వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2008

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జనవరి[మార్చు]

2008 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 4 4 14 89 105 1 40.57 37.28
జనవరి 02 2 6 33 66 2 72 7 1 96.57 82.49
జనవరి 03 4 4 42 133 135 2 80.07 78.96
జనవరి 04 3 3 13 1 1 68.19 40.74
జనవరి 05 2 49 54 21 24 209.37 152.34
జనవరి 06 1 4 29 18 22 3 94.73 80.71
జనవరి 07 3 4 21 17 1 21 6 1 24.55 20.93
జనవరి 08 3 8 37 103 120 2 46.56 44.74
జనవరి 09 4 8 21 129 3 145 5 1 43.36 36.43
జనవరి 10 3 8 41 88 100 1 46.90 43.31
జనవరి 11 4 5 20 70 77 22.36 15.62
జనవరి 12 3 21 81 85 2 26.01 25.68
జనవరి 13 3 7 41 2 1 5 1 115.38 95.03
జనవరి 14 2 2 39 12 12 51.77 43.27
జనవరి 15 4 7 10 1 11 1 44.38 39.71
జనవరి 16 3 15 28 77 1 86 3 88.29 62.67
జనవరి 17 2 8 22 88 2 98 3 3 57.99 56.49
జనవరి 18 2 14 18 78 1 80 1 81.52 79.16
జనవరి 19 4 7 21 145 1 171 3 6 117.69 56.60
జనవరి 20 7 9 26 4 12 2 46.06 33.83
జనవరి 21 2 2 29 109 127 6 62.88 54.57
జనవరి 22 5 1 355 111 1 129 5 5 54.89 53.48
జనవరి 23 4 8 704 164 1 175 30 5 80.53 77.72
జనవరి 24 8 11 39 171 189 4 226.29 215.82
జనవరి 25 6 3 15 23 31 1 477.04 476.00
జనవరి 26 8 8 24 84 1 103 1 2 653.13 649.98
జనవరి 27 3 7 16 59 63 1 2 200.98 198.16
జనవరి 28 2 2 15 46 52 2 205.62 204.23
జనవరి 29 4 4 24 59 61 2 12 501.96 487.02
జనవరి 30 3 19 32 14 19 3 145.66 138.29
జనవరి 31 3 5 16 20 5 29 5 2 105.55 36.77
నెల మొత్తం 107 239 1817 2089 23 2355 89 60 4,116.84 3,718.02

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2008 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 1 5 7 32 33 1 21.68 17.85
ఫిబ్రవరి 02 10 5 19 52 56 31.30 27.03
ఫిబ్రవరి 03 359 26 443 59 6 194 6 4 106.26 74.35
ఫిబ్రవరి 04 279 30 361 98 7 298 9 2 139.12 120.54
ఫిబ్రవరి 05 171 29 253 156 7 301 7 6 139.88 119.99
ఫిబ్రవరి 06 120 16 192 120 2 170 8 19 140.00 127.20
ఫిబ్రవరి 07 95 13 136 95 1 125 2 2 115.71 88.37
ఫిబ్రవరి 08 83 33 160 140 1 159 6 13 272.84 198.53
ఫిబ్రవరి 09 61 28 109 132 4 143 4 3 204.92 174.90
ఫిబ్రవరి 10 29 12 54 7 16 1 3 94.51 89.38
ఫిబ్రవరి 11 33 22 83 150 1 173 5 3 124.77 109.43
ఫిబ్రవరి 12 37 12 74 35 1 57 1 5 82.35 75.67
ఫిబ్రవరి 13 26 12 50 49 60 1 51.05 46.59
ఫిబ్రవరి 14 33 14 69 56 3 73 5 6 89.80 71.62
ఫిబ్రవరి 15 27 10 44 110 2 115 2 111.33 86.54
ఫిబ్రవరి 16 17 17 56 153 2 174 4 1 149.33 131.13
ఫిబ్రవరి 17 12 15 37 4 1 5 1 4 83.66 81.84
ఫిబ్రవరి 18 11 18 52 168 188 1 6 236.70 214.08
ఫిబ్రవరి 19 14 17 46 76 4 103 4 144.81 71.11
ఫిబ్రవరి 20 15 15 51 76 1 90 2 6 178.82 146.16
ఫిబ్రవరి 21 12 22 97 66 2 81 3 43 160.45 120.30
ఫిబ్రవరి 22 14 29 60 47 1 64 2 1 186.74 171.20
ఫిబ్రవరి 23 10 34 64 102 4 116 4 11 175.62 148.13
ఫిబ్రవరి 24 11 14 35 8 3 9 3 1 187.85 115.69
ఫిబ్రవరి 25 13 13 57 34 4 36 4 18 150.73 140.18
ఫిబ్రవరి 26 12 20 42 138 1 158 2 2 100.27 90.16
ఫిబ్రవరి 27 10 25 47 106 110 1 6 168.64 83.35
ఫిబ్రవరి 28 11 15 31 75 80 2 1 115.38 75.53
ఫిబ్రవరి 29 9 31 78 112 1 114 2 22 153.32 94.28
నెల మొత్తం 1535 552 2807 2456 59 3301 91 190 3,917.85 3,111.09

