వికీపీడియా:కాలావధి గణాంకాలు/రోజువారీ గణాంకాలు/2006

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియాలో సంవత్సరం వారీగా ప్రతిరోజూ జరిగే పనుల గణాంకాలను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది. ఇతర సంవత్సరాలకు సంబంధించిన రోజువారీ గణాంకాల లింకులను ప్రక్కనున్న నేవిగేషను పెట్టెలో చూడవచ్చు.

జనవరి

[మార్చు]
2006 జనవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 జనవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జనవరి 01 3 18 36 70 22.45 22.11
జనవరి 02 2 7 18 32 12.42 12.24
జనవరి 03 1 11 28 48 41.66 41.64
జనవరి 04 3 25 28 56 2 67.58 34.88
జనవరి 05 13 24 48 1 15.99 15.15
జనవరి 06 4 50 8 60 1 1 39.47 38.88
జనవరి 07 12 18 28 52 65.55 65.55
జనవరి 08 9 26 44 3.76 3.59
జనవరి 09 3 20 90 1 150 4 15.72 15.34
జనవరి 10 2 30 36 11.20 11.17
జనవరి 11 1 10 18 32 4.50 4.40
జనవరి 12 10 20 16 34 22.65 22.41
జనవరి 13 17 137 24 56 1 110 20.02 20.00
జనవరి 14 4 14 126 182 3 1 58.98 52.12
జనవరి 15 3 88 40 90 3 61 6.61 6.38
జనవరి 16 7 2 36 1.29 1.29
జనవరి 17 1 26 22 60 4 10.88 10.68
జనవరి 18 1 14 22 15.19 15.19
జనవరి 19 1 8 2 42 3.04 2.86
జనవరి 20 1 54 28 40 46 22.12 22.11
జనవరి 21 4 11 22 56 26.17 25.66
జనవరి 22 8 18 48 60 1 38.48 38.32
జనవరి 23 7 11 10 28 12.96 12.68
జనవరి 24 40 78 138 210 2 102.98 94.43
జనవరి 25 3 14 20 46 57.90 56.49
జనవరి 26 3 10 12 1 24.96 24.96
జనవరి 27 2 5 22 28 20.93 18.03
జనవరి 28 4 15 116 1 138 1 1 76.83 70.50
జనవరి 29 2 9 20 24 12.50 10.33
జనవరి 30 3 8 12 20 1 9.73 9.73
జనవరి 31 5 17 40 64 42.24 38.39
నెల మొత్తం 0 144 727 1066 2 1876 21 224 886.77 817.52

ఫిబ్రవరి

[మార్చు]
2006 ఫిబ్రవరి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 ఫిబ్రవరి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఫిబ్రవరి 01 4 16 24 1 3.95 3.75
ఫిబ్రవరి 02 2 14 8 38 1 12.81 8.32
ఫిబ్రవరి 03 3 5 18 26 13.05 12.96
ఫిబ్రవరి 04 6 19 42 76 1 1 18.23 15.80
ఫిబ్రవరి 05 4 9 36 1 44 1 31.75 28.96
ఫిబ్రవరి 06 1 2 6 14 2.59 2.59
ఫిబ్రవరి 07 3 6 14 20 13.48 13.42
ఫిబ్రవరి 08 1 2 3.86 3.54
ఫిబ్రవరి 09 4 13 28 58 35.03 30.39
ఫిబ్రవరి 10 2 0.01 0.01
ఫిబ్రవరి 11 12 17 38 48 27.96 27.89
ఫిబ్రవరి 12 34 38 114 138 41.65 41.63
ఫిబ్రవరి 13 1 5 12 32 2.71 0.40
ఫిబ్రవరి 14 8 15 52 78 19.44 19.44
ఫిబ్రవరి 15 3 29 18 60 13.14 2.99
ఫిబ్రవరి 16 2 5 4 14.50 14.50
ఫిబ్రవరి 17 4 9 16 22 13.85 11.69
ఫిబ్రవరి 18 14 17 28 40 26.04 26.01
ఫిబ్రవరి 19 80 138 210 336 182.30 182.11
ఫిబ్రవరి 20 2 0.83 0.83
ఫిబ్రవరి 21 2 3 4.47 4.27
ఫిబ్రవరి 22 1 4 12 14 36.53 22.18
ఫిబ్రవరి 23 26 41 76 1 108 1 52.46 44.97
ఫిబ్రవరి 24 23 35 60 1 80 1 49.07 46.43
ఫిబ్రవరి 25 22 30 42 56 1 45.27 45.26
ఫిబ్రవరి 26 19 33 52 64 1 32.39 32.15
ఫిబ్రవరి 27 3 3 6 6 5.33 5.33
ఫిబ్రవరి 28 1 3 5.23 4.93
నెల మొత్తం 0 279 503 904 3 1386 7 2 707.91 652.73

