వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2007

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

== జనవరి ==

2007 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 1 1 1 24 24 3.77 1.41
జనవరి 02 4 4 16 32 64 1 20.48 17.52
జనవరి 03 4 3 13 26 1 50 3 26.43 24.99
జనవరి 04 5 7 12 45 2 59 2 1 52.55 47.00
జనవరి 05 7 5 29 30 3 56 3 4 34.21 27.88
జనవరి 06 6 2 21 16 24 3 52.30 39.52
జనవరి 07 4 8 15 35 51 19.59 12.49
జనవరి 08 2 2 29 6 66 2 33.92 19.99
జనవరి 09 3 12 28 36 1 68 2 8 74.79 69.09
జనవరి 10 6 10 23 28.75 23.17
జనవరి 11 5 2 25 16 1 16 1 15.96 15.89
జనవరి 12 8 8 35 1 1 1 34.18 31.69
జనవరి 13 5 7 25 1 1 1 1 1 12.12 9.54
జనవరి 14 3 20 28 3 4 45.52 26.68
జనవరి 15 3 7 14 1 21.00 20.89
జనవరి 16 1 2 16 7 29 5 18.33 15.81
జనవరి 17 8 19 33 2 1 16 2 66.76 56.81
జనవరి 18 6 52 59 1 1 40.57 36.19
జనవరి 19 3 27 34 4 5 16 5 74.71 53.76
జనవరి 20 1 12 20 4 1 5 1 1 57.01 36.66
జనవరి 21 3 32 41 36 48 8 69.79 39.32
జనవరి 22 3 3 14 7 9 1 21.31 20.63
జనవరి 23 5 5 4 4 1 26.39 25.55
జనవరి 24 4 1 14 2 2 3 18.19 14.02
జనవరి 25 3 2 8 8 8 2 27.72 23.51
జనవరి 26 8 2 6 14.30 13.59
జనవరి 27 7 1 11 1 1 2 19.11 15.90
జనవరి 28 7 1 11 1 22.42 17.33
జనవరి 29 6 3 13 1 43.56 6.62
జనవరి 30 5 18 6.45 5.78
జనవరి 31 3 26 33 1 6 1 47.51 34.28
నెల మొత్తం 131 279 652 348 18 634 38 31 1,049.69 803.52

ఫిబ్రవరి[మార్చు]

2007 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 5 2 5 18.13 11.04
ఫిబ్రవరి 02 5 3 19 8.53 6.89
ఫిబ్రవరి 03 9 12 23 1 1 3 26.39 16.56
ఫిబ్రవరి 04 5 3 22 20.66 18.04
ఫిబ్రవరి 05 4 2 16 39.50 25.41
ఫిబ్రవరి 06 4 2 9 2 2 33.01 27.10
ఫిబ్రవరి 07 4 13 23 2 2 2 37.05 24.95
ఫిబ్రవరి 08 7 5 14 28.18 23.89
ఫిబ్రవరి 09 7 15 18 1 2 40.25 31.56
ఫిబ్రవరి 10 3 3 26 2 28.03 26.10
ఫిబ్రవరి 11 4 4 11 1 1 1 31.83 20.18
ఫిబ్రవరి 12 3 14 24 1 2 2 17.35 13.81
ఫిబ్రవరి 13 6 12 27 1 1 1 2 105.80 41.02
ఫిబ్రవరి 14 5 1 9 1 37.33 34.70
ఫిబ్రవరి 15 7 4 24 1 1 12.93 10.35
ఫిబ్రవరి 16 4 2 4 1 1 227.91 227.78
ఫిబ్రవరి 17 2 13 17 1 1 128.56 122.97
ఫిబ్రవరి 18 4 9 17 3 1 3 1 5 53.81 50.59
ఫిబ్రవరి 19 3 20 39 6 1 6 1 2 112.46 59.88
ఫిబ్రవరి 20 5 12 46 1 1 1 1 6 155.23 132.89
ఫిబ్రవరి 21 7 11 20 1 139.08 68.63
ఫిబ్రవరి 22 5 1 16 37.74 34.67
ఫిబ్రవరి 23 3 5 16 1 54.61 12.18
ఫిబ్రవరి 24 1 7 21 326.94 50.79
ఫిబ్రవరి 25 8 3 28 10 62.14 -2.09
ఫిబ్రవరి 26 9 15 35 5 1 5 1 1 28.02 20.68
ఫిబ్రవరి 27 3 7 14 2 1 10 1 2 113.26 101.96
ఫిబ్రవరి 28 1 5 13 2 5 3 53.44 41.63
నెల మొత్తం 133 205 556 20 15 35 18 42 1,978.15 1,254.16

