వికీపీడియా:పేజీల గణాంకాలు/వ్యాసాల సృష్టి, తొలగింపుల గణాంకాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా పుట్టినప్పటి నుండి సంవత్సరంవారీగా,నెలవారీగా జరిగిన వ్యాసాల సృష్టి, తొలగింపుల గణాంకాలు ఈ పేజీలో ఉంటాయి.
20 జులై 2023

సంవత్సరం వారీగా సృష్టి, తొలగింపు[మార్చు]

క్వారీలు: [1] [2]

సంవత్సరం పేజీల నికర సృష్టి తొలగింపులు
2003 1 0
2004 43 1
2005 1627 61
2006 23287 718
2007 11562 522
2008 3544 389
2009 2288 397
2010 1491 1647
2011 1777 1234
2012 1373 1287
2013 3312 1567
2014 4594 2147
2015 2803 3607
2016 3685 2369
2017 1980 828
2018 2337 1207
2019 2654 997
2020 2010 892
2021 4947 671
2022 6350 531
2023 (జులై 23) 4059 333

నెలవారీగా సృష్టి తొలగింపులు 2003-2010[మార్చు]

క్వారీలు: [1] [2]

సంవత్సరం నెల సృష్టి తొలగింపులు
2003 డిసెంబరు 1
2004 ఆగస్టు 3
2004 అక్టోబరు 1
2004 నవంబరు 14
2004 డిసెంబరు 25 1
2005 జనవరి 82 3
2005 ఫిబ్రవరి 1
2005 ఏప్రిల్ 9 1
2005 మే 60 1
2005 జూన్ 199 6
2005 జూలై 159 24
2005 ఆగస్టు 292 10
2005 సెప్టెంబరు 363 6
2005 అక్టోబరు 159 4
2005 నవంబరు 178 5
2005 డిసెంబరు 125 1
2006 జనవరి 144 2
2006 ఫిబ్రవరి 279 3
2006 మార్చి 44 4
2006 ఏప్రిల్ 532 18
2006 మే 67 3
2006 జూన్ 30 2
2006 జూలై 36 3
2006 ఆగస్టు 1,950 107
2006 సెప్టెంబరు 10,219 272
2006 అక్టోబరు 6,813 173
2006 నవంబరు 2,056 80
2006 డిసెంబరు 1,117 51
2007 జనవరి 280 17
2007 ఫిబ్రవరి 205 15
2007 మార్చి 444 27
2007 ఏప్రిల్ 192 5
2007 మే 207 24
2007 జూన్ 4773 102
2007 జూలై 1093 39
2007 ఆగస్టు 2496 130
2007 సెప్టెంబరు 750 52
2007 అక్టోబరు 459 65
2007 నవంబరు 351 31
2007 డిసెంబరు 312 15
2008 జనవరి 239 23
2008 ఫిబ్రవరి 552 59
2008 మార్చి 452 37
2008 ఏప్రిల్ 258 38
2008 మే 272 23
2008 జూన్ 290 33
2008 జూలై 411 20
2008 ఆగస్టు 194 26
2008 సెప్టెంబరు 205 27
2008 అక్టోబరు 173 16
2008 నవంబరు 177 34
2008 డిసెంబరు 321 53
2009 జనవరి 292 41
2009 ఫిబ్రవరి 196 29
2009 మార్చి 186 21
2009 ఏప్రిల్ 226 28
2009 మే 253 23
2009 జూన్ 346 31
2009 జూలై 178 14
2009 ఆగస్టు 100 23
2009 సెప్టెంబరు 101 26
2009 అక్టోబరు 150 31
2009 నవంబరు 160 87
2009 డిసెంబరు 100 43
2010 జనవరి 64 49
2010 ఫిబ్రవరి 49 49
2010 మార్చి 82 70
2010 ఏప్రిల్ 103 99
2010 మే 118 60
2010 జూన్ 87 84
2010 జూలై 97 113
2010 ఆగస్టు 80 163
2010 సెప్టెంబరు 74 156
2010 అక్టోబరు 186 175
2010 నవంబరు 406 254
2010 డిసెంబరు 145 375
మొత్తం 43843 3735

నెలవారీగా సృష్టి తొలగింపులు 2011-2020[మార్చు]

