వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2009

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2009 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 2 12 31 21 8 27 8 135.37 74.79
జనవరి 02 6 25 37 249 267 2 4 199.90 190.97
జనవరి 03 4 28 38 212 1 226 2 1 123.13 102.64
జనవరి 04 3 5 12 2 3 1 59.85 51.13
జనవరి 05 10 76 263 1 311 1 88.44 74.16
జనవరి 06 4 12 46 171 1 205 1 13 89.87 79.22
జనవరి 07 1 5 19 50 66 38.28 37.92
జనవరి 08 3 9 20 187 2 221 4 2 126.51 118.76
జనవరి 09 2 11 30 208 219 4 2 102.41 86.28
జనవరి 10 5 5 19 119 3 127 4 65.82 64.20
జనవరి 11 3 2 13 12 13 1 48.95 42.03
జనవరి 12 2 11 32 68 76 7 76.18 67.89
జనవరి 13 2 8 29 68 2 80 3 74.28 69.00
జనవరి 14 4 6 16 1 1 1 1 66.07 64.90
జనవరి 15 1 5 23 114 120 68.81 67.20
జనవరి 16 4 6 20 94 4 106 4 1 31.28 26.82
జనవరి 17 2 7 29 119 127 1 2 55.19 53.02
జనవరి 18 45 9 63 32 1 38 2 1 65.39 51.49
జనవరి 19 28 7 63 78 86 2 73.21 67.58
జనవరి 20 20 8 41 84 1 115 1 2 58.40 49.93
జనవరి 21 16 7 29 62 1 86 1 72.48 69.70
జనవరి 22 94 16 171 80 6 181 8 2 104.22 91.98
జనవరి 23 32 9 53 132 168 2 69.10 59.99
జనవరి 24 15 8 39 68 72 2 51.16 47.34
జనవరి 25 12 6 36 5 5 9 88.49 86.72
జనవరి 26 21 11 50 158 4 166 5 1 70.17 63.93
జనవరి 27 9 7 31 124 1 159 2 1 65.69 59.51
జనవరి 28 11 13 34 94 119 114.48 103.03
జనవరి 29 8 5 46 74 119 47.58 41.94
జనవరి 30 7 8 36 122 2 144 2 8 53.42 48.71
జనవరి 31 9 11 53 130 148 17 48.98 48.09
నెల మొత్తం 375 292 1235 3199 41 3798 61 79 2,433.11 2,160.85

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2009 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 6 30 14 64.72 63.43
ఫిబ్రవరి 02 11 9 37 129 1 147 4 6 66.51 64.78
ఫిబ్రవరి 03 12 10 33 117 147 1 2 73.53 71.06
ఫిబ్రవరి 04 8 5 36 121 152 3 64.66 59.47
ఫిబ్రవరి 05 4 7 29 96 4 109 4 60.73 50.07
ఫిబ్రవరి 06 1 15 33 71 1 78 2 5 165.08 145.41
ఫిబ్రవరి 07 4 7 26 96 2 108 2 6 50.85 46.74
ఫిబ్రవరి 08 6 4 33 18 22 13 38.54 37.33
ఫిబ్రవరి 09 10 10 61 110 5 135 5 18 70.96 68.92
ఫిబ్రవరి 10 5 10 30 172 181 1 210.42 166.88
ఫిబ్రవరి 11 2 9 34 139 148 3 132.04 121.44
ఫిబ్రవరి 12 5 5 17 79 85 118.76 108.79
ఫిబ్రవరి 13 2 5 29 90 95 1 7 82.91 79.53
ఫిబ్రవరి 14 9 8 30 136 2 148 2 66.11 56.30
ఫిబ్రవరి 15 3 5 26 10 48.35 46.89
ఫిబ్రవరి 16 3 12 37 102 1 126 1 1 89.77 69.61
ఫిబ్రవరి 17 5 9 42 158 1 172 1 10 64.06 60.89
ఫిబ్రవరి 18 2 6 26 57 67 1 26.67 19.74
ఫిబ్రవరి 19 1 10 33 111 129 1 116.18 107.02
ఫిబ్రవరి 20 4 5 28 135 2 159 2 47.59 28.99
ఫిబ్రవరి 21 4 7 24 128 1 136 1 2 70.76 61.18
ఫిబ్రవరి 22 4 4 34 30 2 34 3 11 30.79 29.07
ఫిబ్రవరి 23 5 5 40 110 126 1 13 28.31 26.27
ఫిబ్రవరి 24 2 5 15 73 80 48.37 47.25
ఫిబ్రవరి 25 3 3 20 85 5 98 5 44.42 39.22
ఫిబ్రవరి 26 7 2 19 116 2 147 2 30.79 23.65
ఫిబ్రవరి 27 7 6 19 104 124 46.35 42.40
ఫిబ్రవరి 28 3 7 23 115 125 1 43.95 40.88
నెల మొత్తం 135 196 844 2698 29 3078 38 127 2,002.18 1,783.22