మార్చి

[మార్చు]
2006 మార్చి నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 మార్చి నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మార్చి 01 12 18 37 1 49 1 5.41 5.41
మార్చి 02 4 2 2.07 2.07
మార్చి 03 3 4 11 11 1.60 1.60
మార్చి 04 2 1 4 1 4.78 4.59
మార్చి 05 1 1.63 1.62
మార్చి 06 1 11.59 2.99
మార్చి 07 1 8 2 14 1.81 1.67
మార్చి 08 1 8 8 2 3.52 3.35
మార్చి 09 4 2 0.30 0.30
మార్చి 10 1 0.02 0.02
మార్చి 11 5 4 0.10 0.09
మార్చి 12 7 0.88 0.88
మార్చి 13 1 10 2 5.56 5.53
మార్చి 14 1 6 2 2 2 0.61 0.60
మార్చి 15 1 5 6 6.18 6.18
మార్చి 16 7 3 4.87 4.77
మార్చి 17 2 12 8 7.46 7.46
మార్చి 18 3 14 10 98 3 11.20 8.68
మార్చి 19 1 0.01 0.01
మార్చి 20 6 9 12 16 7.89 7.87
మార్చి 21 1 1
మార్చి 22 1 6 4 1 1.50 1.49
మార్చి 23 2 1 4 0.13 0.13
మార్చి 24 1 8 1 2 1 1 2.22 2.22
మార్చి 25 10 12 30 3.83 0.73
మార్చి 26 1.79 1.79
మార్చి 27 5 5 3.54 3.54
మార్చి 28 5 10 2 2.04 1.69
మార్చి 29 1 7 2 4 13.45 5.26
మార్చి 30 3 7 8 11 4.45 4.45
మార్చి 31 2 12 18 45 1 6.89 2.39
నెల మొత్తం 0 44 188 115 3 340 8 7 117.34 89.36

ఏప్రిల్

[మార్చు]
2006 ఏప్రిల్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 ఏప్రిల్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఏప్రిల్ 01
ఏప్రిల్ 02 2 4 4 1 8 1 7.23 -0.16
ఏప్రిల్ 03 1 3 3 5.74 5.72
ఏప్రిల్ 04 2 4 2 16 7.76 4.47
ఏప్రిల్ 05 2 13 8 4 25.26 25.25
ఏప్రిల్ 06 3 9 1 15 9.36 8.81
ఏప్రిల్ 07 12 28 2 2 5.85 5.85
ఏప్రిల్ 08 7 12 16 2 3.14 0.63
ఏప్రిల్ 09 1 9 2 1 3.10 3.10
ఏప్రిల్ 10 7 14 8 25.98 25.87
ఏప్రిల్ 11 2 18 2 2 4.41 2.53
ఏప్రిల్ 12 2 5 2.39 2.39
ఏప్రిల్ 13 9 2 6 1 1.98 1.98
ఏప్రిల్ 14 10 2 12 5.53 5.53
ఏప్రిల్ 15 1 243 18 22 1 231 12.52 6.61
ఏప్రిల్ 16 7 15 1 25.15 25.07
ఏప్రిల్ 17 1 54 255 16 1 16 1 195 90.83 90.44
ఏప్రిల్ 18 1 4 2 1 15.62 13.11
ఏప్రిల్ 19 2 49 52 1 89.69 82.89
ఏప్రిల్ 20 4 105 114 4 7 26 7 3 166.76 134.56
ఏప్రిల్ 21 2 49 55 13 76.72 68.37
ఏప్రిల్ 22 2 1 9 3 7.25 6.88
ఏప్రిల్ 23 6 5 397 1 1 423 30.90 26.65
ఏప్రిల్ 24 11 17 2 116.66 61.65
ఏప్రిల్ 25 149 154 6 6 320.09 293.37
ఏప్రిల్ 26 77 94 2 3 110.39 103.13
ఏప్రిల్ 27 1 3.86 3.86
ఏప్రిల్ 28 2 1 6 0.56 0.38
ఏప్రిల్ 29 3 1 0.11 0.11
ఏప్రిల్ 30 1 2 0.08 0.08
నెల మొత్తం 23 532 1536 61 18 204 25 868 1,174.88 1,009.14
2006 మే నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 మే నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