మార్చి[మార్చు]

2008 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 14 11 76 54 68 1 5 52.58 48.63
మార్చి 02 6 12 32 10 18 112.81 90.00
మార్చి 03 7 14 46 36 39 2 17 109.74 108.51
మార్చి 04 7 22 50 58 3 67 3 20 61.74 59.16
మార్చి 05 4 13 35 92 1 99 2 12 90.96 79.90
మార్చి 06 8 23 62 108 3 115 3 13 366.76 165.79
మార్చి 07 10 9 111 90 101 64 78.25 63.42
మార్చి 08 3 22 53 147 3 167 7 10 142.40 132.17
మార్చి 09 3 10 51 75 97 3 24 137.57 117.60
మార్చి 10 5 17 34 115 3 125 5 3 107.57 97.59
మార్చి 11 7 22 36 167 1 192 2 2 87.90 61.02
మార్చి 12 5 13 27 100 3 123 4 2 83.40 80.24
మార్చి 13 9 25 65 121 129 2 12 110.27 84.69
మార్చి 14 13 12 62 140 148 4 1 181.91 57.86
మార్చి 15 9 25 87 2 97 6 4 151.96 129.95
మార్చి 16 7 13 32 3 100.34 82.92
మార్చి 17 5 5 27 66 82 3 125.12 49.46
మార్చి 18 12 12 46 139 3 156 5 16 150.27 89.86
మార్చి 19 8 13 64 100 106 36 200.97 104.21
మార్చి 20 10 19 45 40 42 2 14 89.74 84.22
మార్చి 21 9 15 39 186 2 190 2 6 168.01 133.86
మార్చి 22 6 12 32 25 28 1 10 99.11 72.48
మార్చి 23 6 17 39 36 1 36 2 8 132.00 87.02
మార్చి 24 6 16 44 245 1 253 2 132.73 117.74
మార్చి 25 11 15 36 112 1 116 4 2 107.13 91.83
మార్చి 26 7 19 51 184 4 210 5 12 201.04 146.18
మార్చి 27 4 15 50 178 3 191 5 4 167.56 104.00
మార్చి 28 5 9 23 95 97 2 4 65.37 61.07
మార్చి 29 3 13 41 132 139 2 7 972.27 -658.08
మార్చి 30 7 11 47 32 2 62 3 5 312.93 28.72
మార్చి 31 4 14 38 122 1 129 2 2 123.64 80.21
నెల మొత్తం 211 452 1419 3092 37 3422 81 321 5,024.04 2,052.22

ఏప్రిల్[మార్చు]