మార్చి

[మార్చు]
2009 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 6 1 14 22 22 5 94.34 92.71
మార్చి 02 5 6 33 135 156 1 29.22 22.97
మార్చి 03 4 5 36 109 115 1 5 149.95 141.08
మార్చి 04 7 5 27 127 1 141 2 78.34 65.61
మార్చి 05 3 5 11 83 86 3 41.06 40.62
మార్చి 06 7 7 29 85 106 114.87 103.23
మార్చి 07 3 8 32 129 133 64.45 40.83
మార్చి 08 5 4 56 1 1 1 126.42 84.00
మార్చి 09 1 4 10 107 112 45.90 38.63
మార్చి 10 5 3 20 58 1 69 1 4 43.99 43.28
మార్చి 11 1 10 14 126 135 66.64 65.21
మార్చి 12 2 8 11 113 1 116 1 37.48 37.00
మార్చి 13 6 4 17 57 65 1 3 37.73 36.79
మార్చి 14 4 4 16 54 62 1 47.26 33.12
మార్చి 15 4 1 27 38 38 1 47.46 35.85
మార్చి 16 3 7 18 106 1 107 1 6 64.29 58.82
మార్చి 17 4 4 14 75 1 82 3 1 46.83 41.27
మార్చి 18 4 4 10 53 1 54 2 46.75 43.86
మార్చి 19 8 4 15 82 93 52.76 47.95
మార్చి 20 5 3 12 50 59 22.43 20.40
మార్చి 21 2 4 19 82 98 2 61.10 21.87
మార్చి 22 4 2 17 41 2 48 2 3 33.58 25.43
మార్చి 23 4 19 40 146 1 174 1 2 95.04 78.54
మార్చి 24 5 5 26 122 4 138 4 4 69.03 55.34
మార్చి 25 4 9 16 133 1 138 2 2 110.60 108.10
మార్చి 26 7 7 23 119 2 133 2 60.67 54.33
మార్చి 27 5 9 22 61 1 63 1 2 83.63 76.18
మార్చి 28 3 9 69 120 1 124 1 56 149.48 113.71
మార్చి 29 2 5 18 4 4 62.66 59.37
మార్చి 30 2 8 15 116 1 124 1 61.88 57.36
మార్చి 31 4 12 24 154 1 157 1 3 114.34 110.85
నెల మొత్తం 129 186 711 2707 21 2952 31 102 2,160.19 1,854.30