మార్చి[మార్చు]

2007 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 12 12 30 26.87 23.62
మార్చి 02 11 12 32 1 19.92 17.93
మార్చి 03 3 13 17 2 43.06 31.49
మార్చి 04 5 8 14 3 4 1 3 60.93 54.14
మార్చి 05 5 1 19 6 6 21.32 19.64
మార్చి 06 7 2 14 1 2 20.51 13.59
మార్చి 07 6 9 1 38.97 -7.54
మార్చి 08 3 18 28 1 1 1 83.30 74.46
మార్చి 09 5 3 25 60.70 58.46
మార్చి 10 3 11 23 1 2 142.42 90.82
మార్చి 11 5 23 30 182.69 181.36
మార్చి 12 1 16 49 75.61 66.90
మార్చి 13 9 35 57 4 4 2 177.55 -22.89
మార్చి 14 4 2 9 1 3 65.76 54.92
మార్చి 15 4 9 20 1 1 2 3 369.88 27.84
మార్చి 16 3 10 20 2 85.51 77.49
మార్చి 17 6 4 27 34.61 31.69
మార్చి 18 4 151 168 39 15 42 16 1 247.19 234.51
మార్చి 19 17 24 10 1 10 2 1 46.89 36.95
మార్చి 20 6 17 49 41 1 42 1 23.99 3.17
మార్చి 21 4 13 63 2 2 3 76.60 60.52
మార్చి 22 7 4 6 6 6 1 54.57 51.41
మార్చి 23 5 10 37 1 1 6 57.00 46.66
మార్చి 24 2 9 16 32 1 32 1 2 32.67 29.88
మార్చి 25 9 16 1 2 52.54 27.04
మార్చి 26 2 1 5 1 19.27 17.07
మార్చి 27 1 5 8 2 23.41 18.94
మార్చి 28 4 5 8 62.81 57.72
మార్చి 29 6 10 25 8 1 9 1 1 45.13 41.92
మార్చి 30 5 14 37 2 4 56.73 41.10
మార్చి 31 3 1 1 17.03 16.17
నెల మొత్తం 141 444 886 146 27 158 37 42 2,325.44 1,476.96

ఏప్రిల్[మార్చు]

