వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2010

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2010 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 1 4 3 3 6.83 6.40
జనవరి 02 5 4 5.05 4.14
జనవరి 03 3 1 27.11 26.63
జనవరి 04 5 3 20 107 4 122 4 2 39.63 31.40
జనవరి 05 3 4 12 22 2 24 2 1 78.00 54.19
జనవరి 06 3 6 11 122 131 1 1 49.32 45.71
జనవరి 07 4 3 11 41 9 52 9 242.48 214.39
జనవరి 08 3 4 8 98 1 99 1 42.81 31.72
జనవరి 09 9 3 13 58 68 33.57 31.60
జనవరి 10 5 6 7 11 11.73 11.47
జనవరి 11 7 1 16 133 152 31.76 30.94
జనవరి 12 4 7 10 105 1 112 1 29.32 27.42
జనవరి 13 7 2 14 124 5 124 6 378.64 283.42
జనవరి 14 3 1 9 10 4 14 4 12.26 11.50
జనవరి 15 10 13 1 1 3.89 3.78
జనవరి 16 4 5 1 1 9.26 6.81
జనవరి 17 3 1 16 40 1 42 1 1 34.84 33.77
జనవరి 18 6 1 12 17 3 24 3 258.91 250.20
జనవరి 19 5 11 37 4 43 4 99.31 96.49
జనవరి 20 9 4 15 150 1 152 1 43.17 19.41
జనవరి 21 6 5 18 125 1 134 1 46.48 40.86
జనవరి 22 1 4 11 100 2 105 4 1 204.49 199.77
జనవరి 23 4 2 5 50 50 1 55.67 -0.53
జనవరి 24 3 2 12 5 15 1 1 8.33 7.80
జనవరి 25 5 4 16 108 2 112 2 4 26.75 21.89
జనవరి 26 4 2 25 27 30 8 22.52 20.55
జనవరి 27 2 2 18 3 21 3 19.34 11.94
జనవరి 28 4 3 8 70 3 80 4 53.69 48.06
జనవరి 29 4 1 13 13 18 1 2 12.91 10.49
జనవరి 30 6 11 33 1 44 1 4 35.09 25.41
జనవరి 31 1 1 10 30 36 2 3 29.84 28.73
నెల మొత్తం 139 64 342 1653 49 1818 58 29 1,953.00 1,636.36

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2010 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 3 1 3 4 6 23.18 -11.95
ఫిబ్రవరి 02 2 5 29 30 51.08 50.97
ఫిబ్రవరి 03 5 6 65 1 69 1 30.82 24.03
ఫిబ్రవరి 04 5 2 10 27 1 36 1 97.51 49.37
ఫిబ్రవరి 05 2 1 6 13 18 1 21.54 16.61
ఫిబ్రవరి 06 6 1 8 25 32 1 25.02 16.59
ఫిబ్రవరి 07 1 3 13 1 15 2 20.11 8.08
ఫిబ్రవరి 08 2 7 33 36 8.34 5.79
ఫిబ్రవరి 09 4 1 8 4 6 9 6 139.24 138.69
ఫిబ్రవరి 10 6 1 11 5 1 11 2 3 3.94 3.70
ఫిబ్రవరి 11 7 10 2 9 2 114.12 2.60
ఫిబ్రవరి 12 6 1 21 5 8 2 2 52.16 28.71
ఫిబ్రవరి 13 5 20 13 1 20 1 40.87 5.13
ఫిబ్రవరి 14 3 3 2 5 8.25 -0.15
ఫిబ్రవరి 15 2 1 10 9 1 12 1 1 284.93 284.62
ఫిబ్రవరి 16 7 2 9 8 1 14 1 1 28.58 28.45
ఫిబ్రవరి 17 10 11 31 43 13.51 12.37
ఫిబ్రవరి 18 7 14 3 2 12 2 1 14.83 14.66
ఫిబ్రవరి 19 3 19 26 55 9 61 9 16.26 15.99
ఫిబ్రవరి 20 7 3 18 18 1 28 1 91.40 69.74
ఫిబ్రవరి 21 7 1 8 5 7 32.90 27.27
ఫిబ్రవరి 22 3 2 7 14 4 23 4 44.74 44.05
ఫిబ్రవరి 23 3 6 5 6 10 6 48.46 24.03
ఫిబ్రవరి 24 6 1 6 13 4 21 4 49.13 46.90
ఫిబ్రవరి 25 6 4 15 4 8 12 8 1 147.33 139.37
ఫిబ్రవరి 26 6 3 7 6 2 7 2 37.21 31.99
ఫిబ్రవరి 27 7 1 16 17 17 2 39.89 30.10
ఫిబ్రవరి 28 7 1 8 16 16 36.51 32.91
నెల మొత్తం 135 49 282 444 49 587 53 15 1,521.85 1,140.59