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2009 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 8 11 27 175 1 193 1 1 147.12 142.55
ఏప్రిల్ 02 3 17 53 231 1 245 1 5 96.11 72.10
ఏప్రిల్ 03 3 4 23 187 198 15 78.60 75.60
ఏప్రిల్ 04 6 9 19 114 1 120 1 61.65 58.70
ఏప్రిల్ 05 3 8 31 68 3 76 3 2 95.50 58.55
ఏప్రిల్ 06 6 12 20 172 178 1 83.28 78.75
ఏప్రిల్ 07 3 6 14 142 153 1 1 50.80 43.56
ఏప్రిల్ 08 2 6 14 120 128 42.43 36.79
ఏప్రిల్ 09 3 9 18 157 1 164 2 4 69.32 58.68
ఏప్రిల్ 10 3 11 26 115 127 108.48 100.09
ఏప్రిల్ 11 5 8 38 143 157 3 72.53 69.19
ఏప్రిల్ 12 3 13 38 44 1 58 2 1 152.99 147.21
ఏప్రిల్ 13 4 6 22 74 4 83 5 6 29.34 19.91
ఏప్రిల్ 14 6 8 21 128 1 135 3 5 65.05 60.77
ఏప్రిల్ 15 3 4 10 53 1 61 1 16.72 15.91
ఏప్రిల్ 16 2 11 13 163 4 171 6 1 32.23 29.99
ఏప్రిల్ 17 3 7 40 154 1 158 2 22 45.83 45.41
ఏప్రిల్ 18 2 6 17 80 1 80 1 6 30.04 29.35
ఏప్రిల్ 19 2 1 7 52 1 52 1 35.57 10.32
ఏప్రిల్ 20 3 8 21 253 1 264 1 2 101.45 93.49
ఏప్రిల్ 21 3 7 18 96 109 1 2 55.55 41.62
ఏప్రిల్ 22 4 3 15 185 198 36.28 34.64
ఏప్రిల్ 23 5 5 19 256 1 278 1 5 63.77 60.40
ఏప్రిల్ 24 3 1 19 95 1 121 1 7 35.35 34.06
ఏప్రిల్ 25 1 9 18 202 1 204 1 2 72.41 68.31
ఏప్రిల్ 26 5 8 24 322 326 6 70.87 60.98
ఏప్రిల్ 27 10 12 266 1 270 1 1 42.38 41.86
ఏప్రిల్ 28 5 6 16 118 126 2 78.02 75.02
ఏప్రిల్ 29 5 10 20 163 171 1 88.93 87.30
ఏప్రిల్ 30 1 2 12 246 3 264 4 4 44.55 43.76
నెల మొత్తం 105 226 645 4574 29 4868 40 105 2,003.19 1,794.85
2009 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 6 5 17 172 2 184 2 10 61.25 52.72
మే 02 2 7 19 186 1 190 1 4 47.37 43.15
మే 03 7 24 37 1 1 436.71 68.50
మే 04 2 5 14 222 233 79.18 74.57
మే 05 2 7 32 185 193 1 2 89.20 47.83
మే 06 5 9 45 80 90 2 52.62 48.51
మే 07 1 6 13 86 97 2 43.61 41.50
మే 08 4 3 14 112 1 124 1 4 45.18 39.48
మే 09 2 3 19 169 1 186 1 6 56.78 53.37
మే 10 1 1 17 25 27 95.78 94.31
మే 11 1 10 28 123 134 103.15 100.22
మే 12 5 8 21 139 148 3 160.49 107.71
మే 13 4 8 15 234 1 243 1 87.40 57.58
మే 14 3 9 18 131 142 103.63 97.95
మే 15 1 5 22 79 88 1 8 99.03 88.20
మే 16 1 1 31 6 6 1 21 12.23 12.10
మే 17 3 1 11 7 20 1 49.96 47.81
మే 18 3 4 11 186 4 204 4 2 62.07 50.82
మే 19 3 5 18 143 1 152 1 4 40.81 38.64
మే 20 2 4 27 350 372 16 92.57 90.58
మే 21 6 3 24 276 294 59.46 40.12
మే 22 5 12 21 139 1 156 1 1 63.38 44.36
మే 23 2 8 22 88 90 38.93 28.40
మే 24 6 7 36 114 124 1 45.60 31.29
మే 25 5 6 19 113 118 1 4 97.00 78.42
మే 26 1 16 40 146 3 161 3 15 98.24 76.26
మే 27 2 13 24 160 2 168 2 2 58.61 48.77
మే 28 4 7 19 123 140 1 1 38.01 31.99
మే 29 1 29 41 203 5 211 7 2 55.10 51.17
మే 30 5 24 43 168 180 7 40.72 35.33
మే 31 2 3 27 94 120 11 27.07 26.76
నెల మొత్తం 97 253 745 4259 23 4595 32 127 2,441.18 1,748.42