మే 01 1 5.04 5.04
మే 02 9 34 70 4.64 4.64
మే 03 3 1 7 10 0.12 0.03
మే 04 1 3 10 14 2.24 2.24
మే 05 1 1 0.02 -0.02
మే 06
మే 07 2 2 7 34 40 2 12.79 8.15
మే 08 3 5 2 2 3.25 3.20
మే 09 1 1 5 24 1 36 2 4.26 1.91
మే 10 1 3 2 8 18.03 17.99
మే 11 3 1 7 2 8.62 1.62
మే 12 4 4 0.02 0.02
మే 13 2 1 1 1 1 1.26 1.24
మే 14 2 8 10 2 0.16 0.16
మే 15 1 2 4
మే 16 2 1 5 6 1.17 1.17
మే 17 3 3 4 3.52 3.52
మే 18 1 1 8.75 5.71
మే 19 2 1 5 8 14 1 9.38 5.52
మే 20 1 3 7 1 2 1 11.12 11.12
మే 21 2 7 10 16 1 16.61 16.16
మే 22 3 2 8 5 9 2 8.82 8.81
మే 23 3 10 16 86 94 1 29.90 29.86
మే 24 2 1 4 13.57 13.53
మే 25 1 1 3 12.50 9.73
మే 26 2 5 7 24 1 24 1 19.34 18.75
మే 27 3 6 10 50 50 17.24 17.05
మే 28 15 17 220 224 1 43.74 43.62
మే 29 1 12 16 58 58 28.87 0.24
మే 30 6 2 13 5.45 5.45
మే 31 1 1 4 166.21 -113.56
నెల మొత్తం 51 67 182 568 3 703 5 9 456.65 122.90

జూన్

[మార్చు]
2006 జూన్ నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 జూన్ నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూన్ 01 4 4 4 6.97 4.81
జూన్ 02 3 2 54 54 6.36 6.25
జూన్ 03 1 5 36 36 6.65 4.26
జూన్ 04 2 2 8 28 2 30 2 11.45 9.50
జూన్ 05 1 5 56 58 8.37 4.70
జూన్ 06 1 5 26 26 7.96 7.95
జూన్ 07 1 1 5 2 3.25 2.28
జూన్ 08 3 5 0.44 0.11
జూన్ 09 1 2 6 50 50 2 17.73 16.31
జూన్ 10 1 1 4 36 38 10.25 10.25
జూన్ 11 2 7 4 4 3 21.27 19.51
జూన్ 12 1 5 44 44 24.71 24.66
జూన్ 13 2 2 6 14 14 16.41 10.42
జూన్ 14 1 1 4 4 6.81 6.01
జూన్ 15 2 1 4 6 6 3.49 3.49
జూన్ 16 1 1 3 8.27 8.25
జూన్ 17 5 9 2 2 1 21.47 21.47
జూన్ 18 2 5 11.24 11.24
జూన్ 19 4 1 6 16 22 8.85 8.70
జూన్ 20 1 1 4 1 4.23 4.15
జూన్ 21 1 1 6 3 3 7.55 7.55
జూన్ 22 3 1 9 3 3 2.97 2.93
జూన్ 23 1 2 11 24 24 1 16.44 1.86
జూన్ 24 1 4 5 5 1 2.61 2.27
జూన్ 25 1 2 7 11 11 1 19.36 19.20
జూన్ 26 1 2 1 23.01 -3.21
జూన్ 27 2 1 8 5 5 1 18.74 18.55
జూన్ 28 1 7 6 6 4.97 4.97
జూన్ 29 3 1 3 44 46 1 11.14 11.13
జూన్ 30 2 1 1 5 5 1.20 1.12
నెల మొత్తం 42 30 157 486 2 502 6 9 314.18 250.71