2008 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 7 12 31 175 189 1 2 143.45 77.68
ఏప్రిల్ 02 4 8 21 76 2 85 2 1 115.89 67.50
ఏప్రిల్ 03 6 6 29 80 2 93 3 2 183.52 94.35
ఏప్రిల్ 04 5 13 32 109 11 126 11 9 114.73 93.03
ఏప్రిల్ 05 7 26 49 228 3 245 5 100.64 78.71
ఏప్రిల్ 06 4 3 15 51 55 4 67.52 66.62
ఏప్రిల్ 07 6 4 10 46 1 50 1 33.49 26.57
ఏప్రిల్ 08 3 7 17 91 1 93 1 78.85 45.09
ఏప్రిల్ 09 8 9 38 75 1 87 4 12 162.99 42.21
ఏప్రిల్ 10 5 10 19 8 1 8 1 2 47.84 43.95
ఏప్రిల్ 11 6 3 27 23 3 38 3 4 116.13 70.46
ఏప్రిల్ 12 6 26 40 177 188 3 56.49 44.88
ఏప్రిల్ 13 3 10 28 58 2 66 3 1 105.16 95.07
ఏప్రిల్ 14 8 15 31 191 4 208 5 1 66.87 51.13
ఏప్రిల్ 15 10 10 29 101 2 114 3 2 82.38 64.63
ఏప్రిల్ 16 5 15 28 101 109 1 113.22 64.07
ఏప్రిల్ 17 5 5 20 52 79 3 175.91 141.06
ఏప్రిల్ 18 5 8 32 115 125 1 9 154.07 36.42
ఏప్రిల్ 19 2 2 18 20 20 1 52.57 38.02
ఏప్రిల్ 20 6 3 22 6 6 1 84.79 54.09
ఏప్రిల్ 21 6 7 24 98 112 2 69.50 66.38
ఏప్రిల్ 22 4 4 15 81 1 85 1 152.78 131.62
ఏప్రిల్ 23 5 14 27 103 1 108 1 1 105.45 86.18
ఏప్రిల్ 24 1 4 18 127 139 26.01 21.89
ఏప్రిల్ 25 4 8 29 179 1 195 2 11 93.63 75.65
ఏప్రిల్ 26 4 14 42 115 1 131 2 2 53.37 44.91
ఏప్రిల్ 27 9 2 24 32 34 2 79.28 48.82
ఏప్రిల్ 28 8 4 16 96 103 2 69.44 62.58
ఏప్రిల్ 29 4 2 27 110 1 160 3 38.49 37.16
ఏప్రిల్ 30 6 4 76 36 164 2 36.29 31.36
నెల మొత్తం 162 258 834 2760 38 3215 57 76 2,780.75 1,902.08
2008 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 11 12 90 226 1 281 4 5 174.50 113.89
మే 02 4 9 31 144 152 2 2 66.85 58.49
మే 03 6 8 29 168 3 194 3 1 116.59 81.88
మే 04 8 10 62 12 1 78 2 3 109.50 103.15
మే 05 4 19 34 128 2 152 2 1 65.85 51.85
మే 06 7 27 50 143 168 1 5 208.55 182.74
మే 07 9 10 39 148 2 174 3 1 77.70 68.30
మే 08 2 12 27 158 1 178 2 5 105.16 85.58
మే 09 7 11 35 171 1 181 3 85.80 69.49
మే 10 1 2 31 81 1 97 1 1 52.03 26.90
మే 11 3 2 44 50 70 1 32 88.00 75.22
మే 12 8 4 33 74 81 3 62.15 52.41
మే 13 2 4 24 60 3 76 3 6 28.25 18.54
మే 14 3 5 13 53 61 1 81.86 63.54
మే 15 3 5 15 61 1 76 1 115.40 111.61
మే 16 3 5 21 82 94 2 49.03 27.97
మే 17 2 3 12 94 112 37.18 31.90
మే 18 2 6 35 2 2 16 81.92 36.92
మే 19 7 12 47 40 46 1 5 107.51 93.13
మే 20 8 12 57 202 237 3 7 157.71 111.37
మే 21 2 5 23 70 72 10 71.51 69.42
మే 22 5 6 16 78 2 91 4 51.56 32.10
మే 23 4 5 22 83 95 82.45 69.85
మే 24 9 8 31 94 95 4 161.06 121.28
మే 25 3 5 18 13 17 6 85.02 59.70
మే 26 6 6 17 21 1 36 1 2 114.12 94.48
మే 27 10 19 43 73 84 1 7 91.69 87.35
మే 28 6 8 29 83 89 4 95.86 78.37
మే 29 3 9 19 62 72 2 80.55 78.77
మే 30 2 7 29 50 62 1 6 126.85 71.44
మే 31 1 15 34 78 2 91 2 2 93.68 70.03
నెల మొత్తం 151 271 1010 2800 23 3312 45 137 2,925.88 2,297.68

జూన్[మార్చు]