జూన్

[మార్చు]
2009 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 3 8 29 246 3 270 3 8 61.81 55.57
జూన్ 02 4 26 39 167 1 178 1 7 46.90 45.69
జూన్ 03 5 26 48 221 2 229 4 11 67.02 65.88
జూన్ 04 6 9 45 106 5 112 6 28 40.07 30.26
జూన్ 05 4 11 35 160 1 179 1 14 38.07 36.29
జూన్ 06 1 10 18 158 176 51.16 36.16
జూన్ 07 5 8 33 2 1 8 2 2 78.82 72.28
జూన్ 08 7 4 19 141 1 152 1 1 223.59 57.59
జూన్ 09 4 48 65 303 1 311 2 10 134.35 122.13
జూన్ 10 5 12 27 130 1 138 1 7 57.88 57.02
జూన్ 11 6 32 54 192 207 10 80.03 76.50
జూన్ 12 3 11 27 104 5 113 6 4 83.50 79.03
జూన్ 13 2 4 10 189 1 193 2 1 84.57 76.17
జూన్ 14 1 5 16 42 46 1 140.91 119.41
జూన్ 15 3 7 24 136 149 1 8 76.34 52.81
జూన్ 16 6 2 11 57 70 56.25 42.79
జూన్ 17 6 10 13 28 1 48.17 36.87
జూన్ 18 3 2 21 2 3 1 68.46 62.93
జూన్ 19 3 6 34 81 2 100 4 1 197.94 84.88
జూన్ 20 4 10 22 148 156 1 44.19 41.28
జూన్ 21 2 11 4 1 5 1 49.54 -13.75
జూన్ 22 2 15 27 142 1 150 2 3 63.73 60.66
జూన్ 23 20 30 90 102 1 3 257.51 131.53
జూన్ 24 6 12 36 191 1 213 2 4 97.03 91.83
జూన్ 25 4 22 39 174 1 188 1 1 73.37 64.73
జూన్ 26 4 7 28 105 3 117 4 3 183.43 150.57
జూన్ 27 4 5 19 168 1 172 3 5 128.58 116.54
జూన్ 28 3 5 17 1 18 2 98.48 59.18
జూన్ 29 7 10 41 197 2 214 2 17 105.42 101.58
జూన్ 30 6 8 33 171 185 9 80.38 73.18
నెల మొత్తం 116 343 856 3857 35 4182 53 160 2,817.47 2,087.57

జూలై

[మార్చు]
2009 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 4 20 32 209 221 1 1 177.82 120.40
జూలై 02 4 29 42 253 1 273 1 1 409.86 313.53
జూలై 03 5 2 12 64 70 95.99 90.92
జూలై 04 3 5 19 114 114 2 230.49 218.42
జూలై 05 6 1 14 34 39 3 98.38 91.37
జూలై 06 1 6 20 98 1 105 4 1 93.45 87.58
జూలై 07 1 4 7 68 1 81 1 68.42 59.96
జూలై 08 3 6 12 107 118 113.64 95.79
జూలై 09 9 10 20 144 150 1 112.83 109.69
జూలై 10 8 4 15 119 1 143 1 51.01 48.19
జూలై 11 2 14 27 126 1 132 1 26.08 20.57
జూలై 12 3 5 10 87 88 31.51 28.98
జూలై 13 3 3 11 71 88 1 35.50 30.53
జూలై 14 7 7 43 152 1 161 3 152.72 147.26
జూలై 15 4 2 13 31 55 1 71.13 62.74
జూలై 16 4 6 15 120 1 132 2 76.86 62.28
జూలై 17 6 3 12 64 82 53.80 49.40
జూలై 18 1 7 19 111 124 42.81 41.71
జూలై 19 2 1 5 4 20 17.31 11.41
జూలై 20 2 4 12 75 79 38.67 35.54
జూలై 21 3 3 13 67 2 75 2 1 41.62 39.20
జూలై 22 8 4 13 94 2 111 2 40.52 36.65
జూలై 23 5 1 12 22 35 38.60 -6.50
జూలై 24 4 5 8 52 60 17.21 16.90
జూలై 25 2 2 2 14 14 10.08 6.10
జూలై 26 7 3 7 22 1 38 3 21.14 20.26
జూలై 27 6 1 21 27 56 1 15.25 13.60
జూలై 28 2 5 45 15 1 17 1 21 87.87 86.40
జూలై 29 6 5 39 48 72 14 38.03 34.78
జూలై 30 5 5 65 60 1 78 1 51 30.63 29.86
జూలై 31 1 5 36 52 64 27 64.97 45.38
నెల మొత్తం 127 178 621 2524 14 2895 24 125 2,404.21 2,048.89