జూలై

[మార్చు]
2006 జూలై నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 జూలై నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

జూలై 01 1 26 12 20 15 2.92 2.92
జూలై 02 1 1 0.02 0.01
జూలై 03 1 24 24 6.39 6.36
జూలై 04 3 1 10 4 14 9.29 5.23
జూలై 05 1 2 6 6 5.15 2.19
జూలై 06 2 1 5 10 1.07 0.52
జూలై 07 2 4 9 9 21.02 20.88
జూలై 08 4 6 14.50 14.44
జూలై 09 1 3 6 6 9.10 8.74
జూలై 10 1 3 10 12 19.36 19.21
జూలై 11 1 4 4 6 13.31 13.13
జూలై 12 2 3 11 10 14 23.49 22.96
జూలై 13 5 3 9 14 1 16 1 37.63 -0.77
జూలై 14 3 2 10 10 12 10.44 10.39
జూలై 15 1 2 7 7 1 21 1 5.14 4.81
జూలై 16 2 3 15 16 34 16.33 15.80
జూలై 17 2 4 5 2.85 2.85
జూలై 18 4 1 20 4.46 -2.32
జూలై 19 2 9 5 5 14.40 14.29
జూలై 20 2 2 10 3 1 8.51 7.31
జూలై 21 2 1 12 3.47 3.41
జూలై 22 3 3 6 2 2 8.38 8.12
జూలై 23 1 5 4 10 4.54 4.52
జూలై 24 1 1 4 5.85 5.85
జూలై 25 2 1 7 22.89 20.65
జూలై 26 3 5 24.53 19.56
జూలై 27 3 6 0.24 0.24
జూలై 28 6 3 12 15.79 15.79
జూలై 29 2 1 4 11.92 11.92
జూలై 30 2 6 16.28 15.66
జూలై 31 1 9 1 3 10.76 7.86
నెల మొత్తం 52 36 219 144 3 250 19 3 350.04 282.54

ఆగస్టు

[మార్చు]
2006 ఆగస్టు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 ఆగస్టు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