2008 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 3 6 30 1 159.44 124.23
జూన్ 02 5 18 24 50 2 52 3 38.17 33.35
జూన్ 03 3 10 25 107 2 114 14 2 92.69 73.15
జూన్ 04 3 5 24 47 1 50 1 5 52.33 47.11
జూన్ 05 1 5 11 103 115 1 66.36 45.50
జూన్ 06 2 8 45 98 1 104 1 27 81.00 68.66
జూన్ 07 4 11 17 144 2 152 4 59.05 53.67
జూన్ 08 4 9 16 33 33 1 1 57.27 42.79
జూన్ 09 3 11 37 196 215 1 12 157.01 144.56
జూన్ 10 1 7 27 130 1 138 2 6 57.95 54.14
జూన్ 11 5 8 23 77 78 4 110.67 102.52
జూన్ 12 3 10 39 194 2 221 4 12 69.27 64.79
జూన్ 13 1 6 20 66 72 2 4 19.77 18.75
జూన్ 14 4 9 42 168 1 172 2 6 50.30 45.00
జూన్ 15 2 3 9 20 22 4 67.06 56.06
జూన్ 16 2 1 12 44 46 5 39.75 26.75
జూన్ 17 4 5 17 55 2 55 2 1 42.47 29.41
జూన్ 18 6 10 31 182 3 202 4 2 41.09 30.43
జూన్ 19 1 9 25 114 1 126 2 5 97.95 92.56
జూన్ 20 8 9 39 134 1 142 1 5 69.90 50.85
జూన్ 21 2 17 65 218 1 260 1 16 136.01 116.46
జూన్ 22 4 7 36 4 3 4 3 12 113.70 102.33
జూన్ 23 2 11 27 140 156 2 1 113.06 103.34
జూన్ 24 6 7 111 132 2 317 3 1 103.73 71.44
జూన్ 25 8 17 52 183 1 216 2 8 77.06 67.76
జూన్ 26 4 15 44 122 1 139 3 14 84.81 81.37
జూన్ 27 2 27 57 110 4 138 8 15 101.63 100.42
జూన్ 28 1 10 29 102 1 120 1 5 146.62 118.13
జూన్ 29 3 13 21 1 2 43.11 37.37
జూన్ 30 5 6 33 117 119 1 2 67.61 59.72
నెల మొత్తం 102 290 988 3090 33 3578 71 176 2,416.83 2,062.63

జూలై[మార్చు]

2008 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 3 21 27 186 190 1 109.60 96.52
జూలై 02 6 17 39 170 190 85.11 56.44
జూలై 03 3 26 47 83 2 105 3 2 64.94 55.91
జూలై 04 3 33 44 88 88 4 1 83.76 73.42
జూలై 05 1 26 59 112 1 124 1 3 152.62 124.51
జూలై 06 6 74 105 1 125.17 90.90
జూలై 07 6 9 37 97 2 114 4 8 61.41 60.55
జూలై 08 5 20 41 99 108 1 15 140.39 118.53
జూలై 09 2 19 31 76 3 80 3 2 135.37 115.80
జూలై 10 6 34 47 106 118 2 2 82.94 81.65
జూలై 11 5 29 110 1 123 1 4 145.32 144.02
జూలై 12 3 44 59 116 2 120 5 7 103.40 96.14
జూలై 13 5 4 25 3 3 2 32.75 -1.05
జూలై 14 4 4 16 53 67 2 3 76.59 56.90
జూలై 15 5 3 7 36 39 47.44 47.21
జూలై 16 6 3 24 88 90 26.97 18.21
జూలై 17 8 8 32 66 1 75 5 8 67.15 58.91
జూలై 18 1 4 20 98 2 102 3 6 45.24 43.60
జూలై 19 3 8 23 96 1 98 3 6 57.56 39.45
జూలై 20 3 7 5 6 1 44.97 42.86
జూలై 21 7 8 26 166 1 200 3 1 61.80 57.09
జూలై 22 1 5 18 104 1 109 1 101.92 97.66
జూలై 23 3 2 12 48 53 2 26.88 26.52
జూలై 24 3 4 11 80 93 90.44 74.26
జూలై 25 4 4 16 100 1 102 2 2 64.66 23.93
జూలై 26 3 3 13 64 64 55.26 54.01
జూలై 27 4 3 9 1 2 42.60 40.67
జూలై 28 2 8 12 144 144 48.92 43.70
జూలై 29 3 4 16 48 1 50 1 2 61.22 29.73
జూలై 30 4 2 8 72 73 12.39 10.58
జూలై 31 5 6 24 65 88 6 31.79 31.18
నెల మొత్తం 118 411 884 2579 20 2816 48 83 2,286.58 1,909.80