2007 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 8 4 14 1 2 36.59 36.50
ఏప్రిల్ 02 7 19 56 1 15 4 1 37.86 33.80
ఏప్రిల్ 03 6 11 31 1 1 2 3 25.07 16.77
ఏప్రిల్ 04 3 12 20 26 1 27 1 142.50 4.71
ఏప్రిల్ 05 2 14 31 1 4 51.73 14.17
ఏప్రిల్ 06 3 5 15 1 1 2 15.62 14.00
ఏప్రిల్ 07 5 4 16 38.73 37.30
ఏప్రిల్ 08 6 15 29 103 119 3 74.25 50.67
ఏప్రిల్ 09 3 20 1 18.14 13.97
ఏప్రిల్ 10 4 8 23 5 5 1 75.33 63.90
ఏప్రిల్ 11 6 6 23 65.73 62.68
ఏప్రిల్ 12 10 8 21 1 2 1 193.08 130.22
ఏప్రిల్ 13 6 12 21 2 118.82 75.77
ఏప్రిల్ 14 4 9 34 86 110 1 136.81 92.22
ఏప్రిల్ 15 4 9 13 26 28 1 33.99 27.39
ఏప్రిల్ 16 5 5 52 32 116 1 3 81.89 67.88
ఏప్రిల్ 17 4 6 17 2 8 1 1 154.07 56.02
ఏప్రిల్ 18 10 9 29 1 6 2 1 68.41 2.46
ఏప్రిల్ 19 2 5 1 6 1 4.29 4.23
ఏప్రిల్ 20 8 4 6 2 19.74 19.48
ఏప్రిల్ 21 4 2 18 2 2 2 48.50 29.35
ఏప్రిల్ 22 7 1 10 10 11 35.78 18.89
ఏప్రిల్ 23 4 6 13 6 2 58.41 57.83
ఏప్రిల్ 24 7 2 17 1 2 1 3 2 10.38 4.25
ఏప్రిల్ 25 8 3 4 8 8 10.59 10.20
ఏప్రిల్ 26 7 4 31 17 63 6 2 78.29 1.21
ఏప్రిల్ 27 5 2 13 1 1 23.11 23.02
ఏప్రిల్ 28 3 8 16 2 215.85 210.41
ఏప్రిల్ 29 4 1 28.31 18.62
ఏప్రిల్ 30 2 1 25 4 1 2 65.47 65.04
నెల మొత్తం 154 192 624 323 5 540 26 39 1,967.34 1,262.97
2007 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 10 2 21 16 38 5 52.42 -5.23
మే 02 3 7 12 8 14 1 103.05 102.37
మే 03 4 6 23 51 1 63 5 4 26.21 23.07
మే 04 3 2 9 18 42 120.78 101.32
మే 05 5 4 25 26 1 38 1 6 37.40 34.75
మే 06 6 2 20 2 11.18 10.64
మే 07 3 7 47 73 1 91 1 3 46.14 4.20
మే 08 3 29 46 59 3 99 3 38.60 9.21
మే 09 3 3 29 18 1 106 1 3 18.93 14.74
మే 10 2 3 26 6 100 4 1 36.64 34.82
మే 11 3 1 46 3 1 41 1 18.97 17.37
మే 12 3 5 20 2 46 24.69 24.61
మే 13 4 8 17 29 1 35 2 4 27.25 11.71
మే 14 1 20 39 68 105 1 82.98 61.16
మే 15 5 6 36 7 84 12.76 3.35
మే 16 5 9 32 7 2 40 4 2 50.72 11.75
మే 17 5 17 29 52 1 69 1 1 22.77 9.88
మే 18 5 6 920 1 45 1 2 28.15 19.59
మే 19 4 7 2696 18 38 4 130.21 20.14
మే 20 4 6 21 22 52 1 56.34 35.56
మే 21 6 13 39 22 8 62 10 1 44.89 37.99
మే 22 4 4 72 31 2 41 20 1 57.80 26.52
మే 23 4 2 16 2 50 3 15.91 14.88
మే 24 6 2 22 45 21.71 21.06
మే 25 4 9 270 2 1 46 10 1 24.04 22.14
మే 26 4 10 913 22 30 1 41.88 41.33
మే 27 5 3 12 18 30 8.34 6.83
మే 28 6 4 16 10 46 29.82 29.64
మే 29 3 3 18 2 38 1 1 17.32 16.39
మే 30 4 2 30 2 1 38 1 8.08 5.71
మే 31 6 5 28 12 26 2 9.29 9.02
నెల మొత్తం 133 207 5550 607 24 1600 74 40 1,225.29 776.53

జూన్[మార్చు]