ఆగస్టు 01 1 5 9 92 1 96 1 3 114.44 54.32
ఆగస్టు 02 1 2 9 1 13.01 12.96
ఆగస్టు 03 1 4 6 1 2 1 1 12.24 11.97
ఆగస్టు 04 2 6 10 8.36 8.25
ఆగస్టు 05 16 17 3 22.17 19.82
ఆగస్టు 06 5 11 13 19 20.21 20.14
ఆగస్టు 07 2 39 43 2 16 2 31.29 30.35
ఆగస్టు 08 1 10 14 1 1 1 32.54 31.61
ఆగస్టు 09 1 64 69 3 2 3 49.48 33.86
ఆగస్టు 10 1 25 27 29.92 28.46
ఆగస్టు 11 1 83 85 3 2 3 46.64 43.37
ఆగస్టు 12 1 141 148 3 4 3 62.77 60.73
ఆగస్టు 13 4 66 72 3 3 3 31.54 27.23
ఆగస్టు 14 2 44 48 2 2 2 32.92 32.11
ఆగస్టు 15 1 192 197 20 9 20 9 105.59 96.91
ఆగస్టు 16 150 158 6 6 2 74.16 66.55
ఆగస్టు 17 1 7 11 1 6 1 17.49 17.49
ఆగస్టు 18 2 178 192 18 2 18 1 93.73 88.27
ఆగస్టు 19 2 8 9 4 2 4 43.95 43.80
ఆగస్టు 20 1 70 75 6 2 10 2 43.54 43.49
ఆగస్టు 21 2 58 62 3 3 44.59 40.21
ఆగస్టు 22 3 54 57 5 5 30.19 29.50
ఆగస్టు 23 2 98 102 2 8 8 8 1 56.82 55.84
ఆగస్టు 24 3 5 9 19.65 19.24
ఆగస్టు 25 1 1 1 4 4 131.85 131.84
ఆగస్టు 26 2 3 2 2 423.16 422.88
ఆగస్టు 27 2 1 4 2 10 9.81 9.80
ఆగస్టు 28 3 1 3 34.46 -2.25
ఆగస్టు 29 1 8 1 3 10 4 2 36.23 -8.39
ఆగస్టు 30 3 156 165 4 12 6 12 78.09 72.84
ఆగస్టు 31 2 459 484 20 17 24 36 207.34 201.49
నెల మొత్తం 47 1950 2108 166 107 253 127 12 1,958.17 1,744.71

సెప్టెంబరు

[మార్చు]
2006 సెప్టెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 సెప్టెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

సెప్టెంబరు 01 1 455 457 26 22 28 22 193.12 185.09
సెప్టెంబరు 02 2 147 153 149 7 156 7 1 78.08 61.08
సెప్టెంబరు 03 1 15 16 48 6 50 6 77.52 69.70
సెప్టెంబరు 04 4 18 144 146 12.95 -6.81
సెప్టెంబరు 05 1 2 14 104 149 17.31 9.47
సెప్టెంబరు 06 4 149 156 100 8 113 8 88.34 75.12
సెప్టెంబరు 07 7 25 7 23 35.41 23.16
సెప్టెంబరు 08 2 7 15 10 18 1 38.38 32.51
సెప్టెంబరు 09 4 7 16 18 32.31 23.69
సెప్టెంబరు 10 6 32 36 2 85.69 -0.85
సెప్టెంబరు 11 5 13 1 2 6 14.36 10.74
సెప్టెంబరు 12 2 4 14 1 2 4 21.40 15.75
సెప్టెంబరు 13 3 10 16 37 2 39 2 1 16.12 8.30
సెప్టెంబరు 14 5 6 15 2 11 29.15 18.11
సెప్టెంబరు 15 1 10 18 4 1 5 4 33.43 22.12
సెప్టెంబరు 16 2 2 2 2 2.02 0.43
సెప్టెంబరు 17 1 1 5 2 6 3 14.63 4.44
సెప్టెంబరు 18 753 762 4 20 16 21 1 260.13 257.12
సెప్టెంబరు 19 1 535 540 43 44 3 200.97 191.63
సెప్టెంబరు 20 3 1035 1043 39 5 41 401.11 355.00
సెప్టెంబరు 21 1289 1292 10 11 407.68 397.00
సెప్టెంబరు 22 5 756 769 5 18 20 20 320.30 306.95
సెప్టెంబరు 23 1 2578 2588 34 33 49 34 2 989.95 980.38
సెప్టెంబరు 24 4 1621 1638 38 46 52 48 10 629.00 619.36
సెప్టెంబరు 25 4 816 846 23 13 25 14 1 347.25 337.00
సెప్టెంబరు 26 1 1 11 31 22.08 3.04
సెప్టెంబరు 27 1 3 21 31 1 20.87 20.57
సెప్టెంబరు 28 3 1 11 2 31 23.25 22.08
సెప్టెంబరు 29 2 4 8 12 19.38 19.05
సెప్టెంబరు 30 1 5 14 17 55.30 52.74
నెల మొత్తం 48 10219 10484 800 272 1087 285 42 4,487.49 4,113.97

అక్టోబరు

[మార్చు]
2006 అక్టోబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 అక్టోబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