మార్చి

[మార్చు]
2010 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 3 4 7 8 1 29.15 28.58
మార్చి 02 3 10 15 28 61.73 61.17
మార్చి 03 3 3 5 25 6 30 6 424.64 383.10
మార్చి 04 6 3 15 25 4 37 4 168.22 123.23
మార్చి 05 4 2 10 41 5 48 5 151.21 148.08
మార్చి 06 2 3 8 28 2 33 2 2 73.35 71.39
మార్చి 07 2 2 10 13 19 1 51.66 51.17
మార్చి 08 3 5 10 23 2 28 2 1 67.04 64.63
మార్చి 09 2 1 7 26 5 38 5 46.30 39.84
మార్చి 10 4 1 8 16 5 25 5 47.40 43.88
మార్చి 11 8 14 14 6 28 6 46.46 45.51
మార్చి 12 7 2 18 31 44 3 84.26 82.74
మార్చి 13 3 2 7 40 50 1 44.52 39.96
మార్చి 14 6 2 10 31 40 1 70.22 69.43
మార్చి 15 5 5 17 47 3 65 3 45.66 43.20
మార్చి 16 2 3 6 27 29 1 58.42 57.84
మార్చి 17 5 4 10 79 3 95 3 224.65 169.56
మార్చి 18 10 2 15 15 3 30 4 130.69 109.12
మార్చి 19 5 5 11 46 56 1 28.81 24.44
మార్చి 20 5 4 20 18 32 1 33.73 27.61
మార్చి 21 4 5 14 51 2 63 2 85.92 82.49
మార్చి 22 2 2 12 16 7 29 7 38.38 22.09
మార్చి 23 3 1 10 21 7 35 7 26.26 8.84
మార్చి 24 4 4 16 19 6 25 6 1 76.41 74.07
మార్చి 25 8 2 12 32 42 44.65 14.58
మార్చి 26 5 3 12 30 44 2 36.96 33.41
మార్చి 27 2 4 13 17 25.39 23.65
మార్చి 28 3 5 15 64 69 52.90 42.53
మార్చి 29 9 3 15 26 2 37 2 1 29.31 24.42
మార్చి 30 8 4 14 38 1 49 1 1 118.92 90.99
మార్చి 31 5 4 13 53 1 70 1 97.62 52.93
నెల మొత్తం 141 82 352 930 70 1243 73 16 2,520.84 2,154.48