సంవత్సరం నెల సృష్టి తొలగింపులు
2011 జనవరి 98 199
2011 ఫిబ్రవరి 53 181
2011 మార్చి 50 130
2011 ఏప్రిల్ 69 97
2011 మే 92 138
2011 జూన్ 91 87
2011 జూలై 145 57
2011 ఆగస్టు 166 58
2011 సెప్టెంబరు 217 113
2011 అక్టోబరు 161 50
2011 నవంబరు 481 92
2011 డిసెంబరు 154 32
2012 జనవరి 151 67
2012 ఫిబ్రవరి 149 55
2012 మార్చి 121 133
2012 ఏప్రిల్ 81 92
2012 మే 109 109
2012 జూన్ 78 186
2012 జూలై 98 128
2012 ఆగస్టు 142 126
2012 సెప్టెంబరు 89 88
2012 అక్టోబరు 97 95
2012 నవంబరు 101 112
2012 డిసెంబరు 157 96
2013 జనవరి 194 122
2013 ఫిబ్రవరి 143 115
2013 మార్చి 212 97
2013 ఏప్రిల్ 260 137
2013 మే 176 75
2013 జూన్ 219 76
2013 జూలై 245 89
2013 ఆగస్టు 225 131
2013 సెప్టెంబరు 500 180
2013 అక్టోబరు 207 199
2013 నవంబరు 341 130
2013 డిసెంబరు 590 216
2014 జనవరి 532 174
2014 ఫిబ్రవరి 449 162
2014 మార్చి 906 246
2014 ఏప్రిల్ 312 163
2014 మే 234 71
2014 జూన్ 343 268
2014 జూలై 322 141
2014 ఆగస్టు 312 205
2014 సెప్టెంబరు 246 101
2014 అక్టోబరు 293 85
2014 నవంబరు 244 110
2014 డిసెంబరు 401 421
2015 జనవరి 240 166
2015 ఫిబ్రవరి 259 182
2015 మార్చి 320 109
2015 ఏప్రిల్ 158 82
2015 మే 119 79
2015 జూన్ 227 57
2015 జూలై 279 71
2015 ఆగస్టు 248 113
2015 సెప్టెంబరు 376 105
2015 అక్టోబరు 235 81
2015 నవంబరు 150 1167
2015 డిసెంబరు 192 1395
2016 జనవరి 334 562
2016 ఫిబ్రవరి 157 537
2016 మార్చి 198 129
2016 ఏప్రిల్ 157 72
2016 మే 259 54
2016 జూన్ 202 69
2016 జూలై 351 159
2016 ఆగస్టు 866 268
2016 సెప్టెంబరు 284 176
2016 అక్టోబరు 302 108
2016 నవంబరు 350 123
2016 డిసెంబరు 225 112
2017 జనవరి 158 82
2017 ఫిబ్రవరి 97 45
2017 మార్చి 181 51
2017 ఏప్రిల్ 152 27
2017 మే 187 36
2017 జూన్ 157 56
2017 జూలై 88 69
2017 ఆగస్టు 118 63
2017 సెప్టెంబరు 170 59
2017 అక్టోబరు 191 115
2017 నవంబరు 227 117
2017 డిసెంబరు 254 108
2018 జనవరి 205 76
2018 ఫిబ్రవరి 174 108
2018 మార్చి 207 68
2018 ఏప్రిల్ 192 80
2018 మే 277 72
2018 జూన్ 231 86
2018 జూలై 159 362
2018 ఆగస్టు 120 102
2018 సెప్టెంబరు 98 47
2018 అక్టోబరు 191 83
2018 నవంబరు 343 68
2018 డిసెంబరు 140 55
2019 జనవరి 725 99
2019 ఫిబ్రవరి 196 69
2019 మార్చి 230 79
2019 ఏప్రిల్ 168 50
2019 మే 113 47
2019 జూన్ 110 48
2019 జూలై 117 71
2019 ఆగస్టు 147 89
2019 సెప్టెంబరు 180 87
2019 అక్టోబరు 152 84
2019 నవంబరు 186 78
2019 డిసెంబరు 330 196
2020 జనవరి 144 83
2020 ఫిబ్రవరి 199 115
2020 మార్చి 170 49
2020 ఏప్రిల్ 178 54
2020 మే 181 56
2020 జూన్ 121 68
2020 జూలై 153 55
2020 ఆగస్టు 106 110
2020 సెప్టెంబరు 100 44
2020 అక్టోబరు 212 57
2020 నవంబరు 196 63
2020 డిసెంబరు 250 71
మొత్తం 26525 23538

నెలవారీగా సృష్టి తొలగింపులు 2021-2023[మార్చు]

సంవత్సరం నెల సృష్టి తొలగింపులు
2021 జనవరి 1180 56
2021 ఫిబ్రవరి 1112 67
2021 మార్చి 1051 48
2021 ఏప్రిల్ 1048 49
2021 మే 3345 43
2021 జూన్ 3259 80
2021 జులై 2145 43
2021 ఆగస్టు 1135 48
2021 సెప్టెంబర్ 1684 59
2021 అక్టోబర్ 1575 83
2021 నవంబర్ 1360 59
2021 డిసెంబర్ 1387 36
2022 జనవరి 1228 57
2022 ఫిబ్రవరి 1079 34
2022 మార్చి 1465 33
2022 ఏప్రిల్ 1272 52
2022 మే 1460 60
2022 జూన్ 1503 45
2022 జులై 1615 41
2022 ఆగస్టు 1805 61
2022 సెప్టెంబర్ 1371 37
2022 అక్టోబర్ 3920 42
2022 నవంబర్ 1526 39
2022 డిసెంబర్ 1661 30
2023 జనవరి 521 37
2023 ఫిబ్రవరి 1375 50
2023 మార్చి 1415 26
2023 ఏప్రిల్ 1332 75
2023 మే 1643 59
2023 జూన్ 1526 60
2023 జులై
2023 ఆగస్టు
2023 సెప్టెంబర్
2023 అక్టోబర్
2023 నవంబర్
2023 డిసెంబర్
మొత్తం 47998 1509