అక్టోబరు 01 4 5 11 8 22 10.71 10.62
అక్టోబరు 02 3 10 8 1 32 2 1 13.85 13.85
అక్టోబరు 03 8 775 787 22 26 23 1 291.98 291.98
అక్టోబరు 04 2 789 795 29 30 294.72 293.56
అక్టోబరు 05 1 649 652 2 28 8 28 1 233.33 228.92
అక్టోబరు 06 4 8 3 1 13.22 13.22
అక్టోబరు 07 2 747 754 4 19 9 19 1 293.47 290.63
అక్టోబరు 08 2 3 8 61.64 38.88
అక్టోబరు 09 1 10 30.63 26.47
అక్టోబరు 10 3 12 12 12 4 34.79 29.62
అక్టోబరు 11 1 143 147 75 4 90 5 114.69 113.33
అక్టోబరు 12 4 4 27 8 61 11 30.68 30.62
అక్టోబరు 13 3 2329 2334 30 38 30 40 823.68 823.62
అక్టోబరు 14 1 2 8 6 46 9 1 22.71 11.70
అక్టోబరు 15 2 387 392 34 19 42 19 144.40 140.84
అక్టోబరు 16 2 28 34 15.62 15.41
అక్టోబరు 17 1 3 5 7 7 48.10 47.62
అక్టోబరు 18 2 2 7 1 1 2 22.38 22.18
అక్టోబరు 19 4 928 934 26 26 309.08 308.54
అక్టోబరు 20 1 2 2 6.29 6.26
అక్టోబరు 21 1 3 1 26.07 23.60
అక్టోబరు 22 1 2 0.05 0.04
అక్టోబరు 23 2 4 2.81 2.39
అక్టోబరు 24 2 3 14.37 14.37
అక్టోబరు 25 2 8 17 2 2 41.20 40.38
అక్టోబరు 26 1 1 3 13.01 13.01
అక్టోబరు 27 9 3 27 6 1 16 1 8 10.68 10.60
అక్టోబరు 28 1 1 15 24 1 8 29.87 23.32
అక్టోబరు 29 1 3 71.54 22.04
అక్టోబరు 30 7 3 11 8.36 8.31
అక్టోబరు 31 7 1 12 4 6 32.52 22.52
నెల మొత్తం 68 6797 7004 235 189 471 216 29 3,066.45 2,938.47

నవంబరు

[మార్చు]
2006 నవంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 నవంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

నవంబరు 01 2 5 14 13.81 13.64
నవంబరు 02 1 1 3 8 10 1 11.70 11.34
నవంబరు 03 8 1 10 15 7.54 5.04
నవంబరు 04 9 2 12 1 1 2 1 20.40 10.34
నవంబరు 05 132 27 202 88 1 165 1 3 33.72 18.95
నవంబరు 06 139 18 192 12 1 33 1 1 18.98 14.16
నవంబరు 07 96 877 998 30 38 90 40 2 419.19 408.60
నవంబరు 08 74 3 96 8 30 13.99 11.45
నవంబరు 09 54 9 77 1 6 1 113.91 51.58
నవంబరు 10 46 1041 1092 21 36 28 37 422.38 405.89
నవంబరు 11 34 5 45 28 101 1 41.14 18.49
నవంబరు 12 25 2 38 6 9.24 8.48
నవంబరు 13 18 2 26 3 1 23 2 1 13.70 8.34
నవంబరు 14 29 4 35 4 6 2 5.98 5.71
నవంబరు 15 14 6 28 9 13 23.82 22.13
నవంబరు 16 13 3 31 4 5 12.44 11.47
నవంబరు 17 16 4 28 12 37 15.03 14.68
నవంబరు 18 13 4 29 2 6 13.11 10.42
నవంబరు 19 13 3 20 44 79 25.39 20.45
నవంబరు 20 15 5 22 15 32 67.83 61.37
నవంబరు 21 11 4 25 9 1 17 1 20.47 19.71
నవంబరు 22 4 4 14 26 34 38.80 36.80
నవంబరు 23 9 5 34 39 1 49 2 8 47.21 43.45
నవంబరు 24 19 4 33 29 46 1 34.09 26.17
నవంబరు 25 6 1 7 26 36 83.66 15.61
నవంబరు 26 6 1 18 1 6 4 10.10 9.59
నవంబరు 27 13 2 29 3 9 1 14.54 11.47
నవంబరు 28 9 14 1 1 6 25.58 24.11
నవంబరు 29 5 11 26 68 77 54.21 49.02
నవంబరు 30 10 2 17 14 26 36.64 34.86
నెల మొత్తం 843 2056 3215 505 81 988 87 30 1,668.58 1,403.32