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2010 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01 3 3 11 65 2 83 3 1 72.37 60.00
ఏప్రిల్ 02 8 3 13 80 1 104 2 39.28 35.44
ఏప్రిల్ 03 4 6 15 146 4 165 4 2 48.50 31.47
ఏప్రిల్ 04 3 2 11 26 1 32 1 61.42 60.39
ఏప్రిల్ 05 5 1 13 36 12 61 12 33.75 32.73
ఏప్రిల్ 06 2 3 11 42 2 59 2 1 51.51 36.44
ఏప్రిల్ 07 3 5 11 40 5 51 5 1 43.98 42.90
ఏప్రిల్ 08 4 4 12 45 8 52 8 179.10 174.28
ఏప్రిల్ 09 2 3 9 39 44 59.14 51.34
ఏప్రిల్ 10 1 5 6 58 20 58 20 79.81 78.49
ఏప్రిల్ 11 3 13 14 6 1 6 1 63.30 56.42
ఏప్రిల్ 12 3 8 8 26.70 25.00
ఏప్రిల్ 13 2 2 16 26 3 52 3 48.27 47.11
ఏప్రిల్ 14 9 16 27 14 36 14 47.52 46.09
ఏప్రిల్ 15 6 1 18 11 29 2 3 10.41 8.44
ఏప్రిల్ 16 7 1 10 22 6 33 6 126.49 6.94
ఏప్రిల్ 17 6 32 32 31.08 30.98
ఏప్రిల్ 18 3 1 4 4 6.18 5.99
ఏప్రిల్ 19 1 6 22 13 3 34 3 53.31 50.81
ఏప్రిల్ 20 5 3 10 19 27 49.42 45.28
ఏప్రిల్ 21 5 2 11 31 43 2 65.03 48.52
ఏప్రిల్ 22 3 9 40 5 58 7 15.89 14.69
ఏప్రిల్ 23 4 15 24 10 5 14 5 69.65 67.59
ఏప్రిల్ 24 3 4 37 39 81.92 63.72
ఏప్రిల్ 25 5 3 12 37 51 20.46 19.79
ఏప్రిల్ 26 7 3 14 18 3 27 3 21.20 16.99
ఏప్రిల్ 27 1 1 5 29 3 33 3 26.33 24.53
ఏప్రిల్ 28 1 4 9 55 102 69.61 17.07
ఏప్రిల్ 29 8 1 10 29 1 35 2 38.21 21.71
ఏప్రిల్ 30 3 1 6 30 32 52.26 52.12
నెల మొత్తం 108 103 323 1061 99 1404 108 8 1,592.10 1,273.24
2010 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 2 2 9 96 103 1 59.10 36.15
మే 02 4 1 13 14 24 11.59 8.47
మే 03 6 3 16 21 3 25 3 44.08 43.05
మే 04 4 1 9 12 1 22 1 13.90 13.01
మే 05 6 4 13 19 27 28.79 22.77
మే 06 2 3 8 15 1 27 2 1 51.29 36.28
మే 07 1 6 7 22 42 40.45 39.67
మే 08 1 3 7 41 48 42.80 14.73
మే 09 1 1 4 35 2 39 2 36.36 23.91
మే 10 2 5 11 6 13 1 22.11 21.39
మే 11 5 1 6 28 1 35 1 14.16 12.83
మే 12 3 7 9 15 15 15 15.62 14.38
మే 13 2 3 11 43 3 61 3 1 142.35 136.26
మే 14 3 6 14 60 1 73 3 51.25 19.28
మే 15 2 2 5 16 1 27 1 22.94 22.50
మే 16 1 3 35 38 1 36.83 32.69
మే 17 1 8 11 4 2 18 2 27.16 26.55
మే 18 4 8 25 73 128 57.66 37.87
మే 19 4 6 9 45 2 56 2 38.21 30.72
మే 20 9 2 16 9 3 26 3 14.98 10.51
మే 21 4 10 15 7 25 7 26.35 24.46
మే 22 4 9 72 100 47.40 35.64
మే 23 3 6 12 85 96 54.07 51.76
మే 24 5 13 20 28 5 29 5 1 57.30 52.05
మే 25 8 8 17 31 1 62 1 4 52.68 51.39
మే 26 4 3 25 32 1 101 2 1 46.57 32.10
మే 27 3 8 11 30 62 30.75 24.48
మే 28 3 7 38 2 54 2 8 16.27 15.22
మే 29 1 5 48 73 13.20 8.72
మే 30 3 2 18 18 1 52 1 5 16.94 13.62
మే 31 1 5 11 4 8 14 8 3 31.16 26.56
నెల మొత్తం 94 118 349 1004 60 1515 66 25 1,164.34 939.02

