వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2020

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

2020 సంవత్సరంలో ప్రతినెల లోను రోజువారీ గణాంకాలను ఈ పేజీలో ఆయా నెలలకు సంబంధించిన విభాగాల్లో చూడవచ్చు.


జనవరి[మార్చు]

జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 7 5 55 76 2 83 2 1 80.19 66.50
జనవరి 02 8 1 49 164 3 182 3 1 92.96 64.82
జనవరి 03 8 3 27 155 2 164 2 1 240.06 157.03
జనవరి 04 14 18 55 316 1 357 2 1 543.07 176.48
జనవరి 05 4 34 66 389 5 481 5 3 465.56 12.75
జనవరి 06 19 70 114 550 2 692 2 1 451.99 46.85
జనవరి 07 4 41 84 415 5 527 5 1 466.88 98.03
జనవరి 08 18 26 73 167 6 213 6 1 198.15 132.09
జనవరి 09 29 32 91 269 3 304 4 1 260.64 103.62
జనవరి 10 16 51 98 419 3 446 4 1 265.11 136.32
జనవరి 11 7 15 58 239 1 295 2 1 198.97 106.32
జనవరి 12 5 17 53 140 5 179 6 159.09 126.87
జనవరి 13 14 30 76 148 1 163 1 183.29 131.95
జనవరి 14 20 52 118 172 4 191 7 6 353.37 321.34
జనవరి 15 13 20 51 185 1 190 1 2 222.71 190.14
జనవరి 16 21 27 108 149 2 197 2 1 296.42 113.25
జనవరి 17 8 71 114 392 14 459 15 350.70 225.00
జనవరి 18 18 3 54 179 3 205 3 2 161.52 92.75
జనవరి 19 5 18 64 197 3 225 3 2 323.99 48.13
జనవరి 20 13 49 104 154 5 242 5 4 290.51 192.40
జనవరి 21 7 30 78 179 2 352 4 2 271.11 112.31
జనవరి 22 20 8 49 138 2 188 2 1 109.06 62.69
జనవరి 23 5 16 51 244 4 269 5 126.67 65.02
జనవరి 24 10 3 53 209 4 294 4 1 257.59 -8.86
జనవరి 25 27 28 90 230 4 277 5 3 191.74 58.47
జనవరి 26 11 11 65 318 3 404 4 2 227.47 5.31
జనవరి 27 9 20 89 322 3 435 4 1 257.08 37.85
జనవరి 28 9 6 79 232 2 329 3 11 173.07 43.57
జనవరి 29 6 13 53 161 2 293 2 1 148.50 49.17
జనవరి 30 3 2 60 77 2 98 3 5 92.33 58.28
జనవరి 31 7 4 36 177 216 1 150.29 67.77
నెల మొత్తం 240 144 1336 5559 83 8112 94 #N/A 9,932.74 8,729.91