డిసెంబరు

[మార్చు]
2006 డిసెంబరు నెలలో రోజువారీ గణాంకాలు
2006 డిసెంబరు నెలలో తేదీ కొత్త వాడుకరులు ప్రధానబరిలో కొత్తవ్యాసాలు

(దారిమార్పులను మినహాయించి)

అన్ని పేరుబరుల్లోని కొత్త వ్యాసాలు

(దారిమార్పులను కూడా కలుపుకుని)

ప్రధానబరిలో దిద్దుబాట్లు ప్రధానబరిలో తొలగింపులు అన్నిపేరుబరుల్లో దిద్దుబాట్లు అన్నిపేరుబరుల్లో తొలగింపులు ఎక్కింపులు స్థూల చేర్పు (కిలోబైట్లు) నికర చేర్పు

(కిలోబైట్లు)

డిసెంబరు 01 6 6 31 9 2 17 3 16.71 12.29
డిసెంబరు 02 3 4 6 4 1 4 1 16.26 15.96
డిసెంబరు 03 7 7 20 1 3 6 3 43.85 34.35
డిసెంబరు 04 8 3 16 1 2 1 26.14 21.29
డిసెంబరు 05 14 2 81 2 1 2 3 2 25.84 16.97
డిసెంబరు 06 10 6 27 4 2 7 1 31.69 25.18
డిసెంబరు 07 9 7 104 1 7 1 47.80 42.72
డిసెంబరు 08 9 5 21 1 5 32.49 26.92
డిసెంబరు 09 7 2 14 4 4 22.17 20.18
డిసెంబరు 10 4 8 6.96 6.96
డిసెంబరు 11 6 9 14 3 1 4 1 14.63 14.63
డిసెంబరు 12 7 5 32 7 2 8 2 4 49.98 47.59
డిసెంబరు 13 3 5 19 4 9 59.49 44.33
డిసెంబరు 14 6 5 23 1 3.16 3.11
డిసెంబరు 15 7 3 17 11 3 13 3 2 38.62 28.57
డిసెంబరు 16 5 1 4 8.97 8.47
డిసెంబరు 17 5 3 4 1 1 11.32 11.06
డిసెంబరు 18 5 1 23 14.02 8.04
డిసెంబరు 19 5 6 12 5 2 5 2 25.71 19.70
డిసెంబరు 20 5 15 35 39.01 24.20
డిసెంబరు 21 8 2 14 10.92 10.79
డిసెంబరు 22 11 5 23 14 28 35.96 12.71
డిసెంబరు 23 6 39 44 296 3 314 3 69.54 44.10
డిసెంబరు 24 5 91 113 418 4 418 4 1 52.16 33.88
డిసెంబరు 25 1 55 62 256 4 256 4 4 27.42 20.02
డిసెంబరు 26 9 729 740 160 17 178 17 270.13 265.42
డిసెంబరు 27 1 56 66 270 2 274 2 4 35.44 27.19
డిసెంబరు 28 5 23 37 86 91 40.31 14.54
డిసెంబరు 29 3 6 12 26 30 1 42.84 34.23
డిసెంబరు 30 2 12 28 28 1 52 1 23.49 16.25
డిసెంబరు 31 3 4 5 32 36 8.27 6.08
నెల మొత్తం 185 1117 1655 1638 51 1759 64 22 1151.31 917.74