2007 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 2 4 22 6 1 54 2 2 21.55 20.93
జూన్ 02 7 8 38 4 42 3 335.57 12.64
జూన్ 03 4 23 48 198 226 1 101.05 87.51
జూన్ 04 5 9 45 52 140 4 55.41 23.08
జూన్ 05 8 20 68 82 2 124 4 43.05 35.02
జూన్ 06 1 4 29 10 60 2 7 61.21 22.84
జూన్ 07 3 3 29 36 2 93 3 1 51.01 50.62
జూన్ 08 2 27 39 42 1 85 1 1 79.06 47.05
జూన్ 09 2 28 43 51 88 2 1 51.66 31.49
జూన్ 10 23 13 87 68 114 8 3 54.93 23.46
జూన్ 11 22 7 51 1 1 70.28 66.86
జూన్ 12 16 8 37 1 1 50.21 48.96
జూన్ 13 12 6 31 8 28 1 5 92.11 66.33
జూన్ 14 9 27 51 77 96 2 132.46 28.78
జూన్ 15 9 13 42 61 78 4 8 115.88 100.75
జూన్ 16 6 10 60 20 44 3 5 184.50 180.67
జూన్ 17 8 218 240 26 8 48 9 6 401.64 113.16
జూన్ 18 8 12 29 1 1 5 1 128.88 125.29
జూన్ 19 5 52 75 19 1 27 1 1 83.28 52.37
జూన్ 20 4 105 139 225 5 265 6 2 143.16 79.78
జూన్ 21 8 20 47 138 1 166 4 3 59.11 37.37
జూన్ 22 8 40 79 189 2 242 17 101.21 84.67
జూన్ 23 3 50 66 182 194 1 1 38.95 23.47
జూన్ 24 3 63 71 78 1 82 1 44.82 33.57
జూన్ 25 6 987 1054 122 21 134 22 353.33 295.51
జూన్ 26 4 2966 2981 18 53 34 55 1 976.63 844.60
జూన్ 27 9 7 84 52 52 2 46 83.34 58.71
జూన్ 28 4 23 47 8 2 12 4 2 105.27 82.96
జూన్ 29 3 4 43 36 37 3 109.40 80.16
జూన్ 30 8 16 36 120 124 2 82.01 74.03
నెల మొత్తం 212 4773 5711 1929 102 2694 165 101 4,211.00 2,832.64

జూలై[మార్చు]

2007 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 2 8 20 2 3 57.86 53.12
జూలై 02 7 7 21 46 50 1 2 70.06 46.82
జూలై 03 5 144 206 66 7 73 10 7 165.32 155.19
జూలై 04 2 118 130 1 5 1 5 101.82 43.63
జూలై 05 9 187 218 8 5 10 7 6 377.76 -93.73
జూలై 06 7 95 114 1 3 1 4 5 116.08 34.65
జూలై 07 6 4 22 7 55.02 19.72
జూలై 08 2 145 177 5 9 5 118.47 61.79
జూలై 09 5 2 23 3 1 4 3 6 23.95 20.10
జూలై 10 7 3 21 1 109.37 -49.46
జూలై 11 8 101 119 8 8 3 90.73 62.21
జూలై 12 5 3 11 34.05 28.21
జూలై 13 4 17 32 28 4 30 5 3 57.08 40.62
జూలై 14 4 87 98 16 2 28 4 1 66.22 36.53
జూలై 15 4 5 23 18 7 3 20.53 11.24
జూలై 16 8 59 78 2 2 62.06 43.79
జూలై 17 4 4 19 28 32 1 4 65.73 56.79
జూలై 18 6 4 28 14 2 22 3 10 45.53 42.46
జూలై 19 6 3 22 4 12 2 78.72 18.71
జూలై 20 8 4 17 20 20 2 29.21 28.45
జూలై 21 3 9 42 56 3 4 13.84 13.73
జూలై 22 28 36 35 35 2 29.64 29.27
జూలై 23 5 1 7 40 41 2 21.80 16.98
జూలై 24 7 4 18 292.67 141.15
జూలై 25 7 6 28 11 1 15 1 70.03 40.36
జూలై 26 2 5 8 22 2 30 2 1 47.36 45.88
జూలై 27 4 2 25 6 35.74 24.24
జూలై 28 3 3 29 35 53 2 4 58.14 46.97
జూలై 29 3 13 27 36 44 5 35.08 31.38
జూలై 30 4 21 142 168 176 4 60.74 -0.76
జూలై 31 9 7 89 103 111 12 13 43.92 30.04
నెల మొత్తం 153 1093 1817 735 39 870 83 111 2,454.53 1,080.09

ఆగస్టు[మార్చు]