ఆగస్టు

[మార్చు]
2009 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 2 4 15 100 111 5 37.16 34.63
ఆగస్టు 02 2 8 20 28 73 7 117.30 115.35
ఆగస్టు 03 9 4 55 59 1 72 1 11 31.88 19.45
ఆగస్టు 04 5 9 34 53 1 65 1 14 67.86 29.85
ఆగస్టు 05 5 4 35 82 1 98 2 18 66.92 61.53
ఆగస్టు 06 5 5 27 108 1 118 1 13 25.40 24.36
ఆగస్టు 07 4 2 35 31 3 35 3 15 72.35 58.45
ఆగస్టు 08 7 3 19 16 1 26 1 3 25.71 20.95
ఆగస్టు 09 3 5 10 20 23 63.88 60.30
ఆగస్టు 10 3 1 10 21 1 27 2 1 29.95 28.48
ఆగస్టు 11 7 2 51 124 144 67.29 64.84
ఆగస్టు 12 8 4 19 74 81 52.71 52.07
ఆగస్టు 13 2 3 10 93 2 101 2 3 57.04 54.55
ఆగస్టు 14 4 4 16 25 1 33 3 1 78.70 74.33
ఆగస్టు 15 1 1 16 52 56 2 39.75 37.44
ఆగస్టు 16 5 2 11 17 22 83.50 82.09
ఆగస్టు 17 4 7 16 75 1 87 1 2 102.37 101.87
ఆగస్టు 18 4 5 12 61 1 66 1 29.98 28.58
ఆగస్టు 19 4 4 17 26 4 37 4 4 596.67 594.25
ఆగస్టు 20 6 18 26 32 2 85.11 83.92
ఆగస్టు 21 1 3 115 1 117 1 1 44.12 38.74
ఆగస్టు 22 4 1 8 62 64 1 1 52.95 35.17
ఆగస్టు 23 2 3 29 15 16 23 194.49 41.19
ఆగస్టు 24 3 9 12 14 14.54 12.81
ఆగస్టు 25 3 4 52 30 1 40 3 4 46.50 44.48
ఆగస్టు 26 2 4 21 23 19.41 18.30
ఆగస్టు 27 6 1 11 17 22 2 51.36 42.37
ఆగస్టు 28 7 4 22 47 62 1 1 122.54 119.89
ఆగస్టు 29 4 5 15 43 3 51 5 83.79 83.23
ఆగస్టు 30 4 2 14 18 19 2 44.66 43.12
ఆగస్టు 31 6 3 13 47 51 1 1 52.01 48.47
నెల మొత్తం 132 100 626 1518 23 1786 34 136 2,457.92 2,155.08

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2009 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 3 2 18 51 54 31.81 29.20
సెప్టెంబరు 02 4 3 16 5 5 22.25 18.89
సెప్టెంబరు 03 1 5 11 30 35 1 1 80.75 56.16
సెప్టెంబరు 04 5 2 17 108 113 4 93.05 81.08
సెప్టెంబరు 05 6 8 15 191 204 1 90.46 78.06
సెప్టెంబరు 06 2 1 15 23 1 28 1 28.74 27.14
సెప్టెంబరు 07 4 5 18 122 136 2 4 40.00 30.13
సెప్టెంబరు 08 5 8 15 94 100 47.86 40.20
సెప్టెంబరు 09 4 4 17 72 1 81 1 26.42 24.68
సెప్టెంబరు 10 5 1 7 42 1 47 1 11.89 11.02
సెప్టెంబరు 11 6 2 12 82 86 21.93 18.83
సెప్టెంబరు 12 4 14 46 62 1 3 46.75 45.48
సెప్టెంబరు 13 3 1 11 2 8 2 2 30.81 26.86
సెప్టెంబరు 14 3 5 11 115 118 49.52 43.23
సెప్టెంబరు 15 7 3 18 42 61 2 95.85 94.12
సెప్టెంబరు 16 2 3 8 54 56 49.93 49.06
సెప్టెంబరు 17 3 5 9 39 1 43 1 99.92 96.62
సెప్టెంబరు 18 7 3 20 108 5 122 5 2 61.71 43.19
సెప్టెంబరు 19 5 4 18 79 7 85 7 53.84 48.47
సెప్టెంబరు 20 2 3 11 3 1 3 1 47.83 30.98
సెప్టెంబరు 21 2 8 19 98 1 112 1 6 40.40 37.98
సెప్టెంబరు 22 1 2 12 14 23 1 3 24.99 24.56
సెప్టెంబరు 23 5 4 15 47 52 2 22.40 21.18
సెప్టెంబరు 24 1 5 13 40 47 1 3 28.95 28.79
సెప్టెంబరు 25 3 2 108 3 110 3 12.96 10.93
సెప్టెంబరు 26 4 3 7 62 2 66 2 14.58 13.12
సెప్టెంబరు 27 1 27.88 27.25
సెప్టెంబరు 28 1 2 4 19.11 18.81
సెప్టెంబరు 29 2 2 5 113 1 115 1 30.03 21.14
సెప్టెంబరు 30 5 7 15 74 2 78 2 226.30 223.84
నెల మొత్తం 105 101 374 1864 26 2050 39 28 1,478.92 1,321.00