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 15 41 240 3 306 6 2 266.81 82.98
ఫిబ్రవరి 02 10 13 51 229 4 262 5 1 304.61 137.84
ఫిబ్రవరి 03 9 7 50 236 1 301 2 2 280.49 15.39
ఫిబ్రవరి 04 3 14 52 227 5 253 5 1 224.71 -15.54
ఫిబ్రవరి 05 14 19 74 238 2 269 2 582.62 255.64
ఫిబ్రవరి 06 11 9 45 160 8 245 10 793.49 598.07
ఫిబ్రవరి 07 3 18 60 170 4 198 6 2 200.58 20.87
ఫిబ్రవరి 08 5 8 35 201 2 378 4 163.24 -11.16
ఫిబ్రవరి 09 8 5 52 162 3 213 4 136.89 -13.62
ఫిబ్రవరి 10 8 4 37 79 1 85 2 1 93.28 70.76
ఫిబ్రవరి 11 8 3 33 94 1 109 1 100.28 58.93
ఫిబ్రవరి 12 10 3 37 162 5 270 6 142.21 82.60
ఫిబ్రవరి 13 6 4 39 106 4 154 5 120.44 104.58
ఫిబ్రవరి 14 5 6 37 98 3 133 3 162.44 148.94
ఫిబ్రవరి 15 4 4 26 63 3 173 3 1 125.10 75.81
ఫిబ్రవరి 16 3 5 29 57 2 74 2 56.50 47.90
ఫిబ్రవరి 17 6 3 51 160 1 216 1 1 100.17 85.12
ఫిబ్రవరి 18 4 4 40 118 153 1 118.87 77.47
ఫిబ్రవరి 19 8 3 35 125 226 1 117.55 82.17
ఫిబ్రవరి 20 6 6 33 146 2 185 2 253.27 106.87
ఫిబ్రవరి 21 9 7 51 245 4 277 5 1 114.90 0.78
ఫిబ్రవరి 22 7 4 38 101 1 116 1 2 68.82 55.24
ఫిబ్రవరి 23 2 5 38 106 124 100.03 76.68
ఫిబ్రవరి 24 7 6 34 141 2 163 2 1 365.34 60.68
ఫిబ్రవరి 25 4 5 41 982 1 1019 1 1 86.58 54.03
ఫిబ్రవరి 26 10 5 54 291 6 386 10 1 153.91 114.26
ఫిబ్రవరి 27 7 4 83 235 1 358 1 2 156.48 42.65
ఫిబ్రవరి 28 8 7 36 239 389 487.47 -208.52
నెల మొత్తం 213 199 1247 5495 116 7844 136 83 14,273.80 11,183.75

మార్చి[మార్చు]

మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 5 5 37 152 1 233 1 1 254.94 160.76
మార్చి 02 5 14 57 154 4 197 8 189.86 116.69
మార్చి 03 11 10 59 202 1 345 1 127.41 101.13
మార్చి 04 7 9 45 186 2 231 4 1 190.81 159.62
మార్చి 05 3 6 34 194 1 314 2 1 226.01 132.75
మార్చి 06 6 6 50 168 9 269 9 1 141.78 133.32
మార్చి 07 7 3 72 160 5 276 5 1 140.75 111.11
మార్చి 08 7 5 41 207 3 226 4 182.60 163.09
మార్చి 09 7 4 31 115 1 124 1 1 87.64 70.19
మార్చి 10 2 4 39 234 361 2 1 137.58 97.86
మార్చి 11 1 4 39 242 1 349 1 2 139.51 110.48
మార్చి 12 8 12 49 331 7 384 8 1 216.11 165.12
మార్చి 13 4 5 48 430 2 513 2 1 177.49 134.39
మార్చి 14 16 8 63 182 7 231 7 1 175.10 103.64
మార్చి 15 10 7 47 286 3 346 5 1 128.20 40.74
మార్చి 16 5 4 38 175 239 1 105.88 74.75
మార్చి 17 11 4 61 469 4 575 4 1 194.73 31.08
మార్చి 18 4 4 28 213 2 238 2 210.83 144.30
మార్చి 19 7 4 30 139 2 194 2 2 152.58 133.96
మార్చి 20 5 6 35 216 2 311 3 1 197.74 109.69
మార్చి 21 3 7 76 132 1 194 1 1 138.07 118.40
మార్చి 22 3 12 52 252 1 544 3 148.97 88.81
మార్చి 23 11 8 43 341 5 455 6 157.43 39.13
మార్చి 24 8 7 86 136 156 2 73.32 50.44
మార్చి 25 7 7 26 219 1 241 1 250.79 83.07
మార్చి 26 11 6 38 106 4 144 4 230.89 110.12
మార్చి 27 4 5 35 125 1 141 1 195.84 116.91
మార్చి 28 6 6 38 227 2 264 2 2 153.28 93.17
మార్చి 29 3 10 34 342 2 505 2 2 161.63 96.33
మార్చి 30 10 21 61 412 4 550 4 4 228.41 140.73
మార్చి 31 6 17 47 208 1 293 1 2 292.22 130.05
నెల మొత్తం 190 165 1245 5766 47 7305 60 109 12,413.25 7,958.22