2007 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 7 40 99 34 39 1 6 57.04 47.79
ఆగస్టు 02 7 14 71 88 112 1 10 38.19 33.76
ఆగస్టు 03 1 8 42 88 88 4 105.15 71.26
ఆగస్టు 04 3 4 21 66 86 8 30.61 16.19
ఆగస్టు 05 6 5 52 14 30 2 18 127.55 127.02
ఆగస్టు 06 5 10 42 100 2 111 4 12 72.75 54.77
ఆగస్టు 07 6 5 34 35 2 47 2 12 33.34 30.65
ఆగస్టు 08 7 6 29 19 35 4 3 43.16 39.08
ఆగస్టు 09 7 5 41 22 1 26 2 2 91.40 -25.43
ఆగస్టు 10 9 9 33 136 2 159 3 2 40.58 32.92
ఆగస్టు 11 8 8 31 35 47 1 4 17.81 14.39
ఆగస్టు 12 10 8 87 130 1 238 1 34.34 25.90
ఆగస్టు 13 1 5 60 50 184 1 5 73.08 -16.80
ఆగస్టు 14 3 8 29 50 1 83 3 6 77.94 -11.46
ఆగస్టు 15 1 390 407 36 25 54 27 3 223.90 200.17
ఆగస్టు 16 4 1796 1821 78 86 94 88 1 811.28 688.70
ఆగస్టు 17 4 7 27 74 1 93 3 4 76.30 65.20
ఆగస్టు 18 5 8 20 103 1 113 1 43.18 40.45
ఆగస్టు 19 1 5 21 6 9 1 5 146.17 141.19
ఆగస్టు 20 7 7 346 98 1 116 1 4 199.39 191.17
ఆగస్టు 21 4 7 32 116 139 5 71.02 62.72
ఆగస్టు 22 11 10 43 108 114 1 6 93.96 87.14
ఆగస్టు 23 4 11 35 74 115 4 371.25 246.45
ఆగస్టు 24 3 13 28 40 54 2 157.12 156.90
ఆగస్టు 25 2 2 14 51 61 1 1 24.63 24.25
ఆగస్టు 26 2 3 22 24 34 3 205.85 -98.82
ఆగస్టు 27 2 11 24 76 84 1 114.44 87.29
ఆగస్టు 28 7 15 31 111 116 2 82.88 33.47
ఆగస్టు 29 1 44 58 30 3 38 4 3 251.86 228.27
ఆగస్టు 30 4 30 65 81 4 91 5 20 136.41 130.29
ఆగస్టు 31 3 2 40 84 96 2 85.43 31.36
నెల మొత్తం 145 2496 3705 2057 130 2706 159 156 3,938.00 2,756.23

సెప్టెంబరు[మార్చు]

2007 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 4 6 23 99 157 3 47.29 28.64
సెప్టెంబరు 02 2 16 50 28 90 23 50.09 38.45
సెప్టెంబరు 03 6 14 47 53 1 80 1 5 84.72 79.77
సెప్టెంబరు 04 6 48 80 82 1 188 2 1 295.13 292.75
సెప్టెంబరు 05 7 15 73 105 1 165 5 72.02 36.13
సెప్టెంబరు 06 6 37 59 82 3 97 4 5 175.60 89.87
సెప్టెంబరు 07 7 11 43 68 1 84 1 10 148.07 136.95
సెప్టెంబరు 08 6 11 46 35 1 97 18 4 179.99 170.91
సెప్టెంబరు 09 2 5 25 146 232 1 1 106.27 78.22
సెప్టెంబరు 10 4 7 16 110 116 1 155.26 141.91
సెప్టెంబరు 11 7 9 24 277 1 288 1 102.59 83.95
సెప్టెంబరు 12 4 19 39 110 2 126 2 4 97.03 86.60
సెప్టెంబరు 13 7 15 46 121 1 147 2 8 74.81 59.64
సెప్టెంబరు 14 10 16 40 132 1 164 2 8 48.19 43.16
సెప్టెంబరు 15 8 43 61 5 2 12 4 4 51.28 29.83
సెప్టెంబరు 16 7 21 64 71 1 86 2 8 73.70 63.18
సెప్టెంబరు 17 8 22 45 102 5 122 5 4 166.89 123.12
సెప్టెంబరు 18 7 113 136 31 4 40 5 1 126.78 42.82
సెప్టెంబరు 19 5 224 245 25 16 36 17 3 168.15 114.99
సెప్టెంబరు 20 5 7 33 57 2 64 2 1 82.08 66.50
సెప్టెంబరు 21 2 16 33 42 51 4 2 68.93 52.65
సెప్టెంబరు 22 6 6 18 104 1 107 1 3 45.07 34.31
సెప్టెంబరు 23 7 2 15 18 23 1 31.65 29.43
సెప్టెంబరు 24 4 21 37 169 2 183 3 2 52.82 45.89
సెప్టెంబరు 25 5 8 26 83 2 87 3 2 112.98 99.51
సెప్టెంబరు 26 4 9 25 59 67 1 109.94 97.28
సెప్టెంబరు 27 6 10 18 110 2 130 2 78.37 77.46
సెప్టెంబరు 28 9 11 27 78 2 86 2 28.10 27.38
సెప్టెంబరు 29 2 6 21 120 128 72.85 68.94
సెప్టెంబరు 30 2 2 9 14 23 1 1 11.59 10.55
నెల మొత్తం 165 750 1424 2536 52 3276 90 106 2,918.25 2,350.78