అక్టోబరు

[మార్చు]
2009 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 1 5 12 84 1 88 1 2 36.21 12.08
అక్టోబరు 02 3 3 7 92 94 30.65 29.92
అక్టోబరు 03 6 2 13 16 1 17 2 1 420.01 418.77
అక్టోబరు 04 1 8 15 1 1 1 24.65 23.83
అక్టోబరు 05 9 9 24 103 3 123 3 3 273.23 269.40
అక్టోబరు 06 13 4 25 85 1 115 2 3 53.36 30.26
అక్టోబరు 07 7 2 11 45 1 61 1 129.26 123.04
అక్టోబరు 08 7 1 13 23 28 5 21.48 14.36
అక్టోబరు 09 5 7 16 52 2 60 2 72.42 68.73
అక్టోబరు 10 8 4 14 58 1 65 1 46.83 43.18
అక్టోబరు 11 3 7 15 15 89.60 58.06
అక్టోబరు 12 6 6 19 33 42 2 43.56 42.38
అక్టోబరు 13 6 1 14 62 72 2 35.77 29.55
అక్టోబరు 14 6 2 12 31 41 1 18.98 15.19
అక్టోబరు 15 5 1 8 12 1 13 1 27.41 10.16
అక్టోబరు 16 1 5 9 96 100 85.17 73.97
అక్టోబరు 17 3 5 13 4 2 14 4 1 20.13 19.19
అక్టోబరు 18 4 6 49 68 1 98 1 39 51.75 34.13
అక్టోబరు 19 2 9 17 100 1 113 1 1 38.08 37.45
అక్టోబరు 20 1 2 8 79 2 81 3 92.56 88.72
అక్టోబరు 21 7 6 14 36 8 42 11 410.72 402.80
అక్టోబరు 22 1 12 17 56 2 56 3 230.87 228.38
అక్టోబరు 23 5 4 20 85 90 9 43.36 31.55
అక్టోబరు 24 8 6 20 158 168 2 46.59 18.69
అక్టోబరు 25 5 4 15 64 1 81 1 2 50.53 49.58
అక్టోబరు 26 2 2 10 28 1 33 1 4 96.26 78.57
అక్టోబరు 27 5 3 11 52 1 59 1 1 61.02 38.92
అక్టోబరు 28 9 4 17 51 61 3 38.75 37.99
అక్టోబరు 29 7 10 21 143 1 154 1 1 39.02 38.14
అక్టోబరు 30 4 10 17 150 169 60.18 56.96
అక్టోబరు 31 2 7 9 130 130 54.48 54.08
నెల మొత్తం 152 150 477 2011 32 2283 41 83 2,742.88 2,478.03

