.23
సెప్టెంబరు 12 4 2 23 98 6 115 6 2 125.44 103.43
సెప్టెంబరు 13 4 5 21 148 4 195 5 82.92 60.15
సెప్టెంబరు 14 5 5 32 148 2 183 2 157.40 138.81
సెప్టెంబరు 15 4 4 31 143 9 200 10 1 105.64 95.82
సెప్టెంబరు 16 1 5 31 146 182 97.63 84.12
సెప్టెంబరు 17 4 3 41 138 3 254 3 1 121.16 110.00
సెప్టెంబరు 18 8 2 27 78 25 258 25 3 177.63 149.71
సెప్టెంబరు 19 4 3 37 72 4 99 5 2 73.98 67.18
సెప్టెంబరు 20 5 3 28 89 1 123 1 1 68.48 48.92
సెప్టెంబరు 21 7 3 38 86 4 248 4 6 402.26 346.81
సెప్టెంబరు 22 4 3 38 85 1 152 1 92.89 69.44
సెప్టెంబరు 23 2 2 29 60 171 4 52.51 30.98
సెప్టెంబరు 24 5 3 32 152 2 297 2 1 89.48 68.29
సెప్టెంబరు 25 5 2 14 187 4 235 4 1 71.33 62.01
సెప్టెంబరు 26 3 3 4 204 2 239 2 1 67.50 61.27
సెప్టెంబరు 27 7 2 12 151 14 300 15 1 92.80 82.72
సెప్టెంబరు 28 3 5 8 108 2 162 2 1 109.28 104.29
సెప్టెంబరు 29 4 4 30 172 10 331 11 1 168.74 96.22
సెప్టెంబరు 30 2 2 108 61 3 149 3 3 60.85 49.67
నెల మొత్తం 151 100 1017 4533 193 7255 212 54 3,930.66 2,860.86

అక్టోబరు

[మార్చు]
అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 9 5 42 93 3 150 3 1 234.45 227.64
అక్టోబరు 02 8 20 53 192 267 5 245.87 231.91
అక్టోబరు 03 6 12 36 125 4 175 4 1 215.94 187.23
అక్టోబరు 04 5 6 21 134 2 181 2 157.61 147.55
అక్టోబరు 05 4 10 29 111 2 162 2 173.75 151.29
అక్టోబరు 06 5 6 22 103 2 194 2 224.09 180.23
అక్టోబరు 07 5 5 26 85 4 164 4 1 161.95 150.01
అక్టోబరు 08 7 4 19 70 102 103.03 90.76
అక్టోబరు 09 4 3 15 51 115 1 2 80.39 74.08
అక్టోబరు 10 8 3 25 63 110 1 118.23 76.67
అక్టోబరు 11 5 3 31 162 6 205 6 123.60 99.73
అక్టోబరు 12 7 3 26 86 4 176 4 110.90 89.97
అక్టోబరు 13 4 9 31 112 1 128 1 2 159.35 151.25
అక్టోబరు 14 4 2 19 61 7 128 7 2 112.89 97.51
అక్టోబరు 15 5 3 21 52 1 67 1 1 120.87 81.13
అక్టోబరు 16 4 4 34 92 32 157 36 1 166.37 92.37
అక్టోబరు 17 2 6 18 68 3 107 3 113.70 106.55
అక్టోబరు 18 9 5 32 77 2 101 2 2 172.04 126.33
అక్టోబరు 19 7 2 31 35 1 55 2 90.26 71.24
అక్టోబరు 20 5 8 36 119 179 2 1 185.02 157.61
అక్టోబరు 21 7 7 28 108 2 126 2 104.52 71.08
అక్టోబరు 22 5 8 32 94 1 129 5 1 147.48 135.20
అక్టోబరు 23 5 8 33 69 131 2 289.05 235.29
అక్టోబరు 24 2 15 35 39 1 42 1 1072.05 34.60
అక్టోబరు 25 6 11 27 262 301 2 1 626.22 478.70
అక్టోబరు 26 2 6 20 143 3 227 4 1 189.04 135.72
అక్టోబరు 27 8 8 30 152 5 174 6 1 178.21 148.33
అక్టోబరు 28 5 7 23 135 9 159 11 1 236.34 211.89
అక్టోబరు 29 4 9 19 138 1 162 3 1 220.98 191.49
అక్టోబరు 30 8 10 33 131 2 155 2 1 415.87 405.74
అక్టోబరు 31 4 4 21 115 2 182 3 1 130.87 86.40
నెల మొత్తం 169 212 868 3277 100 4711 121 30 6,680.95 4,725.50