జూన్

[మార్చు]
2010 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 3 9 14 33 38 1 33.86 33.42
జూన్ 02 2 3 18 28 17 101 18 1 24.30 13.75
జూన్ 03 1 3 16 3 24 3 5.62 4.58
జూన్ 04 2 1 6 6 23.56 15.33
జూన్ 05 4 4 18 1 23.84 21.73
జూన్ 06 5 3 11 18 30 25.79 25.60
జూన్ 07 4 5 22 1 44 1 67.98 67.68
జూన్ 08 2 1 16 8 14 1 7 15.39 4.57
జూన్ 09 6 1 10 9 2 15 2 16.36 14.43
జూన్ 10 6 2 20 6 21 2 1 31.44 25.67
జూన్ 11 4 2 11 5 4 14 4 2 18.01 14.73
జూన్ 12 7 3 17 38 44 4 26.50 24.57
జూన్ 13 2 3 10 15 45 1 21.08 18.22
జూన్ 14 2 4 2 5 2 5 4.29 4.03
జూన్ 15 3 13 9 11 10 14.39 13.40
జూన్ 16 10 1 19 2 5 113 5 1 19.79 18.43
జూన్ 17 1 25 11 9 117 9 1 35.83 33.47
జూన్ 18 8 1 39 6 4 108 6 2 64.10 -10.93
జూన్ 19 5 1 12 12 1 26 4 27.18 26.24
జూన్ 20 6 12 27 31 1 43 3 1 94.41 77.34
జూన్ 21 5 1 20 28 4 31 6 1 203.00 195.41
జూన్ 22 9 1 25 22 49 6 99.19 62.65
జూన్ 23 5 14 25 51 1 68 3 49.34 44.32
జూన్ 24 7 2 19 7 6 18 9 23.47 22.95
జూన్ 25 5 1 17 9 1 15 1 1 10.19 9.04
జూన్ 26 7 6 15 10.34 9.01
జూన్ 27 2 2 5 35 62 1 13.06 9.96
జూన్ 28 4 3 18 5 4 11 4 2 190.79 181.08
జూన్ 29 5 4 11 13 1 20 1 1 28.99 28.13
జూన్ 30 6 2 21 5 6 22 7 10 39.09 26.26
నెల మొత్తం 134 87 472 421 84 1130 106 43 1,261.20 1,035.05

జూలై

[మార్చు]
2010 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 4 4 17 12 4 86 4 3 51.47 27.65
జూలై 02 4 3 8 14 9 31 9 1 52.15 31.64
జూలై 03 1 4 15 33 51 1 40.37 28.72
జూలై 04 4 2 13 13 19 56.99 54.82
జూలై 05 3 4 12 4 4 11 4 1 67.53 48.33
జూలై 06 2 4 8 7 16 1 33.56 31.34
జూలై 07 2 2 11 16 2 22 2 4 43.91 42.94
జూలై 08 9 3 21 15 5 24 5 34.22 31.95
జూలై 09 6 2 12 6 13 12 13 2 151.43 148.33
జూలై 10 2 4 2 2 25.18 22.41
జూలై 11 3 5 27.31 20.12
జూలై 12 5 7 20 13 6 24 6 3 34.97 32.42
జూలై 13 2 5 11 40 5 79 5 124.27 123.76
జూలై 14 1 2 5 10 4 18 4 82.14 76.84
జూలై 15 7 8 24 39 4 45 4 92.80 89.00
జూలై 16 2 3 8 7 3 11 3 1 34.77 34.58
జూలై 17 4 5 16 16 72.96 72.78
జూలై 18 5 4 13 4 4 2 28.62 28.58
జూలై 19 7 2 11 11 6 15 6 27.74 21.37
జూలై 20 3 4 13 10 3 62 3 472.35 468.39
జూలై 21 4 5 19 3 8 18 9 4 22.49 19.74
జూలై 22 9 1 12 12 4 17 4 32.80 20.59
జూలై 23 2 1 10 36 2 41 2 3 36.70 18.18
జూలై 24 3 2 11 14 17 2 164.42 79.87
జూలై 25 3 12 24 1 28 1 1 106.81 32.88
జూలై 26 4 5 16 22 3 51 3 177.74 176.85
జూలై 27 2 2 9 18 5 23 5 54.70 46.61
జూలై 28 4 2 3 7 3 9 3 37.11 35.46
జూలై 29 5 6 15 5 6 12 6 2 41.60 35.75
జూలై 30 3 5 9 8 6 9 8 1 163.29 161.56
జూలై 31 2 1 3 1 5 1 5 11.24 10.46
నెల మొత్తం 113 97 355 420 113 772 116 32 2,403.63 2,073.91