అక్టోబరు[మార్చు]

2007 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 5 6 36 103 117 37.27 33.77
అక్టోబరు 02 3 15 22 158 25 167 27 1 116.89 110.13
అక్టోబరు 03 4 13 47 61 11 70 11 2 171.75 154.65
అక్టోబరు 04 8 15 43 150 1 162 1 4 60.65 58.80
అక్టోబరు 05 5 19 31 70 74 4 20.91 15.87
అక్టోబరు 06 6 1 38 2 1 2 4 1 7.75 5.52
అక్టోబరు 07 3 27 97 32 3 40 8 3 70.79 50.13
అక్టోబరు 08 4 16 38 123 142 1 128.93 120.16
అక్టోబరు 09 5 6 19 72 92 4 11.33 10.88
అక్టోబరు 10 5 9 22 115 126 2 31.86 20.91
అక్టోబరు 11 6 7 39 94 1 103 1 3 85.49 83.74
అక్టోబరు 12 8 8 49 43 2 53 4 3 30.53 13.64
అక్టోబరు 13 3 6 30 50 56 2 13 37.70 34.66
అక్టోబరు 14 1 5 20 22 25 1 9 32.28 31.41
అక్టోబరు 15 1 12 39 102 1 110 4 6 97.44 71.03
అక్టోబరు 16 3 27 51 106 125 14 49.97 42.14
అక్టోబరు 17 5 25 78 110 1 148 10 26 43.59 35.03
అక్టోబరు 18 7 6 30 45 106 1 2 44.56 42.97
అక్టోబరు 19 3 18 61 78 3 82 7 13 78.95 61.35
అక్టోబరు 20 7 8 38 101 113 2 27.28 26.46
అక్టోబరు 21 8 5 45 20 75 2 79.70 77.32
అక్టోబరు 22 6 24 89 141 221 12 7 69.74 44.99
అక్టోబరు 23 7 47 117 111 5 141 29 2 70.32 52.98
అక్టోబరు 24 8 34 90 171 7 189 20 4 90.86 82.77
అక్టోబరు 25 3 7 48 97 159 60.25 54.37
అక్టోబరు 26 7 9 29 143 173 8 197.25 -130.73
అక్టోబరు 27 3 9 31 174 1 208 1 10 91.22 84.96
అక్టోబరు 28 6 3 21 34 1 66 3 5 51.27 44.08
అక్టోబరు 29 4 11 98 148 1 208 1 9 96.24 90.50
అక్టోబరు 30 2 32 100 201 3 229 3 7 135.82 111.30
అక్టోబరు 31 9 24 57 88 3 98 3 2 72.00 38.38
నెల మొత్తం 155 454 1553 2965 70 3680 176 146 2,200.58 1,574.18

నవంబరు[మార్చు]