నవంబరు

[మార్చు]
నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 6 11 28 184 1 226 2 1 103.91 78.35
నవంబరు 02 2 8 22 156 5 191 5 1 77.73 68.34
నవంబరు 03 5 5 27 131 2 154 2 172.73 125.86
నవంబరు 04 5 8 24 199 1 227 1 209.29 129.37
నవంబరు 05 5 2 22 87 4 130 5 179.04 88.04
నవంబరు 06 3 3 43 187 319 36 2 150.68 43.19
నవంబరు 07 2 8 29 175 3 233 6 181.22 108.18
నవంబరు 08 2 3 40 163 242 32 119.79 35.78
నవంబరు 09 4 2 40 163 1 215 4 90.74 46.82
నవంబరు 10 3 4 20 135 2 151 3 104.24 14.77
నవంబరు 11 1 3 22 57 4 70 4 1 108.35 71.17
నవంబరు 12 5 6 29 55 74 1 112.19 60.92
నవంబరు 13 3 5 33 86 2 147 2 2 118.37 106.45
నవంబరు 14 3 9 22 123 1 140 1 1 199.94 191.23
నవంబరు 15 7 8 28 230 18 287 22 139.10 100.53
నవంబరు 16 10 7 58 170 4 278 6 111.67 91.99
నవంబరు 17 8 10 24 139 2 148 2 247.39 228.40
నవంబరు 18 3 7 27 133 1 191 3 209.42 170.27
నవంబరు 19 3 9 28 140 1 234 1 241.07 188.14
నవంబరు 20 6 5 23 116 1 120 1 141.53 99.66
నవంబరు 21 1 4 18 227 9 284 9 98.71 18.72
నవంబరు 22 6 7 22 77 6 86 6 149.83 91.92
నవంబరు 23 5 16 33 176 1 207 2 305.17 201.51
నవంబరు 24 2 12 41 183 2 244 9 214.48 129.61
నవంబరు 25 2 12 18 122 3 130 3 1 231.92 131.44
నవంబరు 26 6 4 16 148 2 165 4 1 190.64 131.44
నవంబరు 27 5 7 30 86 114 1 96.91 91.15
నవంబరు 28 5 1 22 100 3 112 5 1 165.31 -72.85
నవంబరు 29 3 8 30 137 3 148 3 2 111.98 65.39
నవంబరు 30 1 2 14 86 1 93 1 1 87.56 26.43
నెల మొత్తం 122 196 833 4171 83 5360 181 15 4,670.88 2,862.20

డిసెంబరు

[మార్చు]
డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 7 3 26 91 3 93 3 129.23 80.87
డిసెంబరు 02 2 14 37 211 1 220 1 2 284.37 177.64
డిసెంబరు 03 3 11 19 157 3 168 3 1 206.47 177.33
డిసెంబరు 04 2 3 30 95 1 122 3 1 80.87 30.65
డిసెంబరు 05 8 5 27 162 3 186 3 1 137.31 105.15
డిసెంబరు 06 2 2 27 172 2 191 2 52.34 20.82
డిసెంబరు 07 13 3 36 160 3 191 5 1 90.98 33.74
డిసెంబరు 08 4 6 27 175 1 227 2 2 120.02 105.86
డిసెంబరు 09 4 6 27 208 7 254 8 1 87.36 76.43
డిసెంబరు 10 4 13 30 227 3 241 3 237.51 224.30
డిసెంబరు 11 8 8 30 125 8 180 10 230.09 211.13
డిసెంబరు 12 6 5 35 133 6 206 8 1 78.28 67.20
డిసెంబరు 13 4 10 29 142 6 175 6 1 128.61 90.77
డిసెంబరు 14 6 6 39 125 1 175 1 120.53 106.90
డిసెంబరు 15 3 8 35 204 7 295 9 1 114.58 84.80
డిసెంబరు 16 5 6 20 147 3 183 3 470.98 232.68
డిసెంబరు 17 4 9 32 221 1 286 3 306.48 -90.02
డిసెంబరు 18 7 7 29 131 5 174 8 104.95 92.40
డిసెంబరు 19 7 8 36 103 3 255 7 2 100.55 69.69
డిసెంబరు 20 4 4 30 198 2 253 6 2 181.59 80.40
డిసెంబరు 21 9 7 37 215 10 352 15 132.37 65.21
డిసెంబరు 22 5 8 31 331 1 391 1 230.28 56.64
డిసెంబరు 23 5 7 28 197 4 285 13 171.44 156.30
డిసెంబరు 24 4 6 32 193 6 258 6 232.23 148.11
డిసెంబరు 25 4 7 40 268 1 383 2 2 158.54 122.74
డిసెంబరు 26 6 4 28 168 3 217 3 1 135.85 70.05
డిసెంబరు 27 2 18 38 254 1 307 3 251.84 172.76
డిసెంబరు 28 7 17 37 265 7 325 8 283.68 120.58
డిసెంబరు 29 9 12 39 219 8 254 8 197.78 133.37
డిసెంబరు 30 5 9 35 135 2 148 2 229.80 209.20
డిసెంబరు 31 6 17 34 292 3 305 3 440.73 254.56
నెల మొత్తం 165 249 980 5724 115 7300 158 19 5727.62 3488.27