ఆగస్టు

[మార్చు]
2010 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 4 4 3 4 7.24 5.84
ఆగస్టు 02 3 6 19 9 13 17 13 65.16 62.52
ఆగస్టు 03 7 11 34 5 42 5 1 66.15 46.06
ఆగస్టు 04 3 7 41 4 45 4 50.47 43.73
ఆగస్టు 05 5 4 31 4 34 5 62.67 59.95
ఆగస్టు 06 2 7 21 16 5 24 6 385.16 110.03
ఆగస్టు 07 4 2 17 8 3 12 3 1 164.43 161.91
ఆగస్టు 08 1 4 10 3 4 63.41 60.69
ఆగస్టు 09 3 2 6 21 8 21 8 1 361.41 350.46
ఆగస్టు 10 2 4 12 16 1 19 1 155.65 4.78
ఆగస్టు 11 10 7 8 9 13 9 53.41 44.96
ఆగస్టు 12 4 3 8 4 7 6 7 63.06 22.73
ఆగస్టు 13 7 1 8 6 10 10 10 18.34 16.48
ఆగస్టు 14 3 3 6 16 1 22 2 65.99 65.19
ఆగస్టు 15 3 2 15 18 1 24 1 1 52.69 52.22
ఆగస్టు 16 3 2 7 10 10 13 10 51.18 27.70
ఆగస్టు 17 4 2 9 16 4 20 5 45.73 42.92
ఆగస్టు 18 1 5 9 18 1 20 1 96.52 90.00
ఆగస్టు 19 5 2 7 19 21 266.32 261.97
ఆగస్టు 20 3 7 2 10 34 10 26.55 22.66
ఆగస్టు 21 7 3 10 14 2 19 2 1 53.06 52.03
ఆగస్టు 22 4 5 19 78 112 2 67.40 61.96
ఆగస్టు 23 2 2 13 36 8 58 9 1 38.31 28.55
ఆగస్టు 24 4 8 23 9 14 14 14 3 156.88 149.30
ఆగస్టు 25 8 1 14 49 8 54 8 88.14 85.06
ఆగస్టు 26 3 5 3 4 8 4 21.46 19.83
ఆగస్టు 27 5 1 15 3 2 15 2 1 118.64 89.29
ఆగస్టు 28 6 5 32 59 8 66 9 2 47.50 34.36
ఆగస్టు 29 2 1 6 33 2 37 2 40.42 36.64
ఆగస్టు 30 5 5 18 82 12 87 12 162.58 120.66
ఆగస్టు 31 9 1 16 11 4 29 4 134.85 99.57
నెల మొత్తం 129 80 365 673 163 900 170 14 3,050.76 2,330.05

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2010 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 4 4 15 25 12 37 12 226.61 213.38
సెప్టెంబరు 02 2 2 7 13 8 37 9 59.57 52.82
సెప్టెంబరు 03 3 5 10 13 16 15 297.74 228.50
సెప్టెంబరు 04 4 5 23 1 6 1 4 30.56 16.88
సెప్టెంబరు 05 4 2 13 2 7 18.73 8.66
సెప్టెంబరు 06 4 4 16 10 12 10 13 2 41.19 39.15
సెప్టెంబరు 07 3 1 8 6 4 11 4 1 26.45 26.13
సెప్టెంబరు 08 5 1 14 19 12 19 12 11.44 10.53
సెప్టెంబరు 09 6 3 8 14 6 18 6 24.21 21.87
సెప్టెంబరు 10 4 12 17 1 17 1 2 24.39 23.20
సెప్టెంబరు 11 2 3 44 2 54 2 29.28 28.07
సెప్టెంబరు 12 4 3 18 11 47 4 62.75 55.30
సెప్టెంబరు 13 3 3 29 2 96 2 5 133.76 12.38
సెప్టెంబరు 14 5 1 9 3 5 6 5 2 18.58 14.55
సెప్టెంబరు 15 4 1 8 3 3 15.51 12.46
సెప్టెంబరు 16 2 1 18 2 2 3 66.74 24.25
సెప్టెంబరు 17 6 3 12 24 19 42 19 30.37 12.00
సెప్టెంబరు 18 3 1 9 5 5 13.28 11.45
సెప్టెంబరు 19 4 1 9 108 134 24.62 20.52
సెప్టెంబరు 20 3 1 3 8 3 47 3 91.04 87.18
సెప్టెంబరు 21 6 3 13 10 3 51 3 181.94 180.62
సెప్టెంబరు 22 5 5 16 38 5 94 5 89.83 83.58
సెప్టెంబరు 23 4 4 13 22 8 101 8 151.50 142.81
సెప్టెంబరు 24 2 2 7 31 6 42 6 1 45.30 39.78
సెప్టెంబరు 25 3 2 7 36 1 39 1 23.64 21.07
సెప్టెంబరు 26 5 4 13 84 92 2 49.82 47.95
సెప్టెంబరు 27 2 2 16 26 13 33 14 1 127.71 116.03
సెప్టెంబరు 28 5 5 2 4 6 4 8.26 7.35
సెప్టెంబరు 29 7 1 20 11 5 17 5 7.42 5.71
సెప్టెంబరు 30 5 9 22 173 4 186 5 6 232.36 181.92
నెల మొత్తం 119 74 376 740 156 1268 162 33 2,164.59 1,746.13