ఆగస్టు[మార్చు]

2008 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 2 9 24 83 89 77.50 75.77
ఆగస్టు 02 2 7 12 46 46 58.27 43.76
ఆగస్టు 03 2 5 59.88 57.78
ఆగస్టు 04 4 8 15 129 137 65.29 57.44
ఆగస్టు 05 8 13 78 85 95.88 94.21
ఆగస్టు 06 2 11 22 108 116 48.18 40.24
ఆగస్టు 07 5 4 10 98 103 1 90.31 28.14
ఆగస్టు 08 2 4 33 138 1 162 4 2 53.67 45.94
ఆగస్టు 09 5 1 25 76 1 76 1 3 84.45 73.87
ఆగస్టు 10 3 1 29 2 2 2 4 7.28 6.47
ఆగస్టు 11 4 4 24 36 43 3 28.45 24.47
ఆగస్టు 12 4 4 44 99 120 1 34.85 29.69
ఆగస్టు 13 3 7 17 86 1 106 1 29.70 28.54
ఆగస్టు 14 3 4 8 78 2 81 2 32.53 29.45
ఆగస్టు 15 2 4 10 182 188 1 43.49 31.02
ఆగస్టు 16 4 8 24 120 132 1 42.71 40.83
ఆగస్టు 17 1 2 4 1 38.30 16.17
ఆగస్టు 18 1 1 9 122 138 34.56 26.70
ఆగస్టు 19 3 9 14 216 2 237 3 46.01 31.41
ఆగస్టు 20 8 9 21 183 3 206 4 1 38.94 33.61
ఆగస్టు 21 8 7 30 217 1 242 1 9 57.90 40.61
ఆగస్టు 22 6 1 11 98 113 39.48 31.86
ఆగస్టు 23 4 5 22 134 142 1 27.15 25.15
ఆగస్టు 24 3 1 17 19 24 53.94 48.80
ఆగస్టు 25 4 10 22 255 1 274 1 72.74 62.39
ఆగస్టు 26 2 7 15 125 2 139 2 49.26 26.42
ఆగస్టు 27 4 12 32 239 1 252 1 3 70.03 53.89
ఆగస్టు 28 6 19 36 231 3 246 3 3 95.35 74.78
ఆగస్టు 29 6 8 55 182 2 208 3 69.14 27.11
ఆగస్టు 30 4 13 29 189 3 209 3 40.54 38.22
ఆగస్టు 31 6 30 58 3 63 3 1 155.55 153.62
నెల మొత్తం 107 194 662 3627 26 3979 35 34 1,741.32 1,398.36

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2008 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 4 8 20 174 1 180 1 53.38 51.06
సెప్టెంబరు 02 5 11 29 120 1 145 1 30.92 27.53
సెప్టెంబరు 03 3 6 8 44 48 43.91 30.38
సెప్టెంబరు 04 6 11 30 180 196 2 51.81 38.41
సెప్టెంబరు 05 4 4 27 112 1 123 1 3 18.96 16.19
సెప్టెంబరు 06 5 9 22 156 174 3 128.80 125.54
సెప్టెంబరు 07 5 18 29 7 4 11 4 1 30.11 27.57
సెప్టెంబరు 08 3 9 22 183 203 56.79 50.09
సెప్టెంబరు 09 4 2 10 31 43 2 74.28 70.03
సెప్టెంబరు 10 5 6 15 40 1 45 1 1 103.10 38.75
సెప్టెంబరు 11 4 11 21 93 3 104 3 1 73.94 70.29
సెప్టెంబరు 12 9 9 24 77 1 95 1 36.26 25.27
సెప్టెంబరు 13 5 7 17 92 111 111.36 103.80
సెప్టెంబరు 14 3 5 54 1 2 1 38 44.38 43.71
సెప్టెంబరు 15 4 6 14 89 1 96 1 60.78 55.38
సెప్టెంబరు 16 3 2 11 84 108 37.82 36.61
సెప్టెంబరు 17 7 4 18 59 1 63 1 4 63.21 49.25
సెప్టెంబరు 18 4 2 19 71 74 10 70.80 64.49
సెప్టెంబరు 19 4 4 15 41 47 5 60.02 57.67
సెప్టెంబరు 20 2 4 18 105 113 25.02 13.06
సెప్టెంబరు 21 1 2 5 7 9 2 48.96 47.36
సెప్టెంబరు 22 6 21 31 79 2 90 2 174.15 163.34
సెప్టెంబరు 23 1 2 9 86 1 89 1 1 42.15 40.63
సెప్టెంబరు 24 3 2 12 57 1 65 1 191.82 186.96
సెప్టెంబరు 25 4 2 15 60 1 70 1 32.17 29.91
సెప్టెంబరు 26 5 16 41 26 5 30 5 6 147.32 73.08
సెప్టెంబరు 27 4 6 16 75 78 51.83 41.56
సెప్టెంబరు 28 2 22 11 11 23.80 22.27
సెప్టెంబరు 29 2 10 29 111 2 133 2 6 46.70 38.71
సెప్టెంబరు 30 5 6 20 143 1 154 2 2 74.00 45.24
నెల మొత్తం 122 205 623 2413 28 2710 32 84 2,008.53 1,684.15