ఏప్రిల్[మార్చు]

ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 9 8 63 341 380 1 593.73 462.99
ఏప్రిల్ 02 15 7 75 392 454 3 578.69 414.65
ఏప్రిల్ 03 10 7 40 273 329 1 1 453.50 289.97
ఏప్రిల్ 04 3 4 42 179 1 286 1 3 285.55 246.79
ఏప్రిల్ 05 11 7 36 151 2 209 2 3 278.09 257.18
ఏప్రిల్ 06 7 4 51 215 2 264 2 2 243.71 224.92
ఏప్రిల్ 07 7 8 45 203 5 252 5 3 305.16 212.54
ఏప్రిల్ 08 5 4 55 168 2 246 2 2 263.29 213.81
ఏప్రిల్ 09 4 5 49 132 5 283 5 3 256.50 217.78
ఏప్రిల్ 10 14 5 75 324 3 426 3 2 370.55 292.90
ఏప్రిల్ 11 11 5 57 329 495 1 414.59 350.08
ఏప్రిల్ 12 6 4 36 186 1 238 1 302.13 288.39
ఏప్రిల్ 13 4 7 48 152 1 210 1 406.01 294.93
ఏప్రిల్ 14 10 5 42 175 1 214 1 1 318.55 290.93
ఏప్రిల్ 15 8 7 45 258 1 321 1 1 455.97 320.29
ఏప్రిల్ 16 10 6 65 213 1 250 1 5 501.88 386.01
ఏప్రిల్ 17 11 9 49 277 3 355 4 2 652.52 608.39
ఏప్రిల్ 18 5 4 31 207 1 249 1 4 166.56 113.69
ఏప్రిల్ 19 15 5 51 114 3 145 3 595.95 397.68
ఏప్రిల్ 20 3 7 61 257 4 314 4 5 358.49 326.66
ఏప్రిల్ 21 11 3 62 237 2 306 3 4 330.08 185.38
ఏప్రిల్ 22 8 3 55 146 1 328 3 1 241.57 204.53
ఏప్రిల్ 23 8 7 43 226 1 282 1 2 386.39 349.32
ఏప్రిల్ 24 5 7 51 128 177 1 353.53 285.09
ఏప్రిల్ 25 10 8 39 179 3 232 3 1 246.92 216.82
ఏప్రిల్ 26 10 9 53 199 3 243 3 2 395.02 347.27
ఏప్రిల్ 27 7 4 46 175 1 219 1 5 283.20 239.11
ఏప్రిల్ 28 10 9 52 191 4 250 4 1 297.67 240.89
ఏప్రిల్ 29 8 5 59 187 243 1 291.29 240.17
ఏప్రిల్ 30 11 5 49 156 3 250 3 1 230.15 194.49
నెల మొత్తం 256 178 1525 6370 54 8450 59 61 10,857.24 8,713.63

మే[మార్చు]

మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 11 6 52 68 4 193 4 1 180.88 80.03
మే 02 10 7 39 129 1 154 1 125.10 88.03
మే 03 7 5 52 86 2 128 2 2 109.70 90.66
మే 04 6 5 33 65 2 104 2 68.08 39.55
మే 05 7 5 48 89 2 214 2 8 143.14 95.24
మే 06 5 8 40 63 1 121 1 3 341.16 324.20
మే 07 12 9 60 123 2 190 3 1 159.60 88.28
మే 08 6 4 44 112 1 214 1 1 98.15 53.40
మే 09 3 6 62 215 305 1 4 179.26 98.09
మే 10 7 8 58 186 2 244 3 3 315.91 109.81
మే 11 3 7 42 191 2 303 2 6 145.86 123.23
మే 12 9 4 33 117 2 187 2 3 204.74 129.40
మే 13 10 3 54 130 3 264 4 1 77.76 49.61
మే 14 7 4 21 308 6 478 6 2 362.86 96.45
మే 15 5 7 18 310 1 400 1 3 365.92 346.09
మే 16 3 10 22 207 1 277 2 7 273.53 169.87
మే 17 8 2 27 144 1 264 1 3 125.40 71.67
మే 18 13 6 38 186 2 264 3 2 301.79 167.42
మే 19 10 6 25 153 7 256 8 1 228.80 140.88
మే 20 7 4 85 182 3 282 4 3 433.42 171.17
మే 21 6 3 18 196 280 1 3 180.22 123.86
మే 22 6 6 88 206 2 274 2 2 241.05 130.02
మే 23 7 8 33 244 277 2 409.91 148.18
మే 24 7 3 120 279 362 2 122.81 94.12
మే 25 7 6 42 290 3 332 4 1 152.91 91.99
మే 26 6 7 45 192 242 6 187.26 142.48
మే 27 3 10 67 276 3 314 3 4 239.61 180.72
మే 28 12 8 52 164 213 1 3 149.54 123.57
మే 29 9 2 42 227 390 1 245.18 201.70
మే 30 5 9 50 275 3 388 3 2 225.38 162.33
మే 31 2 3 98 244 489 1 2 229.73 137.46
నెల మొత్తం 210 177 1475 5540 54 8216 66 79 6,419.89 3,940.12

జూన్[మార్చు]

జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 5 3 42 127 1 238 1 1 82.61 63.53
జూన్ 02 5 6 45 232 1 324 1 2 222.54 202.94
జూన్ 03 8 3 45 119 2 192 2 2 112.83 105.75
జూన్ 04 8 3 54 232 13 336 13 1 182.21 152.96
జూన్ 05 4 3 40 296 370 3 209.33 193.69
జూన్ 06 7 1 36 322 1 394 1 3 264.68 231.12
జూన్ 07 7 2 28 260 283 157.56 135.06
జూన్ 08 1 3 32 283 1 330 1 4 279.02 176.47
జూన్ 09 6 2 33 424 531 4 293.65 271.88
జూన్ 10 11 3 46 241 3 333 3 4 494.13 468.34
జూన్ 11 5 4 40 288 1 349 1 3 468.82 261.95
జూన్ 12 5 4 28 353 413 313.51 253.68
జూన్ 13 5 4 36 217 1 265 1 3 248.95 240.07
జూన్ 14 6 4 70 422 2 525 2 3 459.90 443.44
జూన్ 15 6 4 36 257 3 356 3 5 389.33 318.44
జూన్ 16 6 4 41 226 2 250 2 1 207.39 181.88
జూన్ 17 4 3 31 202 8 237 9 389.48 368.98
జూన్ 18 7 9 43 220 6 302 6 5 392.33 367.94
జూన్ 19 4 5 44 223 1 318 1 4 517.58 423.69
జూన్ 20 2 15 37 245 3 349 5 6 480.04 459.13
జూన్ 21 5 7 58 297 1 361 1 4 327.82 293.96
జూన్ 22 3 2 22 379 2 436 2 4 342.93 327.42
జూన్ 23 3 3 44 191 3 268 3 7 200.08 189.48
జూన్ 24 5 3 30 229 2 291 2 3 291.52 273.84
జూన్ 25 2 2 34 312 2 388 2 236.63 183.08
జూన్ 26 6 3 37 396 1 457 1 9 504.90 481.65
జూన్ 27 9 7 42 237 305 1 5 488.77 450.87
జూన్ 28 9 4 41 266 3 321 3 3 202.94 173.83
జూన్ 29 5 3 36 258 3 315 3 2 207.57 193.93
జూన్ 30 8 2 29 281 3 384 3 2 217.59 204.28
నెల మొత్తం 167 121 1180 8035 69 10221 73 93 9,186.63 8,093.30

జూలై[మార్చు]

జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 10 2 37 288 368 4 116.90 79.79
జూలై 02 5 3 29 169 219 2 169.99 154.61
జూలై 03 4 6 39 235 3 287 3 5 270.35 242.56
జూలై 04 6 4 34 309 6 392 7 2 256.70 239.24
జూలై 05 7 2 31 195 4 238 4 111.91 102.52
జూలై 06 6 5 45 286 367 169.41 131.55
జూలై 07 6 5 40 367 448 2 213.42 195.12
జూలై 08 10 4 41 226 269 170.88 146.27
జూలై 09 8 10 40 172 1 222 2 6 218.77 176.89
జూలై 10 10 16 51 199 4 257 4 3 236.33 202.58
జూలై 11 8 14 39 265 2 326 3 3 264.82 216.05
జూలై 12 12 4 52 259 3 341 3 184.67 140.27
జూలై 13 10 3 49 290 2 366 2 1 164.84 103.27
జూలై 14 3 3 30 355 1 417 1 2 257.39 81.75
జూలై 15 8 9 37 390 433 1 3 282.32 103.82
జూలై 16 6 6 47 281 1 418 2 1 197.92 149.42
జూలై 17 9 7 51 222 2 318 3 1 168.55 95.48
జూలై 18 9 4 32 148 3 254 4 1 113.27 99.91
జూలై 19 12 3 726 390 4 645 7 5 151.12 132.90
జూలై 20 7 5 46 275 2 387 4 4 204.12 183.45
జూలై 21 4 2 25 199 1 253 1 2 209.84 188.19
జూలై 22 7 3 29 363 2 515 3 3 258.72 244.68
జూలై 23 6 6 104 352 2 469 3 5 391.25 280.20
జూలై 24 6 3 45 262 1 568 3 3 219.60 165.15
జూలై 25 6 5 80 377 495 5 953.66 294.05
జూలై 26 4 3 60 305 1 403 1 2 287.50 181.49
జూలై 27 4 3 48 294 371 3 183.59 159.65
జూలై 28 6 4 46 227 294 2 160.17 136.78
జూలై 29 4 2 44 212 5 295 5 6 189.65 172.13
జూలై 30 6 2 42 257 1 322 1 2 198.47 174.76
జూలై 31 4 5 74 224 4 278 4 2 277.70 256.19
నెల మొత్తం 213 153 2093 8393 55 11235 71 80 7,253.83 5,230.71

ఆగస్టు[మార్చు]

ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 10 1 48 244 2 340 2 3 223.54 205.75
ఆగస్టు 02 4 2 35 296 5 371 5 4 296.87 269.40
ఆగస్టు 03 4 2 53 352 1 422 1 2 319.96 305.11
ఆగస్టు 04 4 4 40 494 594 4 311.59 279.08
ఆగస్టు 05 8 5 53 454 3 542 3 4 297.58 281.35
ఆగస్టు 06 6 5 39 368 2 437 2 3 326.99 205.36
ఆగస్టు 07 7 1 39 467 1 519 1 5 289.59 239.79
ఆగస్టు 08 11 2 66 275 3 331 4 4 245.93 215.94
ఆగస్టు 09 5 11 47 340 4 366 5 5 213.57 207.39
ఆగస్టు 10 10 1 52 320 4 469 5 4 347.12 280.03
ఆగస్టు 11 4 2 48 340 4 430 5 4 302.13 267.68
ఆగస్టు 12 7 2 50 377 427 2 271.40 237.47
ఆగస్టు 13 10 3 37 311 2 458 2 4 349.11 174.47
ఆగస్టు 14 10 4 80 423 1 638 3 6 257.32 233.64
ఆగస్టు 15 4 5 40 474 1 609 1 6 262.02 240.04
ఆగస్టు 16 11 2 55 388 3 475 3 8 223.99 195.04
ఆగస్టు 17 7 1 68 369 1 577 1 7 271.86 242.05
ఆగస్టు 18 3 4 82 487 577 1 10 393.63 362.14
ఆగస్టు 19 3 3 92 497 2 628 2 9 293.71 275.25
ఆగస్టు 20 6 5 239 359 3 435 3 2 413.00 358.46
ఆగస్టు 21 2 2 61 271 422 5 406.41 386.05
ఆగస్టు 22 10 6 67 239 4 310 4 4 323.68 301.31
ఆగస్టు 23 1 3 58 327 1 516 1 9 440.25 408.15
ఆగస్టు 24 7 10 66 488 2 866 2 8 409.84 393.60
ఆగస్టు 25 8 5 105 333 8 594 8 4 368.60 305.77
ఆగస్టు 26 7 2 71 337 481 8 334.64 311.03
ఆగస్టు 27 4 1 37 149 2 191 2 2 186.03 160.84
ఆగస్టు 28 7 1 57 234 2 322 2 2 347.77 336.56
ఆగస్టు 29 9 5 105 306 32 470 38 5 375.55 365.54
ఆగస్టు 30 8 4 71 533 16 723 18 1 872.01 825.09
ఆగస్టు 31 6 2 148 436 1 553 1 3 542.69 498.95
నెల మొత్తం 203 106 2109 11288 110 15093 125 147 10,518.41 9,368.34