అక్టోబరు

[మార్చు]
2010 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 5 7 22 80 8 80 8 119.51 118.21
అక్టోబరు 02 4 3 17 97 1 105 1 2 46.31 43.56
అక్టోబరు 03 2 1 21 142 2 158 2 37.94 28.11
అక్టోబరు 04 3 6 24 143 11 148 11 221.78 217.56
అక్టోబరు 05 5 3 38 18 16 44 16 2 61.05 57.08
అక్టోబరు 06 8 4 14 46 9 62 10 51.42 50.73
అక్టోబరు 07 3 2 7 15 3 18 3 13.50 12.41
అక్టోబరు 08 4 2 6 45 7 49 7 64.30 22.27
అక్టోబరు 09 1 2 4 17 3 25 4 41.11 31.26
అక్టోబరు 10 5 2 9 29 29 33.56 29.58
అక్టోబరు 11 1 2 17 53 1 60 1 26.63 25.35
అక్టోబరు 12 3 4 10 150 11 162 11 66.77 20.49
అక్టోబరు 13 5 1 9 24 3 29 3 1 29.07 28.52
అక్టోబరు 14 5 1 11 30 1 38 1 1 27.22 10.78
అక్టోబరు 15 1 3 22 2 28 2 13.46 12.76
అక్టోబరు 16 5 15 7 21 7.92 7.70
అక్టోబరు 17 2 4 10 1 56 1 27.46 6.74
అక్టోబరు 18 2 3 9 45 19.99 13.23
అక్టోబరు 19 2 2 9 10 14 24 14 1 15.99 15.33
అక్టోబరు 20 2 2 5 3 10 20 10 456.12 456.04
అక్టోబరు 21 4 2 11 28 15 81 15 1 28.44 27.65
అక్టోబరు 22 11 2 18 105 8 166 8 2 80.66 77.52
అక్టోబరు 23 4 4 18 53 9 71 10 1 46.27 45.08
అక్టోబరు 24 4 14 7 2 20 2 20.41 19.56
అక్టోబరు 25 2 5 11 26 3 28 3 1 29.63 27.48
అక్టోబరు 26 4 28 32 264 8 269 8 79.23 78.17
అక్టోబరు 27 5 34 42 267 12 280 12 72.44 71.34
అక్టోబరు 28 5 11 19 132 7 132 7 79.21 66.16
అక్టోబరు 29 5 27 27 165 5 165 6 40.87 40.70
అక్టోబరు 30 3 11 20 86 2 86 2 54.94 50.79
అక్టోబరు 31 5 16 19 17 1 17 1 51.26 49.94
నెల మొత్తం 118 186 479 2100 175 2516 179 12 1,964.49 1,762.09