అక్టోబరు[మార్చు]

2008 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 3 5 25 86 95 3 49.96 47.12
అక్టోబరు 02 9 8 38 173 186 20 3 109.87 74.70
అక్టోబరు 03 1 4 110 138 148 3 96.38 84.95
అక్టోబరు 04 5 2 10 18 26 25.29 24.22
అక్టోబరు 05 4 6 23 1 74.81 69.43
అక్టోబరు 06 1 3 10 13 20 9.24 7.56
అక్టోబరు 07 5 4 19 66 1 76 1 6 19.42 18.69
అక్టోబరు 08 4 14 30 103 118 1 62.35 59.06
అక్టోబరు 09 4 10 44 74 1 84 2 1 70.34 64.69
అక్టోబరు 10 11 7 27 126 1 138 1 1 132.50 127.06
అక్టోబరు 11 3 5 25 41 1 55 1 37.69 30.00
అక్టోబరు 12 3 6 16 78 91 2 47.08 45.64
అక్టోబరు 13 3 11 18 207 2 218 2 2 77.23 67.12
అక్టోబరు 14 6 4 16 139 153 4 50.37 44.87
అక్టోబరు 15 8 3 23 96 119 6 79.81 75.15
అక్టోబరు 16 4 7 21 165 173 5 79.22 73.13
అక్టోబరు 17 8 7 21 22 1 29 1 65.85 59.40
అక్టోబరు 18 6 4 7 122 3 126 3 2 44.37 41.49
అక్టోబరు 19 4 5 10 8 9 1 31.50 30.85
అక్టోబరు 20 2 3 26 63 84 42.29 41.86
అక్టోబరు 21 8 5 19 66 1 79 1 36.79 33.31
అక్టోబరు 22 4 8 15 106 111 1 33.12 31.25
అక్టోబరు 23 6 13 29 173 175 1 57.85 53.02
అక్టోబరు 24 5 2 9 26 2 29 2 67.27 51.77
అక్టోబరు 25 6 2 11 95 97 48.36 41.20
అక్టోబరు 26 14 2 17 1 1 55.68 46.71
అక్టోబరు 27 8 4 28 33 35 7 67.98 66.13
అక్టోబరు 28 8 5 21 23 24 81.56 48.14
అక్టోబరు 29 11 29 1 2 30.70 15.43
అక్టోబరు 30 8 4 28 1 1 14 1 3 57.27 54.18
అక్టోబరు 31 5 10 29 20 1 25 1 100.99 82.17
నెల మొత్తం 177 173 754 2281 16 2538 44 48 1,843.13 1,610.30

నవంబరు[మార్చు]