2007 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 2 9 50 117 138 21 79.53 76.74
నవంబరు 02 1 8 16 92 111 272.42 271.43
నవంబరు 03 1 13 23 120 4 133 4 2 60.70 54.69
నవంబరు 04 3 5 20 56 4 57 5 11 40.82 38.61
నవంబరు 05 5 21 40 187 2 203 3 3 57.48 52.61
నవంబరు 06 3 8 19 103 133 69.86 26.69
నవంబరు 07 3 25 38 172 193 3 7 56.04 41.23
నవంబరు 08 3 13 17 161 171 2 2 43.93 43.61
నవంబరు 09 1 3 21 51 71 2 47.01 21.16
నవంబరు 10 1 10 78 227 1 352 3 1 104.51 95.90
నవంబరు 11 2 4 6 23 25 24.50 22.30
నవంబరు 12 5 24 42 211 2 238 2 4 48.08 24.38
నవంబరు 13 13 10 20 110 3 134 3 153.69 129.33
నవంబరు 14 2 10 46 104 2 160 2 3 33.99 31.10
నవంబరు 15 4 10 19 149 1 166 1 1 43.82 29.30
నవంబరు 16 4 1 10 58 90 9 3 29.45 27.84
నవంబరు 17 3 9 18 129 1 144 1 1 51.57 51.51
నవంబరు 18 1 11 20 13 14 1 47.49 46.92
నవంబరు 19 1 14 34 40 53 1 42.94 42.88
నవంబరు 20 2 12 22 194 1 223 1 1 58.04 46.43
నవంబరు 21 2 19 36 95 98 5 38.62 36.76
నవంబరు 22 1 9 21 55 1 69 2 5 39.31 37.22
నవంబరు 23 6 18 36 102 120 1 2 47.59 45.59
నవంబరు 24 3 8 20 92 8 109 8 5 43.23 40.84
నవంబరు 25 4 11 1 388.79 384.47
నవంబరు 26 4 14 53 70 84 6 68.31 52.24
నవంబరు 27 4 14 22 97 110 1 67.25 62.58
నవంబరు 28 6 22 44 59 67 2 80.59 73.34
నవంబరు 29 4 11 20 75 1 99 1 1 55.85 51.74
నవంబరు 30 2 12 24 98 104 2 33.82 33.27
నెల మొత్తం 92 351 846 3060 31 3669 54 91 2,229.23 1,992.72

డిసెంబరు[మార్చు]

2007 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2007 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 5 13 31 87 95 3 130.45 101.22
డిసెంబరు 02 2 15 42 104 2 108 2 12 60.33 41.01
డిసెంబరు 03 3 16 42 86 3 114 3 4 139.61 127.35
డిసెంబరు 04 2 7 28 203 213 2 88.77 82.43
డిసెంబరు 05 3 20 34 139 1 149 2 1 93.54 88.36
డిసెంబరు 06 2 8 36 129 139 3 4 89.54 80.24
డిసెంబరు 07 2 18 46 78 1 80 35 1 88.69 84.74
డిసెంబరు 08 4 11 83 66 71 18 16 82.56 81.43
డిసెంబరు 09 3 43 16 22 32 7 18.62 13.86
డిసెంబరు 10 1 21 51 54 65 7 65.84 61.60
డిసెంబరు 11 6 13 23 60 62 1 1 98.20 53.54
డిసెంబరు 12 2 7 29 75 1 80 1 78.20 58.85
డిసెంబరు 13 2 18 44 94 2 105 2 1 78.32 64.38
డిసెంబరు 14 3 12 25 50 50 4 64.10 50.02
డిసెంబరు 15 20 27 36 36 1 4 50.81 46.79
డిసెంబరు 16 3 10 15 17 3 58.87 53.16
డిసెంబరు 17 4 12 34 91 2 103 4 6 63.59 60.91
డిసెంబరు 18 7 18 18 20 2 2 40.01 39.75
డిసెంబరు 19 3 9 33 26 28 1 38.06 34.44
డిసెంబరు 20 3 6 16 27 31 42.09 39.69
డిసెంబరు 21 2 6 13 11 11 2 1 92.67 91.95
డిసెంబరు 22 6 14 24 166 186 120.97 118.06
డిసెంబరు 23 1 5 15 30 1 40 2 1 89.43 83.66
డిసెంబరు 24 4 11 32 116 1 123 1 2 152.20 143.43
డిసెంబరు 25 1 7 16 91 100 1 3 54.64 51.78
డిసెంబరు 26 6 9 35 61 69 3 123.81 91.36
డిసెంబరు 27 11 20 121 131 2 1 108.98 37.02
డిసెంబరు 28 2 5 10 176 1 186 4 1 59.03 56.55
డిసెంబరు 29 3 2 23 168 191 2 47.14 46.31
డిసెంబరు 30 1 5 11 16 1 15.37 13.11
డిసెంబరు 31 1 6 23 84 88 2 88.61 87.42
నెల మొత్తం 77 312 911 2489 15 2729 120 94 2423.06 2084.43