నవంబరు

[మార్చు]
2009 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 6 11 7 1 16 1 8.77 7.77
నవంబరు 02 1 2 5 86 98 25.56 24.38
నవంబరు 03 3 1 8 2 6 14.16 7.06
నవంబరు 04 7 15 45 6 50 7 5 223.04 215.35
నవంబరు 05 3 5 19 50 4 51 6 5 91.82 71.87
నవంబరు 06 8 4 20 76 3 80 4 3 43.18 35.83
నవంబరు 07 8 23 92 102 1 9 41.87 40.77
నవంబరు 08 5 7 23 1 1 8 62.26 43.07
నవంబరు 09 7 8 38 126 1 140 2 9 145.00 64.14
నవంబరు 10 2 9 30 90 1 96 2 9 66.64 61.69
నవంబరు 11 4 6 29 54 8 59 8 12 86.94 86.13
నవంబరు 12 10 4 21 77 6 89 6 3 181.56 179.88
నవంబరు 13 2 5 8 57 6 57 6 23.57 18.54
నవంబరు 14 2 3 5 50 4 52 6 2 33.28 18.52
నవంబరు 15 4 4 15 1 1 3 41.39 32.78
నవంబరు 16 2 5 36 5 38 5 142.62 142.41
నవంబరు 17 4 16 13 5 18 5 12 38.76 38.62
నవంబరు 18 2 5 18 30 2 37 7 3 66.34 57.50
నవంబరు 19 3 13 32 134 8 145 8 10 146.54 140.44
నవంబరు 20 7 10 23 33 3 38 4 4 31.05 30.68
నవంబరు 21 1 4 9 117 3 126 3 1 42.86 38.75
నవంబరు 22 1 4 6 8 1 10 1 46.05 34.94
నవంబరు 23 1 8 41 172 222 1 6 43.54 42.14
నవంబరు 24 2 11 27 87 5 92 6 2 41.33 27.65
నవంబరు 25 3 11 25 133 6 145 7 6 47.59 45.85
నవంబరు 26 5 2 11 120 125 76.29 70.54
నవంబరు 27 4 4 9 100 16 109 16 1 86.49 83.59
నవంబరు 28 3 3 13 62 1 63 1 6 20.04 18.57
నవంబరు 29 6 6 17 9 2 17 2 1 40.49 29.11
నవంబరు 30 5 5 12 219 1 230 1 358.43 306.87
నెల మొత్తం 106 159 534 2085 100 2311 118 120 2,317.46 2,015.44

డిసెంబరు

[మార్చు]
2009 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2009 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 4 1 6 48 4 51 4 34.02 24.68
డిసెంబరు 02 5 3 9 89 98 20.16 19.32
డిసెంబరు 03 7 7 18 33 2 43 2 1 38.35 37.42
డిసెంబరు 04 4 3 9 72 3 81 4 1 33.00 9.31
డిసెంబరు 05 2 4 7 78 78 3 1 26.86 18.08
డిసెంబరు 06 1 3 12 1 1 21.50 4.58
డిసెంబరు 07 3 2 11 74 74 2 3 15.15 12.91
డిసెంబరు 08 2 2 15 26 1 36 1 4 7.06 6.23
డిసెంబరు 09 3 3 3 58 60 8.83 8.65
డిసెంబరు 10 7 5 15 164 5 170 5 44.92 39.70
డిసెంబరు 11 1 2 7 78 1 84 1 258.58 254.86
డిసెంబరు 12 2 7 11 175 204 41.67 35.23
డిసెంబరు 13 3 1 3 1 23 16.58 15.88
డిసెంబరు 14 2 4 10 115 125 30.23 24.05
డిసెంబరు 15 3 4 5 49 1 54 1 31.10 23.36
డిసెంబరు 16 4 1 13 44 1 58 1 400.60 389.18
డిసెంబరు 17 1 2 3 24 7 26 7 409.25 398.60
డిసెంబరు 18 4 1 7 11 18 27.95 25.91
డిసెంబరు 19 2 1 11 56 64 2 18.34 17.38
డిసెంబరు 20 7 1 8 6 2 11 2 23.38 23.24
డిసెంబరు 21 5 3 18 16 35 4 276.31 274.82
డిసెంబరు 22 9 1 9 8 5 15 5 67.09 66.39
డిసెంబరు 23 2 3 5 66 4 66 4 167.88 165.21
డిసెంబరు 24 5 7 5 15 25.49 14.23
డిసెంబరు 25 5 4 15 80 3 98 3 121.04 34.79
డిసెంబరు 26 2 1 13 37 37 1 7 31.49 29.65
డిసెంబరు 27 2 2 9 40 50 1 1 50.79 36.77
డిసెంబరు 28 3 1 5 34 1 36 2 177.68 170.93
డిసెంబరు 29 3 2 23 76 1 89 1 7 24.21 20.74
డిసెంబరు 30 4 23 35 62 2 69 2 2 59.48 52.75
డిసెంబరు 31 7 4 22 18 20 6 14.77 13.38
నెల మొత్తం 114 101 344 1643 43 1888 53 40 2523.77 2268.21