2008 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 8 4 25 21 5 29 7 5 97.62 92.85
నవంబరు 02 7 6 27 11 2 15 3 56.29 44.25
నవంబరు 03 3 4 26 10 1 14 5 1 56.81 54.85
నవంబరు 04 6 4 20 5 1 10 4 1 69.30 67.51
నవంబరు 05 8 1 11 6 1 13 1 29.94 28.19
నవంబరు 06 5 7 28 23 36 1 1 120.92 81.89
నవంబరు 07 6 10 44 24 1 35 2 14 108.14 89.28
నవంబరు 08 4 12 8 1 8 1 2 28.91 21.93
నవంబరు 09 5 8 14 56 58 1 52.63 43.08
నవంబరు 10 7 7 15 87 1 102 2 78.94 40.70
నవంబరు 11 6 2 19 118 136 3 46.02 30.04
నవంబరు 12 7 17 30 123 4 220 5 153.31 145.39
నవంబరు 13 1 2 14 109 5 138 5 1 64.20 60.99
నవంబరు 14 1 6 15 71 1 73 2 1 93.11 58.71
నవంబరు 15 4 8 15 100 113 92.63 84.76
నవంబరు 16 3 14 21 1 4 60.76 50.98
నవంబరు 17 7 6 26 70 78 69.36 61.96
నవంబరు 18 8 2 18 58 75 1 45.10 19.26
నవంబరు 19 3 5 18 88 97 5 39.76 18.83
నవంబరు 20 3 8 77 80 33.75 29.25
నవంబరు 21 1 14 33 110 131 1 1 94.37 73.32
నవంబరు 22 5 10 27 93 100 71.17 65.77
నవంబరు 23 2 4 11 19 1 20 1 2 83.01 77.73
నవంబరు 24 2 6 20 157 1 183 1 93.90 87.63
నవంబరు 25 4 4 21 108 2 119 2 3 126.29 105.90
నవంబరు 26 2 8 24 98 1 102 1 78.15 72.90
నవంబరు 27 3 15 133 1 142 2 70.13 49.44
నవంబరు 28 5 2 32 80 3 82 3 1 120.11 58.71
నవంబరు 29 2 5 23 110 2 124 4 3 89.74 77.00
నవంబరు 30 4 4 12 36 1 36 1 4 70.91 58.97
నెల మొత్తం 125 177 624 2010 35 2373 55 49 2,295.29 1,852.08

డిసెంబరు[మార్చు]

2008 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2008 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 2 4 28 128 1 155 1 2 96.27 81.99
డిసెంబరు 02 5 5 25 180 4 192 5 10 120.47 26.63
డిసెంబరు 03 3 15 44 207 2 240 3 2 175.84 71.03
డిసెంబరు 04 4 15 38 162 200 9 136.44 116.49
డిసెంబరు 05 3 7 28 127 1 149 2 192.47 179.31
డిసెంబరు 06 5 11 21 118 124 1 83.92 83.29
డిసెంబరు 07 2 1 5 1 102.88 2.20
డిసెంబరు 08 2 23 35 394 3 404 6 199.57 93.53
డిసెంబరు 09 4 16 66 212 1 302 2 3 129.60 75.46
డిసెంబరు 10 3 11 25 245 4 271 5 1 182.22 52.87
డిసెంబరు 11 5 12 25 176 1 195 1 1 97.27 80.99
డిసెంబరు 12 5 8 36 208 4 227 4 1 146.42 86.86
డిసెంబరు 13 3 7 1291 168 1 180 2 92.46 82.13
డిసెంబరు 14 3 5 69 25 1 27 1 6 70.16 59.19
డిసెంబరు 15 6 8 44 436 2 463 3 1 84.96 78.26
డిసెంబరు 16 8 11 32 199 1 216 1 143.86 128.78
డిసెంబరు 17 3 18 48 291 2 305 2 3 161.26 141.30
డిసెంబరు 18 1 19 43 202 1 217 3 5 168.05 154.00
డిసెంబరు 19 1 31 49 208 4 243 5 2 352.56 341.35
డిసెంబరు 20 4 9 28 87 95 1 12 228.87 74.28
డిసెంబరు 21 6 7 34 35 1 50 2 6 160.91 -58.42
డిసెంబరు 22 3 8 19 183 1 200 1 2 166.90 159.59
డిసెంబరు 23 4 4 17 127 136 84.58 63.26
డిసెంబరు 24 3 8 49 156 1 172 2 20 166.63 153.74
డిసెంబరు 25 7 16 29 187 5 193 5 2 151.35 93.58
డిసెంబరు 26 1 18 127 153 2 90.58 67.09
డిసెంబరు 27 4 9 23 3 3 6 3 1 43.55 38.65
డిసెంబరు 28 1 8 21 3 2 5 2 181.01 85.00
డిసెంబరు 29 3 5 99 26 34 1 2 80.58 2.13
డిసెంబరు 30 8 8 40 79 3 103 3 6 69.89 51.12
డిసెంబరు 31 1 11 37 154 4 205 4 5 71.54 68.71
నెల మొత్తం 111 310 2329 4699 49 5257 70 97 4161.51 2665.69