సెప్టెంబరు[మార్చు]

సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 6 1 53 134 1 327 2 1 93.20 86.60
సెప్టెంబరు 02 7 2 32 178 1 284 1 1 96.73 36.23
సెప్టెంబరు 03 8 1 33 217 1 400 1 2 141.87 71.07
సెప్టెంబరు 04 10 6 59 224 1 336 4 2 184.31 108.20
సెప్టెంబరు 05 8 1 37 236 2 370 2 4 125.08 82.52
సెప్టెంబరు 06 6 5 29 202 341 2 2 112.91 103.79
సెప్టెంబరు 07 1 7 32 165 242 2 129.45 81.80
సెప్టెంబరు 08 6 4 30 164 1 195 1 1 134.27 116.25
సెప్టెంబరు 09 5 4 40 182 2 245 2 2 317.39 29.10
సెప్టెంబరు 10 9 3 46 340 1 421 1 3 191.69 165.24
సెప్టెంబరు 11 4 5 42 165 2 201 2 5 185.87 150.23
సెప్టెంబరు 12 4 2 23 98 5 115 5 2 125.44 103.43
సెప్టెంబరు 13 4 5 21 148 195 1 82.92 60.15
సెప్టెంబరు 14 5 5 32 148 1 183 1 157.40 138.81
సెప్టెంబరు 15 4 4 31 143 1 200 1 1 105.64 95.82
సెప్టెంబరు 16 1 5 31 146 3 182 3 97.63 84.12
సెప్టెంబరు 17 4 3 41 138 1 254 1 1 121.16 110.00
సెప్టెంబరు 18 8 2 27 78 4 258 5 3 177.63 149.71
సెప్టెంబరు 19 4 3 37 72 1 99 1 2 73.98 67.18
సెప్టెంబరు 20 5 3 28 89 3 123 3 1 68.48 48.92
సెప్టెంబరు 21 7 3 38 86 248 6 402.26 346.81
సెప్టెంబరు 22 4 3 38 85 1 152 1 92.89 69.44
సెప్టెంబరు 23 2 2 29 60 1 171 1 4 52.51 30.98
సెప్టెంబరు 24 5 3 32 152 297 1 1 89.48 68.29
సెప్టెంబరు 25 5 2 14 187 1 235 1 1 71.33 62.01
సెప్టెంబరు 26 3 3 4 204 3 239 3 1 67.50 61.27
సెప్టెంబరు 27 7 2 12 151 2 300 3 1 92.80 82.72
సెప్టెంబరు 28 3 5 8 108 2 162 2 1 109.28 104.29
సెప్టెంబరు 29 4 4 30 172 1 331 2 1 168.74 96.22
సెప్టెంబరు 30 2 2 108 61 2 149 2 3 60.85 49.67
నెల మొత్తం 151 100 1017 4533 44 7255 55 54 3,930.66 2,860.86

అక్టోబరు[మార్చు]

అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 9 5 42 93 1 150 1 1 234.45 227.64
అక్టోబరు 02 8 20 53 192 2 267 2 5 245.87 231.91
అక్టోబరు 03 6 12 36 125 1 175 1 1 215.94 187.23
అక్టోబరు 04 5 6 21 134 2 181 3 157.61 147.55
అక్టోబరు 05 4 10 29 111 3 162 3 173.75 151.29
అక్టోబరు 06 5 6 22 103 2 194 2 224.09 180.23
అక్టోబరు 07 5 5 26 85 1 164 3 1 161.95 150.01
అక్టోబరు 08 7 4 19 70 1 102 2 103.03 90.76
అక్టోబరు 09 4 3 15 51 1 115 2 2 80.39 74.08
అక్టోబరు 10 8 3 25 63 2 110 2 1 118.23 76.67
అక్టోబరు 11 5 3 31 162 1 205 1 123.60 99.73
అక్టోబరు 12 7 3 26 86 4 176 5 110.90 89.97
అక్టోబరు 13 4 9 31 112 3 128 3 2 159.35 151.25
అక్టోబరు 14 4 2 19 61 2 128 2 2 112.89 97.51
అక్టోబరు 15 5 3 21 52 2 67 3 1 120.87 81.13
అక్టోబరు 16 4 4 34 92 2 157 2 1 166.37 92.37
అక్టోబరు 17 2 6 18 68 7 107 7 113.70 106.55
అక్టోబరు 18 9 5 32 77 2 101 3 2 172.04 126.33
అక్టోబరు 19 7 2 31 35 1 55 1 90.26 71.24
అక్టోబరు 20 5 8 36 119 1 179 1 1 185.02 157.61
అక్టోబరు 21 7 7 28 108 2 126 2 104.52 71.08
అక్టోబరు 22 5 8 32 94 1 129 1 1 147.48 135.20
అక్టోబరు 23 5 8 33 69 1 131 1 2 289.05 235.29
అక్టోబరు 24 2 15 35 39 42 1072.05 34.60
అక్టోబరు 25 6 11 27 262 1 301 1 1 626.22 478.70
అక్టోబరు 26 2 6 20 143 2 227 2 1 189.04 135.72
అక్టోబరు 27 8 8 30 152 4 174 4 1 178.21 148.33
అక్టోబరు 28 5 7 23 135 1 159 1 1 236.34 211.89
అక్టోబరు 29 4 9 19 138 1 162 1 1 220.98 191.49
అక్టోబరు 30 8 10 33 131 2 155 2 1 415.87 405.74
అక్టోబరు 31 4 4 21 115 1 182 2 1 130.87 86.40
నెల మొత్తం 169 212 868 3277 57 4711 66 30 6,680.95 4,725.50

నవంబరు[మార్చు]

నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 6 11 28 184 1 226 2 1 103.91 78.35
నవంబరు 02 2 8 22 156 6 191 6 1 77.73 68.34
నవంబరు 03 5 5 27 131 154 172.73 125.86
నవంబరు 04 5 8 24 199 227 2 209.29 129.37
నవంబరు 05 5 2 22 87 2 130 3 179.04 88.04
నవంబరు 06 3 3 43 187 319 1 2 150.68 43.19
నవంబరు 07 2 8 29 175 1 233 1 181.22 108.18
నవంబరు 08 2 3 40 163 242 1 119.79 35.78
నవంబరు 09 4 2 40 163 1 215 1 90.74 46.82
నవంబరు 10 3 4 20 135 3 151 3 104.24 14.77
నవంబరు 11 1 3 22 57 3 70 3 1 108.35 71.17
నవంబరు 12 5 6 29 55 74 112.19 60.92
నవంబరు 13 3 5 33 86 1 147 1 2 118.37 106.45
నవంబరు 14 3 9 22 123 1 140 1 1 199.94 191.23
నవంబరు 15 7 8 28 230 17 287 18 139.10 100.53
నవంబరు 16 10 7 58 170 5 278 5 111.67 91.99
నవంబరు 17 8 10 24 139 2 148 2 247.39 228.40
నవంబరు 18 3 7 27 133 2 191 2 209.42 170.27
నవంబరు 19 3 9 28 140 234 241.07 188.14
నవంబరు 20 6 5 23 116 1 120 1 141.53 99.66
నవంబరు 21 1 4 18 227 3 284 3 98.71 18.72
నవంబరు 22 6 7 22 77 4 86 4 149.83 91.92
నవంబరు 23 5 16 33 176 1 207 1 305.17 201.51
నవంబరు 24 2 12 41 183 1 244 1 214.48 129.61
నవంబరు 25 2 12 18 122 3 130 3 1 231.92 131.44
నవంబరు 26 6 4 16 148 165 1 1 190.64 131.44
నవంబరు 27 5 7 30 86 114 3 1 96.91 91.15
నవంబరు 28 5 1 22 100 1 112 1 1 165.31 -72.85
నవంబరు 29 3 8 30 137 3 148 3 2 111.98 65.39
నవంబరు 30 1 2 14 86 1 93 1 1 87.56 26.43
నెల మొత్తం 122 196 833 4171 63 5360 74 15 4,670.88 2,862.20

డిసెంబరు[మార్చు]

డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 7 3 26 91 2 93 2 129.23 80.87
డిసెంబరు 02 2 14 37 211 2 220 2 2 284.37 177.64
డిసెంబరు 03 3 11 19 157 2 168 2 1 206.47 177.33
డిసెంబరు 04 2 3 30 95 122 1 1 80.87 30.65
డిసెంబరు 05 8 5 27 162 186 1 137.31 105.15
డిసెంబరు 06 2 2 27 172 191 52.34 20.82
డిసెంబరు 07 13 3 36 160 1 191 2 1 90.98 33.74
డిసెంబరు 08 4 6 27 175 1 227 1 2 120.02 105.86
డిసెంబరు 09 4 6 27 208 3 254 3 1 87.36 76.43
డిసెంబరు 10 4 13 30 227 7 241 9 237.51 224.30
డిసెంబరు 11 8 8 30 125 6 180 6 230.09 211.13
డిసెంబరు 12 6 5 35 133 4 206 4 1 78.28 67.20
డిసెంబరు 13 4 10 29 142 6 175 6 1 128.61 90.77
డిసెంబరు 14 6 6 39 125 1 175 1 120.53 106.90
డిసెంబరు 15 3 8 35 204 6 295 6 1 114.58 84.80
డిసెంబరు 16 5 6 20 147 2 183 2 470.98 232.68
డిసెంబరు 17 4 9 32 221 286 1 306.48 -90.02
డిసెంబరు 18 7 7 29 131 1 174 1 104.95 92.40
డిసెంబరు 19 7 8 36 103 255 2 100.55 69.69
డిసెంబరు 20 4 4 30 198 3 253 3 2 181.59 80.40
డిసెంబరు 21 9 7 37 215 3 352 5 132.37 65.21
డిసెంబరు 22 5 8 31 331 1 391 1 230.28 56.64
డిసెంబరు 23 5 7 28 197 2 285 3 171.44 156.30
డిసెంబరు 24 4 6 32 193 5 258 5 232.23 148.11
డిసెంబరు 25 4 7 40 268 2 383 2 2 158.54 122.74
డిసెంబరు 26 6 4 28 168 2 217 2 1 135.85 70.05
డిసెంబరు 27 2 18 38 254 2 307 3 251.84 172.76
డిసెంబరు 28 7 17 37 265 325 1 283.68 120.58
డిసెంబరు 29 9 12 39 219 3 254 3 197.78 133.37
డిసెంబరు 30 5 9 35 135 2 148 3 229.80 209.20
డిసెంబరు 31 6 17 34 292 3 305 3 440.73 254.56
నెల మొత్తం 165 249 980 5724 72 7300 83 19 5727.62 3488.27