నవంబరు

[మార్చు]
2010 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 4 20 29 88 10 88 10 17.78 17.33
నవంబరు 02 8 22 30 134 16 134 16 1 62.69 50.16
నవంబరు 03 5 34 46 143 3 147 5 165.09 155.86
నవంబరు 04 6 45 54 196 7 202 7 68.53 61.71
నవంబరు 05 2 2 14 1 3 4 30.38 7.24
నవంబరు 06 5 39 43 184 1 192 2 59.65 49.81
నవంబరు 07 1 13 16 3 5 3 6 33.23 31.83
నవంబరు 08 2 9 34 164 8 181 8 85.01 82.85
నవంబరు 09 8 30 38 178 21 184 21 69.29 66.87
నవంబరు 10 5 14 23 214 7 227 7 88.31 86.49
నవంబరు 11 8 2 7 2 8 2 12.72 11.67
నవంబరు 12 5 28 37 131 7 135 8 153.47 124.84
నవంబరు 13 2 6 21 17 3 29 3 37.02 18.87
నవంబరు 14 2 7 14 2 3 13 3 2 30.76 27.97
నవంబరు 15 5 36 62 208 19 215 21 55.71 51.75
నవంబరు 16 5 9 58 86 7 94 7 73.03 69.27
నవంబరు 17 6 8 20 102 10 174 11 64.89 40.74
నవంబరు 18 2 7 16 102 11 121 11 426.63 295.64
నవంబరు 19 13 3 7 70 12 74 12 70.24 35.98
నవంబరు 20 1 5 15 72 7 74 8 1 27.41 26.88
నవంబరు 21 3 3 4 22 6 23 6 27.48 26.10
నవంబరు 22 4 7 12 132 18 138 18 1 71.10 67.97
నవంబరు 23 4 4 13 78 2 88 2 135.54 124.09
నవంబరు 24 6 4 14 106 8 144 8 41.20 14.35
నవంబరు 25 5 2 11 114 17 147 19 132.13 128.51
నవంబరు 26 5 3 10 128 7 139 9 36.06 23.98
నవంబరు 27 3 4 6 150 2 160 2 1 84.75 82.73
నవంబరు 28 5 3 21 5 2 18 2 8.08 7.42
నవంబరు 29 5 10 17 144 14 170 17 53.12 50.42
నవంబరు 30 29 54 104 20 153 26 34.54 32.81
నెల మొత్తం 135 406 741 3085 255 3478 277 10 2,255.83 1,872.13

డిసెంబరు

[మార్చు]
2010 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2010 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 6 3 11 53 8 74 8 1 46.06 42.60
డిసెంబరు 02 1 1 9 66 7 74 7 19.43 17.77
డిసెంబరు 03 6 3 13 101 20 119 20 124.58 114.48
డిసెంబరు 04 6 2 15 130 167 1 59.24 43.76
డిసెంబరు 05 4 10 22 13 6 17 55 1 177.39 174.28
డిసెంబరు 06 5 8 29 72 9 74 33 128.43 -70.45
డిసెంబరు 07 5 11 27 199 12 219 12 69.53 65.29
డిసెంబరు 08 6 7 11 118 20 124 22 58.00 55.55
డిసెంబరు 09 4 6 14 74 10 80 11 5 59.07 54.74
డిసెంబరు 10 1 10 10 36 5 39 5 68.38 67.31
డిసెంబరు 11 1 3 24 50 8 70 8 1 31.13 28.08
డిసెంబరు 12 5 4 9 6 2 7 2 23.43 22.51
డిసెంబరు 13 6 2 3 7 11 7 5.61 5.46
డిసెంబరు 14 5 3 15 44 9 55 9 11.63 10.60
డిసెంబరు 15 3 1 8 29 3 38 3 36.54 33.41
డిసెంబరు 16 4 3 6 23 3 26 3 58.72 57.48
డిసెంబరు 17 5 2 11 60 11 95 11 15.25 13.16
డిసెంబరు 18 3 6 11 73 76 65.25 61.78
డిసెంబరు 19 3 4 9 3 1 4 1 16.75 16.47
డిసెంబరు 20 4 4 19 110 3 134 3 80.05 75.82
డిసెంబరు 21 3 5 11 93 7 111 7 45.22 18.56
డిసెంబరు 22 6 6 7 95 9 101 9 39.15 32.48
డిసెంబరు 23 3 11 26 180 7 198 7 97.98 89.49
డిసెంబరు 24 3 5 6 68 9 82 9 18.13 15.67
డిసెంబరు 25 4 6 7 81 5 83 7 24.56 20.81
డిసెంబరు 26 3 1 21 20 21 20 16.55 12.33
డిసెంబరు 27 11 5 13 106 22 129 22 40.65 19.33
డిసెంబరు 28 4 8 13 54 24 58 24 19.97 15.16
డిసెంబరు 29 4 3 5 34 43 42 43 7.32 6.54
డిసెంబరు 30 7 4 7 40 45 56 45 11.02 7.28
డిసెంబరు 31 3 1 22 25 40 56 40 15.67 13.68
నెల మొత్తం 134 145 393 2060 375 2440 453 9 1490.70 1141.47